Vyhláška č. 101/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Čiastka 46/1997
Platnosť od 10.04.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 10.04.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

101

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 21. marca 1997

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 %, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v pravej hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „200 Sk“. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazená technická pamiatka – vodoťažný vahadlový stroj (ďalej len „stroj“). Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený pod vyobrazením stroja a označením hodnoty dvestokorunáka. V ďalšom riadku je uprostred uvedený letopočet razby „1997“ a pod ním vpravo štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube dvestokorunáka sú vyobrazené architektonické dominanty historickej mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Pri pravom okraji mince je vyobrazený mariánsky stĺp, uprostred komplex barokových stavieb Kalvárie (ďalej len „Kalvária“) a v ľavej časti kostol Nanebovzatia Panny Márie. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je umiestnený v troch riadkoch nad Kalváriou. Názov mesta „BANSKÁ ŠTIAVNICA“ je umiestnený pod Kalváriou v dvoch riadkoch. Erb mesta je umiestnený pod kostolom Nanebovzatia Panny Márie.

(3) Na hrane mince sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02