Oznámenie č. 368/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za rok 1996

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

opatrenie z 11. novembra 1996 č. 5/6-65/96 k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za rok 1996.

Podľa tohto opatrenia postupujú zdravotné poisťovne zriadené zákonom alebo podľa zákona, Sociálna poisťovňa a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie, ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. V/20 531/1992 (registrovaným v čiastke 123/1992 Zb.).

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie k ročnej účtovnej závierke zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky z 23. októbra 1995 č. 65/466/1995, uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1995.

Podľa tohto opatrenia sa postupuje pri účtovnej závierke za rok 1996.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.