Oznámenie č. 39/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 15/1996
Platnosť od 14.02.1996 do30.04.2007
Zrušený 249/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 13. októbra 1995, na základe článku 15.

39

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 1995 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 13. októbra 1995, na základe článku 15.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v úsilí prispieť k rozvoju dvojstranných vzťahov,

v presvedčení, že spolupráca v boji proti trestnej činnosti, najmä proti terorizmu, nedovolenej výrobe a obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami (ďalej len „narkotiká“) a s prekurzormi, proti nezákonnej držbe a obchodovaniu s rádioaktívnymi materiálmi a proti inej organizovanej trestnej činnosti, ako aj pri ich účinnom potláčaní má zásadný význam,

v úsilí o koordináciu akcií v boji proti organizovanej trestnej činnosti,

rešpektujúc uzavreté medzinárodné zmluvy a právny poriadok štátov zmluvných strán,

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

PREDMET A FORMY SPOLUPRÁCE

Článok 1

(1) Zmluvné strany budú spolupracovať v boji proti terorizmu, nedovolenému pestovaniu, získavaniu, výrobe, dovozu, vývozu, preprave, nedovolenej držbe a obchodovaniu s narkotikami a prekurzormi, proti nezákonnej držbe a obchodovaniu s rádioaktívnymi materiálmi a proti inej organizovanej trestnej činnosti, v prevencii proti nim, v odhaľovaní osôb, ktoré spáchali také trestné činy, ako aj pri výmene informácií a dokumentačného materiálu o predmete tejto dohody.

(2) Zmluvné strany si poskytnú informácie aj v prípadoch, keď sa trestné činy uvedené v odseku 1 alebo ich príprava uskutočňujú na území tretieho štátu a sú namierené proti záujmom štátu jednej zo zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si budú v boji proti terorizmu vymieňať poznatky a údaje

a) o plánovaných alebo spáchaných teroristických akciách, o zúčastnených osobách, spôsobe spáchania týchto akcií a o prostriedkoch použitých na ich spáchanie,

b) o tých teroristických zoskupeniach alebo o ich členoch, ktorí svoje činy plánujú, uskutočňujú alebo už uskutočnili na území štátu druhej zmluvnej strany na jeho ujmu a proti jeho záujmom, ako aj poznatky a údaje potrebné v boji proti terorizmu alebo na jeho odvrátenie.

Článok 3

Zmluvné strany v úsilí zabrániť trestnej činnosti týkajúcej sa narkotík, uvedenej v článku 1 ods. 1, a odhaliť ju si budú najmä

a) oznamovať údaje o osobách zúčastnených na trestných činoch, údaje o úkrytoch a dopravných prostriedkoch týchto osôb, o metódach páchania trestných činov, o miestach pôvodu a určenia narkotík a prekurzorov, ako aj o zvláštnostiach takých trestných činov, ak je to potrebné na ich zabránenie, odhalenie alebo na úspešnú identifikáciu podozrivej osoby,

b) oznamovať poznatky získané o obvyklých metódach nedovoleného medzinárodného obchodovania s narkotikami a prekurzormi a ďalšie relevantné poznatky,

c) vymieňať výsledky kriminalistických a kriminologických výskumov vzťahujúcich sa na obchodovanie s narkotikami a na ich zneužívanie,

d) na žiadosť poskytovať vzorky narkotík rastlinného alebo syntetického pôvodu, ktoré by sa mohli zneužívať,

e) vymieňať skúsenosti spojené s kontrolou zákonného obratu narkotík a prekurzorov vzhľadom na možnosti ich zneužívania,

f) zlaďovať policajné opatrenia na zabránenie nedovolenej výroby a prepravy narkotík a prekurzorov povolených právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú v boji proti nedovolenej držbe a obchodovaniu s rádioaktívnymi a inými materiálmi, ktoré môžu byť zdrojom všeobecného ohrozenia, najmä

a) oznamovať si údaje o osobách podozrivých z účasti na takých trestných činoch, údaje o miestach ich pobytu a o úkrytoch, ako aj o dopravných prostriedkoch týchto osôb,

b) oznamovať si údaje týkajúce sa pôvodu a miest určenia takých materiálov,

c) spolupracovať pri zintenzívňovaní kontroly na hraničných priechodoch s cieľom odhaľovať nedovolenú prepravu takých materiálov,

d) v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán koordinovať policajné opatrenia s cieľom zabrániť nedovolenému obchodovaniu s týmito materiálmi.

Článok 5

Zmluvné strany pri odhaľovaní a potláčaní inej organizovanej trestnej činnosti budú najmä

a) oznamovať si údaje o účastníkoch tejto trestnej činnosti, údaje o stykoch páchateľov, poznatky o štruktúre zločineckých organizácií a skupín, o typickom správaní sa páchateľov a skupín, o skutkovom stave, najmä o čase, mieste a spôsobe spáchania, o napadnutých objektoch, zvláštnych okolnostiach, ako aj o porušených právnych predpisoch a o prijatých opatreniach, ak je to potrebné na prevenciu a zamedzenie trestných činov,

b) na požiadanie vykonávať policajné úkony a opatrenia,

c) vymieňať si údaje a skúsenosti o metódach a nových formách medzinárodnej trestnej činnosti,

d) vymieňať si výsledky kriminalistických a kriminologických, ako aj iných relevantných výskumov a informovať sa o pátracej praxi, používaní pracovných metód a prostriedkov na účely ich ďalšieho rozvoja,

e) poskytovať si na požiadanie poznatky alebo vzorky o tých predmetoch, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti alebo ktorými boli spáchané trestné činy.

Článok 6

Spolupráca zmluvných strán sa bude týkať aj

a) vzájomnej informovanosti o právnych predpisoch súvisiacich s touto dohodou,

b) výmeny informácií o prospechu získanom trestnou činnosťou,

c) výmeny informácií potrebných pre druhú zmluvnú stranu v boji proti nedovolenému prevádzaniu osôb.

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA ÚDAJOV

Článok 7

Pri ochrane osobných údajov odovzdávaných druhej zmluvnej strane v rámci spolupráce podľa tejto dohody, so zreteľom na právne predpisy štátu každej zmluvnej strany platia tieto podmienky:

a) prijímajúca zmluvná strana môže využiť osobné údaje iba na účely a za podmienok, ktoré určí odovzdávajúca zmluvná strana;

b) na žiadosť odovzdávajúcej zmluvnej strany poskytne prijímajúca zmluvná strana informácie o využití odovzdaných osobných údajov a o výsledkoch dosiahnutých ich prostredníctvom;

c) osobné údaje sa môžu odovzdať výlučne orgánom činným v trestnom konaní a orgánom kompetentným v boji proti terorizmu, nedovolenej výrobe a obchodovaniu s narkotikami a organizovanej trestnej činnosti. Osobné údaje možno postúpiť ďalším orgánom iba na základe predchádzajúceho súhlasu odovzdávajúcej zmluvnej strany;

d) odovzdávajúca zmluvná strana je povinná presvedčiť sa o správnosti odovzdávaných osobných údajov, ako aj o tom, či ich odovzdanie je nevyhnutné a či je úmerné účelu odovzdania. Ak sa odovzdali chybné osobné údaje alebo také, ktoré nie je dovolené odovzdávať, treba o tom neodkladne informovať prijímajúcu zmluvnú stranu; prijímajúca zmluvná strana je povinná opraviť údaje a tie údaje, ktoré sú chybné alebo ktoré nie je dovolené odovzdať, okamžite zničiť;

e) na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, treba jej poskytnúť informáciu o nich a o ich plánovanom využití. Táto povinnosť neplatí, ak to právne predpisy štátu zmluvnej strany neustanovujú. Pri poskytovaní informácie o osobných údajoch sú smerodajné právne predpisy štátu tej zmluvnej strany, ktorá údaje odovzdáva;

f) odovzdávajúca zmluvná strana pri odovzdávaní osobných údajov oznámi druhej zmluvnej strane platné lehoty na ich vymazanie. Oznámené osobné údaje je prijímajúca zmluvná strana povinná nezávisle od lehôt zničiť po zániku ich potreby. O výmaze prijatého údaja a o jeho dôvode treba bezodkladne informovať odovzdávajúcu zmluvnú stranu. Po skončení platnosti tejto dohody sa také údaje vymažú;

g) zmluvné strany sú povinné viesť výkaz o odovzdaní, prijatí a výmaze osobných údajov;

h) zmluvné strany sú povinné odovzdané osobné údaje účinne chrániť pred nepovolanými osobami, pred ich pozmenením a zverejnením.

Článok 8

Zmluvné strany zabezpečia utajenie údajov vyhlásených za dôverné ktoroukoľvek zmluvnou stranou, ak sú tieto údaje podľa právnych predpisov štátu odovzdávajúcej zmluvnej strany označené za tajné.

TRETIA ČASŤ

REALIZÁCIA SPOLUPRÁCE

Článok 9

(1) Na napomáhanie a hodnotenie spolupráce uvedenej v tejto dohode vytvoria zmluvné strany zmiešanú komisiu. O jej zložení sa zmluvné strany budú informovať diplomatickou cestou.

(2) Zmiešaná komisia zasadá raz za rok. Ďalšie zasadania môže podľa potreby iniciovať ktorákoľvek zmluvná strana. Zasadania zmiešanej komisie sa uskutočňujú striedavo na území štátov zmluvných strán.

Článok 10

Zmluvné strany splnomocňujú ministrov vnútra na určenie osoby na udržiavanie kontaktov s orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť.

Článok 11

(1) Na vykonávanie tejto dohody zmluvné strany určujú ministerstvá vnútra, ministerstvá zdravotníctva a ministerstvá financií.

(2) Ministerstvá uvedené v odseku 1 operatívne spolupracujú pri realizácii tejto dohody. Konkrétne oblasti spolupráce a spôsob kontaktov môžu dohodnúť v protokoloch o spolupráci.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

(1) Každá zmluvná strana môže v rámci tejto dohody čiastočne alebo úplne odmietnuť, alebo podmieniť vybavenie žiadosti, ktoré by znamenalo ohrozenie jej suverenity, bezpečnosti alebo iných dôležitých záujmov štátov.

(2) O odmietnutí vybavenia žiadosti alebo o možnosti len jej čiastočného vybavenia sa zmluvné strany neodkladne informujú.

Článok 13

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú iných dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 14

Náklady spojené s realizáciou tejto dohody znáša každá zmluvná strana, ak sa orgány uvedené v článku 11 nedohodnú inak.

Článok 15

Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom po tom, keď si zmluvné strany písomne diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené potrebné vnútroštátne právne podmienky na nadobudnutie jej platnosti.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou, pričom dohoda stratí platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi.

Dané v Budapešti 28. júna 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľudovít Hudek v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Kuncze Gábor v. r.