Ústavný zákon č. 47/1996 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996
Účinnosť od 25.07.1997
Redakčná poznámka

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v článku 1 tohto ústavného zákona (zmluva uverejnená oznámením č. 274/1997 Z. z. nadobudla platnosť 25. júla 1997).

OBSAH

47

ÚSTAVNÝ ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. februára 1996

o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 3 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou podľa zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici podpísanej v Židlochoviciach 4. januára 1996.


Čl. 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v článku 1 tohto ústavného zákona.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.