Oznámenie č. 66/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Čiastka 22/1996
Platnosť od 06.03.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 377/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 482/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením ...

66

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 17 ods. 4, § 21 ods. 8 a § 34 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Výnos upravuje financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku a jeho technického zhodnotenia a financovanie úloh rozvoja vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výnos ďalej upravuje rozsah osobitných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií a spôsob ich použitia, ako aj obsah zriaďovacej listiny rozpočtových a príspevkových organizácií.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.