Oznámenie č. 316/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve

Čiastka 109/1996
Platnosť od 14.11.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. júla 1996 na základe článku 6 ods. 1.

316

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 1994 bola Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov prijatá Dohoda o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 14. novembra 1994.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 321 z 27. marca 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 22. apríla 1996. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 8. mája 1996.

Dohoda nadobudla platnosť 28. júla 1996 na základe článku 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.