Oznámenie č. 369/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do31.12.2002
Zrušený 723/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

369

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 1996 č. 3/6-65/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 237/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. novembra 1994 č. 65/497/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 334/1994 Z. z.).

Zmeny sa týkajú spresnenia pojmu zásob materiálu a účtovania uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve v tom zmysle, že príjmové a výdavkové uzávierkové účtovné operácie sa z hľadiska druhového členenia účtujú podľa príslušného druhu príjmu, resp. výdavku. Hmotný majetok, ktorý nespĺňa kritériá na zaradenie do hmotného investičného majetku, sa považuje za zásobu materiálu do doby, keď sa vydá do použitia.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.