83

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. februára 1996,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 20a ods. 3, § 65 ods. 2, § 70 ods. 3, § 71 ods. 3, § 72 ods. 1 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. ustanovuje:


PRVÁ HLAVA

JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Zriaďovanie jednotiek požiarnej ochrany

§ 1

Závodný požiarny útvar a dobrovoľný závodný požiarny zbor

(1) Právnická osoba zriaďuje závodný požiarny útvar na základe rozhodnutia okresného úradu vydaného s prihliadnutím na analýzu1) požiarneho nebezpečenstva v objektoch právnickej osoby. V rozhodnutí okresný úrad zároveň určí počet pracovníkov a materiálno-technické vybavenie závodného požiarneho útvaru.

(2) Právnická osoba zriaďuje dobrovoľný závodný požiarny zbor na základe rozhodnutia okresného úradu vydaného s prihliadnutím na analýzu1) požiarneho nebezpečenstva v objektoch právnickej osoby, od ktorej sa nevyžaduje zriadenie závodného požiarneho útvaru a v ktorej zabezpečenie požiarnej ochrany len požiarnymi hliadkami je nedostatočné. V rozhodnutí okresný úrad zároveň určí minimálny počet členov dobrovoľného závodného požiarneho zboru alebo nevyhnutný počet pracovníkov vykonávajúcich službu ako svoje povolanie a materiálno-technické vybavenie dobrovoľného závodného požiarneho zboru.

(3) Okresný úrad pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 prihliada najmä na

a) množstvo a druh horľavých látok z hľadiska ich požiarnotechnických charakteristík a iniciačných zdrojov vzniku požiarov a na ochranu priestorov elektrickou požiarnou signalizáciou, stabilnými hasiacimi zariadeniami a vodnými clonami,

b) rýchlosť šírenia požiaru v požiarnych úsekoch a na charakter stavby, ak z nej nie je možná bezpečná a rýchla evakuácia osôb,

c) možnosť okamžitého odstavenia nepretržitej technológie výroby,

d) požiarnotechnické charakteristiky látok a z nich vyplývajúce požiadavky na špeciálnu ochranu povrchu tela a dýchacích orgánov zasahujúcich príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany, na množstvo hasiacich látok a na technické prostriedky požiarnej ochrany,

e) skladované množstvo horľavých kvapalín v objektoch, na voľnom priestranstve, vo veľkokapacitných podzemných a nadzemných nádržiach, ktoré si na zdolávanie požiaru vyžaduje špeciálne technické prostriedky požiarnej ochrany a hasiace látky, prípadne sily a prostriedky mimo rámca hasebného obvodu a veľké množstvo hasiacich látok,

f) charakter stavby a jej delenie na požiarne úseky, ktorý si vyžaduje nasadenie síl a prostriedkov vnútri stavby, rýchlosť šírenia požiaru, ktorá môže ohroziť nepretržitú technológiu výroby alebo zapríčiniť haváriu, ktorá by mohla okrem pracovníkov ohroziť aj obyvateľstvo alebo cudzí štát, a zdolávanie požiaru alebo havárie vyžadujúce špeciálne technické prostriedky požiarnej ochrany, množstvo hasiacich látok presahujúce rámec možností hasebného obvodu,

g) možnosť nasadenia síl a prostriedkov jednotky požiarnej ochrany na zdolávanie požiaru alebo na likvidáciu inej mimoriadnej udalosti v závislosti od času dojazdu v rámci hasebného obvodu vo vzťahu k záchrane a evakuácii osôb, k intenzite šírenia požiaru alebo mimoriadnej udalosti, k množstvu a nebezpečnosti horľavých látok, k odolnosti stavebných konštrukcií a možnej výške škody, prípadne ohrozenia technológie výroby alebo iných dôležitých výrobných objektov,

h) možnosť vzniku radiačnej alebo inej havárie následkom požiaru.

(4) Ak to charakter stavby vyžaduje, okresný úrad môže určiť povinnosť zriadiť závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor už počas výstavby v súlade s dokumentáciou postupu výstavby.

(5) Pri uplatňovaní požiadavky na zriadenie závodného požiarneho útvaru alebo dobrovoľného závodného požiarneho zboru na zabezpečenie budúcej prevádzky (užívania stavby) sa postupuje podľa osobitných predpisov.2)

§ 2

Dobrovoľný verejný požiarny zbor

Pri určovaní počtu členov dobrovoľného verejného požiarneho zboru a jeho materiálno-technického vybavenia okresný úrad prihliada najmä na

a) veľkosť obce a jej miestnych častí, spôsob zastavanosti, prírodné podmienky v obci a v jej okolí, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a zabezpečenie obce pred povodňami,

b) druh a kapacitu vodných zdrojov (prírodné zdroje, požiarne vodovody,3) zdroje požiarnej vody,4)

c) potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

d) charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie požiaru v územnom obvode obce,

e) spôsob trvalého zabezpečenia požiarnej ochrany v obci a v jej miestnych častiach so zreteľom na denný a nočný čas,

f) rozsah poskytovania pomoci podľa zaradenia do požiarneho poplachového plánu v rámci územia okresu.

Druhý oddiel

Organizácia jednotiek požiarnej ochrany

§ 3

Vnútorná organizácia

(1) Základnou organizačnou zložkou jednotky požiarnej ochrany je družstvo. Družstvo sa skladá z veliteľa a z ďalších troch až ôsmich osôb.

(2) Ohlasovňa požiarov sa zriaďuje aj v dobrovoľných závodných požiarnych zboroch a v dobrovoľných verejných požiarnych zboroch, v ktorých sú zaradené v nevyhnutnom počte aj osoby vykonávajúce službu ako svoje povolanie alebo v ktorých je iným spôsobom zabezpečená stála služba, a na určených požiarnych staniciach a vysunutých pracoviskách jednotiek Zboru požiarnej ochrany.

(3) Ako odborné pracovisko sa zriaďuje strojná služba, protiplynová služba, spojovacia služba a v jednotkách Zboru požiarnej ochrany určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) aj požiarna záchranná služba a povodňová záchranná služba tak, aby plnili svoje úlohy počas pracovnej zmeny.

(4) Požiarnu záchrannú službu a povodňovú záchrannú službu môžu zriadiť aj závodné požiarne útvary, dobrovoľné závodné požiarne zbory a dobrovoľné verejné požiarne zbory.

(5) Na zabezpečenie požiarnej ochrany vybraných sídelných celkov alebo vybraných objektov právnickej osoby, najmä na skrátenie času dojazdu na miesto zásahu, môže sa výkon služby jednotky požiarnej ochrany v zmene organizovať na viacerých požiarnych staniciach alebo na vysunutých pracoviskách; ich súčasťou sú aj ohlasovne požiarov.

(6) Na určovanie počtu členov požiarnej hliadky právnickej osoby platia osobitné predpisy.5)

(7) Nepretržitý výkon služby v jednotke Zboru požiarnej ochrany a v závodnom požiarnom útvare sa organizuje na zmeny. Zmena sa skladá najmenej z jedného družstva, z operačného pracoviska v jednotke Zboru požiarnej ochrany alebo z ohlasovne požiarov v závodnom požiarnom útvare a z ďalšieho nevyhnutného počtu príslušníkov jednotky Zboru požiarnej ochrany alebo pracovníkov závodného požiarneho útvaru, ktorí sú zaradení do odborného pracoviska týchto jednotiek.

§ 4

Vybavenosť jednotiek požiarnej ochrany

(1) Jednotku požiarnej ochrany vybaví jej zriaďovateľ tak, aby sa zabezpečil účinný zásah a zaistila sa bezpečnosť života a zdravia príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (ďalej len „príslušník“), pracovníkov závodných požiarnych útvarov (ďalej len „pracovník“) a členov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov (ďalej len „člen“). Materiálno-technické vybavenie jednotky požiarnej ochrany prostriedkami požiarnej ochrany a ďalšími zariadeniami potrebnými na plnenie jej úloh vrátane zabezpečenia objektov požiarnej ochrany, najmä požiarnych staníc a požiarnych zbrojníc,6) musí zodpovedať účelu, na ktorý sú zriadené.

(2) Materiálno-technické vybavenie jednotky požiarnej ochrany zahŕňa najmä

a) zásahovú základnú a špeciálnu požiarnu techniku a pomocnú techniku,7)

b) prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, na ochranu povrchu tela, na sebazáchranu, na poskytovanie prvej pomoci a prostriedky na určenie vplyvu prostredia,

c) prostriedky požiarnej záchrannej služby7) a povodňovej záchrannej služby, ak sú v jednotke požiarnej ochrany zriadené,

d) spojovacie a signalizačné zariadenia,

e) hasiace látky.

(3) Zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany na zabezpečenie spojenia v jednotke požiarnej ochrany a spojenia medzi jednotkami vybaví jednotku komunikačnými zariadeniami. Opodstatnenosť ich prevádzky na kmitočtoch požiarnej ochrany posudzuje ministerstvo vnútra.

(4) Požiarna technika vo vybavení jednotky požiarnej ochrany je zaradená

a) do pohotovosti na použitie pri zdolávaní požiarov, likvidácii havárií a pri iných mimoriadnych udalostiach; v prípade potreby sa môže použiť aj na vykonávanie odbornej prípravy,

b) do zálohy pre prípad potreby na plnenie úloh uvedených v písmene a), na odbornú prípravu, ako aj na plnenie ostatných úloh a činností,

c) mimo prevádzky na vykonanie zábehu, opravy, kontroly alebo určená na vyradenie.

(5) Do pohotovosti nemožno zaradiť požiarne automobily počas zábehu a technické prostriedky požiarnej ochrany, na ktorých sa zistili iné prevádzkové vlastnosti, než aké predpisuje výrobca, alebo iné nedostatky brániace bezpečnej prevádzke.

Tretí oddiel

Podrobnosti o úlohách jednotiek požiarnej ochrany

§ 5

(1) Jednotky Zboru požiarnej ochrany, závodné požiarne útvary a dobrovoľné požiarne zbory s pracovníkmi vykonávajúcimi službu ako svoje povolanie zabezpečujú pohotovosť príslušníkov, pracovníkov a akcieschopnosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany nepretržite počas celej pracovnej zmeny tak, aby po oznámení správy o potrebe výjazdu operačným pracoviskom alebo ohlasovňou požiaru a po nasledujúcom vyhlásení poplachu sa dodržal časový limit výjazdu do jednej minúty.

(2) Jednotky požiarnej ochrany, ktorých členovia nevykonávajú službu na pracovné zmeny, zabezpečujú zvolanie členov a pripravenosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na zásah tak, aby sa po prijatí správy o požiari, živelnej pohrome alebo o inej mimoriadnej udalosti ohlasovňou požiarov a po nasledujúcom vyhlásení poplachu dodržal časový limit výjazdu, a to

a) dobrovoľnými závodnými požiarnymi zbormi počas pracovnej zmeny do 5 minút,

b) dobrovoľnými verejnými požiarnymi zbormi do 10 minút.

(3) Pri vyžiadaní pomoci súčasne z viacerých miest majú prednosť prípady, v ktorých ide o záchranu bezprostredne ohrozených osôb a o likvidáciu mimoriadnych udalostí v miestach, kde hrozí ich rozšírenie a kde je predpoklad ohrozenia veľkého počtu osôb alebo veľkých strát na majetku.

§ 6

(1) Jednotka požiarnej ochrany najmä

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

d) zabezpečuje akcieschopnosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich príslušníkov, pracovníkov a členov,

f) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri

1. bezprostrednom ohrození osôb,

2. haváriách, živelných pohromách alebo pri iných mimoriadnych udalostiach,

3. únikoch horľavých látok, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu,

g) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

(2) Jednotka Zboru požiarnej ochrany ďalej

a) poskytuje podľa svojich technických možností pomoc dobrovoľným verejným požiarnym zborom pri skúškach vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

b) plní funkciu kontrolného pracoviska spojovacej služby požiarnej ochrany,

c) organizuje a riadi spojenie s ostatnými jednotkami požiarnej ochrany v mieste spoločnej činnosti,

d) organizuje a zabezpečuje v spolupráci so zainteresovanými orgánmi a právnickými osobami taktické cvičenia jednotiek požiarnej ochrany.

(3) Operačné pracovisko jednotky Zboru požiarnej ochrany zabezpečuje najmä

a) nepretržitý príjem a vyhodnocovanie informácií o požiarnej situácii a o mimoriadnych udalostiach,

b) koordináciu nasadzovania síl a prostriedkov požiarnej ochrany, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na zdolávanie rozsiahlych požiarov, havárií a iných mimoriadnych udalostí,

c) zvolávanie síl a sústreďovanie prostriedkov požiarnej ochrany podľa požiarnych poplachových plánov, povodňových plánov, havarijných plánov alebo podľa požiadaviek veliteľa zásahu,

d) vyžiadanie medziokresnej pomoci,

e) poskytovanie informácií veliteľovi zásahu potrebných na zdolávanie požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,

f) prenos informácií medzi jednotlivými operačnými strediskami.

(4) Ohlasovňa požiarov jednotky požiarnej ochrany zabezpečuje najmä

a) nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov, havárií alebo iných mimoriadnych udalostí zo svojho hasebného obvodu a vyhlasovanie požiarneho poplachu,

b) prenos správ, informácií a požiadaviek súvisiacich s poskytovaním pomoci územne príslušnému operačnému stredisku jednotky Zboru požiarnej ochrany.

(5) V právnickej osobe a v obci, kde nie je zriadená jednotka požiarnej ochrany, plní úlohy jednotky požiarnej ochrany uvedené v odseku 1 v primeranom rozsahu požiarna hliadka.

Štvrtý oddiel

Úlohy odborných služieb jednotiek požiarnej ochrany

§ 7

Strojná služba

(1) Strojná služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s akcieschopnosťou požiarnej techniky, a to najmä

a) udržiavanie bezchybného technického stavu požiarnej techniky a jej úplného vybavenia,

b) nepretržitú prevádzkyschopnosť požiarnej techniky a dodávku pohonných látok a hasiacich látok v prípade zásahu,

c) plánovanie a vykonávanie údržby, opráv a kontrol požiarnej techniky,

d) vedenie dokumentácie a evidencie o prevádzke, údržbe, opravách a o kontrole technického stavu požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

(2) Zásady organizácie výkonu strojnej služby v jednotkách požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 8

Protiplynová služba

(1) Protiplynová služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s ochranou príslušníkov, pracovníkov a členov pri zásahu v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí.

(2) Protiplynová služba zabezpečuje najmä

a) analýzu ovzdušia z hľadiska koncentrácie nebezpečných látok, meranie ionizujúceho žiarenia a toku sálavého tepla v zásahovom priestore a vedenie s tým súvisiacej dokumentácie,

b) navrhovanie spôsobu a rozsahu ochrany príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany pri ich nasadení v zamorenom prostredí,

c) plánovanie a vykonávanie údržby, opráv a kontrol prostriedkov protiplynovej služby,

d) dekontamináciu a dezinfekciu technických prostriedkov požiarnej ochrany po skončení zásahu v prostredí s výskytom nebezpečnej látky,

e) vedenie dokumentácie a evidencie o používaní, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrole prostriedkov protiplynovej služby.

(3) Zásady organizácie výkonu protiplynovej služby v jednotkách požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 9

Spojovacia služba

(1) Spojovacia služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s prenosom a príjmom správ a informácií v jednotkách požiarnej ochrany.

(2) Spojovacia služba zabezpečuje najmä

a) spojenie medzi jednotkami požiarnej ochrany a spolupracujúcimi službami počas výjazdu jednotky k ohlásenej udalosti a na mieste zásahu,

b) plánovanie a vykonávanie údržby, skúšok a kontrol technického stavu spojovacích prostriedkov,

c) plnenie povinností užívateľa prideleného kmitočtového pásma alebo povinností určených správcom kmitočtového pásma prideleného požiarnej ochrane a kontrolu prevádzkových pomerov rádiovej siete.

(3) Zásady organizácie spojenia v jednotkách požiarnej ochrany sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 10

Požiarna záchranná služba

Požiarna záchranná služba zabezpečuje poskytovanie pomoci v prípadoch, keď je ohrozený život alebo zdravie osôb a na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenie, a to najmä:

a) vyslobodzovanie a záchranu osôb pri dopravných nehodách a haváriách,

b) záchranu osôb z výšok a z voľných hĺbok, z ťažko prístupných terénov a z vodnej hladiny,

c) poskytovanie predlekárskej pomoci postihnutým osobám na mieste zásahu,

d) vykonávanie prác pod vodnou hladinou,

e) vyslobodzovanie osôb zo závalov a tesných priestorov.

§ 11

Povodňová záchranná služba

Povodňová záchranná služba zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na vode počas povodní a mimoriadnych udalostí, a to najmä

a) evakuáciu a záchranu osôb, zvierat a materiálu z oblastí ohrozených alebo postihnutých povodňou,

b) poskytovanie pomoci pri nehodách a haváriách na vodných plochách,

c) plánovanie a vykonávanie údržby, opráv a kontrol technických prostriedkov na vykonávanie záchranných prác na vode a zabezpečenie ich akcieschopnosti,

d) spracúvanie plánov záchranných prác v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom.8)

DRUHÁ HLAVA

RIADENIE ČINNOSTI V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Velenie pri zásahu

§ 12

Veliteľ zásahu

(1) Činnosť jednotiek požiarnej ochrany na mieste zásahu riadi veliteľ zásahu.

(2) Veliteľom zásahu je spravidla veliteľ družstva, veliteľ zmeny alebo veliteľ jednotky požiarnej ochrany, ak sa na zásahu nezúčastní ani jeden z nich, veliteľom zásahu je príslušník, pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany určený ako veliteľ vozidla vyslaného na zásah, ktoré sa prvé dostavilo na miesto zásahu.

(3) Pri zásahu dvoch alebo viacerých jednotiek požiarnej ochrany je veliteľom zásahu veliteľ organizačnej zložky tej jednotky, ktorá začala zásah ako prvá, okrem prípadov, keď prevezme riadenie zásahu veliteľ zásahu s prednostným velením.

§ 13

Určovanie veliteľa zásahu s prednostným velením

(1) Pri určovaní veliteľa zásahu s prednostným velením sa postupuje podľa týchto zásad:

a) veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany zriadenej krajským úradom má prednosť pred veliteľmi jednotiek Zboru požiarnej ochrany zriadených okresnými úradmi,

b) veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany zriadenej okresným úradom má prednosť pred veliteľmi jednotiek závodných požiarnych útvarov s výnimkou prípadu uvedeného v písmene c) a pred veliteľmi dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany,

c) veliteľ jednotky závodného požiarneho útvaru má prednosť pred veliteľmi dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany; ak je požiar v objektoch zriaďovateľa závodného požiarneho útvaru, má prednosť veliteľ tohto útvaru pred všetkými veliteľmi jednotiek požiarnej ochrany,

d) veliteľ jednotky dobrovoľného verejného požiarneho zboru má prednosť pred veliteľom jednotky dobrovoľného závodného požiarneho zboru s výnimkou prípadu uvedeného v písmene e),

e) veliteľ jednotky dobrovoľného závodného požiarneho zboru má prednosť pred veliteľom jednotky dobrovoľného verejného požiarneho zboru, ak je požiar v objektoch zriaďovateľa jednotky dobrovoľného závodného požiarneho zboru.

(2) Pri zásahu dvoch alebo viacerých jednotiek požiarnej ochrany rovnakého druhu je povinný prevziať velenie veliteľ miestne príslušnej jednotky požiarnej ochrany.

(3) Náčelník Zboru požiarnej ochrany, náčelník odboru požiarnej ochrany územne príslušného krajského úradu a náčelník odboru požiarnej ochrany územne príslušného okresného úradu sú oprávnení v závažných prípadoch prevziať velenie zásahu alebo určiť veliteľa zásahu odchylne od ustanovení uvedených v odseku 1.

(4) Prevzatie riadenia zásahu oznámi preberajúci veliteľ veliteľovi zásahu a podľa podmienok aj príslušníkom, pracovníkom a členom zúčastneným na zásahu. Preberajúci veliteľ je súčasne povinný prevziať príslušné označenie podľa § 50 ods. 3. Ak preberajúci veliteľ neprevzal velenie zásahu takýmto spôsobom, nemôže vydávať rozkazy.

§ 14

Velenie pri zásahu v niektorých osobitných prípadoch

(1) Zásah jednotiek požiarnej ochrany v objektoch určených na ochranu štátu, v objektoch Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „väzenská a justičná stráž“) a Slovenskej informačnej služby sa vykonáva len so súhlasom príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa týchto objektov, ktorí zabezpečujú informovanie veliteľa zásahu o všetkých dôležitých skutočnostiach potrebných na vykonanie zásahu, ako aj na osobnú bezpečnosť zasahujúcich príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany.

(2) Pri spoločnom zásahu jednotiek požiarnej ochrany, vojenských jednotiek požiarnej ochrany a jednotiek požiarnej ochrany väzenskej a justičnej stráže v objektoch uvedených v odseku 1 je veliteľom zásahu veliteľ vojenskej jednotky požiarnej ochrany alebo veliteľ jednotky požiarnej ochrany väzenskej a justičnej stráže podľa toho, komu patria objekty, v ktorých sa zásah vykonáva.

(3) Ak sa zasahuje v objektoch uvedených v odseku 1, v ktorých nie je zriadená jednotka požiarnej ochrany, veliteľ zásahu sa určuje podľa ustanovení uvedených v § 13 ods. 1.

Druhý oddiel

Činnosť jednotiek požiarnej ochrany pri zásahu

§ 15

Štáb zdolávania požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti

(1) Na zabezpečenie zdolania veľkých alebo dlhotrvajúcich požiarov, havárií, živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí a na zabezpečenie jednotnej organizácie riadenia a koordinovania síl a prostriedkov nasadených na ich zdolanie zriaďuje veliteľ zásahu štáb zdolávania požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti (ďalej len „štáb“).

(2) Štáb je poradným a výkonným orgánom veliteľa zásahu na riadenie jednotiek požiarnej ochrany a ďalších síl a prostriedkov nasadených pri zdolávaní požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

(3) Štáb spravidla tvoria:

a) náčelník štábu,

b) pomocníci náčelníka štábu pre tylo, dokumentáciu, spojovaciu službu, protiplynovú službu, strojnú službu, požiarnu záchrannú službu a povodňovú záchrannú službu,

c) odborní pracovníci a špecialisti.

§ 16

Úlohy veliteľa zásahu

(1) Veliteľ zásahu zodpovedá za organizáciu činnosti jednotiek požiarnej ochrany a za využitie prostriedkov požiarnej ochrany na mieste zásahu.

(2) Veliteľ zásahu podľa situácie na mieste zásahu zabezpečuje najmä

a) vykonávanie prieskumu,

b) určenie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,

c) zvolanie síl a sústreďovanie prostriedkov potrebných na zdolávanie požiaru, ako aj služieb (vodární, plynární, elektrární, zdravotníctva, spojov); v prípade potreby vyhlasuje vyšší stupeň požiarneho poplachu,

d) zriadenie a označenie veliteľského stanovišťa,

e) požiadanie príslušníkov Policajného zboru alebo iného poriadkového orgánu o pomoc na udržiavanie poriadku na mieste zásahu a v jeho blízkom okolí,

f) kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používanie ochranných pracovných prostriedkov,

g) odvolanie príslušníkov, pracovníkov alebo členov jednotky požiarnej ochrany, ktorí si neplnia určené úlohy alebo nie sú spôsobilí ich plniť, z miesta zásahu,

h) vykonanie obhliadky požiariska po zdolaní požiaru, jeho odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení na jeho kontrolu,

i) spracovanie správy o zásahu a jej zaslanie do operačného strediska jednotky Zboru požiarnej ochrany.

§ 17

Úlohy štábu

Štáb zabezpečuje najmä tieto úlohy:

a) vedenie evidencie príchodu jednotiek požiarnej ochrany, ich rozmiestnenie na zásahové úseky a určenie úloh podľa rozhodnutia veliteľa zásahu,

b) vykonávanie prieskumu, zhromažďovanie správ a informovanie veliteľa zásahu o zmenách situácie v priebehu zdolávania požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

c) organizovanie spojenia na požiarisku a požiariska s operačným strediskom,

d) zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy a so špeciálnymi službami,

e) zabezpečovanie materiálno-technického zásobovania jednotiek požiarnej ochrany,

f) vytváranie záloh síl a prostriedkov a organizovanie prípadnej výmeny zasahujúcich jednotiek,

g) vedenie dokumentácie o silách a prostriedkoch, o ich rozmiestnení a nasadení a vedenie prehľadu o postupe prác na požiarisku,

h) zhromažďovanie informácií potrebných na vypracovanie správy o zásahu a o príčine vzniku požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

§ 18

Úlohy príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany

Príslušníci, pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany pri zásahu najmä

a) plnia rozkazy veliteľa zásahu a udržiavajú s ním spojenie,

b) dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používajú určené osobné ochranné pracovné prostriedky,

c) pomáhajú pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak sa tým neobmedzí plnenie ich úloh uvedených v písmene a).

TRETIA HLAVA

ODBORNÁ PRÍPRAVA JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

§ 19

Členenie odbornej prípravy

(1) Odborná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany je zameraná na dosiahnutie znalostí, zručností a návykov potrebných na plnenie ich úloh.

(2) Odborná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany sa člení na

a) základnú prípravu,

b) periodickú prípravu,

c) prípravu veliteľov,

d) prípravu technikov odborných služieb,

e) špecializovanú prípravu,

f) taktické a previerkové cvičenia,

g) telesnú prípravu,

h) požiarnický šport.

§ 20

Základná príprava

(1) Novoprijatí príslušníci, pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany môžu samostatne vykonávať práce pri zdolávaní požiarov, samostatne riadiť a vykonávať zásahovú činnosť, používať požiarnu techniku a prostriedky požiarnej ochrany len po absolvovaní základnej prípravy.

(2) Základná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany sa skladá

a) z nástupnej prípravy,

b) zo zdokonaľovacej prípravy.

§ 21

Nástupná príprava

(1) Nástupná príprava v rozsahu 120 hodín sa vykonáva v jednotke požiarnej ochrany alebo v právnickej osobe, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

(2) Obsahom nástupnej prípravy je najmä

a) organizácia výkonu služby v jednotkách požiarnej ochrany a povinnosti príslušníkov, pracovníkov a členov,

b) základy používania požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

c) základy údržby vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

d) požiarne nebezpečenstvo hasebného obvodu,

e) hlavné druhy a zásady zásahovej činnosti,

f) základy poskytovania predlekárskej pomoci,

g) všeobecná a špeciálna telesná príprava a poradová príprava,

h) pravidlá bezpečnosti práce na pracovisku a pri zásahovej činnosti,

i) základy technického výcviku.

(3) Nástupná príprava sa končí teoretickou a praktickou skúškou pred komisiou určenou veliteľom jednotky požiarnej ochrany.

(4) Rozsah a obsah nástupnej prípravy príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 4.

§ 22

Zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov

(1) Obsahom zdokonaľovacej prípravy príslušníkov a pracovníkov je najmä

a) organizácia požiarnej ochrany,

b) požiarna prevencia,

c) technické prostriedky požiarnej ochrany a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

d) odborné služby v požiarnej ochrane a praktický výcvik,

e) hasiace látky a zásady ich použitia,

f) požiarna taktika a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

g) zdravotná príprava,

h) telesná príprava a požiarnický šport,

i) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pri zásahovej činnosti.

(2) Zdokonaľovacia príprava obsahuje teoretickú prípravu v rozsahu 240 hodín a praktický výcvik v rozsahu 480 hodín.

(3) Teoretickú prípravu vykonáva ministerstvo vnútra alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.9) Praktický výcvik sa vykonáva v jednotke požiarnej ochrany.

(4) Zdokonaľovacia príprava sa končí teoretickou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú zriaďuje ministerstvo vnútra.

(5) Rozsah a obsah zdokonaľovacej prípravy príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 5.

§ 23

Zdokonaľovacia príprava členov

(1) Obsahom zdokonaľovacej prípravy členov je najmä:

a) organizácia požiarnej ochrany,

b) technické prostriedky požiarnej ochrany a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

c) hasiace látky a zásady ich použitia,

d) požiarna taktika a praktický výcvik v jednotke požiarnej ochrany,

e) zdravotná príprava,

f) telesná príprava a požiarnický šport,

g) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pri zásahovej činnosti.

(2) Zdokonaľovacia príprava členov sa skladá z teoretickej prípravy v rozsahu 40 hodín a z praktického výcviku v rozsahu 80 hodín.

(3) Teoretickú prípravu vykonáva právnická osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.9) Praktický výcvik sa vykonáva v jednotke požiarnej ochrany.

(4) Zdokonaľovacia príprava sa končí teoretickou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú schvaľuje krajský úrad.

(5) Rozsah a obsah zdokonaľovacej prípravy členov jednotiek požiarnej ochrany je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 5.

(6) Zdokonaľovaciu prípravu členov zabezpečuje zriaďovateľ.

§ 24

Periodická príprava

(1) Periodickej prípravy v jednotkách požiarnej ochrany sa zúčastňujú všetci príslušníci, pracovníci a členovia; periodická príprava príslušníkov a pracovníkov je súčasťou výkonu služby. Čas vykonávania periodickej prípravy členov určuje zriaďovateľ.

(2) Periodická príprava v jednotkách požiarnej ochrany sa vykonáva počas výcvikového roku, ktorý sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roku; vykonávajú ju velitelia všetkých stupňov, určení príslušníci, pracovníci a členovia podľa ročných plánov periodickej prípravy.

(3) Príslušníci a pracovníci sa na záver výcvikového roku podrobujú overeniu vedomostí a fyzickej zdatnosti pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje veliteľ jednotky.

(4) Spôsob skúšok členov na záver výcvikového roku určí zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany.

(5) Rozsah a obsah periodickej prípravy v jednotkách požiarnej ochrany je podrobnejšie uvedený v prílohe č. 6. Obsah periodickej prípravy upravuje veliteľ jednotky požiarnej ochrany diferencovane podľa funkcií a požiarneho nebezpečenstva vo svojom hasebnom obvode alebo v hasebnom obvode, pre ktorý je jednotka požiarnej ochrany zaradená v požiarnych poplachových plánoch.

§ 25

Príprava veliteľov

(1) Príprava veliteľov sa vykonáva každoročne. Jej obsahom je

a) základná príprava veliteľov,

b) cyklická príprava veliteľov.

(2) Do prípravy veliteľov podľa odseku 1 sú zaradení príslušníci, pracovníci a členovia vo funkci veliteľ jednotky, zástupca veliteľa jednotky, veliteľ požiarnej stanice, veliteľ zmeny, veliteľ družstva a operačný dôstojník.

(3) Účasť veliteľov zaradených do prípravy vo funkciách uvedených v odseku 2 zabezpečuje okresný úrad, obec a právnická osoba, ktorá je zriaďovateľom jednotky požiarnej ochrany.

§ 26

Základná príprava veliteľov

(1) Základnú prípravu novozaradených veliteľov jednotiek, zástupcov veliteľov, veliteľov požiarnych staníc, veliteľov zmien, veliteľov družstiev a operačných dôstojníkov v jednotkách Zboru požiarnej ochrany, veliteľov a zástupcov veliteľov závodných požiarnych útvarov vykonáva ministerstvo vnútra. Rozsah a obsah základnej prípravy je uvedený v prílohe č. 7.

(2) Základnú prípravu novozaradených veliteľov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a veliteľov dobrovoľných verejných požiarnych zborov vykonáva okresný úrad alebo právnická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie;9) pritom môže spolupracovať s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s inými občianskymi združeniami.

(3) Základnú prípravu novozaradených veliteľov zmien, veliteľov družstiev zaradených v závodných požiarnych útvaroch, dobrovoľných závodných požiarnych zboroch a v dobrovoľných verejných požiarnych zboroch zabezpečuje zriaďovateľ.

§ 27

Cyklická príprava veliteľov

(1) Cyklickú prípravu veliteľov, zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, operačných dôstojníkov krajských úradov a veliteľov požiarnych staníc jednotiek Zboru požiarnej ochrany a veliteľov a zástupcov veliteľov závodných požiarnych útvarov vykonáva každoročne ministerstvo vnútra v rozsahu 40 hodín.

(2) Cyklickú prípravu veliteľov družstiev jednotiek Zboru požiarnej ochrany vykonáva každoročne krajský úrad v rozsahu 40 hodín.

(3) Cyklickú prípravu veliteľov uvedených v § 26 ods. 2 vykonáva každoročne okresný úrad v rozsahu 24 hodín.

(4) Cyklickú prípravu veliteľov uvedených v § 26 ods. 3 vykonáva každoročne zriaďovateľ v rozsahu 24 hodín.

(5) Obsah cyklickej prípravy určuje každoročne ministerstvo vnútra.

§ 28

Príprava technikov odborných služieb

(1) Príprava technikov odborných služieb sa vykonáva každoročne a obsahuje

a) základnú prípravu,

b) cyklickú prípravu.

(2) Účasť technikov odborných služieb na príprave zabezpečuje zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany.

§ 29

Základná príprava technikov odborných služieb

(1) Základnú prípravu novozaradených technikov odborných služieb jednotiek Zboru požiarnej ochrany vykonáva ministerstvo vnútra.

(2) Základnú prípravu novozaradených technikov odborných služieb závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov vykonáva zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany alebo právnická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie.9)

(3) Rozsah a obsah základnej prípravy technikov odborných služieb je uvedený v prílohe č. 8.

§ 30

Cyklická príprava technikov odborných služieb

(1) Cyklickú prípravu technikov odborných služieb jednotiek Zboru požiarnej ochrany vykonáva každoročne ministerstvo vnútra v rozsahu 24 hodín.

(2) Cyklickú prípravu technikov odborných služieb závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov vykonáva každoročne zriaďovateľ v rozsahu 24 hodín.

(3) Obsah cyklickej prípravy technikov odborných služieb určuje každoročne ministerstvo vnútra.

§ 31

Špecializovaná príprava

(1) Špecializovaná príprava je zameraná na získanie odborných znalostí, nevyhnutných zručností a návykov potrebných na vykonávanie činností požiarnej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby a činností, na ktorých vykonávanie je potrebné osvedčenie podľa osobitných predpisov.10)

(2) Špecializovanú prípravu príslušníkov vykonávajúcich činnosti požiarnej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby zabezpečuje okresný úrad.

(3) Špecializovanú prípravu pracovníkov a členov vykonávajúcich činnosti požiarnej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby zabezpečuje zriaďovateľ.

(4) Rozsah a obsah špecializovanej prípravy ustanovujú osobitné predpisy.10)

§ 32

Taktické cvičenia

(1) Taktické cvičenia sa vykonávajú s cieľom prehlbovať schopnosti veliteľov jednotiek požiarnej ochrany a preverovať pripravenosť a akcieschopnosť jednotiek požiarnej ochrany, ako aj prehlbovať schopnosti veliteľov pri riadení síl a prostriedkov jednotiek požiarnej ochrany a súčinnosť medzi jednotkami požiarnej ochrany a ostatnými službami, najmä pri

a) likvidácii požiarov v objektoch s požiarne nebezpečnou technológiou, veľkoskladov a rozsiahlych lesných požiarov,

b) evakuácii osôb z výškových budov a hotelov,

c) likvidácii havárií kamiónov a vlakov pri preprave nebezpečných látok,

d) vykonávaní záchranných prác na vode a pod vodnou hladinou,

e) likvidácii požiarov veľkokapacitných nádrží s horľavými kvapalinami a skvapalnenými plynmi,

f) likvidácii veľkoplošných požiarov horľavých kvapalín a strešných konštrukcií,

g) likvidácii požiarov káblových kanálov.

(2) Vykonávanie taktických cvičení nariaďuje ministerstvo vnútra, krajský úrad alebo okresný úrad vo svojom územnom obvode.

§ 33

Previerkové cvičenia

(1) Previerkové cvičenia sa vykonávajú s cieľom preveriť

a) pripravenosť veliteľov jednotiek požiarnej ochrany na riadenie zdolávania najmä veľkých a zložitých požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí podľa predpokladanej situácie,

b) pohotovosť jednotky požiarnej ochrany a pripravenosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na zásah.

(2) Previerkové cvičenia sú oprávnené nariadiť orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor, obec a štatutárny orgán právnickej osoby.

§ 34

Telesná príprava

(1) Telesná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany sa vykonáva celoročne s cieľom upevňovať a zvyšovať fyzickú zdatnosť, rozvíjať pohybové schopnosti a osvojiť si pohybovú dokonalosť nevyhnutnú pri plnení úloh na úseku požiarnej ochrany.

(2) Obsahom telesnej prípravy je

a) všeobecná telesná príprava,

b) špeciálna telesná príprava.

(3) Na záver všeobecnej telesnej prípravy sa overuje fyzická zdatnosť pred komisiou zriadenou zriaďovateľom jednotky požiarnej ochrany.

§ 35

Všeobecná telesná príprava

(1) Na všeobecnej telesnej príprave sa zúčastňujú všetci príslušníci, pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany bez rozdielu veku.

(2) Všeobecná telesná príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany je súčasťou výkonu služby a je zameraná na upevňovanie a zvyšovanie sily, rýchlosti, vytrvalosti a pohyblivosti ako základu fyzickej zdatnosti príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany.

(3) Rozsah všeobecnej telesnej prípravy pre príslušníkov a pracovníkov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je 10 hodín mesačne a pre príslušníkov a pracovníkov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je 2 hodiny týždenne.

(4) Fyzická zdatnosť sa overuje v týchto disciplínach:

a) skok do diaľky z miesta,

b) beh na 50 m,

c) ľah – sed v priebehu 90 sekúnd,

d) zhyby nadhmatom na hrazde,

e) beh v trvaní 12 minút,

f) plávanie na 100 m.

(5) Čas vykonávania, rozsah a obsah všeobecnej telesnej prípravy a spôsob overovania fyzickej zdatnosti členov jednotiek požiarnej ochrany určuje zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany.

§ 36

Špeciálna telesná príprava

(1) Špeciálna telesná príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany je súčasťou výkonu služby a je zameraná na upevňovanie a rozvíjanie špeciálnych pohybových, silových a vytrvalostných schopností a vlastností zodpovedajúcich charakteru činnosti pri zásahu jednotiek požiarnej ochrany; súčasťou špeciálnej telesnej prípravy sú aj disciplíny požiarnického športu.

(2) Rozsah špeciálnej telesnej prípravy pre príslušníkov a pracovníkov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je 10 hodín mesačne.

§ 37

Požiarnický šport

(1) Príslušníci a pracovníci jednotky požiarnej ochrany sa zúčastňujú na súťažiach v požiarnickom športe. Výnimku z tejto povinnosti môže v odôvodnených prípadoch, najmä so zreteľom na zdravotný stav príslušníka alebo pracovníka jednotky požiarnej ochrany, povoliť veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany alebo veliteľ závodného požiarneho útvaru.

(2) Súťaž v požiarnickom športe tvoria disciplíny zamerané na praktickú činnosť jednotiek požiarnej ochrany. Súťaž v požiarnickom športe sa organizuje na úrovni okresu, kraja a republiky.

(3) Členovia dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany sa môžu zúčastňovať previerok pripravenosti alebo súťaží v požiarnickom športe.

(4) Náklady spojené s organizovaním súťaže v požiarnickom športe alebo previerky pripravenosti znáša ten, kto súťaž alebo previerku pripravenosti organizuje. Náklady spojené s účasťou na súťaži alebo na previerke pripravenosti a s obstarávaním výstroja pre príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany, ktorí sa zúčastňujú na súťaži v požiarnickom športe, hradí zriaďovateľ.

ŠTVRTÁ HLAVA

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Prvý oddiel

Odborná spôsobilosť pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany

§ 38

Odborná spôsobilosť

(1) Velitelia, zástupcovia veliteľov, velitelia požiarnych staníc, velitelia zmien, velitelia družstiev a technici odborných služieb závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov preukazujú odbornú spôsobilosť.

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon funkcií uvedených v odseku 1 treba preukázať pred zaradením do funkcie.

(3) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami pred skúšobnou komisiou a preukazuje osvedčením. Overovaniu odbornej spôsobilosti sa podrobujú pracovníci a členovia až po absolvovaní základnej prípravy.

§ 39

Obsah odbornej spôsobilosti

Odbornú spôsobilosť tvorí súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon danej funkcie. Obsahom odbornej spôsobilosti

a) veliteľov, zástupcov veliteľov, veliteľov požiarnych staníc, veliteľov zmien a veliteľov družstiev závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov je najmä znalosť

1. predpisov o výkone služby v jednotke požiarnej ochrany, práv a povinností podľa vykonávanej funkcie,

2. zásad riadiacej práce a základov psychológie, požiarnej taktiky a efektívnosti využívania požiarnej techniky, poznanie hasiacich látok, vecných prostriedkov požiarnej ochrany a zásad ich používania,

3. riadenia zásahov pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

4. organizácie a obsahu odbornej prípravy, telesnej prípravy a praktického výcviku,

5. objektov so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom v hasebnom obvode, ich stavebného riešenia, technickej vybavenosti objektov a požiarneho nebezpečenstva technologických procesov,

6. rozmiestnenia síl a prostriedkov hasebného obvodu,

7. identifikácie a zásad likvidácie nebezpečných látok,

b) technikov odborných služieb, závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov je najmä znalosť

1. predpisov o výkone služby v odborných službách a povinností podľa funkčného zaradenia v jednotke požiarnej ochrany,

2. technických údajov, funkcií a obsluhy požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ich údržby, ošetrovania, kontroly a skúšania,

3. organizácie a obsahu odbornej prípravy odborných služieb,

4. základných povinností pri používaní požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

5. prevádzkových režimov a odstraňovania najčastejších nedostatkov a porúch na zariadeniach, požiarnej technike a na vecných prostriedkoch požiarnej ochrany,

6. vedenia predpísanej dokumentácie odbornej služby.

§ 40

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva

a) ministerstvo vnútra, ak ide o veliteľov a zástupcov veliteľov závodných požiarnych útvarov,

b) okresný úrad, ak ide o veliteľov dobrovoľných závodných požiarnych zborov a veliteľov dobrovoľných verejných požiarnych zborov,

c) zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany, ak ide o veliteľov zmien, veliteľov družstiev a technikov odborných služieb zaradených v závodných požiarnych útvaroch, dobrovoľných závodných požiarnych zboroch a v dobrovoľných verejných požiarnych zboroch.

(2) Odborná spôsobilosť sa overuje pred skúšobnou komisiou, ktorú v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) zriaďuje ministerstvo vnútra, v prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) okresný úrad a v prípade uvedenom v odseku 1 písm. c) zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany.

(3) O skúške a o jej výsledku vyhotovuje skúšobná komisia zápisnicu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva orgán príslušný na overenie odbornej spôsobilosti.

(4) Ak pracovník alebo člen na skúške nevyhovel, môže skúšku raz opakovať. Termín opakovanej skúšky určí orgán príslušný na overenie odbornej spôsobilosti tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr tri mesiace odo dňa skúšky, pri ktorej skúšaný nevyhovel.

(5) Pracovníci a členovia zaradení vo funkciách uvedených v odseku 1 sa podrobujú ďalšiemu pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti vždy raz za päť rokov.

§ 41

Priznanie, odpustenie a odňatie odbornej spôsobilosti

(1) Orgán, ktorý vykonáva overenie odbornej spôsobilosti, prizná bez overovania odbornú spôsobilosť na výkon funkcií uvedených v § 40 ods. 1 písm. a) absolventovi vysokej školy v odbore požiarna ochrana na obdobie 5 rokov od skončenia štúdia.

(2) Orgán, ktorý vykonáva overenie odbornej spôsobilosti, prizná bez overenia odbornú spôsobilosť na výkon funkcií uvedených v § 40 ods. 1 písm. b) a c) veliteľom družstva a technikom odborných služieb v jednotkách požiarnej ochrany, ak sú absolventmi strednej alebo vysokej školy v odbore požiarna ochrana, na obdobie 5 rokov od skončenia štúdia.

(3) Overenie odbornej spôsobilosti môže orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti podľa § 40 na žiadosť pracovníka alebo člena jednotky požiarnej ochrany odpustiť, ak v roku, v ktorom by sa mal podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti, dosiahne muž aspoň 55 rokov veku, žena 50 rokov veku a má najmenej 10 rokov odbornej praxe na úseku súvisiacom s obsahom výkonu funkcie.

(4) Ak sa zistí, že ten, komu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, opakovane vykazuje pri výkone svojej funkcie nedostatky, môže mu orgán príslušný na overenie odbornej spôsobilosti toto osvedčenie zadržať do vykonania nového overenia podľa odseku 5.

(5) Pracovníci a členovia jednotiek požiarnej ochrany, ktorým bolo zadržané osvedčenie o odbornej spôsobilosti, sa podrobia novému overeniu odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadržania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(6) Ak pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany na opakovanej skúške nevyhovie, orgán príslušný na overenie odbornej spôsobilosti mu osvedčenie o odbornej spôsobilosti odníme.

PIATA HLAVA

DOKUMENTÁCIA O ČINNOSTI JEDNOTKY POŽIARNEJ OCHRANY

Prvý oddiel

Druhy dokumentácie a jej vedenie

§ 42

Druhy dokumentácie jednotky požiarnej ochrany

(1) Dokumentácia o činnosti jednotky požiarnej ochrany slúži na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa jej činnosti.

(2) Dokumentáciu o činnosti jednotky požiarnej ochrany tvorí

a) dokumentácia o výkone služby,

b) dokumentácia o odbornej príprave,

c) dokumentácia o činnosti odborných služieb,

d) dokumentácia operačného strediska alebo ohlasovne požiarov,

e) správy o zásahu,

f) požiarny poplachový plán,

g) dokumentácia o zdolávaní požiarov.

(3) Za vedenie dokumentácie o činnosti jednotky požiarnej ochrany zodpovedá veliteľ jednotky požiarnej ochrany.

§ 43

Obsah dokumentácie o činnosti jednotky požiarnej ochrany

(1) Dokumentácia o výkone služby obsahuje najmä organizačnú štruktúru jednotky požiarnej ochrany na zabezpečenie zásahovej činnosti, plnenia úloh jednotiek požiarnej ochrany a ich odborných služieb.

(2) Dokumentácia o odbornej príprave jednotky požiarnej ochrany obsahuje najmä plán periodickej prípravy a praktického výcviku a záznamy o ich vykonávaní.

(3) Dokumentácia o činnosti odborných služieb obsahuje organizáciu odborných služieb, povolenie na prevádzkovanie vyhradených technických zariadení, dokumentáciu o používaní technických zariadení, požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany a o zabezpečovaní ich montáže, údržby, technických prehliadok, revízií a skúšok.

(4) Dokumentáciu ohlasovne požiarov tvorí kniha ohlásených prípadov.

(5) Dokumentácia operačného strediska obsahuje najmä plán poskytovania vzájomnej pomoci, požiarny poplachový plán, dokumentáciu o zdolávaní požiarov, prehľad dôležitých telefónnych čísel, prehľad síl a prostriedkov a záznamy o všetkých ohlásených udalostiach s uvedením časových údajov. Tam, kde nie je zriadené operačné stredisko, vedie dokumentáciu operačného strediska v primeranom rozsahu ohlasovňa požiarov.

(6) Správa o zásahu jednotky požiarnej ochrany obsahuje základné údaje o zásahu vlastnej jednotky a o činnosti zúčastnených jednotiek požiarnej ochrany na mieste zásahu; jej súčasťou je aj situačný náčrt.

§ 44

Požiarny poplachový plán

(1) Požiarny poplachový plán upravuje zaradenie jednotiek požiarnej ochrany a vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.

(2) Stupeň požiarneho poplachu vychádza z potreby nasadenia síl a prostriedkov jednotiek požiarnej ochrany a ďalších špeciálnych služieb potrebných na zdolávanie požiaru.

(3) Požiarny poplachový plán vypracúva okresný úrad a výpisy doručuje dotknutým obciam a osobám, ktoré sú podnikateľmi.11)

(4) Pri spracúvaní požiarneho poplachového plánu okresný úrad koordinuje zaraďovanie síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu s dotknutými okresnými úradmi, právnickými osobami a obcami, ktoré poskytujú pomoc pri zdolávaní požiaru. Požiarny poplachový plán schvaľuje krajský úrad.

Druhý oddiel

Dokumentácia o zdolávaní požiarov

§ 45

Dokumentácia a jej obsah

(1) Dokumentáciu o zdolávaní požiarov, havárií a iných mimoriadnych udalostí tvoria operatívne plány zdolávania požiarov (ďalej len „operatívny plán“) a operatívne karty o zdolávaní požiarov (ďalej len „operatívna karta“), ktoré vypracúva okresný úrad pre potreby zásahovej činnosti jednotiek Zboru požiarnej ochrany a právnická osoba pre potreby zásahovej činnosti jednotky požiarnej ochrany, ktorú bola povinná zriadiť.

(2) Okresný úrad na základe analýzy požiarneho nebezpečenstva1) určí právnickej osobe druh a počet dokumentácie o zdolávaní požiarov.

(3) Údaje na vypracovanie dokumentácie o zdolávaní požiarov, havárií a iných mimoriadnych udalostí poskytuje okresnému úradu obec a právnická osoba na základe vyžiadania.

(4) Dokumentácia o zdolávaní požiarov sa musí aktualizovať podľa skutočného stavu a dopĺňať na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického alebo previerkového cvičenia.

§ 46

Operatívny plán

(1) Operatívny plán sa vypracúva na základe analýzy požiarneho nebezpečenstva1) na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, v objektoch s dôležitým hospodárskym, kultúrnym alebo s iným významom alebo v objektoch, v ktorých sú zložité podmienky na zdolávanie požiaru alebo na evakuáciu osôb.

(2) Operatívny plán obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť obsahuje najmä operatívno-taktickú charakteristiku objektu, údaje o najzložitejšom variante požiaru, údaje o potrebných silách a prostriedkoch, odporúčania pre veliteľa zásahu a členov štábu. Grafická časť operatívneho plánu obsahuje najmä plán objektu alebo technologického zariadenia, situačnú schému okolitých objektov, komunikácií a zdrojov vody.

(3) Operatívno-taktická charakteristika obsahuje najmä

a) údaje o objekte alebo o technologickom zariadení, požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a materiálov, požiarne zaťaženie, stručný opis technologických postupov a zdroje vody (objem, tlak, prietok, možnosti napojenia požiarnej techniky a prístupové plochy), údaje o náhradných vodných zdrojoch,

b) charakteristiky požiarnotechnických zariadení,12)

c) charakteristiky príjazdových trás, komunikácií a nástupných plôch pre požiarnu techniku,

d) predpokladané miesto vzniku požiaru, výbuchu s nasledujúcim požiarom a úniku nebezpečnej látky,

e) umiestnenie hlavného vypínača elektrickej energie, hlavného uzáveru plynu, vody a produktovodov.

(4) Najzložitejší požiar a evakuácia osôb sa určí na základe operatívno-taktickej charakteristiky objektu alebo technologického zariadenia podľa predpokladaného miesta požiaru, výbuchu s nasledujúcim požiarom alebo úniku nebezpečnej látky s výpočtom plochy a obvodu požiaru, havárie alebo úniku nebezpečnej látky.

(5) Údaje o potrebných silách a prostriedkoch obsahujú počet príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany, technických prostriedkov požiarnej ochrany a iných zložiek potrebných na zdolanie požiaru, na evakuáciu osôb, likvidáciu havárie alebo inej mimoriadnej udalosti.

(6) Odporúčania pre veliteľa zásahu a členov štábu obsahujú najmä údaje o spôsobe záchrany alebo evakuácie osôb, podmienky na nasadenie síl a prostriedkov, použitie ochranných prostriedkov, uloženie horľavých kvapalín, výbušnín, jedov a zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na zásah jednotiek požiarnej ochrany, ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri zásahu a na rozhodovací proces veliteľa zásahu.

§ 47

Operatívna karta

(1) Operatívna karta je zjednodušená forma dokumentácie o zdolávaní požiarov; vypracúva sa na základe analýzy požiarneho nebezpečenstva13) v miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,14) na ktoré sa nevyžaduje spracovanie operatívneho plánu.

(2) Operatívna karta obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť obsahuje najmä charakter objektu, opis najkratšej cesty jednotky požiarnej ochrany k objektu, konštrukčné osobitosti objektu, opis miest uzavretia plynu, vypnutia elektrického prúdu, zapojenia núdzového osvetlenia, evakuačných ciest, vnútorného rozvodu požiarnej vody a iné potrebné údaje. Grafická časť obsahuje najmä schému objektu, podľa potreby i schému okolitých objektov, najmä komunikácií a zdrojov vody.

§ 48

Uloženie dokumentácie

Dokumentácia o zdolávaní požiarov je uložená v operačnom pracovisku jednotky Zboru požiarnej ochrany a v ohlasovni požiarov jednotky požiarnej ochrany právnickej osoby.

ŠIESTA HLAVA

POSKYTOVANIE OCHRANNÝCH NÁPOJOV A STRAVOVANIA

§ 49

Výška nákladov na bezplatné stravovanie a ochranné nápoje poskytované fyzickým osobám, ktoré poskytujú osobnú pomoc pri zdolávaní požiarov, je ustanovená osobitným predpisom;15) poskytovanie ochranných nápojov upravuje osobitný predpis.16)

SIEDMA HLAVA

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 50

(1) Príslušník jednotky Zboru požiarnej ochrany pri plnení úloh preukazuje svoje oprávnenia služobným preukazom. V prípade zdolávania požiaru, ak to okolnosti nedovoľujú, možno od tejto povinnosti upustiť.

(2) Veliteľ závodného požiarneho útvaru, veliteľ dobrovoľného závodného požiarneho zboru a dobrovoľného verejného požiarneho zboru pri plnení úloh preukazujú svoje oprávnenia preukazom, ktorý vydáva okresný úrad.

(3) Veliteľ zásahu svoje oprávnenia preukazuje nápisom „Veliteľ zásahu“ umiestneným na viditeľnej časti výstroja.

§ 51

(1) Pôsobnosť okresného úradu uvedenú v § 1 ods. 1 až 5, § 13 ods. 3, § 26 ods. 2, § 27 ods. 2, § 31 ods. 2, § 32 ods. 2, § 37, § 44 ods. 3 a 4, § 45 a § 50 ods. 2 tejto vyhlášky plní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc mestský požiarny zbor.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky o úlohách jednotiek požiarnej ochrany sa vzťahujú aj na mestské požiarne zbory hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc.

§ 52

Prechodné ustanovenia

(1) Dokumentáciu požiarnej ochrany spracovanú podľa doterajších predpisov právnické osoby uvedú do súladu s touto vyhláškou najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Novozavedenú dokumentáciu o požiarnej ochrane právnické osoby vypracujú do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Odborná príprava jednotiek požiarnej ochrany, ktorá sa začala v školskom roku 1995/1996, sa podľa doterajších predpisov vykonáva do 31. augusta 1996; od 1. septembra 1996 sa odborná príprava vykonáva podľa tejto vyhlášky.

(3) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti veliteľov jednotiek požiarnej ochrany a technikov špeciálnych služieb vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti na čas, na ktorý boli vydané.


Záverečné ustanovenia

§ 53

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 446/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane.

§ 54

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU STROJNEJ SLUŽBY V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

1. Požiarnou technikou a prostriedkami požiarnej ochrany sa na účely strojnej služby rozumejú všetky druhy požiarnych strojov a vozidiel, pomocnej techniky1) a prostriedkov pridelených na výkon strojnej služby.

2. Rozdelenie požiarnej techniky, jej konštrukčné riešenie a farebné vyhotovenie upravujú osobitné predpisy.2)

3. O zaradení požiarnej techniky do pohotovosti, do zálohy a mimo prevádzky rozhoduje veliteľ jednotky požiarnej ochrany.

4. Viesť a obsluhovať požiarne automobily1) môže iba určený príslušník, pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky na výkon tejto funkcie podľa osobitných predpisov,3) je zdravotne spôsobilý,4) má najmenej dvojročnú prax vo vedení vozidiel a najazdených najmenej 150 hodín na vozidlách, ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5 tony. Ak určený príslušník alebo pracovník jednotky požiarnej ochrany neviedol požiarny automobil s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t dlhšie ako jeden mesiac, musí vykonať kondičnú jazdu v trvaní najmenej 20 minút.

5. V prípade mimoriadnej udalosti alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže viesť motorové vozidlo aj iný príslušník, pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky uvedené v osobitnom predpise.3)

6. Požiarna technika zaradená do pohotovosti musí mať palivové nádrže naplnené pohonnými látkami minimálne na 90 % objemu.

7. Pre požiarnu techniku zaradenú do pohotovosti musí byť na požiarnej stanici zásoba pohonných látok a mazív. Zásobou pohonných látok a mazív sa rozumie množstvo umožňujúce najazdenie 100 km alebo dve hodiny prevádzky každého vozidla zaradeného do pohotovosti, minimálne však 40 l nafty, 20 l benzínu z každého používaného druhu, 10 l oleja z každého používaného druhu a 1 kg plastických mazív. Pre skladovanie pohonných látok a mazív platia osobitné predpisy.5)

8. Údržba sa vykonáva na požiarnej technike a na prostriedkoch zaradených do pohotovosti a zálohy alebo aj na technike, ktorá je dlhodobo mimo prevádzky. Na vykonávanie údržby jednotlivých vozidiel a technických prostriedkov sa vypracúva ročný plán. Tento plán schvaľuje veliteľ jednotky požiarnej ochrany.

9. V čase vykonávania kontroly, údržby a opravy techniky zaradenej do pohotovosti sa musí na jej miesto zaradiť technika zo zálohy.

10. Určený príslušník, pracovník alebo člen jednotky požiarnej ochrany je povinný zabezpečiť vykonávanie údržby v plánovanom čase, určiť na tento účel potrebný čas, prípadne zabezpečiť vykonanie údržby dodávateľským spôsobom.

11. Požiarnu techniku, na ktorej sa nevykonala predpísaná údržba a skúška, nemožno používať.

12. Požiarne čerpadlá sa ošetrujú, kontrolujú a skúšajú podľa návodu výrobcu pred zaradením do používania jednotky požiarnej ochrany, po každej oprave, po každom použití alebo minimálne raz za šesť mesiacov, ak sa nepoužili pri zásahoch a pri výcviku jednotky. O vykonaných kontrolách sa vedie písomný záznam.

13. Pracoviská údržby musia byť z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany bezpečné.6)

14. Funkčnosť požiarnych automobilov zaradených do pohotovosti, ktoré sa v priebehu mesiaca nepoužili, treba overiť skúšobnou jazdou. O týchto jazdách sa vedie záznam v prevádzkových denníkoch týchto automobilov.

15. Na špeciálnych zásahových automobiloch určených na práce vo výškach, ktoré sa v priebehu týždňa nepoužili pri zásahu alebo pri výcviku, treba pracovať s nadstavbou najmenej 15 minút. O práci sa vedie záznam v prevádzkových denníkoch týchto automobilov. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na používanie agregátov.

16. Pri dopravnej nehode vozidla jednotky požiarnej ochrany postupuje vodič podľa osobitného predpisu.3)

17. V strojnej službe sa musí viesť táto základná dokumentácia o prevádzke požiarnej techniky:

a) prevádzkový denník o používaní požiarneho automobilu – agregátu,

b) vozový zošit.

18. Prevádzkový denník sa vedie o každom automobile a agregáte zaradenom v jednotke požiarnej ochrany; vedie ho určená osoba. Do denníka požiarneho automobilu sa denne zapisuje preberanie služby (platí len pre vozidlá zaradené do pohotovosti) a všetky jazdy a skúšky. Každú jazdu okrem vodiča podpisuje príslušný veliteľ, ktorý bol za výjazd zodpovedný. Určený príslušník alebo pracovník strojnej služby kontroluje vedenie denníka raz za mesiac.

19. Vozový zošit sa vedie o každom automobile. Do tohto zošitu sa zapisujú všetky údaje o technických a prevádzkových podmienkach v priebehu životnosti vozidla, napr. inventár, pneumatiky, technické prehliadky, opravy a údržby, havárie a iné skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v predtlači. Určený príslušník alebo pracovník strojnej služby kontroluje vozový zošit najmenej raz za štvrťrok. Ak ide o špeciálne zásahové automobily určené na práce vo výškach, dokumentácia uvedená v bode 19 písm. a) a b) sa vedie o podvozkovej časti. O nadstavbovej časti týchto automobilov sa vedie dokumentácia podľa osobitného predpisu.8)

20. Druhy kontrol a údržby požiarnej techniky sú:

a) denná kontrola,

b) týždenná kontrola,

c) mesačná kontrola,

d) štvrťročná kontrola,

e) umývanie,

f) mazanie a výmena olejov,

g) príprava na zimné a letné obdobie.

21. Denná kontrola sa vykonáva pri výmene zmien. Na požiarnej technike sa kontroluje najmä stav a čistota, spustenie a chod motorovej jednotky, množstvo olejov, mazacích, chladiacich a pohonných látok, funkcia bŕzd, riadenia, svetelných, signálnych a výstražných zariadení, stav a nahustenie pneumatík (vizuálne), množstvo hasiacich látok, množstvo prevádzkových kvapalín, úplnosť, upevnenie a uloženie výzbroje a príslušenstva. V priebehu používania sa kontroluje chod motora sluchom, funkčnosť meracích prístrojov, únik pohonných, mazacích a chladiacich látok a množstvo hasiacich látok. Po použití požiarnej techniky sa doplnia pohonné, mazacie, chladiace a hasiace látky, prepláchne čerpadlo (ak to situácia vyžaduje), doplní sa použitá alebo sa vymení poškodená výzbroj.

22. Týždenná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri dennej kontrole najmä na kontrolu funkčnosti výškovej techniky, ako je činnosť podpier ramien plošiny, vysunutie súpravy rebríkov, funkčnosti prenosnej techniky, ako je činnosť penometov, odsávačov dymu, osvetľovacích agregátov, tlaku v pneumatikách a dotiahnutie matíc kolies.

23. Mesačná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri týždennej kontrole najmä na kontrolu stavu a čistoty akumulátorov, ich uloženia, množstva a hustoty elektrolytu, pohonu tachometra a tesnosti motora (vizuálne).

24. Štvrťročná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri týždennej a mesačnej kontrole pri špeciálnej nadstavbe najmä na kontrolu reťazí paralelogramu a ich mazanie, na stav napnutia lán paralelogramu a čistotu jeho krúžkov, čistotu hydraulického oleja (vizuálne), čistotu permanentných magnetov, oleja v závitovkových skriniach na pohon otáčania, aretáciu perovania zadných náprav a dotiahnutia skrutiek svorkovníc; ak ide o motory a podvozky, najmä na kontrolu chodu motora sluchom, neporušenosť tesnosti potrubia a všetkých skrutkových spojov, stavu tesnosti gumových spojov a funkciu uzáverov plniacich a vypúšťacích otvorov, tesnosti a uloženia chladiča, tesnosti prevodových mechanizmov, tesnosti brzdovej sústavy, dotiahnutia spojov a vypustenia kondenzátu, vôle riadenia a funkčnosti odpojovača akumulátora.

25. Umývanie požiarnej techniky A zahŕňa najmä umývanie karosérie, nadstavby a čerpadlovej časti po každom použití. Umývanie požiarnej techniky B zahŕňa najmä umývanie celého vozidla, motora, podvozku a čerpadla, nakonzervovanie podvozku a karosérie nadstavby; vykonáva sa raz za polrok.

26. Mazanie požiarnej techniky a výmena olejov sa vykonáva v časových intervaloch a v rozsahu určenom výrobcom. Mazanie však treba vykonávať po každom umývaní B.

27. Príprava požiarnej techniky na sezónnu prevádzku sa vykonáva v čase od 1. do 31. októbra na zimné obdobie a od 1. do 30. apríla na letné obdobie. Do tejto prípravy sa zahŕňa najmä výmena olejov, ak sa nepoužívajú celoročné oleje, naplnenie chladiacou zmesou, ak sa táto zmes nepoužíva celý rok, výmena pneumatík, ak sa nepoužívajú univerzálne pneumatiky. Okrem uvedených činností sa pri príprave na zimné obdobie preskúšava funkčnosť vykurovacieho a vetracieho systému, pripraví zimný výstroj (reťaze, posypový materiál), namažú všetky stykové plochy pohyblivých súčastí vrátane ventilov, čapov pák a kĺbov. Počas zimného obdobia sa akumulátory udržiavajú v nabitom stave. Pri príprave na letné obdobie sa vyradí zimný výstroj z vozidla.

28. Spôsob vykonávania údržby a určenie jej časových intervalov určuje výrobca podvozku, nadstavby alebo agregátu. Pokyny výrobcov sú záväzné. Údržbu môžu vykonávať príslušníci, pracovníci alebo členovia jednotky požiarnej ochrany alebo ju možno vykonať dodávateľským spôsobom.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU PROTIPLYNOVEJ SLUŽBY V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

1. Prostriedkami protiplynovej služby sa rozumejú všetky prostriedky pridelené zriaďovateľom jednotke požiarnej ochrany na zabezpečenie jej činnosti vo vysokorizikovom prostredí ohrozujúcom bezpečnosť, zdravie a životy ľudí, ako aj prostriedky určené na oživovanie životných funkcií, detekciu nebezpečného pôsobenia látky, plniace, dekontaminačné, kontrolné meracie a skúšobné zariadenia (ďalej len „prostriedky“).

2. Veliteľ jednotky požiarnej ochrany zodpovedá za riadne a pravidelné vykonávanie určených revízií, skúšok a kontrol prostriedkov a za pravidelné školenia a praktický výcvik používateľov prostriedkov protiplynovej služby.

3. Veliteľ zásahu zodpovedá za spôsob používania prostriedkov počas zásahu a za vymedzenie bezpečnej zóny pre nasadenie síl a prostriedkov jednotiek požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru, havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti s výskytom nebezpečnej látky. Bezpečná zóna sa vymedzuje vo vzdialenosti, v ktorej sa môžu osoby neobmedzene pohybovať bez používania prostriedkov.

4. Technik protiplynovej služby zodpovedá za funkčnosť prostriedkov zaradených do výzbroje jednotky požiarnej ochrany.

5. Príslušníci a pracovníci slúžiacej zmeny jednotky požiarnej ochrany sú po prevzatí prostriedkov zodpovední za ich stav až do ich opätovného odovzdania príslušníkom alebo pracovníkom nasledujúcej zmeny. Po použití prostriedkov sú zodpovední za ich riadne označenie a odovzdanie technikovi protiplynovej služby, ktorý ich dá do stavu pohotovosti.

6. Počas vykonávania likvidačných prác jednotkou požiarnej ochrany v zamorenom prostredí môžu prostriedky používať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú zdravotne a fyzicky spôsobilé a pravidelne sa podrobujú kontrolnej lekárskej prehliadke; tieto osoby sú povinné absolvovať zdokonaľovaciu prípravu požiarnej ochrany a musia byť na používanie prostriedkov školené a cvičené.

7. Na záchranu a evakuáciu osôb zo zamoreného a zdraviu škodlivého prostredia sa používajú prostriedky len pod dozorom osôb spĺňajúcich podmienky podľa bodu 6 tejto prílohy.

8. Pred použitím prostriedkov nesmie príslušník, pracovník ani člen jednotky požiarnej ochrany požívať alkoholické nápoje ani lieky s narkotickými účinkami a nesmie byť pod ich vplyvom ani pri nástupe do služby alebo na zásah.

9. Prostriedky sa používajú len na účely určené výrobcom a spôsobom určeným výrobcom.

10. Zásah s prostriedkami v zamorenom a vysokorizikovom prostredí ohrozujúcom bezpečnosť, zdravie a životy ľudí vykonávajú najmenej dvaja navzájom istení príslušníci, pracovníci alebo členovia jednotky požiarnej ochrany.

11. Pred každým použitím ochranného protichemického odevu a izolačného dýchacieho prístroja treba vykonať ich vizuálnu a funkčnú kontrolu.

12. Prostriedky používané príslušníkmi, pracovníkmi a členmi jednotky požiarnej ochrany sa písomne evidujú, najmä miesto ich uloženia a čas používania.

13. Prostriedky určené na ochranu dýchacích orgánov a povrchu tela sa ošetrujú a kontrolujú pred zaradením do používania jednotky požiarnej ochrany, po každej oprave, po každom použití alebo najmenej raz za 3 mesiace, ak sa nepoužili pri zásahoch alebo pri výcviku jednotky. O vykonaných kontrolách sa vedie písomný záznam.

14. Prostriedky sa kontrolujú a skúšajú zásadne podľa návodov a pokynov výrobcov.

15. Praktický výcvik s prostriedkami vykonávajú príslušníci, pracovníci a členovia jednotky požiarnej ochrany, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6 tejto prílohy, najmenej raz za tri mesiace; ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje na príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany, ktorí v sledovanom období s týmito prostriedkami zasahovali alebo sa zúčastnili taktického alebo previerkového cvičenia s použitím prostriedkov v čase určenom na vykonanie výcviku.

16. Príslušníci, pracovníci a členovia jednotky požiarnej ochrany pravidelne raz za rok vykonávajú jednodňový výcvik používateľov izolačnej dýchacej techniky v protiplynovom výcvikovom stredisku.

17. V jednotke požiarnej ochrany sa s cieľom zabezpečiť úlohy protiplynovej služby podľa podmienok zriaďuje

a) sklad prostriedkov,

b) skúšobňa tlakových fliaš, skúšobňa a mechanická dielňa prostriedkov,

c) plniareň tlakových fliaš,

d) protiplynový výcvikový priestor.

18. Protiplynový výcvikový priestor je určený na praktický výcvik používateľov izolačnej dýchacej techniky a musí umožňovať technickú imitáciu sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienok skutočného požiarneho zásahu, pričom sa nesmie ohroziť zdravie ani život cvičiaceho príslušníka, pracovníka alebo člena jednotky požiarnej ochrany; svetlá výška tohto priestoru je najmenej 2,5 metrov. Tento priestor musí byť riešený tak, aby sa výmena neohriateho vzduchu skončila do 60 sekúnd. Priestor po zatemnení musí mať osvetlenie žiarivkami najmenej 160 luxov.

19. Pred poverením na výkon činnosti v protiplynovej službe je technik protiplynovej služby povinný absolvovať osobitný kurz technikov protiplynovej služby v rozsahu 120 hodín skončený záverečnými skúškami.1)

20. Technik protiplynovej služby sa pravidelne raz za tri roky zúčastňuje doškoľovacieho kurzu v rozsahu 40 hodín a podrobuje sa preskúšaniu zo znalostí základných povinností a z obsluhy kompresorov a zariadení na prečerpávanie kyslíka revíznym technikom, ktorý má oprávnenie na tieto zariadenia.2)

21. Mená zodpovedných príslušníkov alebo pracovníkov protiplynovej služby oprávnených a poverených pracovať na vyhradených tlakových zariadeniach,2) ako aj príslušné bezpečnostné pokyny musia byť umiestnené na viditeľnom mieste.

22. Ak je pohonnou jednotkou kompresora elektromotor, vykoná sa revízia elektrického zariadenia a pripojenia elektrickej siete

a) raz za rok pri mobilných kompresoroch,

b) raz za päť rokov pri stabilne umiestnených kompresoroch.

23. Prevádzkovú revíziu vysokotlakového vzduchového kompresora a zariadenia na prečerpávanie kyslíka vykoná raz za tri roky revízny technik, ktorý má na príslušné zariadenie oprávnenie vydané inšpektorátom bezpečnosti práce; revízny technik vyhotoví aj revíznu správu.

24. Na vysokotlakových vzduchových kompresoroch a zariadeniach na prečerpávanie kyslíka sa kontroluje

a) celkový počet motohodín,

b) lehota na výmenu oleja, aktívneho uhlia a filtračnej vložky podľa počtu motohodín a najmenej raz za rok sa vykonáva predpísaná skúška kompresora (prevádzkové pomery kompresora, výkonnosť kompresora),

c) vykonanie revízie vyhradených tlakových zariadení najmenej raz za päť rokov vo výrobnom podniku alebo v servisnom podniku poverenom výrobcom.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE SPOJENIA V JEDNOTKÁCH POŽIARNEJ OCHRANY

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) ako správca kmitočtového pásma prideleného pre potreby požiarnej ochrany riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v Zbore požiarnej ochrany (ďalej len „Zbor PO“) a odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany.

2. Krajský úrad riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby jednotiek Zboru PO zriadených okresnými úradmi a koordinuje zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby jednotiek Zboru PO na území kraja.

3. Okresný úrad riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v jednotke Zboru PO, vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode a pomáha pri výkone spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany.

4. Mestský požiarny zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestský požiarny zbor mesta Košíc (ďalej len „mestský požiarny zbor“) riadia a vykonávajú kontrolu výkonu spojovacej služby v mestskom požiarnom zbore a vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňujú výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode, pomáhajú pri výkone spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany; koordinujú so susednými okresnými úradmi zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby na susediacich územiach okresov.

5. Pre potreby požiarnej ochrany sú vyhradené kanály označené veľkými písmenami abecedy F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R s príslušným kmitočtom nosnej vlny.

6. Kmitočty používané v požiarnej ochrane sa delia na

a) celoštátne – I, K, N, platné na celom území Slovenskej republiky,

b) územné, platné na územiach určitých okresov.

7. Súhlas na používanie kmitočtov požiarnej ochrany pre závodné požiarne útvary a dobrovoľné jednotky požiarnej ochrany vydáva ministerstvo vnútra na základe odporúčania okresného úradu alebo mestského požiarneho zboru a stanoviska krajského úradu.

8. Rádiové spojenie jednotiek požiarnej ochrany sa vykonáva

a) hovoreným slovom,

b) prenosom číselne zakódovaných informácií, tzv. kódov typických činností, ktoré sa realizujú funkciou selektívnej voľby.

9. Rádiové spojenie sa organizuje v rádiových sieťach s možnosťou vyvedenia na samostatný rádiový smer.

10. Rádiové siete sú:

a) stála rádiová sieť na zabezpečenie odôvodneného spojenia, ktoré nemožno realizovať iným spôsobom; tvoria ju povolené základňové, vozidlové a prenosné rádiostanice zverené užívateľovi,

b) dozorná rádiová sieť na sledovanie rádiovej prevádzky technicky zabezpečená zodpovedajúcou základňovou rádiostanicou, samostatnou rádiostanicou alebo zodpovedajúcou súpravou prijímača,

c) rádiové siete v priestore zdolávania požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti.

11. Rádiové siete v priestore zdolávania požiaru sú tieto:

a) rádiová sieť veliteľa zásahu na riadenie jednotiek požiarnej ochrany, ich príslušníkov, pracovníkov a členov bezprostredne zdolávajúcich požiar; v prípade potreby v nej môžu pracovať rádiostanice z rádiových sietí veliteľov zásahových úsekov, náčelníka štábu a náčelníka tyla,

b) rádiová sieť veliteľov zásahových úsekov, resp. družstiev,

c) rádiová sieť náčelníka štábu, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica plniaca funkciu riadiacej a dozornej rádiostanice, rádiostanica náčelníka tyla, rádiostanice záložných a posilových jednotiek, základňová rádiostanica spojovacieho pracoviska, rádiostanica veliteľa zásahu, ktorá do tejto siete vstupuje v prípade potreby,

d) rádiová sieť náčelníka tyla, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica, rádiostanice materiálno-technického zabezpečenia, rádiostanice pracujúce na trase dopravy vody, rádiostanice posilových a záložných jednotiek.

12. Celoštátne kmitočty môže používateľ používať takto:

a) kmitočet I

aa) ako súčinnostný kmitočet na spojenie krajského úradu, okresného úradu alebo jednotky Zboru PO s jednotkou, s ktorou potrebujú takýto druh spojenia,

ab) ako kmitočet kontrolnej rádiovej siete,

ac) ako kmitočet na spojenie v rádiovej sieti náčelníka štábu a náčelníka tyla,

ad) ako kmitočet na spojenie v stálej rádiovej sieti jednotiek závodných požiarnych útvarov, dobrovoľných verejných požiarnych zborov, dobrovoľných závodných požiarnych zborov, a to najmä pri zdolávaní požiarov, vykonávaní taktických cvičení alebo pri zvolávaní do pohotovosti,

b) kmitočet K ako hlavný zásahový kmitočet na spojenie len v priestore zdolávania požiaru a len na riadenie jednotiek požiarnej ochrany, ich príslušníkov, pracovníkov a členov bezprostredne zdolávajúcich požiar,

c) kmitočet N ako záložný zásahový kmitočet pre jednotky požiarnej ochrany na spojenie v prípadoch, keď v rádiovej sieti v priestore zásahu pracuje veľký počet rádiostaníc, ktoré sa na kmitočte K navzájom rušia; o jeho použití rozhoduje veliteľ zásahu.

13. Kmitočty povolené pre iný územný celok nemožno v rádiovej sieti používať. Výnimku môžu tvoriť iba prípady,

a) keď požiar zdolávajú spoločne jednotky z okresov susediacich krajov, môže sa v prípade potreby použiť kmitočet toho kraja, na ktorého teritóriu sa zasahuje,

b) keď rozsah požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vyžaduje na ich zdolávanie zorganizovať špeciálne zásahové skupiny z okresov z viacerých krajov rozdelené do spoločných zásahových úsekov,

c) keď rádiostanice ministerstva vnútra alebo krajského úradu vstupujú do stálej rádiovej siete jednotky Zboru PO.

14. Ak akákoľvek iná rádiostanica požaduje vstup do stálej rádiovej siete, môže spojenie nadviazať prostredníctvom dozornej rádiovej siete na určenom kmitočte. Ďalšia komunikácia sa uskutočňuje podľa určených zásad používania kmitočtov.

15. V rádiových sieťach organizovaných v priestore zásahu všetci účastníci dodržiavajú zásadu neprípustnosti svojvoľnej komunikácie rádiostaníc mimo siete, do ktorej boli zaradení.

16. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch možno rádiové siete v priestore zdolávania požiaru na základe rozhodnutia veliteľa zásahu organizačne a kmitočtovo prispôsobiť vývoju situácie; veliteľ zásahu nepretržite prihliada na prioritné dodržiavanie zásad organizácie rádiových sietí a jednotného systému rádiového spojenia.

17. Ak v niektorej rádiovej sieti organizovanej pri zásahu veliteľ zásahu nariadi zmenu použitia kmitočtov oproti pôvodnému určeniu, je povinný o tom informovať ostatných účastníkov vstupujúcich do tejto rádiovej siete. Súčinnosť medzi zainteresovanými stranami sa dosahuje vždy tak, že volajúca rádiostanica prechádza na kmitočet volaného.

18. Pre rádiové siete organizované na kmitočtoch požiarnej ochrany platí, že

a) základňové rádiostanice spojovacích pracovísk jednotiek Zboru PO sú riadiacimi a kontrolnými rádiostanicami stálych rádiových sietí pracujúcich na kmitočtoch požiarnej ochrany vo svojom zásahovom obvode,

b) základňová rádiostanica operačného pracoviska jednotky Zboru požiarnej ochrany na hlavnej požiarnej stanici je riadiacou a kontrolnou rádiostanicou pre všetky stále rádiové siete pracujúce na kmitočtoch požiarnej ochrany v celom svojom územnom obvode,

c) riadiacou rádiostanicou sietí organizovaných v priestore zásahu je rádiostanica príslušníka povereného veliteľom zásahu organizovať rádiové spojenie s volacím znakom „HVIEZDA“; príslušník poverený organizovaním rádiového spojenia je členom štábu zdolávania požiaru a organizuje spojenie podľa zásad uvedených v 8. až 15. bode, pričom sa stará o efektívne využitie kmitočtov a organizuje spojenie tak, aby rušenie medzi zasahujúcimi jednotkami bolo čo najmenšie.

19. Riadiaca a kontrolná rádiostanica zásahového obvodu dozerá na správne a účelné vedenie zásad rádiovej prevádzky, na zásady prevádzkovej disciplíny v svojej rádiovej sieti a určuje v nej prevádzkový režim. Je hlavnou rádiostanicou v rádiovej sieti požiarnej ochrany daného zásahového obvodu.

20. Riadiaca a kontrolná rádiostanica operačného pracoviska jednotky Zboru PO na hlavnej požiarnej stanici dozerá na správne a účelné vedenie zásad rádiovej prevádzky, na zásady prevádzkovej disciplíny v rádiových sieťach požiarnej ochrany celého územného obvodu a určuje v nich prevádzkový režim.

21. Rádiostanice pracujúce v sieti riadiacej rádiostanice operačného pracoviska jednotky Zboru PO na hlavnej požiarnej stanici sú povinné bez meškania rešpektovať jej prevádzkové pokyny.

22. V prípade potreby má riadiaca rádiostanica právo vo svojej sieti použiť obežníkový volací znak.

23. Ak v rádiovej sieti pracuje rádiostanica, ktorá nedodržuje prevádzkovú disciplínu alebo zdĺhavou komunikáciou znemožňuje alebo sťažuje plynulú prácu ostatných účastníkov rádiovej siete, riadiaca rádiostanica má právo skončiť prevádzku tejto rádiostanice. Toto rozhodnutie musí rádiostanica bez meškania rešpektovať.

24. Kontrolná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania zásad jednotného systému rádiového spojenia a vykonávať v územnom obvode kontrolné spojenia.

24. Kontrolná rádiostanica je oprávnená vykonávať kontrolu dodržiavania zásad jednotného systému rádiového spojenia a vykonávať v územnom obvode kontrolné spojenia.

25. V spojovacej prevádzke požiarnej ochrany majú prioritu všetky správy a informácie o vzniknutých požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach spolu so súvisiacimi žiadosťami o poskytnutie pomoci, spojenie zasahujúcich príslušníkov, pracovníkov a členov s veliteľom zásahu alebo so spojovacím pracoviskom, alebo neodkladné odovzdanie správy veliteľovi zásahu zabezpečujúcej zníženie rizika zásahu.

26. Nižšiu dôležitosť má spojenie medzi príslušníkmi, pracovníkmi a členmi navzájom počas zásahu.

27. Veliteľ zásahu môže počas zásahu zmeniť prioritu spojenia medzi príslušníkmi navzájom tak, že ju určí, a príslušník alebo pracovník na spojovacom pracovisku ju neodkladne potvrdí a zaznačí do príslušnej dokumentácie.

28. Iné nároky na príjem a prenos správ, ak prechádzajú cez spojovacie pracovisko, sa vybavujú postupne podľa dôležitosti a na základe posúdenia, či môže hroziť nebezpečenstvo z dôvodu oneskoreného odovzdania správy.

29. V prípade, že spojenie nižšej dôležitosti prechádzajúce cez spojovacie pracovisko blokuje uskutočnenie hovoru s prioritou, obsluha tohto pracoviska vykoná všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie prednostného spojenia.

30. Spojovacia prevádzka sa uskutočňuje tak, aby nenastal únik skutočností tvoriacich predmet štátneho, služobného alebo obchodného tajomstva.

31. Pri prevádzke v rádiových sieťach a smeroch sa používajú

a) volacie znaky určené v povoľovacej listine na zriadenie, prevádzku a prechovávanie vysielacích rádiostaníc,

b) otvorené volacie znaky,

c) obežníkový volací znak.

32. Volacie znaky určené v povoľovacej listine sú pre užívateľov záväzné. Používajú sa pri prevádzke vo všetkých rádiových sieťach a smeroch okrem prípadov, keď je účelné použiť otvorené volacie znaky.

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ROZSAH A OBSAH NÁSTUPNEJ PRÍPRAVY PRÍSLUŠNÍKOV, PRACOVNÍKOV A ČLENOV JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

Nástupná príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany trvá 120 hodín. Z toho praktický výcvik je 60 hodín.

Obsah nástupnej prípravy

P. č. Tematický okruh Teoretická príprava Praktický výcvik
1. Organizácia výkonu služby v jednotkách požiarnej ochrany a povinnosti 9 4
príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany
- denný poriadok výkonu služby,
- príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov.
Základné úlohy odborných služieb v jednotke požiarnej ochrany a ich
dokumentácia
- strojná služba,
- protiplynová služba,
- spojovacia služba,
- požiarna záchranná služba,
- povodňová záchranná služba,
- operačné stredisko,
- ohlasovňa požiarov a spojovacie pracovisko.
2. Rozdelenie vecných prostriedkov požiarnej ochrany, ich použitie v praxi 5 5
a zásady ich údržby
- výstroj a výzbroj jednotlivca v jednotke požiarnej ochrany a požiarneho
družstva,
- ochranné prostriedky jednotlivca,
- výstroj a výzbroj na špeciálne činnosti v požiarnej záchrannej službe
a v povodňovej záchrannej službe.
3. Rozdelenie technických prostriedkov požiarnej ochrany, ich použitie v praxi a 16 18
princíp ich činnosti
- požiarne čerpadlá a vývevy,
- základné zásahové automobily,
- špeciálne zásahové automobily,
- výšková technika,
- prívesy,
- prúdnice, rozdeľovač, primiešavač,
- technické prostriedky protiplynovej služby,
- technické prostriedky spojovacej služby a informatiky,
- technické prostriedky požiarnej záchrannej služby a povodňovej záchrannej
služby.
4. Požiarne nebezpečenstvo hasebného obvodu 4 0
- základné úlohy jednotky požiarnej ochrany v hasebnom obvode,
- rozdelenie jednotiek požiarnej ochrany v rámci hasebného obvodu,
- požiarne poplachové plány.
5. Hlavné druhy a zásady zásahovej činnosti jednotky požiarnej ochrany 5 2
- spôsob prijatia správy o udalosti, jej analýza a nasledujúce činnosti jednotky,
- vyhlásenie poplachu,
- jazda k ohlásenej udalosti,
- činnosti na mieste zásahu.
6. Základné zásady poskytovania predlekárskej pomoci 5 5
- druhy krvácania a prvá pomoc pri nich,
- poskytovanie predlekárskej pomoci pri zraneniach, popáleninách
a poleptaniach kyselinami a zásadami,
- prvá pomoc topiacim sa,
- prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
7. Všeobecná a špeciálna telesná príprava a poradová príprava 3 8
- disciplíny všeobecnej a špeciálnej telesnej prípravy a požiarnického športu,
- overenie fyzickej zdatnosti,
- základný poradový výcvik.
8. Bezpečnosť a ochrana zdravia 3 0
- na jednotlivých pracoviskách v jednotke požiarnej ochrany,
- pri zásahovej činnosti.
9. Základy technického výcviku 10 18
- práca s hadicami,
- sacie a útočné vedenie,
- požiarny útok od prenosnej motorovej striekačky, plávajúceho čerpadla,
hydrantov, cisternových automobilových striekačiek.
&nbsp &nbsp 60 60

Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ROZSAH A OBSAH ZDOKONAĽOVACEJ PRÍPRAVY PRÍSLUŠNÍKOV, PRACOVNÍKOV A ČLENOV JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

Zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany trvá 720 hodín. Z toho je 240 hodín teoretickej prípravy a 480 hodín praktického výcviku. Celkový počet hodín na zdokonaľovaciu prípravu členov jednotiek požiarnej ochrany je 120 hodín. Z toho je 40 hodín teoretickej prípravy a 80 hodín praktického výcviku.

Obsah zdokonaľovacej prípravy

P. č. Tematický okruh Príslušníci a pracovníci jednotiek PO Členovia jednotiek PO
Teoretická príprava Praktický výcvik Teoretická príprava Praktický výcvik
1 2 3 4 5 6
1. Organizácia požiarnej ochrany 5 0 1 0
&nbsp a) právna úprava na úseku požiarnej ochrany, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) orgány štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,
c) výkon štátneho požiarneho dozoru,
d) druhy a úlohy jednotiek požiarnej ochrany.
2. Požiarna prevencia 20 0 2 0
&nbsp a) základná požiadavka bezpečnosti stavebných &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
objektov,
b) požiarne úseky a zásady posudzovania požiarneho
nebezpečenstva v stavebných objektoch,
c) požiarne vodovody a zdroje požiarnej vody,
d) metodika posudzovania prevádzkových súborov
z hľadiska požiarnej bezpečnosti,
e) požiarna prevencia elektrotechnických zariadení,
í) stavebné materiály a stavebné konštrukcie
z hľadiska požiarnej bezpečnosti,
g) evakuácia osôb a únikové cesty z objektov,
h) zariadenia na protipožiarny zásah a technické
zariadenia objektov,
i) preventívne opatrenia v závodoch
a poľnohospodárskych objektoch, kde sa vyskytuje
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru,
j) horľavé kvapaliny, technické plyny, ich vlastnosti
a spôsob skladovania,
k) elektrické zariadenia v rôznych prostrediach
a príčiny vzniku požiarov od elektrických zariadení,
istiace zariadenia,
1) zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri
požiaroch a zátopách,
m) grafické značenie požiarnej ochrany vo výkresoch,
n) príčiny vzniku požiarov a výbuchov
v technologických procesoch, ochrana
technologických zariadení,
o) káblové kanály, vysokonapäťové rozvody,
transformátory, ich protipožiarne zabezpečenie
a zdolávanie požiarov.
3. Požiarna taktika a praktický výcvik 45 45 11 9
&nbsp a) horenie a horľavý súbor, požiar a jeho rozvoj, pásma &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
požiaru,
&nbsp b) teória prerušenia procesu horenia, hasiace látky, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ich vlastnosti a spôsob použitia, intenzita dodávania
hasiacich látok a použitie hasiacich prístrojov,
c) spôsob nasadzovania síl a prostriedkov požiarnej
ochrany na objekty v hasebnom obvode podľa
požiarnych poplachových plánov,
d) základné povinnosti príslušníkov a pracovníkov
podľa funkčného zaradenia a pridelenia úlohy pri
zásahu,
e) taktické možnosti a spôsoby riešenia situácií
jednotkou požiarnej ochrany podľa druhu zásahu
a vlastného technického vybavenia,
f) činnosť jednotky požiarnej ochrany od výjazdu na
zásah až do návratu na základňu,
g) organizácia riadenia zásahu, velenie pri zásahu,
zásahové úseky, štáb hasenia,
h) výpočet síl a prostriedkov na hasenie požiarov,
i) význam dokumentácie o zdolávaní požiaru, spôsob
jej spracovania a využitia v praktickej činnosti,
j) identifikácia nebezpečných látok podľa
medzinárodných kódov, postup pri manipulácii,
doprave a likvidácii havárií nebezpečných látok,
k) fyzikálne a chemické vlastnosti niektorých látok
z hľadiska požiarneho nebezpečenstva,
1) požiarne nebezpečenstvo technologických procesov
v zásahovom obvode,
m) zdolávanie požiarov niektorých najčastejšie sa
vyskytujúcich chemických látok, ako aj ropy
a ropných produktov,
n) činnosť požiarnika na požiarisku - sledovanie javov,
stôp a dôkazových materiálov,
o) zásady zdolávania požiarov v rôznych objektoch,
p) zásady zdolávania požiarov v sťažených
podmienkach,
r) príprava a vykonanie taktického cvičenia,
s) informačná podpora veliteľa zásahu,
t) metodika vyplňovania správy o zásahu, zber údajov.
4. Technické prostriedky požiarnej ochrany a praktický 50 130 11 26
&nbsp výcvik
a) jednotlivé druhy osobného výstroja a výzbroje, účel, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
zásady používania, ošetrovanie a údržba,
b) hasiace prístroje - jednotlivé druhy, konštrukcia,
náplň,
c) takticko-technické parametre základnej zásahovej
a špeciálnej požiarnej techniky a jej využitie pri
zdolávaní požiarov a záchrane osôb,
d) praktické použitie požiarnej techniky, osobnej
a vecnej výzbroje,
e) zásady ošetrovania a údržby požiarnej techniky
a technické prehliadky,
f) tvorenie sacieho, dopravného a útočného vedenia
pri rôznych situáciách vrátane predlžovania,
skracovania a zrušenia; použitie ejektora pri
rôznych situáciách,
g) používanie penotvorných prúdnic a primiešavačov,
h) výcvik s motorovými a cisternovými striekačkami,
ako aj s prívesnou technikou,
i) používanie hydrantov, pomocného náradia,
j) viazanie uzlov,
k) výcvik so špeciálnou technikou,
1) výcvik s prostriedkami na záchranu osôb,
&nbsp m) Q/M charakteristiky čerpadiel, doprava vody na &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
veľké vzdialenosti a do výšok,
n) zásady ošetrovania a údržby vecných prostriedkov,
vykonávanie praktických skúšok, vedenie
dokumentácie.
5. Protiplynová služba a ochranné prostriedky 30 75 2 10
&nbsp a) vymedzovanie nebezpečnej zóny, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) stupne ochrany,
c) bezpečnostné pravidlá a pokyny na zásah
v nebezpečnom prostredí,
d) škodlivé látky a ich vplyv na ľudský organizmus,
vplyv stresu na človeka, regulácia dýchania,
e) prostriedky na ochranu dýchacích orgánov,
f) ostatné ochranné prostriedky (ochranné odevy a pod.),
g) zariadenia na kontrolu a skúšanie ochranných
prostriedkov,
h) meranie koncentrácie plynov a pár v ovzduší,
kontrola čistoty stlačeného vzduchu,
i) zariadenia na plnenie tlakových fliaš,
j) predpisy a dokumentácia súvisiaca s protiplynovou
službou,
k) laická kontrola a údržba prostriedkov protiplynovej
služby,
1) praktický výcvik s dýchacou technikou
a ochrannými odevmi,
m) zásady práce v prostredí výskytu rádioaktívnych
látok,
n) ošetrovanie, údržba a skúšanie ochranných
prostriedkov.
6. Spojovacia služba 10 20 1 3
&nbsp a) význam spojenia v požiarnej ochrane, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) rádiokomunikačné zariadenia, základné predpisy
v oblastí telekomunikácií,
c) jednotná telekomunikačná sieť, potrebné
dokumenty,
d) volacie znaky, prideľovanie frekvencií požiarnej
ochrany, signály v požiarnej ochrane,
e) vedenie dokumentácie spojovacej služby,
f) predpis o skúškach rádiooperatérov,
g) poriadok ohlasovne požiarov,
h) takticko-technické parametre rádiostaníc
používaných v požiarnej ochrane,
i) spojenie pri zásahu,
j) praktický výcvik so spojovacími prostriedkami.
7. Strojná služba 10 50 3 10
&nbsp a) takticko-technické údaje požiarnej techniky, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) obsluha požiarnej techniky,
c) údržba a kontrola požiarnej techniky,
d) príprava požiarnej techniky na sezónnu prevádzku,
e) predpisy a dokumentácia súvisiaca so strojnou
službou.
8. Požiarna záchranná služba a povodňová záchranná služba 25 100 4 10
&nbsp a) rozdelenie technických zásahov, postup jednotiek &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
požiarnej ochrany po ohlásení rôznych druhov
technických zásahov,
b) spolupráca s inými službami a právnickými
osobami,
c) praktický výcvik s technickými prostriedkami
určenými na vykonávanie technických zásahov,
&nbsp d) stavebné konštrukcie budov, používané materiály &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
a postup pri rozoberaní konštrukcií,
e) vyhľadávanie osôb v závaloch a postup pri ich
vyslobodzovaní,
í) poskytovanie technickej a osobnej pomoci
účastníkom dopravnej nehody,
g) postup jednotiek požiarnej ochrany po vyhlásení
vzniku povodňovej situácie,
h) úlohy jednotiek požiarnej ochrany pri vykonávaní
záchranných prác počas povodní, spolupráca
s inými službami a právnickými osobami,
i) rozdelenie technických prostriedkov na vykonávanie
záchranných prác na vodnej hladine a pod vodnou
hladinou, záchrana a vyhľadávanie osôb,
j) odstraňovanie následkov ropných havárií na vode,
k) praktický výcvik s technickými prostriedkami
na prácu na vodnej hladine a pod vodnou hladinou.
9. Civilná ochrana 5 0 1 0
&nbsp a) organizácia civilnej ochrany, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) podiel jednotiek požiarnej ochrany pri vykonávaní
záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,
c) organizačná príprava.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 10 0 2 0
&nbsp a) zásady bezpečnosti práce na požiarnej stanici, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) zásady bezpečnosti práce pri manipulácii
s elektrickými zariadeniami,
c) zásady bezpečnosti práce pri prieskume, evakuácii
a zdolávaní požiaru,
d) zásady bezpečnosti práce pri haváriách a výronoch
nebezpečných látok,
e) zásady bezpečnosti práce v zamorenom prostredí,
f) zásady bezpečnosti práce pri čerpaní a doprave
vody,
g) zásady bezpečnosti práce vo výškach,
h) zásady bezpečnosti práce pri používaní jednotlivých
technických prostriedkov, pri ich oprave a údržbe.
11. Zdravotná príprava 15 30 1 4
&nbsp a) vyslobodzovanie osôb, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) poskytovanie predlekárskej pomoci pri zraneniach
a poleptaniach kyselinami a zásadami,
c) druhy krvácania a prvá pomoc pri nich,
d) prvá pomoc topiacim sa,
e) prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
í) odsun zranených pomocou improvizovaných
prostriedkov,
g) účinky CO, CO2, N2O na ľudský organizmus,
h) organizácia prác pri hromadných úrazoch
a katastrofách.
12. Telesná príprava 15 30 1 8
&nbsp a) všeobecná a špeciálna telesná príprava, &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
b) plnenie disciplín požiarnického športu,
c) overovania fyzickej zdatnosti,
d) kolektívne športy.
&nbsp &nbsp 240 480 40 80

Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ROZSAH A OBSAH PERIODICKEJ PRÍPRAVY JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

Periodická príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany trvá 640 hodín a členov jednotiek požiarnej ochrany 100 hodín vo výcvikovom roku. Z toho je pre príslušníkov a pracovníkov 256 hodín a pre členov 40 hodín venovaných praktickému výcviku okrem telesnej prípravy.

Obsah periodickej prípravy

P. č. Tematický okruh Druh jednotky PO
z povolania dobrovoľné
1. Organizácia požiarnej ochrany 10 2
&nbsp a) právna úprava na úseku požiarnej ochrany, &nbsp len písm.
b) orgány štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, a), b)
c) výkon štátneho požiarneho dozoru, &nbsp
d) druhy a úlohy jednotiek požiarnej ochrany.
2. Požiarna prevencia 38 8
&nbsp a) základná požiadavka bezpečnosti stavebných objektov, &nbsp len písm.
b) požiarne úseky a zásady posudzovania požiarneho nebezpečenstva g), D, j)
v stavebných objektoch, &nbsp
c) požiarne vodovody a zdroje požiarnej vody,
d) metodika posudzovania prevádzkových súborov z hľadiska požiarnej
bezpečnosti,
e) požiarna prevencia elektrotechnických zariadení,
í) stavebné materiály a stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej bezpečnosti,
g) evakuácia osôb a únikové cesty z objektov,
h) zariadenia na protipožiarny zásah a technické zariadenia objektov,
i) preventívne opatrenia v závodoch a poľnohospodárskych objektoch so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
j) horľavé kvapaliny, technické plyny, ich vlastnosti a spôsob ich skladovania,
k) elektrické zariadenia v rôznych prostrediach a príčiny vzniku požiarov
od elektrických zariadení, istiace zariadenia,
1) zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri požiaroch a zátopách,
m) grafické značenie požiarnej ochrany vo výkresoch,
n) príčiny vzniku požiarov a výbuchov v technologických procesoch, ochrana
technologických zariadení,
o) káblové kanály, vysokonapäťové rozvody, transformátory, ich protipožiarne
zabezpečenie a zdolávanie požiarov.
3. Požiarna taktika a praktický výcvik 83 18
&nbsp a) horenie a horľavý súbor, požiar a jeho rozvoj, pásma požiaru, &nbsp &nbsp
b) teória prerušenia procesu horenia, hasiace látky, ich vlastnosti a spôsob
použitia, intenzita dodávania, hasiacich látok a použitie hasiacich prístrojov,
c) spôsob nasadzovania síl a prostriedkov požiarnej ochrany na objekty
v hasebnom obvode podľa požiarnych poplachových plánov,
d) základné povinnosti príslušníkov a pracovníkov podľa funkčného zaradenia
a pridelenia úloh pri zásahu,
e) taktické možnosti a spôsoby riešenia situácií jednotkou požiarnej ochrany
podľa druhu zásahu a vlastného technického vybavenia,
f) činnosť jednotky požiarnej ochrany od výjazdu na zásah až do návratu na
základňu,
g) organizácia riadenia zásahu, velenie pri zásahu, zásahové úseky, štáb hasenia,
h) výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov,
i) význam dokumentácie o zdolávaní požiaru, nebezpečných látok, spôsob
spracovania a využitia v praktickej činnosti,
j) identifikácia nebezpečných látok podľa medzinárodných kódov, postup pri
manipulácii, doprave a likvidácii havárií,
&nbsp k) fyzikálne a chemické vlastnosti niektorých látok z hľadiska požiarneho &nbsp &nbsp
nebezpečenstva,
1) požiarne nebezpečenstvo technologických procesov v zásahovom obvode,
m) zdolávanie požiarov niektorých najčastejšie sa vyskytujúcich chemických
látok, ako aj ropy a ropných produktov,
n) činnosť požiarnika na požiarisku - sledovanie javov, stôp a dôkazových
materiálov,
o) zásady zdolávania požiarov v rôznych objektoch,
p) zásady zdolávania požiarov v sťažených podmienkach,
r) príprava a vykonanie taktického cvičenia,
s) informačná podpora veliteľa zásahu,
t) metodika vyplňovania správy o zásahu, zber údajov.
4. Technické prostriedky požiarnej ochrany a praktický výcvik 114 48
&nbsp a) jednotlivé druhy osobného výstroja a výzbroje, účel, zásady používania, &nbsp &nbsp
ošetrovanie a údržba,
b) hasiace prístroje - jednotlivé druhy, konštrukcia, náplň,
c) takticko-technické parametre základnej zásahovej a špeciálnej požiarnej
techniky a jej využitie pri zdolávaní požiarov a záchrane osôb,
d) praktické použitie požiarnej techniky, osobnej a vecnej výzbroje,
e) zásady ošetrovania, údržby požiarnej techniky, technické prehliadky,
f) tvorenie sacieho, dopravného a útočného vedenia pri rôznych situáciách
vrátane predlžovania, skracovania a zrušenia; použitie ejektora pri rôznych
situáciách,
g) používanie penotvorných prúdnic a primiešavačov,
h) výcvik s motorovými a cisternovými striekačkami, ako aj s prívesnou technikou,
i) používanie hydrantov, pomocného náradia,
j) viazanie uzlov,
k) výcvik so špeciálnou technikou,
1) výcvik s prostriedkami na záchranu osôb,
m) Q/M charakteristiky čerpadiel, doprava vody na veľké vzdialenosti a do výšok,
n) zásady ošetrovania a údržby vecných prostriedkov, vykonávanie praktických
skúšok, vedenie dokumentácie.
5. Protiplynová služba, ochranné prostriedky a praktický výcvik 51 6
&nbsp a) vymedzenie nebezpečnej zóny, &nbsp len písm.
b) stupne ochrany, a), d), e), k)
c) bezpečnostné pravidlá a pokyny na zásah v nebezpečnom prostredí, &nbsp
d) škodlivé látky a ich vplyv na ľudský organizmus, vplyv stresu na človeka,
regulácia dýchania,
e) prostriedky na ochranu dýchacích orgánov,
f) ostatné ochranné prostriedky (ochranné odevy a pod.),
g) zariadenia na kontrolu a skúšanie ochranných prostriedkov,
h) meranie koncentrácie plynov a pár v ovzduší, kontrola čistoty stlačeného
vzduchu,
i) zariadenia na plnenie tlakových fliaš,
j) predpisy a dokumentácia súvisiaca s protiplynovou službou,
k) laická kontrola a údržba prostriedkov protiplynovej služby,
1) praktický výcvik s dýchacou technikou a ochrannými odevmi,
m) zásady práce v prostredí výskytu rádioaktívnych látok,
n) ošetrovanie, údržba a skúšanie ochranných prostriedkov.
6. Spojovacia služba 21 4
&nbsp a) význam spojenia v požiarnej ochrane, &nbsp len písm. a),
b) rádiokomunikačné zariadenia, základné predpisy v oblasti telekomunikácií, d), e), h), i)
c) jednotná telekomunikačná sieť, potrebné dokumenty, &nbsp
d) volacie znaky, prideľovanie frekvencií požiarnej ochrany, signály v požiarnej
ochrane,
e) vedenie dokumentácie spojovacej služby,
f) predpis o skúškach rádiooperatérov,
g) poriadok ohlasovne požiarov,
&nbsp h) takticko-technické parametre rádiostaníc používaných v požiarnej ochrane, &nbsp &nbsp
i) spojenie pri zásahu,
j) praktický výcvik so spojovacími prostriedkami.
7. Strojná služba 17 4
&nbsp a) takticko-technické údaje požiarnej techniky, &nbsp &nbsp
b) obsluha požiarnej techniky,
c) údržba a kontrola požiarnej techniky,
d) príprava požiarnej techniky na sezónnu prevádzku,
e) predpisy a dokumentácia súvisiace so strojnou službou.
8. Požiarna záchranná služba, povodňová záchranná služba a praktický výcvik 30 4
&nbsp a) rozdelenie technických zásahov, postup jednotiek požiarnej ochrany pri &nbsp len písm.
nahlásení rôznych druhov technických zásahov, a), c), e)
b) spolupráca s inými službami a právnickými osobami, &nbsp
c) praktický výcvik s technickými prostriedkami určenými na vykonávanie
technických zásahov,
d) stavebné konštrukcie budov, používané materiály a postup pri rozoberaní
konštrukcií,
e) vyhľadávanie osôb v závaloch a postup pri ich vyslobodzovaní,
í) poskytovanie technickej a osobnej pomoci účastníkom dopravnej nehody,
g) postup jednotiek požiarnej ochrany pri nahlásení vzniku povodňovej
situácie,
h) úlohy jednotiek požiarnej ochrany pri vykonávaní záchranných prác počas
povodní, spolupráca s inými službami a právnickými osobami,
i) rozdelenie technických prostriedkov na vykonávanie záchranných prác na
vodnej hladine a pod vodnou hladinou, záchrana a vyhľadávanie osôb,
j) odstraňovanie následkov ropných havárií na vode,
k) praktický výcvik s technickými prostriedkami na prácu na vodnej hladine
a pod vodnou hladinou.
9. Civilná ochrana 6 2
&nbsp a) organizácia civilnej ochrany, &nbsp &nbsp
b) podiel jednotiek požiarnej ochrany pri vykonávaní záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác,
c) organizačná príprava.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 10 2
&nbsp a) zásady bezpečnosti práce na požiarnej stanici, &nbsp len písm.
b) zásady bezpečnosti práce pri manipulácii s elektrickými zariadeniami, c), d), f), h)
c) zásady bezpečnosti práce pri prieskume, evakuácii a zdolávaní požiaru, &nbsp
d) zásady bezpečnosti práce pri haváriách a výronoch nebezpečných látok,
e) zásady bezpečnosti práce v zamorenom prostredí,
f) zásady bezpečnosti práce pri čerpaní a doprave vody,
g) zásady bezpečnosti práce vo výškach,
h) zásady bezpečnosti práce pri používaní jednotlivých technických
prostriedkov, pri ich oprave a údržbe.
11. Zdravotná príprava a praktický výcvik 20 2
&nbsp a) vyslobodzovanie osôb, &nbsp len písm.
b) poskytovanie predlekárskej pomoci pri zraneniach a poleptaniach b), c), e), g)
kyselinami a zásadami, &nbsp
c) druhy krvácania a prvá pomoc pri nich,
d) prvá pomoc topiacim sa,
e) prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
f) odsun zranených pomocou improvizovaných prostriedkov,
g) účinky CO, CO2, N2O na ľudský organizmus,
h) organizácia prác pri hromadných úrazoch a katastrofách, odsun ranených.
12. Telesná príprava 240 0
&nbsp a) všeobecná telesná príprava, písm. a), b), &nbsp
b) kolektívne športy, c) (120 hod.)
c) overovanie fyzickej zdatnosti, &nbsp
&nbsp d) špeciálna telesná príprava, e) disciplíny požiarnického športu. &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 640 100

Príloha č. 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ROZSAH A OBSAH ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

Základná príprava veliteľov jednotiek požiarnej ochrany vykonávajúcich službu ako povolanie trvá 120 hodín a veliteľov dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany 40 hodín.

Obsah základnej prípravy veliteľov jednotiek požiarnej ochrany zaradených do funkcií uvedených v § 26

P. č. Tematický okruh Druh jednotky PO
z povolania dobrovoľné
1. Organizácia požiarnej ochrany 3 1
a) právna úprava na úseku požiarnej ochrany,
b) orgány štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,
c) druhy a úlohy jednotiek požiarnej ochrany,
d) základná dokumentácia o činnosti jednotky požiarnej ochrany a zásady jej
vedenia.
2. Požiarna prevencia 5 2
a) základná požiadavka bezpečnosti stavebných objektov, len písm. f),
b) požiarne úseky a zásady posudzovania požiarneho nebezpečenstva g), j)
v stavebných objektoch,
c) požiarne vodovody a zdroje požiarnej vody,
d) metodika posudzovania prevádzkových súborov z hľadiska požiarnej
bezpečnosti,
e) požiarna prevencia elektrotechnických zariadení,
í) stavebné materiály a stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej bezpečnosti,
g) preventívne opatrenia v závodoch a poľnohospodárskych objektoch, v ktorých
sa vyskytuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru,
h) horľavé kvapaliny, technické plyny, ich vlastnosti a spôsob ich skladovania,
i) elektrické zariadenia v rôznych prostrediach a príčiny vzniku požiarov
od elektrických zariadení, istiace zariadenia,
j) zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri požiaroch a zátopách,
k) grafické značenie požiarnej ochrany vo výkresoch,
l) príčiny vzniku požiarov a výbuchov v technologických procesoch, ochrana
technologických zariadení,
m) káblové kanály, vysokonapäťové rozvody, transformátory, ich protipožiarne
zabezpečenie a likvidácia požiarov.
3. Požiarna taktika 25 9
a) horenie a horľavý súbor, požiar a jeho rozvoj, pásma požiaru,
b) základné a následné javy pri požiari, rozdelenie požiarov, šírenie požiarov
tried A, B a C, šírenie tepla, tvorba a zloženie dymu,
c) intenzita dodávania hasiacich látok a použitie hasiacich prístrojov,
d) základné povinnosti požiarnikov v závislosti od funkčného zaradenia
a pridelenia úlohy pri zásahu,
e) taktické možnosti a spôsoby riešenia situácií jednotkou požiarnej ochrany
podľa druhu zásahu a technického vybavenia,
f) činnosť jednotky požiarnej ochrany od výjazdu k zásahu až do návratu na
základňu,
g) organizácia riadenia zásahu, velenie pri zásahu, zásahové úseky, štáb hasenia,
h) zásady zdolávania požiarov v sťažených podmienkach (za silného vetra, v mraze
a pod.),
i) systémy rýchlej identifikácie nebezpečných látok pri haváriách a požiaroch,
j) základná požiadavka bezpečnosti stavebných objektov, požiarne úseky
a zásady posudzovania požiarneho nebezpečenstva v stavebných objektoch,
k) požiarne vodovody a zdroje požiarnej vody,
l) závislosť škôd od času voľného šírenia požiaru,
m) organizácia prác pri hromadných úrazoch a iných mimoriadnych udalostiach.
4. Požiarne nebezpečenstvo technologických procesov 10 2
a) príčiny vzniku požiarov a výbuchov v technologických procesoch, ochrana len písm.
technologických zariadení, a), d), e)
b) fyzikálne a chemické vlastnosti niektorých látok z hľadiska nebezpečenstva
vzniku požiarov,
c) metodika posudzovania prevádzkových súborov z hľadiska požiarnej
bezpečnosti,
d) zdolávanie požiarov niektorých najčastejšie sa vyskytujúcich chemických
látok, ako aj ropy a ropných produktov,
e) požiarne nebezpečenstvo technologických procesov v zásahovom obvode
a závery pre jednotku požiarnej ochrany pri taktike nasadzovania síl
a prostriedkov.
5. Technické prostriedky 20 6
a) takticko-technické parametre základnej, špeciálnej a pomocnej požiarnej
techniky a jej využitie pri zdolávaní požiarov, likvidácii mimoriadnych
udalostí a záchrane osôb,
b) praktické využitie požiarnej techniky a osobnej a vecnej výzbroje.
6. Odborné služby a špeciálne činnosti 10 2
a) protiplynová služba,
b) strojná služba,
c) spojovacia služba,
d) požiarna záchranná služba,
e) povodňová záchranná služba.
7. Hasiace látky a zásady ich použitia 13 5
a) spôsoby prerušenia horenia, druhy hasiacich látok, ich vlastnosti a spôsob len písm.
použitia, a), b), c)
b) voda, druhy prúdov a ich použitie,
c) pena, druhy peny a jej použitie,
d) CO2, jeho vlastnosti a použitie,
e) prášky, základné druhy a ich použitie,
f) zásoby hasiacich látok a prostriedkov v územnom obvode,
g) intenzita dodávky hasiacich látok,
h) inertné plyny, N2, ich vlastnosti a použitie.
8. Výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov 13 5
a) výpočet nasadenia síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov vodou, len písm.
b) požadovaná spotreba vody, a) až e)
c) určenie počtu prúdov na hasenie,
d) skutočná spotreba vody,
e) určenie počtu požiarnikov a počtu striekačiek,
f) výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov penou,
g) normatívne hodnoty penotvorných prúdnic,
h) určenie počtu penových prúdov, požiarnikov a striekačiek,
i) spotreba vody na ochladzovanie,
j) celková spotreba vody a penidla,
k) výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov práškom a inertným plynom,
1) zásady zdolávania, požiarov v rôznych objektoch,
m) povinnosti a úlohy veliteľa zásahu,
n) riadenie zásahu so štábom zdolávania požiaru,
o) doprava vody kyvadlovým spôsobom,
p) doprava vody a penotvorného roztoku hadicovými vedeniami systémom
sériovo spojených striekačiek,
r) výpočet síl a prostriedkov pri záchrane osôb,
s) doprava vody a penotvorného roztoku do veľkých výšok.
9. Taktické a previerkové cvičenia 9 3
a) organizácia, len písm. c)
b) obsahová príprava,
c) praktické vykonanie a vyhodnotenie.
10. Civilná ochrana 3 2
a) úlohy, riadenie a organizácia civilnej ochrany,
b) podiel jednotiek požiarnej ochrany pri vykonávaní záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác.
11. Stavebné riešenie objektov a ich technická vybavenosť 6 2
a) evakuácia osôb a únikové cesty z objektov, len písm.
b) zariadenia na protipožiarny zásah a technické zariadenia objektov, b), c)
c) sklady horľavých kvapalín a technických plynov,
d) elektrické zariadenia v závislosti od rôznych prostredí v objektoch a príčiny
vzniku požiarov od elektrických zariadení,
e) káblové kanály, vysokonapäťové rozvody, transformátory, ich protipožiarne
zabezpečenie a zdolávanie požiarov.
12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3 1
a) bezpečnosť práce na požiarnej stanici,
b) zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri požiaroch a zátopách,
c) bezpečnosť práce pri prieskume, evakuácii a zdolávaní požiaru,
d) bezpečnosť práce pri likvidácii havárií a výronoch nebezpečných látok,
e) bezpečnosť práce v zamorenom prostredí,
f) bezpečnosť práce pri čerpaní a doprave vody,
g) bezpečnosť práce vo výškach,
h) bezpečnosť práce pri používaní jednotlivých technických prostriedkov, pri ich
oprave a údržbe,
i) bezpečnosť práce pri vykonávaní špeciálnych činností,
j) poskytovanie predlekárskej pomoci pri zraneniach a poleptaniach kyselinami
a zásadami,
k) druhy krvácania a prvá pomoc pri nich,
1) prvá pomoc topiacim sa,
m) prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
n) účinky CO, CO2, N2O na ľudský organizmus,
o) zodpovednosť za pracovné úrazy, úrazovosť a náhrada škody.
120 40

Príloha č. 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z.

ROZSAH A OBSAH ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY TECHNIKOV ODBORNÝCH SLUŽIEB JEDNOTIEK POŽIARNEJ OCHRANY

Základná príprava technikov odborných služieb jednotiek Zboru požiarnej ochrany trvá 120 hodín. Základná príprava technikov odborných služieb závodných požiarnych útvarov trvá 80 hodín a dobrovoľných závodných požiarnych zborov a dobrovoľných verejných požiarnych zborov 40 hodín.

Obsah základnej prípravy technikov odborných služieb

P. č. Tematický okruh Druh jednotky PO a počet hodín
Zbor PO ZPÚ DZPZ, DVPZ
1. Organizácia požiarnej ochrany 1 1 1
a) právna úprava na úseku požiarnej ochrany,
b) orgány štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,
c) druhy a úlohy jednotiek požiarnej ochrany,
d) základná dokumentácia o činnosti jednotky požiarnej ochrany
a zásady jej vedenia.
2. Požiarna prevencia 3 2 1
a) základná požiadavka bezpečnosti stavebných objektov,
b) požiarne úseky a zásady posudzovania požiarneho
nebezpečenstva v stavebných objektoch,
c) požiarne vodovody a zdroje požiarnej vody,
d) stavebné materiály a stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej
bezpečnosti,
e) evakuácia osôb a únikové cesty z objektov,
í) zariadenia na protipožiarny zásah a technické zariadenia
objektov,
g) horľavé kvapaliny, technické plyny, ich vlastnosti a spôsob
skladovania,
h) zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri požiaroch
a zátopách,
i) grafické značenie požiarnej ochrany vo výkresoch.
3. Požiarna taktika 4 4 2
a) horenie a horľavý súbor, požiar a jeho rozvoj, pásma požiaru,
b) základné a následné javy pri požiari, rozdelenie požiarov, šírenie
požiarov tried A, B a C, šírenie tepla, tvorba a zloženie dymu,
c) intenzita dodávania hasiacich látok a použitie hasiacich
prístrojov,
d) základné povinnosti požiarnikov v závislosti od funkčného
zaradenia a pridelenia úlohy pri zásahu,
e) taktické možnosti a spôsoby riešenia situácií jednotkou
požiarnej ochrany podľa druhu zásahu a technického vybavenia,
f) činnosť jednotky požiarnej ochrany od výjazdu na zásah až do
návratu na základňu,
g) organizácia riadenia zásahu, velenie pri zásahu, zásahové
úseky, štáb hasenia,
h) zásady zdolávania požiarov v sťažených podmienkach
(za silného vetra, v mraze a pod.),
i) systémy rýchlej identifikácie nebezpečných látok pri haváriách
a požiaroch,
j) organizácia prác pri hromadných úrazoch a iných
mimoriadnych udalostiach.
4. Požiarne nebezpečenstvo technologických procesov 2 2 1
a) príčiny vzniku požiarov a výbuchov v technologických
procesoch, ochrana technologických zariadení,
b) fyzikálne a chemické vlastnosti niektorých látok z hľadiska
požiarneho nebezpečenstva,
c) zdolávanie požiarov niektorých najčastejšie sa vyskytujúcich
chemických látok, ako aj ropy a ropných produktov,
d) požiarne nebezpečenstvo technologických procesov v zásahovom
obvode a závery pre jednotku požiarnej ochrany pri taktike
nasadzovania síl a prostriedkov.
5. Technické prostriedky 6 4 2
a) takticko-technické parametre základnej, špeciálnej a pomocnej
požiarnej techniky a jej využitie pri zdolávaní požiarov, likvidácii
mimoriadnych udalostí a pri záchrane osôb,
b) praktické využitie požiarnej techniky, osobnej a vecnej
výzbroje.
6. Hasiace látky a zásady ich použitia 4 2 1
a) spôsoby prerušenia horenia, druhy hasiacich látok, ich
vlastnosti a spôsob použitia,
b) voda, druhy prúdov a ich použitie,
c) pena, druhy peny a jej použitie,
d) CO2, jeho vlastnosti a použitie,
e) prášky, základné druhy a ich použitie,
í) zásoby hasiacich látok a prostriedkov v územnom obvode,
g) intenzita dodávky hasiacich látok,
h) inertné plyny, N2, ich vlastnosti a použitie.
7. Výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov 5 3 2
a) výpočet nasadenia síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
vodou,
b) požadovaná spotreba vody,
c) určenie počtu prúdov na hasenie,
d) skutočná spotreba vody,
e) určenie počtu požiarnikov a počtu striekačiek,
í) výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov penou,
g) normatívne hodnoty penotvorných prúdnic,
h) určenie počtu penových prúdov, požiarnikov a striekačiek,
i) spotreba vody na ochladzovanie,
j) celková spotreba vody a penidla,
k) výpočet síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov práškom
a inertným plynom,
l) zásady zdolávania, požiarov v rôznych objektoch,
m) povinnosti a úlohy veliteľa zásahu,
n) riadenie zásahu so štábom zdolávania požiaru,
o) doprava vody kyvadlovým spôsobom,
p) doprava vody a penotvorného roztoku hadicovými vedeniami
systémom sériovo spojených striekačiek,
r) výpočet síl a prostriedkov pri záchrane osôb,
s) doprava vody a penotvorného roztoku do veľkých výšok.
8. Taktické a previerkové cvičenia 1 1 1
a) organizácia,
b) obsahová príprava,
c) praktické vykonanie a vyhodnotenie.
9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 2 2 1
a) bezpečnosť práce na požiarnej stanici,
b) zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami pri požiaroch
a zátopách,
c) bezpečnosť práce pri prieskume, evakuácii a zdolávaní požiaru,
d) bezpečnosť práce pri likvidácii havárií a výronoch nebezpečných
látok,
e) bezpečnosť práce v zamorenom prostredí,
í) bezpečnosť práce pri čerpaní a doprave vody,
g) bezpečnosť práce vo výškach,
h) bezpečnosť práce pri používaní jednotlivých technických
prostriedkov, pri ich oprave a údržbe,
i) bezpečnosť práce pri vykonávaní špeciálnych činností,
j) poskytovanie predlekárskej pomoci pri zraneniach
a poleptaniach kyselinami a zásadami,
k) druhy krvácania a prvá pomoc pri nich,
1) prvá pomoc topiacim sa,
m) prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
n) účinky CO, CO2, N2O na ľudský organizmus,
o) zodpovednosť za pracovné úrazy, úrazovosť a náhrada škody.
10. Organizácia a úlohy strojnej služby 4 4 2
a) zaradenie požiarnej techniky, podmienky na opustenie
priestorov požiarnej stanice alebo iných garážovacích priestorov
požiarnymi automobilmi, úprava požiarnej techniky,
b) strojník, kvalifikačné požiadavky, povinnosti strojníka,
c) vykazovanie spotreby pohonných látok, zásoba pohonných látok
a mazív,
d) dopravné nehody - povinnosti strojníka a právnickej osoby,
e) parkovanie požiarnej techniky,
í) dokumentácia o prevádzke požiarnej techniky,
g) údržba požiarnej techniky.
11. Základy hydrauliky v požiarnej ochrane 7 4 2
a) prietok vody, absolútny tlak, pretlak, podtlak a ich meranie
v podmienkach praxe; šírenie tlaku vo výtlačných hrdlách
čerpadla a rozdeľovača; skúška prietoku vody cez prúdnicu,
b) spotreba tlaku vytvoreného požiarnym čerpadlom v hadicových
vedeniach; tlakový ráz v hadicovom vedení, ochrana hadicového
vedenia a čerpadla pred tlakovým rázom; určenie pracovného
tlaku čerpadla; výkonová rezerva,
c) skúška najväčšieho možného odberu vody z vonkajšieho
požiarneho hydrantu.
12. Vývevy a čerpadlá 7 4 3
a) vývevy - používané druhy, princíp činnosti, poruchy a ich
odstraňovanie,
b) čerpadlá - používané druhy, princíp činnosti, ich ošetrovanie
a údržba
- radiálne odstredivé čerpadlo, základné pojmy čerpadiel, činitele
ovplyvňujúce výkon čerpadla,
- charakteristiky požiarneho čerpadla,
- nízkotlakové a vysokotlakové čerpadlá,
- nedostatky pri práci čerpadiel,
c) skúšanie vývev a čerpadiel,
d) zabehávanie čerpadiel.
13. Spaľovacie motory 7 4 3
a) spaľovacie motory - režim práce,
b) podmienky ovplyvňujúce výkon motora a spotrebu pohonných
látok,
c) nedostatky a údržba naftových motorov,
d) spúšťanie pri nízkych teplotách,
e) testovacie zariadenia na motorové vozidlá.
14. Organizácia a úlohy protiplynovej služby 2 2 1
a) písomná dokumentácia na úseku protiplynovej služby,
b) evidencia používateľov,
c) evidencia prostriedkov,
d) doklady o prehliadkach, skúškach, kontrolách a pod.
15. Predpisy a normy súvisiace s protiplynovou službou 6 3 3
a) zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad
bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov,
b) vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti,
c) vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách,
revíziách a skúškach plynových zariadení v znení neskorších predpisov,
d) STN 07 8304 Kovové tlakové nádoby na prepravu plynov – prevádzkové pravidlá,
e) STN 07 8510 Farebné označenie kovových tlakových nádob na plyny pre zdravotnícke účely,
f) STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zásady prevádzkovania.
16. Izolačné dýchacie prístroje 8 6 3
a) vzduchové, kyslíkové,
b) výhody a nevýhody používania,
c) kontrolné skúšky prístrojov,
d) poruchy vo funkčnej činnosti,
e) zisťovanie a odstraňovanie porúch.
f) zásady ošetrovania, dezinfekcie a skladovania dýchacej techniky.
17. Prostriedky na ochranu povrchu tela 8 6 2
a) rozdelenie,
b) charakteristika,
c) možnosti použitia,
d) ošetrovanie,
e) opravy ochranných oblekov,
f) nácvik obliekania a vyzliekania oblekov,
g) metodika nácviku používateľov ochranných oblekov v súčinnosti
s použitím dýchacej techniky.
18. Detekčná technika 6 3 1
a) metódy zisťovania koncentrácií plynov a pár v ovzduší,
b) používaná technika,
c) príprava merania,
d) meranie a jeho vyhodnotenie,
e) kontrola čistoty stlačeného vzduchu pre dýchaciu techniku.
19. Zariadenia na plnenie tlakových fliaš pre dýchaciu techniku 7 4 1
a) opis a činnosť zariadení,
b) technické parametre,
c) prevádzkové podmienky,
d) obsluha zariadení,
e) bežné opravy a údržba.
20. Prístroje na kontrolu dýchacej techniky 6 4 1
a) opis,
b) činnosť,
c) použitie,
d) ošetrovanie.
21. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci 3 2 1
a) opis,
b) použitie,
c) obsluha,
d) ošetrovanie,
e) skladovanie,
f) skúšky.
22. Organizácia a úlohy spojovacej služby 4 3 1
a) zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov,
b) rádiokomunikačný poriadok, rádiokomunikačné služby,
c) zásady spojovacej služby jednotiek požiarnej ochrany,
d) operačné stredisko.
23. Rádiová prevádzka 7 5 1
a) definícia rádiostanice, jej zloženie, rozdelenie,
b) druhy rádiových prevádzok, ich výhody a nevýhody,
c) signály v rádiovej prevádzke,
d) druhy frekvenčných kanálov, selektívna voľba,
e) tvorba a druhy volacích znakov,
f) zdroje pre rádiostanice, ich ošetrovanie a nabíjanie;
akumulátorové a nabíjacie stanice, ich prevádzkový
poriadok,
g) druhy modulácií rádiostaníc,
h) šírenie elektromagnetických vín, antény,
i) technické parametre vreckových, vozidlových
a základňových rádiostaníc,
j) skúšky rádiostanice a jej príprava na nadviazanie
spojenia, odstraňovanie porúch.
24. Organizácia spojenia 4 2 1
a) grafické značky organizácie spojenia,
b) spojenie počas cesty k zásahu, pri požiari, cesta späť,
c) spojenie v požiarnom družstve a pri prieskume,
d) spojenie pri diaľkovej doprave vody,
e) spojenie pri zásahoch so štábom hasenia.
25. Telefónna prevádzka 2 1 1
26. Programové vybavenie na úseku informatiky 4 2 1
a) základné programové vybavenie,
b) prehľad operačných systémov,
c) operačné systémy a programy používané v požiarnej
ochrane a ich praktická aplikácia,
d) štandardné programy: M 602, T 602, MS WINDOWS
a pod.
120 80 40

Poznámky pod čiarou

1) § 29 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.

2) § 3 ods. 2 písm. d) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

3) STN 73 0873 Požiarna bezpečnosť stavieb – požiarne vodovody.

4) STN 73 6639 Zdroje požiarnej vody.

5) § 13 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.

6) STN 73 5710 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.

7) STN 38 9000 Požiarna ochrana – prostriedky – názvoslovie.

8) § 16 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.

9) § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.

10) Napríklad § 9 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

11) § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

12) § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.

13) § 29 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.

14) § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.

15) § 5 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

16) Smernice Ministerstva zdravotníctva z 27. decembra 1963 č. HE–340. 2–6.12. 63 o poskytovaní ochranných nápojov pri práci v horúcich prevádzkach, registrované v čiastke 29/1964 Zb.

1) STN 38 9000 Požiarna ochrana – prostriedky – názvoslovie.

2) STN 38 9301 Požiarne automobily – technické požiadavky.

3) § 4 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 533/1992 Zb.

4) Napríklad § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení neskorších predpisov.

5) STN 65 02 01 Horľavé kvapaliny – prevádzky a sklady.

6) § 9 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

7) § 133 Zákonníka práce.

8) STN 27 5004 Pohyblivé pracovné plošiny – montáž, prevádzka, skúšanie a údržba.

1) § 3 ods. 2 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

2) § 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení neskorších predpisov.