Oznámenie č. 370/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do31.12.1997
Zrušený 363/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 166/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 1997.

370

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 8, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 296/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.