Oznámenie č. 103/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 46/1997
Platnosť od 10.04.1997 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť od tridsiateho dňa po dni výmeny diplomatických nót, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 9 ods. 1.

103

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť od tridsiateho dňa po dni výmeny diplomatických nót, t. j. 17. januára 1997, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti veterinárnej medicíny,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri vývoze, dovoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, s cieľom zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu pôvodcov nákazlivých chorôb zvierat, ako aj výrobkov živočíšneho pôvodu škodlivých zdraviu na územia svojich štátov.

Článok 2

Príslušnými orgánmi štátov oboch zmluvných strán na účely tejto dohody sú

a) Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,

b) Státní veterinární správa České republiky.

Článok 3

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán vypracujú spoločné dohody o podmienkach vývozu, dovozu a prevozu zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu a ďalších predmetov podliehajúcich veterinárnej kontrole.

Článok 4

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán sa zaväzujú, že

a) sa budú bezodkladne informovať o zistení nákaz, ktoré sú uvedené v zozname nákaz „A“ Medzinárodného úradu pre nákazy (ďalej len „O. I. E.“) o vakcinácii proti týmto nákazám, ako aj proti takým chorobám zvierat, ktoré doteraz neboli zistené na území Slovenskej republiky a Českej republiky, alebo sa už viac rokov nevyskytli,

b) informácia bude obsahovať druh a počet zvierat postihnutých nákazou, miesto (lokalitu, okres) výskytu choroby, spôsob diagnostiky, diagnostické pracovisko a spôsob likvidácie nákazy. V prípade zistenia slintačky a krívačky oznámia aj typ izolovaného vírusu,

c) informácie budú zasielať dovtedy, kým nákazu nevyhlásia za úplne zaniknutú,

d) na vyžiadanie sa budú vzájomne informovať o nákazlivých chorobách uvedených v zozname „B“ O. I. E.

(2) Ak sa zistí na území štátu jednej zmluvnej strany niektorá choroba uvedená v článku 4 ods. 1 písm. a), príslušné orgány oboch zmluvných strán si po požiadaní pomôžu pri diagnostike týchto nákaz a oznámia typ izolovaného pôvodcu choroby.

(3) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán si budú pravidelne zasielať mesačné hlásenia o výskyte nákazlivých chorôb zvierat podliehajúcich povinnému hláseniu v Slovenskej republike alebo v Českej republike.

Článok 5

V záujme ochrany zdravia zvierat sa príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán budú informovať o využívaní vedeckých poznatkov v praxi s cieľom predchádzať vzniku nákazlivých, parazitárnych a iných chorôb.

Článok 6

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán v záujme rozvoja veterinárnej spolupráce, ako aj zvyšovania efektívnosti veterinárneho výskumu umožnia

a) výmenu poznatkov a skúseností z postgraduálneho vzdelávania,

b) spoluprácu medzi diagnostickými laboratórnymi a vedeckovýskumnými pracoviskami,

c) výmenu odborných časopisov a ostatných publikácií z oblasti veterinárnej medicíny,

d) výmenu veterinárnych právnych predpisov a informácií o organizačných zmenách vo veterinárnej starostlivosti,

e) informovanosť o odborných podujatiach a účasť odborníkov druhej zmluvnej strany na nich.

Článok 7

(1) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán budú o otázkach spolupráce uskutočňovať priame rokovania a konzultácie.

(2) Všetky sporné otázky týkajúce sa uplatňovania tejto dohody budú riešiť príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán priamym rokovaním a prijmú bezprostredné opatrenia.

Článok 8

Touto dohodou nie sú dotknuté práva a záväzky zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z platných medzinárodných dohôd.

Článok 9

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť od tridsiateho dňa po dni výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich vnútroštátne schválenie.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalších päť rokov, ak ju niektorá zmluvná strana písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Bratislave 10. mája 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Baco v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Josef Lux v. r.