Zákon č. 49/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií

Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996 do31.08.1997
Účinnosť od 27.02.1996 do31.08.1997
Zrušený 212/1997 Z. z.

OBSAH