Vyhláška č. 82/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie

(v znení č. 86/1997 Z. z., 300/1997 Z. z.)

Čiastka 29/1996
Platnosť od 29.03.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1998 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. februára 1996,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 100 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. na vykonanie § 14 písm. a) až h), § 24 ods. 5 písm. a) a c), § 30, § 31 ods. 2 a § 42 ustanovuje:


PRVÁ HLAVA

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sa považujú najmä

a) opravy a údržba zariadení obsahujúcich požiarne nebezpečné látky, poruchy, odstavovanie a nábehy výroby,

b) zváranie a rezanie elektrickým oblúkom, odporom alebo plameňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

c) lepenie horľavých podlahovín, strešných krytín a obkladov stien pomocou ohňa alebo horľavých lepidiel,

d) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

e) spaľovanie horľavých látok a odpadov,

f) zber obilnín a krmovín, ich pozberová úprava a skladovanie.

(2) Za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa považuje najmä jarné obdobie alebo obdobie dlhotrvajúceho suchého počasia.

(3) Za požiar sa považuje každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikli škody na materiálnych hodnotách alebo ktorého následkom bola usmrtená alebo zranená osoba, alebo uhynulo zviera. Za požiar sa považuje i nežiaduce horenie, pri ktorom síce nevznikla škoda, ale boli ohrozené životy alebo zdravie osôb a zvierat, alebo materiálne hodnoty.

§ 2

(1) Na účely tejto vyhlášky sa za miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom považujú najmä priestory pracoviska, v ktorých sa

a) používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom alebo podmienkami uloženia môžu podstatne zvyšovať intenzitu a šírenie požiaru; toto ustanovenie sa však nevzťahuje na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností,

b) používajú, spracúvajú alebo skladujú steblové, prevzdušnené a suché horľavé látky,

c) usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvale v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,

d) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny,

e) vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,

f) používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť, alebo môžu uvoľniť horľavé pary, alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,

g) používa pri spracúvaní horľavých látok otvorený plameň.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa za väčší počet osôb považuje viac ako 500 osôb sústredených v otvorenom stavebnom objekte, viac ako 300 osôb sústredených v jednopodlažnom nadzemnom objekte alebo v prvom nadzemnom podlaží1) viacpodlažného objektu, viac ako 200 osôb sústredených v druhom alebo v ďalšom nadzemnom podlaží viacpodlažného objektu, viac ako 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží1).

(3) Za preventívnu požiarnu prehliadku sa považuje kontrola dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane2) najmä v oblasti

a) organizačného zabezpečenia požiarnej ochrany na pracoviskách,

b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou požiarnej ochrany,

c) stavebného riešenia objektov,

d) výroby, skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,

e) zabezpečenia funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,

f) prevádzkovania a stavu technických a technologických zariadení,

g) označenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

(4) Požiarnotechnické zariadenia sú

a) hasiace prístroje,

b) stabilné a polostabilné hasiace zariadenia,

c) zariadenia na odvod tepla a splodín horenia,

d) elektrická požiarna signalizácia,

e) zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch,

f) požiarne uzávery.

DRUHÁ HLAVA

PODROBNOSTI O POVINNOSTIACH

Prvý oddiel

Preventívne požiarne prehliadky [k § 14 písm. a)]

§ 3

Vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok sa zabezpečuje

a) každých dvanásť mesiacov v obytných domoch, a v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta.2a)

b) každých šesť mesiacov v priestoroch, v ktorých sa vykonáva administratívna činnosť,

c) každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby, ak jej štatutárny orgán so zreteľom na požiarne nebezpečenstvo v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Druhý oddiel

Opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru [k § 14 písm. b)]

§ 4

Opatrenia na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom

(1) Miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom právnická osoba označí príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi3) a pre pracoviská, kde sú takéto miesta,

a) spracuje požiarny poriadok pracoviska,

b) zriadi požiarnu hliadku pracoviska.

(2) Miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom určuje technik požiarnej ochrany.

Opatrenia pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

§ 5

(1) Ak právnická osoba vykonáva činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a povinnosti pri týchto činnostiach nie sú z hľadiska požiarnej ochrany upravené predpismi o požiarnej ochrane, je povinná pri týchto činnostiach postupovať tak, aby bola zabezpečená požiarna ochrana; v tomto prípade vydá štatutárny orgán právnickej osoby písomný pokyn na zabezpečenie požiarnej ochrany pri tejto činnosti; ak sa právnická osoba člení na nižšie organizačné zložky4), písomný pokyn môže vydať vedúci tejto organizačnej zložky.

(2) Pokynom vydaným podľa odseku 1 sa určujú

a) podmienky požiarnej bezpečnosti, za ktorých sa činnosť môže vykonávať,

b) zloženie a vybavenie požiarnych asistenčných hliadok a zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru,

c) osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení požiarnej ochrany,

d) obsah a rozsah školenia o podmienkach požiarnej bezpečnosti pre osoby, ktoré majú na vykonávaní činnosti podiel.

(3) Ak právnická osoba vykonáva činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pre inú právnickú osobu, plní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 právnická osoba, pre ktorú sa tieto činnosti vykonávajú, ak osobitné predpisy alebo písomná dohoda právnických osôb neustanovujú inak.

§ 6

Pri činnostiach súvisiacich so zberom, spracovaním a skladovaním úrody právnická osoba vykonáva najmä tieto opatrenia:

a) zabezpečí prednostný zber dozretých obilnín najmä okolo železničných tratí, pozemných komunikácií a skládok odpadov,

b) odsunie pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od osi krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou okrem plodín s podsevom vytvorí ochranný pás, široký najmenej 10 m, vo vzdialenosti 20 m od osi krajnej koľaje; pás treba skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok,

c) zabezpečí pri nasadení štyroch a viacerých kombajnov na ploche väčšej ako 10 ha okamžité použitie mobilnej akcieschopnej cisterny s vodou a traktor s pluhom,

d) vybaví techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, určeným počtom prenosných ručných hasiacich prístrojov a pri stohovaní zabezpečí zásobu vody v množstve najmenej 500 litrov,

e) vyhradí miesta pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok (slama, pohonné látky a pod.) a vybaví ich nádobou s vodou na odhadzovanie ohorkov,

f) udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie úrody v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

§ 8

Právnické osoby môžu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len výnimočne a s písomným súhlasom okresného úradu, ktorá môže na túto činnosť určiť podmienky, a v prípade ich nesplnenia ju zakázať.

§ 9

Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi vykonávajú najmä tieto opatrenia:

a) zabezpečujú v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracujú časový harmonogram a trasu pochôdzok a zabezpečia systém spojenia medzi nimi a ohlasovňou požiarov,

b) zabezpečujú v potrebnom množstve požiarne náradie na trvale dostupnom mieste,

c) budujú v lesoparkových zónach a v najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu požiaru,

§ 10

Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

(1) Podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa môžu uskutočniť len v objektoch alebo na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a spĺňajú podmienky zabezpečenia požiarnej ochrany, najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

(2) Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len so súhlasom okresného úradu, ktorá môže pre toto podujatie určiť podmienky, a v prípade ich nesplnenia takéto podujatie zakázať.

(3) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa zriaďuje požiarna asistenčná hliadka, ak to určí obec. Požiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ, ak sa nedohodne inak s vlastníkom objektu, správcom alebo s jeho užívateľom.

§ 11

Opatrenia v mimopracovnom čase

(1) Štatutárny orgán právnickej osoby určí pracovníkov na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase. Pre týchto pracovníkov písomným pokynom určí

a) úlohy, ich organizačné a technické zabezpečenie,

b) podmienky, za akých môžu vstupovať do uzatvorených priestorov alebo do priestorov chránených technickým zariadením.

(2) Pracovníci uvedení v odseku 1 najmä

a) vykonávajú pravidelné prehliadky v objektoch právnickej osoby; prvú prehliadku vykonávajú bezprostredne po odchode pracovníkov z pracoviska a ďalšie v čase určenom štatutárnym orgánom právnickej osoby,

b) odstraňujú bezodkladne zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu; nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznamujú ihneď určenému pracovníkovi právnickej osoby,

c) uhasia vzniknutý požiar, a ak to nie je možné, okamžite vyhlásia požiarny poplach, privolajú jednotku požiarnej ochrany a vykonajú opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah jednotky požiarnej ochrany.

(3) Úlohou pracovníkov uvedených v odseku 1 je v potrebnom rozsahu poznať

a) miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

b) umiestnenie a obsluhu prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,

c) rozmiestnenie a obsluhu hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany a spôsoby hasenia,

d) rozmiestnenie hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie a spracúvaných horľavých materiálov,

e) pokyny na zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase.

(4) Ak nie je zabezpečená požiarna ochrana pracovníkmi, štatutárny orgán právnickej osoby je povinný zabezpečiť požiarnu ochranu v mimopracovnom čase iným spoľahlivým spôsobom s prihliadnutím na konkrétne podmienky.

Tretí oddiel

Ohlasovne požiarov [k § 14 písm. c)]

§ 12

Zásady zriaďovania ohlasovní požiarov

(1) Právnická osoba zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov; ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla na inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách.

(2) Ak má v jednom objekte sídlo viac právnických osôb, môžu sa dohodnúť o zriadení jednej ohlasovne požiarov; dohoda musí mať písomnú formu.

§ 13

Vybavenie ohlasovní požiarov

(1) Ohlasovňu požiarov treba vybaviť spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby, na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a vyhlásením poplachu.

(2) Ohlasovňu požiaru treba viditeľne označiť nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“ a umiestniť ju v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba počas prevádzky.

Štvrtý oddiel

Požiarne hliadky [k § 14 písm. h)]

§ 14

Druhy požiarnych hliadok

Požiarne hliadky sú

a) požiarna hliadka právnickej osoby,

b) požiarna hliadka pracoviska,

c) požiarna asistenčná hliadka.

§ 15

Požiarna hliadka právnickej osoby

(1) Požiarnu hliadku právnickej osoby zriaďujú právnické osoby, v ktorých nie je zriadená jednotka požiarnej ochrany6). Ak sa právnická osoba člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla na inom mieste, zriaďujú sa požiarne hliadky aj v týchto zložkách.

(2) Požiarna hliadka právnickej osoby

a) dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiarov na pracoviskách,

b) kontroluje vybavenosť pracovísk hasiacimi prístrojmi, funkčnosť požiarnych vodovodov a prístup k nim a k hlavným uzáverom rozvodných zariadení a priechodnosť núdzových východov, únikových a zásahových ciest,

c) vykonáva nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolanie požiaru.

(3) Počet členov požiarnej hliadky právnickej osoby sa určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba určuje jej vedúceho.

(4) Plnením úloh požiarnej hliadky právnickej osoby môže byť poverená požiarna hliadka pracoviska. Ak objekt užívajú viaceré právnické osoby, tie sa môžu dohodnúť na zriadení jednej požiarnej hliadky pre celý objekt. Dohoda musí mať písomnú formu.

(5) Zoznam členov požiarnej hliadky právnickej osoby treba umiestniť na viditeľnom mieste v objekte tak, aby bol trvale prístupný všetkým pracovníkom.

§ 16

Požiarna hliadka pracoviska

(1) Požiarna hliadka pracoviska sa zriaďuje pre pracoviská s miestami so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom; ak ide o občasné pracovné miesta7), zriadenie požiarnej hliadky pracoviska sa nevyžaduje.

(2) Požiarna hliadka pracoviska

a) dozerá na dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane na pracovisku a zistené nedostatky bezodkladne oznamuje vedúcemu pracoviska,

b) vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

(3) Úlohou členov požiarnej hliadky pracoviska je najmä

a) dohliadať, aby pred odchodom pracovníkov z pracoviska a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska požiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok a vypnuté elektrické spotrebiče,

b) kontrolovať vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, pričom musia preverovať ich kompletnosť a prístup k nim.

(4) Počet členov požiarnej hliadky pracoviska určuje technik požiarnej ochrany; ak sa požiarna hliadka skladá z dvoch a viacerých členov, určí jej vedúceho.

(5) Zoznam členov požiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh musí byť umiestnený na pracovisku na viditeľnom mieste.

§ 17

Požiarna asistenčná hliadka

(1) Požiarne asistenčné hliadky sa zriaďujú

a) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

b) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

c) v prípadoch určených obcou, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

(2) Požiarna asistenčná hliadka

a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

b) vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

(3) Úlohou členov požiarnej asistenčnej hliadky je najmä

a) oboznámiť sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,

b) oboznámiť sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie požiarnej ochrany,

c) kontrolovať dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady požiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

d) vykonať pred začatím podujatia a po jeho skončení prehliadku zverenej časti objektu alebo priestoru,

e) preveriť pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie požiarnej ochrany,

f) v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb ihneď upozorniť vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia.

(4) Požiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie úloh uvedených v odsekoch 2 a 3; počet jej členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa požiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch a viacerých členov, právnická osoba určuje aj jej vedúceho.

(5) Na viditeľnú časť odevu členov požiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, umiestni právnická osoba nápis „POŽIARNA HLIADKA“.

(6) Členovia požiarnej asistenčnej hliadky nesmú byť poverovaní inými úlohami, ani vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa požiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch a viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť pracovníci vykonávajúci činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

Piaty oddiel

Odborná príprava požiarnych hliadok a školenie o požiarnej ochrane [k § 14 písm. d)]

§ 18

Odborná príprava požiarnych hliadok

(1) Odborná príprava pracovníkov zaradených do požiarnych hliadok sa skladá z teoretickej a praktickej časti.

(2) Teoretická časť odbornej prípravy požiarnej hliadky právnickej osoby je zameraná najmä na oboznámenie sa s jej úlohami, s požiarnym nebezpečenstvom na pracoviskách právnickej osoby, s dokumentáciou požiarnej ochrany právnickej osoby, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci. Praktická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šíreniu požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie. Odborná príprava sa vykonáva raz za rok, ak právnická osoba neurčí kratšiu lehotu.

(3) Teoretická časť odbornej prípravy požiarnych hliadok pracovísk je zameraná najmä na oboznámenie sa s úlohami týchto hliadok, s požiarnym nebezpečenstvom pracoviska, s príslušnou dokumentáciou požiarnej ochrany na pracovisku, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci. Praktická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šíreniu požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s jednotkou požiarnej ochrany. Odborná príprava sa vykonáva raz za rok, ak právnická osoba neurčí kratšiu lehotu.

(4) Teoretická časť odbornej prípravy požiarnych asistenčných hliadok je zameraná najmä na oboznámenie sa s pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby. Praktická časť odbornej prípravy sa vykonáva obdobne ako pri požiarnych hliadkach pracovísk s prihliadnutím na podujatie alebo na činnosť, na ktorú je požiarna asistenčná hliadka zriadená. Odborná príprava sa musí vykonať pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sú zaraďované tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za rok, ak právnická osoba neurčí kratšiu lehotu.

Školenie o požiarnej ochrane

§ 19

(1) Na školení o požiarnej ochrane sa zúčastňujú všetci pracovníci právnickej osoby. V rozsahu určenom právnickou osobou sa na školení o požiarnej ochrane zúčastňujú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch a priestoroch.

(2) Na školení o požiarnej ochrane sa nezúčastňujú technici požiarnej ochrany, špecialisti požiarnej ochrany a pracovníci zaradení do požiarnych hliadok a do jednotiek požiarnej ochrany.

§ 20

(1) Obsahom školenia pracovníkov o požiarnej ochrane sú najmä

a) všeobecné požiadavky požiarnej ochrany v objektoch a priestoroch právnickej osoby,

b) výklad o požiarnom nebezpečenstve charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, o požiarnom poriadku pracoviska, o zabezpečení požiarnej ochrany pri technologických procesoch, o skladovaní horľavých látok a pracovnej disciplíne vo vzťahu k požiarnej ochrane,

c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia,

d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe a na pracovisku; povinnosti pracovníkov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

(2) Obsah školenia o požiarnej ochrane sa rozšíri

a) pre vedúcich pracovníkov o oboznámenie sa so všeobecne záväznými predpismi o požiarnej ochrane, s požiarnym štatútom, s požiarnym nebezpečenstvom vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby a so základmi procesov horenia a hasenia,

b) pre pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase o oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3.

§ 21

(1) Ak štatutárny orgán právnickej osoby neurčí kratšiu lehotu, školenie o požiarnej ochrane sa vykoná

a) raz ročne pre pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase,

b) raz za dva roky pre vedúcich pracovníkov a ostatných pracovníkov.

(2) Vedomosti vedúcich pracovníkov a pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase získané školením overuje komisia. Zloženie komisie a spôsob overenia určí štatutárny orgán právnickej osoby.

§ 22

(1) Školenie novoprijatých pracovníkov o požiarnej ochrane zabezpečí právnická osoba po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku pracovného pomeru.

(2) Školenie o požiarnej ochrane pracovníkov, ktorí sa prevádzajú na inú prácu, prechádzajú na iné pracovisko alebo sa im mení spôsob práce, vykoná právnická osoba ešte pred začatím práce.

Šiesty oddiel

Dokumentácia požiarnej ochrany [k § 14 písm. e)]

§ 23

Druhy dokumentácie požiarnej ochrany

(1) Dokumentáciu požiarnej ochrany tvorí

a) požiarny štatút,

b) požiarny poriadok pracoviska,

c) požiarne poplachové smernice,

d) požiarny evakuačný plán,

e) požiarna kniha,

f) analýza požiarneho nebezpečenstva,

g) zoznam objektov právnickej osoby a prehľad miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,

h) doklady o kontrole a revízii požiarnotechnických zariadení,

i) údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku požiarnej ochrany,

j) dokumentácia o školení pracovníkov o požiarnej ochrane a o odbornej príprave požiarnych hliadok,

k) dokumentácia o činnosti jednotky požiarnej ochrany,

l) ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov o požiarnej ochrane.

(2) Podrobnosti o dokumentácii o činnosti jednotky požiarnej ochrany upravuje osobitný predpis8).

§ 24

Požiarny štatút

Požiarny štatút právnickej osoby obsahuje najmä

a) organizačné usporiadanie požiarnej ochrany, najmä zabezpečenie riadenia a vykonávania požiarnej ochrany pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou a zriadenie a vnútornú organizáciu jednotky požiarnej ochrany právnickej osoby,

b) povinnosti jednotlivých organizačných útvarov a zložiek právnickej osoby pri plnení úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane,

c) povinnosti štatutárneho orgánu právnickej osoby, ďalších vedúcich pracovníkov a ostatných pracovníkov na zabezpečenie požiarnej ochrany,

d) úlohy technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, jednotky požiarnej ochrany a požiarnej hliadky právnickej osoby,

e) spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, vydaných príkazov, zákazov a pokynov na úseku požiarnej ochrany a preventívnych požiarnych prehliadok objektov a pracovísk právnickej osoby,

f) rozsah, lehoty a organizáciu školenia pracovníkov o požiarnej ochrane a formy overovania vedomostí, ako aj odbornej prípravy požiarnych hliadok,

g) spôsob zabezpečenia požiarnej ochrany v mimopracovnom čase, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

§ 25

Požiarny poriadok pracoviska

(1) Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.

(2) Požiarny poriadok pracoviska obsahuje

a) stručný opis technologického postupu a charakteristiku požiarneho nebezpečenstva pracoviska,

b) požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku,

c) požiadavky na zabezpečenie požiarnej ochrany pracoviska,

d) zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,

e) osobitné povinnosti pracovníkov.

(3) Požiarny poriadok pracoviska vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci s vedúcim pracoviska, ktorý zodpovedá za jeho spracovanie. Prílohou požiarneho poriadku pracoviska je zoznam členov požiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.

(4) Požiarny poriadok pracoviska treba umiestniť na pracovisku tak, aby bol viditeľný a trvale prístupný všetkým pracovníkom.

§ 26

Požiarne poplachové smernice

(1) Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti pracovníkov v prípade vzniku požiaru.

(2) Požiarne poplachové smernice obsahujú

a) povinnosti pracovníka, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru,

b) spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre pracovníkov a jednotku požiarnej ochrany právnickej osoby,

c) povinnosti pracovníkov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých ich majú opustiť, prípadne akým spôsobom majú prispieť k zdolávaniu požiaru,

d) miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a jednotiek požiarnej ochrany,

e) miesto a číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, plynárne, vodárne a čísla liniek tiesňového volania.

(3) Požiarne poplachové smernice vypracúva technik požiarnej ochrany; ak je v právnickej osobe zriadená jednotka požiarnej ochrany, spolupracuje s veliteľom tejto jednotky.

(4) Požiarne poplachové smernice treba umiestniť na pracovisku tak, aby boli dobre viditeľné a trvale prístupné všetkým pracovníkom.

(5) Účinnosť opatrení upravených v požiarnych poplachových smerniciach sa preveruje cvičným požiarnym poplachom. Cvičný požiarny poplach sa vyhlasuje pre celú právnickú osobu alebo pre jej jednotlivé časti najmenej raz za rok.

§ 27

Požiarny evakuačný plán

(1) Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.

(2) Požiarny evakuačný plán obsahuje

a) určenie pracovníkov, ktorí budú riadiť evakuáciu, a miesto, z ktorého ju budú riadiť,

b) určenie pracovníkov a prostriedkov, ktorých pomocou sa bude evakuácia vykonávať,

c) určenie spôsobu evakuácie a ciest pre ňu,

d) určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať, a určenie zodpovedného pracovníka, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb,

e) spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám,

f) grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží.

(3) Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany. Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží sa umiestňuje pri vstupe na podlažie. Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom najmenej jeden raz ročne.

(4) Požiarne evakuačné plány sú uložené na trvale dostupnom mieste, ktoré určí štatutárny orgán právnickej osoby.

(5) Požiarne evakuačné plány nemusí so súhlasom orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor vyhotovovať právnická osoba pre objekty, v ktorých sú jednoduché pomery z hľadiska záchrany osôb alebo zvierat. Ak sa tieto pomery v objekte zmenia, právnická osoba je povinná požiadať o nový súhlas orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor.

(6) Požiarny evakuačný plán môže právnická osoba vypracovať aj na evakuáciu materiálov.

§ 28

Požiarne knihy

(1) Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa požiarnej ochrany v právnickej osobe, najmä o vykonaných preventívnych požiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, o uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o kontrole dokumentácie požiarnej ochrany.

(2) Ak sa právnická osoba člení na nižšie organizačné zložky, môže v nich viesť samostatné požiarne knihy; v týchto knihách sa vyznačí, pre ktoré objekty právnickej osoby sú určené. Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich pracovníkov organizačných zložiek.

(3) Požiarna kniha a hlavná požiarna kniha sa predkladajú štatutárnemu orgánu právnickej osoby bezodkladne, ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu právnickej osoby. Inak sa požiarna kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby najmenej raz za tri mesiace.

(4) Záznam o údajoch uvedených v odseku 1 obsahuje dátum, označenie objektu, zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie, navrhované opatrenia a podpis vedúceho pracovníka organizačnej zložky a osoby, ktorá urobila záznam.

§ 29

Analýza požiarneho nebezpečenstva

(1) Analýza požiarneho nebezpečenstva sa vypracúva na účely rozhodovania o povinnosti právnickej osoby zriadiť závodný požiarny útvar alebo dobrovoľný závodný požiarny zbor.

(2) Analýzu požiarneho nebezpečenstva vypracúva právnická osoba, ktorú určí okresný úrad.

(3) Analýza požiarneho nebezpečenstva obsahuje najmä zhodnotenie

a) veľkosti právnickej osoby,

b) významu právnickej osoby pre národné hospodárstvo,

c) umiestnenia právnickej osoby vzhľadom na dislokáciu jednotiek požiarnej ochrany,

d) množstva a požiarnotechnických charakteristík horľavých látok,

e) charakteru technologických zariadení a procesov,

f) výskytu iniciačných zdrojov a možnosti poškodenia technologických zariadení,

g) charakteru stavieb, druhu stavebných konštrukcií a veľkosti požiarnych úsekov,

h) možnosti šírenia požiaru vnútri objektov a mimo objektov,

i) možnosti a času evakuácie osôb a zvierat, prípadne materiálu,

j) vybavenia požiarnotechnickými zariadeniami,

k) potrebného množstva hasiacich látok, síl a prostriedkov na zdolanie požiaru,

l) možnosti zásahu a vybavenia jednotiek požiarnej ochrany, s ktorými sa ráta pri zdolávaní požiaru.

(4) Analýzu požiarneho nebezpečenstva vypracúva technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi právnickej osoby.

(5) Ak zmenené pomery v právnickej osobe majú vplyv na zhodnotenie podľa odseku 3, právnická osoba analýzu upraví a predloží ju na posúdenie okresnému úradu.

§ 30

Dokumentácia o odbornej príprave požiarnych hliadok a školení pracovníkov o požiarnej ochrane

(1) Dokumentáciu o odbornej príprave požiarnych hliadok tvoria tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej prípravy.

(2) Dokumentáciu o školení pracovníkov o požiarnej ochrane tvorí záznam o vykonanom školení a výsledky overenia vedomostí vedúcich pracovníkov a pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase.

(3) Záznam o vykonanom školení pracovníkov o požiarnej ochrane a odbornej príprave požiarnych hliadok obsahuje dátum, obsah a rozsah školenia, mená a podpisy školených osôb a meno a podpis osoby, ktorá školenie o požiarnej ochrane alebo odbornú prípravu vykonala.

§ 31

Schvaľovanie a vedenie dokumentácie požiarnej ochrany

(1) Požiarny štatút právnickej osoby schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby.

(2) Zoznam miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a dokumentáciu o odbornej príprave požiarnych hliadok schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osoba.

(3) Analýzu požiarneho nebezpečenstva schvaľuje okresný úrad.

(4) Prehľad o uložení jednotlivých druhov dokumentácie požiarnej ochrany vedie technik požiarnej ochrany.

(5) Požiarny štatút právnickej osoby, analýzu požiarneho nebezpečenstva, zoznam miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány kontroluje právnická osoba po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za rok. Právnická osoba po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.

Siedmy oddiel

Činnosti právnických osôb zabezpečované technikom požiarnej ochrany a špecialistom požiarnej ochrany [k § 14 písm. f)]

§ 32

Technik požiarnej ochrany

(1) Právnické osoby zabezpečujú technikom požiarnej ochrany vykonávanie týchto činností:

a) určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počtu členov požiarnych hliadok na týchto pracoviskách,

b) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie požiarnej ochrany v súlade so skutočným stavom [§ 23 ods. 1 písm. a) až g)],

c) prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,

d) vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby,

e) vykonávanie odbornej prípravy požiarnych hliadok a školenia novoprijatých pracovníkov a ostatných pracovníkov podľa § 20 ods. 1 písm. a) a d), pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase a vedúcich pracovníkov,

f) určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby.

(2) Právnická osoba môže zabezpečovať vykonávanie činností uvedených v odseku 1 aj osobou, ktorá má odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany.

(3) Zabezpečovaním požiarnej ochrany podľa odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ostatné povinnosti právnickej osoby na úseku požiarnej ochrany ani zodpovednosť jej štatutárneho orgánu.

§ 33

Špecialista požiarnej ochrany

(1) Právnické osoby zabezpečujú špecialistom požiarnej ochrany vykonávanie týchto činností:

a) vypracúvanie riešenia požiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,9)

b) riešenie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a technológií a pri ich používaní,

c) posudzovanie požiarnej bezpečnosti dovážaných technológií, zariadení, výrobkov a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie určené výrobcom, ako aj ich súladu s predpismi o požiarnej ochrane.

(2) Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany pri činnostiach vykonávaných podľa odseku 1 osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

Ôsmy oddiel

Odborná spôsobilosť a odborná príprava [k § 14 písm. g)]

§ 34

Obsah odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilosťou je súhrn vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon činnosti.

(2) Odbornou spôsobilosťou technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany je najmä znalosť

a) predpisov o požiarnej ochrane súvisiacich s predmetom činnosti,

b) organizácie a riadenia požiarnej ochrany,

c) základov procesov horenia a hasenia,

d) základných požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavebných objektov,

e) zásad požiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

f) posudzovania požiarneho nebezpečenstva v technologických procesoch,

g) funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení, požiarnej techniky a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany,

h) určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.

(3) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich preskúšavanie komínov je najmä znalosť

a) predpisov o požiarnej ochrane súvisiacich s predmetom činnosti,

b) zásad navrhovania a vyhotovovania komínov a dymovodov, ako aj inštalácie palivových spotrebičov,

c) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,

d) technologických postupov preskúšavania komínov a vykonávania emisných kontrol.

(4) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich revízie hasiacich prístrojov je najmä znalosť

a) predpisov o požiarnej ochrane súvisiacich s predmetom činnosti,

b) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov jednotlivých druhov hasiacich prístrojov,

c) technologických postupov vykonávania revízií hasiacich prístrojov,

d) zásad rozmiestňovania a používania hasiacich prístrojov.

(5) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich opravy a plnenie hasiacich prístrojov je najmä znalosť

a) predpisov o požiarnej ochrane súvisiacich s predmetom činnosti,

b) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov jednotlivých druhov hasiacich prístrojov,

c) technologických postupov vykonávania opráv a plnenia hasiacich prístrojov.

(6) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení je najmä znalosť

a) predpisov o požiarnej ochrane súvisiacich s predmetom činnosti,

b) zásad požiarnej bezpečnosti stavebných objektov,

c) zásad projektovania príslušného typu a druhu požiarnotechnického zariadenia,

d) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov prvkov požiarnotechnického zariadenia.

(7) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení je najmä znalosť

a) zásad inštalácie požiarnotechnického zariadenia,

b) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov prvkov požiarnotechnického zariadenia,

c) technologických postupov vykonávania inštalácií a opráv požiarnotechnického zariadenia.

(8) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich revízie elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení je najmä znalosť

a) zásad vykonávania revízií požiarnotechnického zariadenia,

b) funkčných, konštrukčných a bezpečnostných parametrov prvkov požiarnotechnického zariadenia,

c) technologických postupov vykonávania revízií požiarnotechnického zariadenia.

(9) Odbornou spôsobilosťou osôb vykonávajúcich čistenie a kontrolu komínov je najmä znalosť

a) predpisov o požiarnej ochrane súvisiacich s predmetom činnosti,

b) technologických postupov čistenia a kontroly komínov, dymovodov a palivových spotrebičov z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

§ 35

Rozsah odbornej prípravy

(1) Základná odborná príprava je zameraná na získanie vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov uvedených v § 34. Jej rozsah je pre

a) technikov požiarnej ochrany najmenej 160 hodín,

b) špecialistov požiarnej ochrany najmenej 200 hodín,

c) osoby vykonávajúce preskúšavanie komínov najmenej 60 hodín,

d) osoby vykonávajúce revízie jedného druhu hasiacich prístrojov najmenej 20 hodín; ak vykonávajú revízie viacerých druhov hasiacich prístrojov, rozsah sa zvyšuje najmenej o 10 hodín pre každý druh,

e) osoby vykonávajúce opravy a plnenie jedného druhu hasiacich prístrojov najmenej 32 hodín; ak vykonávajú opravy a plnenie viacerých druhov hasiacich prístrojov, rozsah sa zvyšuje najmenej o 12 hodín pre každý druh,

f) osoby vykonávajúce projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení najmenej 40 hodín pre každý druh požiarnotechnického zariadenia,

g) osoby vykonávajúce inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení najmenej 20 hodín pre každý druh požiarnotechnického zariadenia,

h) osoby vykonávajúce revízie elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 40 hodín pre každý druh požiarnotechnického zariadenia.

(2) Ďalšia odborná príprava pre osoby uvedené v odseku 1 sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny základnej odbornej prípravy.

(3) Ďalšia odborná príprava sa vykonáva raz za päť rokov v rozsahu najmenej 10 hodín aj pre osoby vykonávajúce čistenie a kontrolu komínov.

§ 36

Vykonávanie odbornej prípravy

(1) Odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany, pre špecialistov požiarnej ochrany a pre osoby vykonávajúce čistenie a kontrolu alebo preskúšavanie komínov vykonáva právnická osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

(2) Odbornú prípravu pre osoby vykonávajúce opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov a projektovanie, inštaláciu, opravy a revízie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení vykonáva výrobca týchto zariadení alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie; právnickej osobe možno oprávnenie udeliť len po dohode s výrobcom.

(3) Oprávnenie podľa odsekov 1 a 2 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje najmä

a) názov právnickej osoby,

b) identifikačné číslo organizácie (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra),

c) sídlo právnickej osoby10) (ulica, miesto, telefónne číslo),

d) meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby,

e) činnosť, druh odbornej prípravy, na ktorú sa oprávnenie žiada,

f) zoznam lektorov a doklady o ich odbornej a pedagogickej kvalifikácii,

g) základnú pedagogickú dokumentáciu, najmä tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy a skúšobný poriadok,

h) prehľad o materiálnom zabezpečení procesu vzdelávania, najmä opis priestorov na odbornú prípravu, vybavenie audiovizuálnou technikou, požiarnou technikou, vecnými prostriedkami požiarnej ochrany a inou technikou, zoznam učebných pomôcok, literatúry pre lektorov a učebných textov pre poslucháčov.

(4) Právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, vedie triednu knihu, ktorú uschováva päť rokov.

(5) Ak právnická osoba nedodržiava podmienky udelenia oprávnenia, ministerstvo vnútra jej oprávnenie odníme. Zánikom právnickej osoby vykonávajúcej odbornú prípravu oprávnenie stráca platnosť.

(6) Udelenie a odňatie oprávnenia sa uverejňujú vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Overovanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti

§ 37

(1) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo osobitným oprávnením. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti a osobitného oprávnenia je uvedený v prílohe tejto vyhlášky. Overovaniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť len osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu.

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich čistenie a kontrolu komínov na základe výučného listu alebo iného dokladu o riadnom ukončení učebného odboru alebo príbuzného odboru a dokladu o vykonaní trojročnej praxe v odbore alebo v príbuznom odbore11) vydáva právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy.

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva

a) krajský úrad, ak ide o overovanie odbornej spôsobilosti špecialistov požiarnej ochrany a technikov požiarnej ochrany,

b) právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, a výrobca hasiacich prístrojov, zariadení elektrickej požiarnej signalizácie, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.

(4) Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje ten, kto vykonáva overovanie.

(5) O skúške a jej výsledku skúšobná komisia vyhotovuje zápisnicu. Ak overovaná osoba na skúške vyhovie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie vydáva ten, kto overenie vykonal. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo osobitného oprávnenia je päť rokov odo dňa vykonania skúšok.

(6) Ak overovaná osoba na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, pri ktorej neuspela. Ak nevyhovie ani na tejto skúške, ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť až po opätovnom absolvovaní základnej odbornej prípravy.

(7) Osoby s odbornou spôsobilosťou sa podrobujú ďalšiemu pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy raz za päť rokov. Na overovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 5 a 6.

(8) Pečiatka podľa § 33 ods. 2 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, registračné číslo osvedčenia a slová ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.

(9) Pečiatku vydáva špecialistom požiarnej ochrany krajský úrad za úhradu.

§ 37a

(1) Osoby s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov pri vykonávaní činnosti osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(2) Pečiatka podľa odseku 1 je obdĺžniková s rozmermi 45x16 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko, registračné číslo osvedčenia a slovo KOMINÁR. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.

(3) Osoby s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov pri vykonávaní činnosti osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovili, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.

(4) Pečiatka podľa odseku 3 je okrúhla s priemerom 35 mm. V texte pečiatky sa uvedie meno a priezvisko s titulmi, registračné číslo osvedčenia a slová REVÍZNY TECHNIK KOMÍNOV. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe.

(5) Pečiatku vydáva osobám s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov a osobám s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, za úhradu.

§ 38

(1) Overovaniu odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany sa nepodrobujú osoby, ktoré majú úplné stredné odborné alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana, ak od ukončenia štúdia neuplynula lehota dlhšia ako päť rokov.

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti im vydáva orgán príslušný na overovanie; platnosť tohto osvedčenia nesmie byť dlhšia ako päť rokov odo dňa ukončenia štúdia.

§ 39

Zadržanie a odňatie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a osobitného oprávnenia

(1) Ak sa zistí, že ten, komu bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie, opakovane má pri výkone svojej činnosti nedostatky, môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor alebo ten, kto osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie vydal, toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie zadržať do vykonania skúšky podľa odseku 2.

(2) Osoby, ktorým bolo zadržané osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie, sú povinné podrobiť sa novému overeniu odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadržania osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo osobitného oprávnenia.

(3) Ak osoba na skúške nevyhovie alebo sa skúške nepodrobí v lehote uvedenej v odseku 2, osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie odníme ten, kto osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie vydal.

(4) Osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany, osoby s odbornou spôsobilosťou na čistenie a kontrolu komínov a osoby s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov, ktorým bolo odňaté osvedčenie o odbornej spôsobilosti, sú povinné do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátiť pečiatku tomu, kto im ju vydal.

Deviaty oddiel

Podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení [k § 24 ods. 5 písm. c)]

§ 40

(1) Každý zodpovedá za zabezpečenie pravidelnej kontroly požiarnotechnických zariadení a za zabezpečenie ich prevádzky a údržby osobou, ktorá je preukázateľne preškolená výrobcom alebo ním poverenou právnickou osobou. Obsah, rozsah, spôsob pravidelnej kontroly a jej lehoty určuje výrobca.

(2) Revízie požiarnotechnických zariadení sa vykonávajú najmenej raz za rok, ak výrobca vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu. O vykonaní revízie požiarnotechnického zariadenia a o jej výsledku vydá osoba s odbornou spôsobilosťou doklad.

(3) Každý je povinný nedostatok, ktorý sa zistil na požiarnotechnických zariadeniach a ktorý znemožňuje ich funkčnosť, odstrániť alebo zariadenie vymeniť.

(4) Ak výrobca neurčil obsah, rozsah a spôsob revízie a pravidelnej kontroly požiarnotechnického zariadenia nainštalovaného a používaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, treba zabezpečiť najmenej raz za rok kontrolu

a) celkového stavu a pohotovosti požiarnotechnického zariadenia,

b) úplnosti, neporušenosti a funkčnosti požiarnotechnického zariadenia,

c) množstva a kvality hasiacej látky,

d) priechodnosti potrubí,

e) stavu náhradného zdroja elektrickej energie.

TRETIA HLAVA

DOKUMENTÁCIA POŽIARNEJ OCHRANY OBCÍ [k § 30 písm. c)]

§ 41

Dokumentáciu požiarnej ochrany obce tvorí najmä

a) požiarny poriadok obce,

b) dokumentácia o jednotke požiarnej ochrany,

c) zoznam objektov, v ktorých sa vykonávajú preventívne požiarne kontroly a záznamy o oznámení nedostatkov v nich a o ich odstránení.

§ 42

Požiarny poriadok obce

(1) Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu požiarnej ochrany v obci a obsahuje najmä

a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním požiarnej ochrany v obci a v jej miestnych častiach,

b) povinnosti na úseku požiarnej ochrany určené so zreteľom na miestne podmienky,

c) údaje o veľkosti a vybavení jednotky požiarnej ochrany,

d) prehľad zdrojov požiarnej vody,

e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,

f) spôsob zabezpečenia požiarnej ochrany v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,

g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu.

(2) Požiarny poriadok obce treba udržiavať v súlade so skutočným stavom a dopĺňať ho na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní cvičného požiarneho poplachu.

(3) Požiarny poriadok obce treba umiestniť na prístupnom mieste a zverejniť ho spôsobom obvyklým v mieste.

ŠTVRTÁ HLAVA

PODROBNOSTI O VYKONÁVANÍ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Prvý oddiel

Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru (k § 31 ods. 2)

§ 43

Druhy požiarnych kontrol

(1) Požiarne kontroly sú

a) komplexná kontrola,

b) tematická kontrola,

c) následná kontrola.

(2) Komplexnou kontrolou sa preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia požiarnej ochrany v právnických osobách najmenej v rozsahu ustanovenom v § 45. Komplexná kontrola sa vykonáva najmenej raz za päť rokov.

(3) Tematickou kontrolou sa preveruje spravidla stav zabezpečenia požiarnej ochrany vo vybraných oblastiach alebo v činnostiach uvedených v § 45.

(4) Následnou kontrolou sa preveruje splnenie opatrení uložených pri požiarnych kontrolách podľa odsekov 2 a 3 najneskôr do jedného roka.

§ 44

Obsah požiarnych kontrol

Požiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie povinností právnických osôb na úseku požiarnej ochrany, najmä

a) organizačné zabezpečenie požiarnej ochrany,

b) riešenie požiarnej bezpečnosti v stavebných objektoch,

c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnotechnických zariadení,

d) skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi,

e) požiarna bezpečnosť elektrických zariadení,

f) inštalácia a prevádzkovanie spotrebičov palív,

g) vykonávanie činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

h) zabezpečenie objektov požiarnou vodou a hasiacimi látkami,

i) činnosť a akcieschopnosť jednotky požiarnej ochrany.

§ 45

Postup pri vykonávaní požiarnych kontrol

(1) Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je povinný

a) vopred oznámiť príslušnej právnickej osobe predmet a účel kontroly a preukázať sa poverením na jej vykonanie; ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba tak urobiť najneskôr v okamihu začatia kontroly,

b) o vykonaní požiarnej kontroly vyhotoviť zápisnicu, ktorá musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia vrátane zistených nedostatkov. V zápisnici sa uvedú uložené opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov a vyjadrenie štatutárneho orgánu právnickej osoby k zisteným nedostatkom. V zápisnici sa ďalej uvedie dátum prerokovania zápisnice, mená prítomných a ich podpisy. Odpis zápisnice sa odovzdá kontrolovanej právnickej osobe.

(2) Ak sa kontrola vykonala v nižšej organizačnej zložke právnickej osoby, výsledky kontroly a uložené opatrenia sa prerokujú s vedúcim tejto zložky; v takomto prípade sa výsledky kontroly a uložené opatrenia zasielajú na vedomie štatutárnemu orgánu právnickej osoby.

§ 46

Posudzovanie dokumentácie stavieb

(1) Ministerstvo vnútra posudzuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré

a) sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov,

b) nemajú upravené zásady riešenia požiarnej ochrany v predpisoch o požiarnej ochrane,

(2) Krajský úrad posudzuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti projektovú dokumentáciu stavieb právnických osôb, ktoré

a) sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresov,

b) si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu.

(3) V ostatných prípadoch projektovú dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti posudzuje okresný úrad.

Druhý oddiel

Zisťovanie príčin vzniku požiarov a vypracúvanie rozborov [k § 30 písm. a) a b)]

§ 47

Zisťovanie príčin vzniku požiarov

(1) Pri každom požiari sa zisťuje príčina jeho vzniku.

(2) Na základe údajov a poznatkov získaných pri zisťovaní príčin vzniku požiaru sa vypracúva správa o zásahu alebo odborný posudok o požiari, alebo požiarnotechnická expertíza.

(3) Obsahom odborného posudku o požiari alebo požiarnotechnickej expertízy sú najmä

a) okolnosti, ktoré mali vplyv na vznik a šírenie požiaru,

b) miesto a čas vzniku požiaru,

c) príčina vzniku požiaru,

d) porušenie predpisov o požiarnej ochrane.

(4) Odborný posudok o požiari vypracúva okresný úrad. V závažných prípadoch požiarov krajský úrad alebo ministerstvo vnútra vypracúva požiarnotechnickú expertízu.

(5) Pri zisťovaní príčin vzniku požiarov okresné úrady, krajské úrady a ministerstvo vnútra spolupracujú s príslušnými orgánmi a právnickými osobami, najmä s orgánmi činnými v trestnom konaní.

(6) Odborné posudky o požiari a požiarnotechnické expertízy sa využívajú najmä na určenie organizačno-technických opatrení a pri vypracúvaní rozborov.

§ 48

Vypracúvanie rozborov požiarov

(1) Ministerstvo vnútra, krajské úrady a okresné úrady vypracúvajú rozbory požiarov.

(2) Obsahom rozborov je najmä

a) požiarnobezpečnostná situácia v odvetviach hospodárstva,

b) zabezpečovanie požiarnej ochrany právnickými osobami,

c) činnosť jednotiek požiarnej ochrany pri zdolávaní požiarov,

d) počet požiarov a technických zásahov podľa ich druhov,

e) príčiny vzniku požiarov,

f) výška škôd spôsobených požiarmi a uchránené hodnoty,

g) počet zachránených, zranených a usmrtených osôb,

h) vyhodnotenie porušenia predpisov v súvislosti so zabezpečovaním požiarnej ochrany a v súvislosti so vznikom požiarov,

i) ďalšie dôležité údaje potrebné na určenie protipožiarnych a preventívno-výchovných opatrení.

Tretí oddiel

Preventívne požiarne kontroly (k § 42)

§ 49

Vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol

Obec vykonáva preventívne požiarne kontroly v objektoch, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor. Okresný úrad oznamuje obci objekty, v ktorých sa vykonáva štátny požiarny dozor.

§ 50

Obsah preventívnych požiarnych kontrol

(1) Preventívnymi požiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, najmä

a) skladovanie horľavých látok,

b) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody a stav únikových ciest,

c) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

d) čistenie, kontrola a preskúšavanie komínov, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov.

(2) Pri preventívnych požiarnych kontrolách v objektoch kontrolné skupiny preverujú najmä dokumentáciu požiarnej ochrany, vykonávanie školenia a odbornej prípravy pracovníkov o požiarnej ochrane.

(3) Súčasťou preventívnych požiarnych kontrol je aj oboznamovanie vlastníkov objektu, správcov alebo jeho užívateľov, prípadne iných osôb s požiadavkami na požiarnu ochranu a poskytovanie odborných rád.

(4) Ak pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska požiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo právnické osoby o predloženie dokladov o ich stave.

§ 51

Obec vykonáva preventívne požiarne kontroly najmenej raz za tri roky, ak požiarne nebezpečenstvo kontrolovaných objektov nevyžaduje kratšiu lehotu.


PIATA HLAVA

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 52

(1) Príslušníci Zboru požiarnej ochrany pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru preukazujú svoje oprávnenie na kontrolu písomným poverením schváleným príslušným náčelníkom; pri zisťovaní príčin vzniku požiarov preukazujú svoje oprávnenie služobným preukazom.

(2) Členovia kontrolných skupín pri plnení úloh požiarnej ochrany preukazujú svoje oprávnenie písomným poverením obcou, ktoré platí len spolu s občianskym preukazom.

§ 53

Ustanovenia § 3 až 8, § 11, § 12, § 15 až 33, § 36, § 37, § 39 ods. 1 a 3, § 44 až 46 a § 54 ods. 1 sa primerane vzťahujú aj na fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

§ 54

Prechodné ustanovenia

(1) Dokumentáciu požiarnej ochrany spracovanú podľa doterajších predpisov právnické osoby uvedú do súladu s touto vyhláškou najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Novozavedenú dokumentáciu požiarnej ochrany právnické osoby spracujú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Vedomosti vedúcich pracovníkov a pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase získané školením právnické osoby overia do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany, poverenia na projektovanie, inštaláciu, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie, stabilných a po-lostabilných hasiacich zariadení a oprávnenia na vykonávanie opráv, na plnenie a revízie hasiacich prístrojov vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti na obdobie, na ktoré boli vydané, najneskôr však do 31. decembra 1999.

(3) O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na čistenie a kontrolu komínov treba požiadať právnickú osobu, ktorej bolo udelené oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 55

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha 01

Príloha 02

Príloha 03

Príloha 04

Príloha 05

Príloha 06

Obrázok 06-1

Obrázok 06-2

Obrázok 06-3

Poznámky pod čiarou

1) STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia.

2) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

2a) STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.

3) Napríklad STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky.STN 34 3510 Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.

4) § 6 a 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5) STN 73 0842 Požiarna bezpečnosť stavieb – Objekty pre poľnohospodársku výrobu.

6) § 13 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb.

7) STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb – Výrobné objekty.

8) § 42 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany.

9) § 22 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 378/1992 Zb.

10) § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

11) § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.