Oznámenie č. 95/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokolu k zmluve

Čiastka 34/1996
Platnosť od 03.04.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 21. decembra 1995, na základe článku 29.