Oznámenie č. 102/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 46/1997
Platnosť od 10.04.1997 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 14. decembra 1995, na základe článku 10.

102

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 14. decembra 1995, na základe článku 10.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť

a) Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku, podpísaná vo Varšave 8. apríla 1959 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 55/1959 Zb.),

b) Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, podpísaná v Prahe 14. novembra 1960 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 117/1961 Zb.),

c) Dohoda o spolupráci medzi Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky a veterinárnym oddelením Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Poľskej republiky, podpísaná v Bratislave 19. decembra 1990.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím rozšíriť a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti veterinárnej medicíny s cieľom zabrániť nebezpečenstvu, ktoré predstavujú infekčné a iné choroby zvierat, zdravotne závadné živočíšne produkty pre národné hospodárstvo a obyvateľov oboch štátov, a

želajúc si uzatvoriť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (ďalej len „dohoda“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať pri ochrane svojho štátneho územia pred zavlečením nákazlivých chorôb pri vývoze, dovoze a tranzite zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákazlivých chorôb zvierat, a pri ochrane svojho štátneho územia pred dovozom zdravotne závadných živočíšnych produktov a krmív.

Článok 2

Príslušné orgány zmluvných strán pre potreby tejto dohody sú

a) Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,

b) veterinárne oddelenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Poľskej republiky.

Článok 3

Zmluvné strany dohodnú spoločné opatrenia na zjednodušenie veterinárnych podmienok na dovoz, vývoz a prevoz zvierat a tovaru podliehajúceho hraničnej veterinárnej kontrole. Na vypracovanie spoločných opatrení sa použije legislatíva Európskej únie a zásady vyplývajúce z Medzinárodného dohovoru o zladení hraničných kontrol tovaru, podpísaného v Ženeve 21. októbra 1982.

Článok 4

(1) Štátne veterinárne orgány vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky

a) budú sa okamžite informovať o výskyte nákazlivých chorôb zvierat na území svojich štátov podľa zoznamu „A“ Medzinárodného kódexu zdravia zvierat (ďalej len „I. A. H. C.“) Medzinárodného úradu pre nákazy (ďalej len „O. I. E.“), o druhoch a počte chorých zvierat, mieste výskytu, spôsobe stanovenia diagnózy a o opatreniach na prekonávanie týchto chorôb,

b) budú si navzájom zasielať informácie o ďalšom priebehu týchto chorôb až do ukončenia ich prekonania.

(2) Keď sa na území štátu jednej zmluvnej strany vyskytne niektorá choroba uvedená v odseku 1 písm. a), táto zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane druh alebo typ pôvodcu choroby.

(3) Štátny veterinárny orgán vlády Slovenskej republiky alebo vlády Poľskej republiky bude okamžite informovať štátnu veterinárnu správu druhej vlády o prijatých ochranných opatreniach, ktoré vykonal na ochranu zvierat pred chorobami uvedenými v odseku 1 písm. a), ak sa tieto nákazy vyskytli na území susedného štátu.

(4) Štátne veterinárne orgány vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky si budú pravidelne vymieňať mesačné informácie o nákazách zvierat vypracované podľa zoznamu „A“ a „B“ I. A. H. C., publikovaného O. I. E.

(5) Zmluvné strany umožnia štátnym veterinárnym orgánom kontrolu hygienických podmienok v závodoch, ktoré exportujú produkciu živočíšneho pôvodu.

(6) Štátne veterinárne orgány vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky si budú vzájomne vymieňať podmienky dovozu živých zvierat, produktov živočíšnej výroby a krmív (certifikáty), budú sa informovať o ich zmenách a doplnkoch.

Článok 5

Štátne veterinárne orgány vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky sa budú vzájomne informovať o využívaní nových metód pri ochrane zvierat pred nákazlivými a inými hromadnými chorobami.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku veterinárneho výskumu a veterinárnej starostlivosti formou

a) výmeny poznatkov a skúseností z postgraduálneho vzdelávania,

b) spolupráce medzi diagnostickými, laboratórnymi a vedeckovýskumnými pracoviskami,

c) študijných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov,

d) výmeny odborných časopisov a iných publikácií z oblasti veterinárnej medicíny,

e) vzájomného informovania sa o organizačnej štruktúre veterinárnych správ oboch štátov, ako aj o právnych predpisoch a inštrukciách.

Článok 7

Štátne veterinárne orgány vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky budú v otázkach týkajúcich sa spolupráce podľa tejto dohody v priamom styku vrátane štátnych veterinárnych orgánov pohraničných okresov oboch krajín.

Článok 8

Výmena informácií, odborných časopisov a publikácií medzi zmluvnými stranami bude bezplatná.

Pri výmene odborníkov hradí vysielajúca zmluvná strana náklady na cestu tam aj späť. Prijímajúca strana na základe reciprocity hradí všetky ostatné náklady.

Článok 9

Sporné otázky, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri výklade a realizovaní tejto dohody, sa budú riešiť priamym rokovaním.

Ak sa sporné otázky medzi zmluvnými stranami nevyriešia priamym rokovaním, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 10

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Článok 11

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť

a) Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku, podpísaná vo Varšave 8. apríla 1959,

b) Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu, podpísaná v Prahe 14. novembra 1960,

c) Dohoda o spolupráci medzi Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky a veterinárnym oddelením Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Poľskej republiky, podpísaná v Bratislave 19. decembra 1990.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnej interpretácie textu bude rozhodujúce anglické znenie dohody.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Andrzej Smietanko v. r.