Vyhláška č. 35/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996 do28.02.2005
Účinnosť od 10.02.1996 do28.02.2005
Zrušený 78/1992 Zb.

35

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. januára 1996,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia sa mení takto:

1. V názve vyhlášky sa slovo „poplatku“ nahrádza slovom „úhrady“.

2. V § 3 ods. 1 sa suma „200 Kčs“ nahrádza sumou „300 Sk“.

3. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Úhrada za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia

(1) Výška úhrady za vykonanie odbornej skúšky sa určuje sumou 5 000 Sk.

(2) Za každé opakovanie skúšky z dôvodu jej neúspešnosti sa určuje výška úhrady sumou 5 000 Sk.

(3) Výška úhrady za vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva sa určuje sumou 10 000 Sk.“.


Čl. II

Ustanovenia čl. I sa vzťahujú na uchádzačov, ktorí sa prihlásili na skúšku alebo na opakovanie skúšky po účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.