Opatrenie č. 383/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 130/1996
Platnosť od 28.12.1996 do30.06.2002