Oznámenie č. 349/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie

Čiastka 121/1996
Platnosť od 06.12.1996 do31.12.2002
Zrušený 738/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 296/1997 Z. z. a nadobudli záväznosť 7. novembra 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 9/1998 Z. z. a ...

349

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie.

Týmto opatrením sa ustanovuje pre banky zostavovanie účtovnej závierky v jednotnej štruktúre a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 347/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. novembra 1995 č. 65/481/1995 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 273/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.