Vyhláška č. 342/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 30.11.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

342

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 22. novembra 1996

o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú pamätné zlaté mince v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata a 100 dielov striebra. Jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,5 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 1/1000 z hmotnosti päťtisíckorunáka, v obsahu zlata 1/1000, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka je v pravej hornej polovici mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „5000 Sk“. V ľavej hornej polovici mincového poľa je vyobrazená technická pamiatka – atmosférický parný stroj. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je pod označením nominálnej hodnoty a vyobrazením atmosférického parného stroja. V ďalšom riadku je uprostred uvedený letopočet razby „1997“ a pod ním štylizované iniciálky autora návrhu päťtisíckorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube päťtisíckorunáka sú vyobrazené architektonické dominanty historickej mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Vpravo od spodného okraja mince je kostol sv. Kataríny, v pozadí veža Starého zámku a budova radnice. Uprostred je súsošie morového stĺpa svätej Trojice (ďalej len „morový stĺp“) a vľavo Klopačka. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je umiestnený v troch riadkoch v hornej polovici mincového poľa vpravo od morového stĺpa. Názov mesta „BANSKÁ ŠTIAVNICA“ je v dvoch riadkoch pod morovým stĺpom a erb mesta vpravo od neho.

(3) Hrana päťtisíckorunáka je jemne vrúbkovaná.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02