Vyhláška č. 362/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996 do20.07.1997
Účinnosť od 01.01.1997 do20.07.1997
Zrušený 197/1997 Z. z.

OBSAH

362

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 31. októbra 1996,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 189/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 191/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 2 sa číslo „7,5“ nahrádza číslom „0“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Sergej Kozlík v. r.