44

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 9. februára 1996

o jazykových školách a štátnych jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1, 3 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach, § 6 ods. 4 písm. a) a § 19 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z. po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke jazykových škôl a štátnych jazykových škôl, o organizácii štúdia na jazykovej škole a štátnej jazykovej škole, o podmienkach na získanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky na jazykovej škole a o štátnych jazykových skúškach.

(2) Jazyková škola a štátna jazyková škola (ďalej len „škola“) sú záujmovo-vzdelávacie zariadenia;1) poskytujú jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch.

§ 2

Zriaďovanie a zrušovanie škôl

(1) Zriaďovateľ môže zriadiť školu ako právnickú osobu2) alebo ako súčasť základnej školy alebo strednej školy.3)

(2) Štátnu jazykovú školu možno zriadiť ako právnickú osobu, ak sa v nej vyučuje najmenej 150 vyučovacích hodín v týždni.

(3) Pri nižšom počte vyučovacích hodín v týždni štátnu jazykovú školu môžno zriadiť ako súčasť strednej školy alebo základnej školy, ak sú na to vytvorené personálne a materiálne podmienky.

(4) Podmienkou na zriadenie školy je počet vyučovacích hodín v týždni vyšší ako 50. Nižší počet vyučovacích hodín je dôvodom na jej zrušenie.

(5) Orgán štátnej správy v školstve môže školu, ktorej je zriaďovateľom, zrušiť len ku koncu školského roka po jej vyradení ministerstvom zo siete školských zariadení.

§ 3

Označovanie škôl

(1) Označenie štátnej jazykovej školy sa skladá z jej názvu a sídla v prvom páde. K sídlu sa pripája názov ulice a číslo hlavnej budovy. Označenie sa používa na úradných pečiatkach a listinách.

(2) V označení jazykovej školy sa uvedie názov a druh jazykovej školy podľa zriaďovateľa prívlastkom (napríklad súkromná jazyková škola, cirkevná jazyková škola) a jej sídlo v prvom páde.

§ 4

Zaraďovanie do siete školských zariadení a vyraďovanie z nej

(1) Zriaďovateľ4) predkladá návrh na zaradenie školy do siete školských zariadení Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Návrh zriaďovateľa na zaradenie školy do siete školských zariadení obsahuje

a) názov a adresu školy a jej druh,

b) názov alebo meno a priezvisko zriaďovateľa, jeho sídlo alebo trvalý pobyt,

c) dátum zriadenia školy,

d) meno a priezvisko osoby poverenej riadením školy a overené doklady o jej odbornej a pedagogickej spôsobilosti,5)

e) zoznam pedagogických pracovníkov školy a overené doklady o ich odbornej a pedagogickej spôsobilosti,5)

f) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

g) doklad o finančnom a materiálno-technickom zabezpečení školy,

h) počet vyučovacích hodín v týždni a druhy kurzov,

i) stanovisko obce k zaradeniu školy do siete školských zariadení, ak obec nie je jej zriaďovateľom,

j) potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce o tom, že priestory školy vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,

k) stanovisko územnej školskej rady6) k zaradeniu školy do siete školských zariadení,

l) koncepciu práce a pravidlá hodnotenia a klasifikácie poslucháčov školy,7)

m) stanovisko školskej správy, ak nie je jej zriaďovateľom.

(3) Návrh zriaďovateľa na vyradenie školy zo siete školských zariadení obsahuje dôvod vyradenia s uvedením počtu vyučovacích hodín. K návrhu sa pripojí

a) stanovisko školskej správy, ak nie je jej zriaďovateľom,

b) stanovisko obce a územnej školskej rady.

(4) Návrh na zaradenie školy do siete školských zariadení alebo na jej vyradenie predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom bude ustanovená sieť školských zariadení na nasledujúci školský rok.

(5) Ak sa zistia opakované nedostatky v záujmovo--vzdelávacej práci školy, v nekvalifikovanom personálnom zabezpečení a v materiálnom vybavení školy alebo opakované porušovanie bezpečnostných a hygienických predpisov, ministerstvo môže jazykovú školu zriadenú iným zriaďovateľom ako orgánom štátnej správy v školstve vyradiť zo siete školských zariadení aj bez návrhu.

§ 5

Riadenie školy

(1) Školu riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Školu zriadenú ako súčasť strednej školy riadi riaditeľ strednej školy. Školu zriadenú ako súčasť základnej školy riadi riaditeľ základnej školy.

(2) Zástupcu riaditeľa školy vymenúva a odvoláva po prerokovaní v pedagogickej rade školy riaditeľ školy; ak ide o školu zriadenú ako súčasť strednej školy alebo základnej školy, zástupcu riaditeľa vymenúva a odvoláva riaditeľ strednej školy alebo riaditeľ základnej školy.

(3) Počet zástupcov riaditeľa školy určuje riaditeľ školy podľa počtu tried. Jedného zástupcu určuje pri počte najmenej osem tried, dvoch zástupcov pri počte najmenej 19 tried, troch zástupcov pri počte najmenej 27 tried. Každého ďalšieho zástupcu riaditeľa školy možno určiť na každých ďalších 15 tried.

(4) Počet tried školy sa určuje tak, že 20 vyučovacích hodín v týždni sa započíta ako jedna trieda.8)

(5) Ak sa v škole zriadenej ako súčasť strednej školy alebo základnej školy vyučuje najmenej sto vyučovacích hodín v týždni, zriaďuje sa funkcia zástupcu riaditeľa. Pri nižšom počte vyučovacích hodín v týždni ako sto sa zriaďuje funkcia vedúceho oddelenia.

(6) V škole sa podľa potreby zriaďujú oddelenia jednotlivých alebo príbuzných jazykov.

(7) Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada; jej členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy.

(8) Riaditeľ školy vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade vnútorný poriadok školy.

§ 6

Organizácia štúdia

(1) Organizačnou formou štúdia na školách je kurz. Kurz v štátnej jazykovej škole možno zriadiť vtedy, ak sa do kurzu prihlási najmenej 15 a najviac 25 poslucháčov. Ak klesne počet poslucháčov v kurze ku koncu školského roka9) pod desať poslucháčov, o jeho zrušení na konci školského roka rozhodne riaditeľ školy. Na vyučovanie orientálnych a menej rozšírených jazykov možno zriadiť kurz už vtedy, ak sa v prvom ročníku prihlási do kurzu šesť poslucháčov a v ďalších ročníkoch päť poslucháčov. Ak klesne počet poslucháčov v prvom ročníku pod piatich a v ďalších ročníkoch pod štyroch poslucháčov, riaditeľ školy na konci školského roka kurz zruší.

(2) Jazyková škola zriadená ako právnická osoba alebo ako súčasť základnej školy môže zriadiť len základný kurz a konverzačný kurz, ktorý naň nadväzuje. Kurz v rozsahu 105 až 140 vyučovacích hodín poslucháči absolvujú v jednom školskom roku.

(3) Štátna jazyková škola zriadená ako právnická osoba alebo ako súčasť strednej školy môže zriadiť

a) základný kurz na osvojenie si základov jazyka v rozsahu najmenej 210 a najviac 420 vyučovacích hodín pre žiakov základných škôl a stredných škôl a pre ostatných poslucháčov,

b) stredný kurz na prehĺbenie a rozšírenie znalosti jazyka v rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodín,

c) vyšší kurz na osvojenie si odborno-špecifických a profesionálne orientovaných jazykových znalostí v rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodín,

d) prípravný kurz na

1. základnú štátnu jazykovú skúšku,

2. odbornú štátnu jazykovú skúšku,

3. všeobecnú štátnu jazykovú skúšku,

4. špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský a odbor tlmočnícky

v rozsahu 105 až 140 vyučovacích hodín,

e) konverzačný kurz

1. nadväzujúci na základný kurz v rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodín,

2. nadväzujúci na stredný kurz v rozsahu 140 až 280 vyučovacích hodín,

f) špeciálny kurz, ktorého rozsah a obsah sa určuje podľa aktuálnej spoločenskej potreby,

g) špecializovaný kurz pre absolventov strednej školy v rozsahu 420 až 700 vyučovacích hodín,

h) kurz diaľkového štúdia s najmenej štyrmi hodinami konzultácií v mesiaci.

(4) Rozsah a obsah kurzov v jazykovej škole určuje zriaďovateľ. Učebný plán a rozsah kurzov v štátnej jazykovej škole schvaľuje riaditeľ školy.

§ 7

Prijímanie na štúdium

(1) Uchádzač o štúdium na školu sa prihlasuje do kurzu písomne na predpísanom tlačive.

(2) Termíny a podmienky prijímania určuje riaditeľ školy.

(3) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje riaditeľ školy.

§ 8

Príspevok na úhradu nákladov štúdia

(1) Štátna jazyková škola poskytuje vzdelávanie za úhradu niektorých nákladov na štúdium.10)

(2) Poslucháč štátnej jazykovej školy prispieva na úhradu nákladov na štúdium, a to najmenej vo výške 100 % bežných výdavkov školy bez miezd zamestnancov školy, bez povinných platieb za zamestnancov školy na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, najviac však do výšky 50 % celkových bežných výdavkov školy pripadajúcich na jedného poslucháča za školský rok.

(3) Výšku príspevku na úhradu nákladov na štúdium uvedenú v odseku 2 v štátnej jazykovej škole určuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Poslucháč preddavkovo zaplatí úhradu predpokladaných nákladov na štúdium pred začatím vyučovania na celý školský rok, ak riaditeľ školy neurčí inak. Predpokladané náklady na štúdium spravidla vychádzajú z údajov za predchádzajúci školský rok; po skončení školského roka sa prípadné rozdiely zúčtujú.

(4) Úhrada nákladov na štúdium na štátnej jazykovej škole sa člení na dve časti, a to na úhradu nákladov spojených

a) s prijatím na štúdium (ďalej len „zápisné“),

b) so štúdiom (ďalej len „školné“).

(5) Výšku zápisného a školného v jazykovej škole určuje zriaďovateľ. Zriaďovateľ určuje aj podmienky ich vrátenia.

(6) Riaditeľ štátnej jazykovej školy môže v odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodov sociálnej odkázanosti,11) čiastočne alebo v celej výške odpustiť školné.

(7) Ak poslucháč štátnej jazykovej školy do 30. septembra oznámi a preukáže, že sa z vážnych osobných dôvodov nemohol a nemôže na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia.

(8) Štátna jazyková škola vráti polovicu školného poslucháčovi, ktorý do 31. januára oznámi a preukáže, že sa v druhom polroku školského roka z vážnych osobných dôvodov nemôže na kurze zúčastňovať.

(9) Štátna jazyková škola vráti pomernú časť zápisného a školného poslucháčom zrušeného kurzu, ak zrušenie kurzu nezapríčinili a ak týchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu.

(10) Úhrady za vykonanie skúšok na štátnej jazykovej škole určuje riaditeľ školy vo výške celkových bežných výdavkov na vykonanie skúšky v školskom roku.

§ 9

Hodnotenie študijných výsledkov

(1) Študijné výsledky poslucháča štátnej jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu. Hodnotenie zapíše do triednej knihy. O úspešnom ukončení kurzu škola vydá osvedčenie.

(2) Žiakom základných škôl a stredných škôl škola vydá osvedčenie na konci školského roka.

(3) Prospech poslucháča sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

1 – výborný,

2 – veľmi dobrý,

3 – dobrý,

4 – nevyhovel.

(4) Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemožno zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel.

(5) Jazyková škola vydá osvedčenie o ukončení kurzu poslucháčovi, ak úspešne absolvoval kurz rovnakého obsahu a rozsahu ako v štátnej jazykovej škole.

(6) Štátna jazyková škola na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu určenú podľa § 8 ods. 10 vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu aj osobám, ktoré na nej neštudujú.

§ 10

Podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie štátnych jazykových skúšok

(1) Štúdium na štátnej jazykovej škole môže byť ukončené štátnou jazykovou skúškou.12) Štátna jazyková skúška sa vykonáva podľa skúšobného poriadku, ktorý vydáva ministerstvo.

(2) Štúdium možno ukončiť štátnou jazykovou skúškou aj na jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie.13)

(3) Oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky vydáva ministerstvo, ak sa splnia podmienky určené touto vyhláškou a skúšobným poriadkom pre štátne jazykové skúšky. Oprávnenie je dodatkom zriaďovacej listiny školy.

(4) Štátne jazykové skúšky sa môžu vykonávať na jazykovej škole, ak jazyková škola

a) počas trojročného obdobia od zaradenia do siete školských zariadení vedie vyššie a prípravné kurzy na všeobecné štátne jazykové skúšky najmenej v dvoch jazykoch,

b) zamestnáva kvalifikovaných učiteľov, z ktorých aspoň polovica má najmenej päťročnú prax vo vyučovaní príslušného cudzieho jazyka na jazykovej škole, vysokej škole, prípadne na strednej škole,

c) do skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky vymenuje dvoch kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú najmenej trojročnú prax vo vyučovaní vyšších a prípravných kurzov na všeobecné štátne jazykové skúšky a sú oboznámení so skúšobným poriadkom pre štátne jazykové skúšky,

d) spolupracuje s organizáciou, ktorú ministerstvo poverilo odborným a metodickým riadením štátnych jazykových skúšok, a riadi sa jej pokynmi,

e) spĺňa podmienky určené skúšobným poriadkom pre štátne jazykové skúšky.

§ 11

Druhy štátnych jazykových skúšok

(1) Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

(2) Kandidátom na vykonanie štátnej jazykovej skúšky sa môže stať poslucháč štátnej jazykovej školy, ako aj ten, kto na štátnej jazykovej škole neštudoval.14)

(3) Druhy štátnych jazykových skúšok sú tieto:

a) základná – 1. stupeň náročnosti,

b) odborná – 2. stupeň náročnosti,

c) všeobecná – 2. stupeň náročnosti,

d) špeciálna – 3. stupeň náročnosti.

(4) Stupňu náročnosti

a) základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurzoch štátnej jazykovej školy,

b) odbornej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 315 až 380 hodín výučby v kurzoch štátnej jazykovej školy po absolvovaní základnej štátnej jazykovej skúšky,

c) všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurzoch štátnej jazykovej školy,

d) špeciálnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 105 až 140 hodín výučby v kurze štátnej jazykovej školy po vykonaní všeobecnej štátnej jazykovej skúšky.

(5) Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení sedemnásteho roku veku; ostatné druhy skúšok po dovŕšení osemnásteho roku veku. Riaditeľ štátnej jazykovej školy alebo školy, ktorá má na to oprávnenie, môže výnimočne povoliť vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky aj mladšiemu kandidátovi, ak preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti.

(6) Odbornú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát, ktorý úspešne vykonal základnú alebo všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Odbornú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať v odbore spoločenskovednom, prírodovednom, medicínskom, technickom alebo ekonomickom.

(7) Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku možno vykonať pre odbor prekladateľský alebo tlmočnícky. Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Riaditeľ štátnej jazykovej školy môže povoliť výnimku kandidátovi, ktorý preukáže požadované jazykové vedomosti a zručnosti dokladom o získaní vysokoškolskej kvalifikácie v príslušnom filologickom študijnom odbore, prípadne iným dokladom.

(8) O štátnej jazykovej skúške škola vyhotovuje protokol.

(9) O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške škola vydáva vysvedčenie.

§ 12

Prihlášky na skúšky a termíny skúšok

(1) Štátne jazykové skúšky sa konajú spravidla dvakrát ročne. Na štátne jazykové skúšky sa kandidáti prihlasujú v štátnej jazykovej škole alebo v škole, ktorá má na to oprávnenie. Termín podania prihlášok a konania štátnych jazykových skúšok určí riaditeľ štátnej jazykovej školy alebo riaditeľ školy, ktorá má na to oprávnenie, po prerokovaní s predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky.

(2) Súčasne s podaním prihlášky na štátnu jazykovú skúšku kandidát zaplatí úhradu podľa § 8 ods. 10.

(3) Termín konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľ štátnej jazykovej školy alebo riaditeľ školy, ktorá má na to oprávnenie, kandidátovi najmenej tri týždne pred jej konaním. Ak kandidát nepríde včas na skúšku bez ospravedlnenia, úhrada sa mu nevráti. V prípade ospravedlnenia z vážnych osobných dôvodov riaditeľ školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne kandidát úhradu neplatí.

§ 13

Komisia pre štátne jazykové skúšky a skúšobné komisie

(1) Štátne jazykové skúšky riadi komisia pre štátne jazykové skúšky. Predsedu komisie pre štátne jazykové skúšky na návrh riaditeľa školy vymenúva a odvoláva riaditeľ školskej správy. Členov komisie pre štátne jazykové skúšky vymenúva a odvoláva predseda komisie pre štátne jazykové skúšky. Jednotlivé skúšobné komisie vymenúva a odvoláva predseda komisie pre štátne jazykové skúšky z členov komisie pre štátne jazykové skúšky. Predseda komisie pre štátne jazykové skúšky zodpovedá za odbornosť členov komisie pre štátne jazykové skúšky.

(2) Predseda komisie pre štátne jazykové skúšky je vymenovaný na obdobie dvoch rokov do konca marca. Členovia komisie pre štátne jazykové skúšky sú vymenovaní na obdobie jedného roka do konca februára.

(3) Štátna jazyková skúška sa koná pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov. Členmi komisie pre štátne jazykové skúšky a členmi skúšobných komisií sú predovšetkým učitelia štátnych jazykových škôl. Predseda skúšobnej komisie riadi prácu skúšobnej komisie a zodpovedá za úroveň a klasifikáciu štátnych jazykových skúšok. Predseda komisie pre štátne jazykové skúšky môže byť súčasne predsedom skúšobnej komisie.

§ 14

Spoločné ustanovenia o štátnych jazykových skúškach

(1) Štátne jazykové skúšky sa skladajú z písomnej časti a ústnej časti. Témy písomnej časti a ústnej časti štátnych jazykových skúšok určuje predseda komisie pre štátne jazykové skúšky. Obsah a rozsah písomnej časti a ústnej časti skúšky určuje skúšobný poriadok.

(2) Výsledok písomnej časti a výsledok ústnej časti štátnych jazykových skúšok, a to osobitne každej z nich, sa hodnotí stupňami

1 – výborný,

2 – veľmi dobrý,

3 – dobrý,

4 – nevyhovel.

(3) Kandidát, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky.

(4) Celkový výsledok štátnych jazykových skúšok, ktorý sa určí podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti jazykovej skúšky, hodnotí sa stupňami

prospel s vyznamenaním,

prospel veľmi dobre,

prospel,

neprospel.

(5) Kandidát

a) prospel s vyznamenaním, ak v písomnej časti a v ústnej časti štátnej jazykovej skúšky dosiahol priemer hodnotenia 1 alebo 1,5,

b) prospel veľmi dobre, ak v písomnej časti a v ústnej časti štátnej jazykovej skúšky dosiahol priemer hodnotenia 1,5 alebo 2,

c) prospel, ak v písomnej časti a v ústnej časti štátnej jazykovej skúšky dosiahol priemer hodnotenia 2 až 3,

d) neprospel, ak v písomnej časti a v ústnej časti štátnej jazykovej skúšky dosiahol priemer hodnotenia nad 3.

(6) Na vysvedčenie o vykonaní štátnej jazykovej skúšky sa dáva odtlačok okrúhlej pečiatky15) štátnej jazykovej školy alebo školy, ktorá má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Vysvedčenie podpíše predseda skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky a riaditeľ školy. Dátum vydania vysvedčenia je deň vykonania ústnej časti štátnej jazykovej skúšky.

(7) Kandidátovi, ktorý na štátnej jazykovej skúške neprospel, môže predseda skúšobnej komisie povoliť jej opakovanie za podmienok uvedených v skúšobnom poriadku pre štátne jazykové skúšky. Pri opakovaní štátnej jazykovej skúšky zaplatí kandidát určenú úhradu.

(8) Správnosť vykonávania štátnych jazykových skúšok a dodržiavanie skúšobného poriadku kontroluje školská inšpekcia.16)


§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 145/1992 Zb. o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 a 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) § 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

3) § 45 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

5) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

6) § 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z.

7) § 11 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.

9) § 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.§ 19 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách.

10) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

11) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.

12) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

13) § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

14) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

15) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.

16) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 293/1991 Zb. o školskej inšpekcii.