Oznámenie č. 346/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o devízovej pozícii bánk na menové účely

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996 do28.10.1998
Zrušený 323/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 388/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 165/1997 Z. z. a n...

346

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely.

Týmto opatrením sa upravuje zavedenie devízovej pozície bánk na menové účely ustanovením minimálneho pomeru devízových aktív k devízovým pasívam.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.