Oznámenie č. 343/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hospodárskej spolupráci a obchode

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 15. novembra 1994, na základe článku 14.

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hospodárskej spolupráci a obchode.

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 15. novembra 1994, na základe článku 14.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa jej článku 13 stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách, ktorá bola podpísaná v Prahe 14. decembra 1990 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 642/1992 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o hospodárskej spolupráci a obchode

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním zdôrazniť priateľstvo, ktoré spája obidva štáty a ich národy, a upevniť zväzky v oblasti hospodárstva a obchodu,

oceňujúc význam dvojstrannej spolupráce ako jeden z faktorov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obidvoch štátov,

s cieľom vytvoriť priaznivé predpoklady na stabilný a harmonický rozvoj hospodárskej spolupráce a obchodu na princípe rovnoprávnosti a vzájomných výhod,

deklarujúc pevnú vôľu prispieť k zblíženiu európskych národov a k rozvoju regionálnej integrácie s osobitným zreteľom na rozvoj spolupráce v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA),

v snahe upevniť dvojstranné vzťahy a dať im kvalitatívne nový rozmer,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov medzi obidvoma štátmi v súlade s právnym poriadkom záväzným v Slovenskej republike a Poľskej republike.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj obojstrannej hospodárskej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi a inými organizáciami, ktoré sú činné na území Slovenskej republiky a Poľskej republiky, okrem iného v oblasti priemyslu, obchodu, služieb, poľnohospodárstva, dopravy, stavebníctva, energetiky, telekomunikácií, ochrany životného prostredia, financií, bankovníctva a turistiky.

Článok 3

Zmluvné strany potvrdzujú, že sa vo vzájomných obchodných vzťahoch budú riadiť zásadami, ktoré vyplývajú zo Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Článok 4

Zmluvné strany s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky na prístup k svojim trhom budú na zásadách reciprocity v obchodnej výmene redukovať tarifné a netarifné opatrenia v súlade s harmonogramom prijatým Stredoeurópskou dohodou o voľnom obchode (CEFTA) a s Dodatkovým protokolom k tejto dohode podpísaným 29. apríla 1994 v Budapešti.

Článok 5

Hospodárska spolupráca sa bude realizovať podporovaním iniciatív v oblasti

a) zriaďovania a činnosti spoločností s majetkovou účasťou slovenských a poľských podnikateľských subjektov,

b) nadväzovania výrobnej kooperácie,

c) spoločných výskumno-vývojových prác a aplikácie ich výsledkov,

d) tvorby a rozvoja infraštruktúry nevyhnutnej na realizáciu hospodárskej spolupráce, okrem iného rozvojom dopravných prepojení, ktoré umožňujú voľný pohyb tovarov a osôb cez územie Slovenskej republiky a Poľskej republiky,

e) výmeny informácií a odborníkov,

f) poskytovania služieb v oblasti poradenstva,

g) organizovania veľtrhov, špecializovaných obchodných a priemyselných výstav a iných propagačných podujatí,

h) iných foriem spolupráce, ktoré dohodnú zainteresované podnikateľské subjekty a hospodárske organizácie Slovenskej republiky a Poľskej republiky.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať a napomáhať rozvoj hospodárskej spolupráce medzi regiónmi, mestami a obcami svojich krajín, najmä v pohraničných oblastiach.

Článok 7

Zmluvy o dodávkach tovarov a služieb budú slovenské a poľské podnikateľské subjekty realizovať v súlade so zvyklosťami uplatňovanými v obchodných stykoch a s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Poľskej republiky.

Zmluvné strany nie sú zodpovedné za záväzky podnikateľských subjektov vyplývajúce z realizácie ich uzavretých kontraktov.

Článok 8

1. Zúčtovania a platby medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa budú realizovať vo voľne zameniteľných menách v súlade s medzinárodnou obchodnou a finančnou praxou.

2. Na základe dohody medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán sa zúčtovania a platby môžu realizovať aj v inej forme podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Článok 9

Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán si budú vymieňať informácie o právnych normách v oblasti hospodárskej spolupráce so zahraničím platných v Slovenskej republike a v Poľskej republike na účel rozvoja vzájomných obchodných vzťahov a hospodárskej spolupráce.

Článok 10

Príslušné orgány a organizácie zmluvných strán si budú vymieňať informácie o právnych normách v oblasti hospodárskej spolupráce so zahraničím platných v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Článok 11

Zmluvné strany zriadia zmiešanú komisiu, ktorá bude

a) vyhodnocovať plnenie tejto dohody a riešiť problémy, ktoré vzniknú pri jej realizácii,

b) vyhľadávať ďalšie možnosti rozšírenia hospodárskej a obchodnej spolupráce,

c) navrhovať smery a formy hospodárskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou.

Zmiešaná komisia v štatúte určí postup a rozsah svojej činnosti.

Článok 12

Táto dohoda neruší záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, dohovorov, dohôd a protokolov, ktoré podpísala každá zmluvná strana.

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o každej medzinárodnej zmluve podpísanej jednou zo zmluvných strán, ktorá sa môže týkať záujmov druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o obchode a platbách, ktorá bola podpísaná v Prahe 14. decembra 1990. Ustanovenia tejto dohody budú platiť vo vzťahu ku všetkým z nej vyplývajúcim záväzkom do času ich realizácie.

Článok 14

Táto dohoda nadobúda platnosť podľa právneho poriadku štátu každej zmluvnej strany, čo sa potvrdí výmenou nót.

Dohoda nadobúda platnosť dňom doručenia neskoršej nóty.

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

Táto dohoda sa môže zmeniť na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany len v prípade, ak zmenu schvália obe zmluvné strany.

Každá zmluvná strana ju môže vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade dohoda stráca platnosť 6 mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Po skončení platnosti tejto dohody budú jej ustanovenia platiť vo vzťahu k nerealizovaným záväzkom.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Leslaw Potkaňski v. r.