Nariadenie vlády č. 318/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 110/1996
Platnosť od 15.11.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 15.11.1996 do31.12.1996
Zrušený 360/1996 Z. z.

318

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. októbra 1996,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/1995 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa dopĺňa takto:

§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Z tovaru uvedeného v prílohe tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/1996 Z. Z.

Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz vybraných druhov obilnín a kŕmnych komponentov

Položka colného sadzobníkaColná kvóta v tonáchColná sadzba (v %) v rámci colnej kvótyPlatnosť do
1001 90 99165 000nulová30. 6. 1997
1002 00 0050 000nulová30. 6. 1997
1003 00 90165 000nulová30. 6. 1997
110420 000nulová30. 6. 1997