91

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. februára 1996

o štátnych zárukách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje

a) postup, podmienky a rozsah prevzatia štátnych záruk za bankové úvery poskytnuté podnikateľom (ďalej len „záruka za úver“),

b) postup a podmienky vrátenia finančných prostriedkov z realizovaných záruk za úver do štátneho rozpočtu.

Podmienky a rozsah prevzatia záruk za úver

§ 2

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže v závažných prípadoch prevziať záruku za úver

a) štátneho podniku,1) štátneho peňažného ústavu1a) alebo Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,1b)

b) akciovej spoločnosti s aspoň 34 % majetkovou účasťou štátu alebo s aspoň 34 % majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „Fond“),

c) akciovej spoločnosti, ktorej akcie sú podľa osobitného predpisu verejne obchodovateľné,2)

d) inej právnickej osoby–podnikateľa, ak to umožní zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.

§ 3

Vláda môže podľa § 2 prevziať záruku za úver právnickej osoby, ktorá o záruku požiada (ďalej len „žiadateľ“), len vtedy, ak finančné prostriedky získané úverom sú určené na financovanie projektu zahrnutého v rozvojovom programe schválenom uznesením vlády.

§ 4

(1) Záruku za úver3) možno prevziať až do výšky 100 % poskytnutých peňažných prostriedkov a do výšky 100 % úrokov vrátane bankových poplatkov, ak úver poskytuje zahraničná banka, a najviac do výšky 80 % poskytnutých peňažných prostriedkov bez ručenia za úroky, ak úver poskytuje tuzemská banka.

(2) Vo výnimočných prípadoch môže vláda prevziať záruku za úver poskytnutý tuzemskou bankou až do výšky 100 % poskytnutých peňažných prostriedkov a až do výšky 100 % úrokov.

§ 5

Záruku za úver akciovej spoločnosti, v ktorej má Fond v čase podania žiadosti o prevzatie záruky za úver majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %, môže vláda prevziať len vtedy, ak sa Fond, skôr ako vláda prerokuje žiadosť o prevzatie záruky za úver, písomne zaviaže splniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto záruky namiesto štátu.

Postup pri prevzatí záruk

§ 6

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť o záruku za úver ústrednému orgánu štátnej správy4) zodpovednému za rozvojový program, ktorého sa týka projekt financovaný z prostriedkov získaných bankovým úverom (ďalej len „predkladateľ“). Žiadosť obsahuje najmä

a) obchodné meno a charakteristiku žiadateľa,

b) názov rozvojového programu a názov projektu zahrnutého v tomto rozvojovom programe financovanom z prostriedkov získaných úverom, za ktorý sa požaduje prevzatie záruky, ako aj odkaz na uznesenie vlády, ktorým bol tento rozvojový program schválený,

c) názov a sídlo banky a stav rokovania o úvere.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ prikladá najmä tieto prílohy:

a) podnikateľský zámer týkajúci sa realizácie projektu, na ktorého financovanie žiadateľ požaduje záruku za úver, najmä charakteristiku hlavných cieľov projektu, špecifikáciu zdrojov financovania projektu, marketingovú štúdiu, očakávané výsledky hospodárenia, výhľadové peňažné toky (cash-flow), lehoty splatnosti istiny a úrokov z úveru,

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

c) účtovnú závierku4a) za predchádzajúci rok overenú audítorom,

d) stanovisko správcu daní k plneniu daňových povinností žiadateľa a stanovisko Sociálnej poisťovne k plneniu odvodov žiadateľa podľa osobitného predpisu,4b)

e) návrh úverovej zmluvy doložený prísľubom alebo iným akceptačným dokladom banky,

f) návrh ručiteľskej zmluvy,

g) devízové povolenie na prijatie finančného úveru od cudzozemca, ak sa devízové povolenie vyžaduje podľa osobitného predpisu,5)

h) písomný záväzok Fondu podľa § 5.

i) zoznam majetku, na ktorý môže žiadateľ zriadiť záložné právo na zabezpečenie pohľadávky štátu v prípade realizácie štátnej záruky, a jeho ocenenie s vyznačením už zriadeného záložného práva v prospech iných veriteľov.

(3) Predkladateľ posúdi žiadosť z hľadiska súladu s rozvojovým programom vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z hľadiska účelu poskytnutia štátnej záruky a jej rozsahu podľa osobitného predpisu,5a) z hľadiska ekonomickej návratnosti projektu a rizika vplyvu na štátny rozpočet. Predkladateľ predloží vláde návrh na prevzatie štátnej záruky so svojím odporúčaním, so stanoviskom Úradu pre štátnu pomoc podľa osobitného predpisu5a) a s návrhom zmluvy medzi predkladateľom a žiadateľom o podmienkach ručenia podľa § 7.

§ 7

Zmluva medzi predkladateľom a žiadateľom o podmienkach ručenia obsahuje najmä

a) označenie zmluvných strán a ich identifikačné údaje,

b) odkaz na návrh úverovej zmluvy a na návrh ručiteľskej zmluvy,

c) záväzok žiadateľa, že prostriedky získané z úveru so štátnou zárukou použije len na financovanie schváleného projektu a v súlade s dohodnutými podmienkami,

d) záväzok žiadateľa, že bude dva razy ročne, najneskôr do 31. marca a do 31. augusta príslušného roka, informovať predkladateľa a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o svojej finančnej a celkovej ekonomickej situácii vrátane prehľadu splácania istiny a úrokov z úveru až do ich splatenia; k 31. marcu predloží aj účtovnú závierku za predchádzajúci rok,

e) záväzok žiadateľa, že v prípade ohrozenia splácania istiny a úrokov z úveru túto skutočnosť oznámi najneskôr 30 dní pred dňom splatnosti predkladateľovi a ministerstvu vrátane opatrení na zabezpečenie ich splácania,

f) záväzok žiadateľa, že na vyžiadanie predkladateľa alebo ministerstva v potrebnom rozsahu poskytne dokumentáciu potrebnú na výkon kontroly plnenia podmienok úverovej zmluvy, ručiteľskej zmluvy a tejto zmluvy a že umožní predkladateľovi, aby u neho vykonával kontrolu,

g) záväzok žiadateľa, že predkladateľovi a ministerstvu bez zbytočného odkladu písomne oznámi, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na vyrovnanie, alebo nútené vyrovnanie,6) alebo bolo vydané rozhodnutie o jeho likvidácii,7)

h) záväzok žiadateľa, že uzavrie s ministerstvom zmluvu o návratnej finančnej výpomoci, ak štát bude plniť záväzky voči veriteľovi za žiadateľa,

i) záväzok žiadateľa, že neuskutoční prevod alebo vklad svojho majetku v prospech iných podnikateľov alebo nezriadi záložné právo na svoj majetok do ukončenia platnosti štátnej záruky bez súhlasu predkladateľa a ministerstva,

j) záväzok žiadateľa, že do šiestich mesiacov od prevzatia záruky za úver uzavrie dohodu o zriadení záložného práva8) k majetku žiadateľa, ktoré vznikne dňom prvého plnenia záväzku vyplývajúceho z ručiteľskej zmluvy za žiadateľa,9)

k) zmluvné pokuty v prípade nedodržania podmienok tejto zmluvy,

l) záväzok žiadateľa, že umožní, aby zástupca predkladateľa a ministerstva bol členom jeho dozornej rady počas trvania záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

§ 8

(1) Ak vláda rozhodne o prevzatí záruky za úver, ministerstvo na základe zmluvy uzavretej podľa § 7 uzavrie ručiteľskú zmluvu.

(2) Ak v lehote do šiestich mesiacov od rozhodnutia vlády o prevzatí záruky za úver ministerstvo nepodpíše ručiteľskú zmluvu z dôvodov na strane žiadateľa, predkladateľ najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia vlády o prevzatí záruky za úver predloží vláde návrh na zrušenie jej rozhodnutia o prevzatí záruky za úver alebo opätovné schválenie návrhu na prevzatie záruky za úver.

§ 9

(1) Ministerstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 15 ods. 3 zákona plní za žiadateľa záväzky vyplývajúce z ručiteľskej zmluvy.

(2) V prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z ručiteľskej zmluvy ministerstvo uzavrie so žiadateľom zmluvu o návratnej finančnej výpomoci podľa § 6 ods. 6 zákona. Zmluva o návratnej finančnej výpomoci obsahuje najmä

a) označenie zmluvných strán s ich identifikačnými údajmi a bankovým spojením,

b) predmet zmluvy v súlade s úverovou zmluvou a ručiteľskou zmluvou,

c) sumu návratnej finančnej výpomoci,

d) dátum plnenia štátnej záruky,

e) výšku úroku minimálne vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska v čase plnenia,

f) dobu, na ktorú sa návratná finančná výpomoc poskytuje, pričom návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť najviac na štyri roky od termínu plnenia štátnej záruky zo štátneho rozpočtu,

g) spôsob splácania a splátkový kalendár návratnej finančnej výpomoci a úrokov,

h) dohodu o zriadení záložného práva8) na zabezpečenie pohľadávky štátu na majetok žiadateľa, ak nebolo zriadené záložné právo v zmluve podľa § 7 a ak žiadateľ má majetok spôsobilý na zriadenie záložného práva,

i) povinnosť žiadateľa informovať ministerstvo dva razy ročne, najneskôr do 31. marca a do 31. augusta, o hospodárení a o svojej finančnej situácii.

(3) Nepodpísanie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci alebo neplnenie jej podmienok sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny.10)

(4) Na základe žiadosti žiadateľa, ktorý je štátnym podnikom alebo akciovou spoločnosťou uvedenou v § 2 písm. b), alebo inou právnickou osobou uvedenou v § 2 písm. d), môže vláda na návrh predkladateľa rozhodnúť o znížení výšky úroku návratnej finančnej výpomoci. Žiadosť musí obsahovať najmä údaje o očakávaných výsledkoch hospodárenia a výhľadových finančných tokoch. Podmienkou schválenia žiadosti je zabezpečenie splácania záväzkov žiadateľa vrátane návratných finančných výpomocí podľa § 6 ods. 6 zákona.

§ 10

(1) Písomné doklady v súvislosti s prevzatím záruky za úver sa predkladajú v origináli s ich overenými prekladmi do štátneho jazyka.11)

(2) Predkladateľ vykoná najmenej raz ročne kontrolu realizácie projektu so štátnou zárukou a plnenia opatrení prijatých na splácanie záväzkov žiadateľa. O výsledku kontroly informuje ministerstvo.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záruk za dlhopisy a zo záruk za úvery prevzatých pred účinnosťou tohto nariadenia ostávajú v platnosti podľa uzavretých zmluvných vzťahov platných v čase ich uzavretia s výnimkou práv a povinností vyplývajúcich z plnenia záväzkov voči veriteľovi za žiadateľa, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 9.

§ 11a

Na štátne záruky, pri ktorých sa do 1. októbra 1999 uzavrela ručiteľská zmluva, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 12

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/1995 Z. z. o štátnych zárukách.

§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

1a) § 36 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

1b) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

2) § 71 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.

3) § 497 a nasl. Obchodného zákonníka.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4a) § 18 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5a) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.

6) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7) Obchodný zákonník a zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.§ 299 Obchodného zákonníka.

9) § 151b ods. 5 Občianskeho zákonníka.§ 299 Obchodného zákonníka.

10) § 47 zákona.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.