Oznámenie č. 388/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely

Čiastka 132/1996
Platnosť od 31.12.1996 do28.10.1998
Zrušený 323/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

388

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 16. decembra 1996 č. 17, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 346/1996 Z. z.).

Týmto opatrením sa vzhľadom na zmeny vo výkaze V (NBS) 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach mení v § 3 ods. 2 označenie jednotlivých riadkov a stĺpcov na účely vymedzenia devízových pasív.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.