311

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 17. októbra 1996,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(k § 3 ods. 4 zákona)

(1) Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca krajského úradu a okresného úradu, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z odboru cestnej dopravy a zástupcu záujmového združenia vnútroštátnych dopravcov a odborovej organizácie v cestnej doprave.

(2) Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie v odbore cestnej dopravy a najmenej päť rokov výkonu

a) riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy, alebo

b) štátnej správy na úseku cestnej dopravy, alebo

c) pedagogickej činnosti na úrovni vysokej školy.

(3) Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti môže zastupovať ním určený iný člen skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 3.

§ 3

(k § 3 ods. 1 a 2 zákona)

(1) Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku, rozhodovať o potrebe vykonať ústnu skúšku, skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť bez skúšky a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak je prítomných najmenej päť členov vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.

(2) Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby.

(3) Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.

(4) Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú

a) mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,

b) meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,

c) údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškou,

d) údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie zúčastnených na písomnej skúške, znenie otázok písomnej skúšky, hodnotenie písomnej skúšky, záver o tom, či sa má vykonať ústna skúška a hodnotenie ústnej skúšky, ak sa uskutočnila,

e) záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná, alebo nie,

f) návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,

g) podpisy predsedu, členov a zapisovateľa skúšobnej komisie,

h) úradná pečiatka úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.

(5) Zápisnica sa zakladá do spisu a je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

§ 4

(k § 3 ods. 2 zákona)

(1) Uchádzač preukáže splnenie požiadavky vzdelania diplomom o ukončení vysokoškolského vzdelania v odbore cestnej dopravy alebo maturitným vysvedčením o ukončení strednej odbornej školy v odbore cestnej dopravy (ďalej len „doklad o vzdelaní“). Doklad o vzdelaní zo zahraničnej školy musí byť uznaný alebo nostrifikovaný. Doklady o vzdelaní zo škôl na území Českej republiky vydané do 31. decembra 1992 sa považujú za tuzemské doklady o vzdelaní.

(2) Školy, ktorých doklady o vzdelaní preukazujú splnenie požiadavky vzdelania, sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Uchádzač preukáže splnenie požiadavky odbornej praxe písomnosťou, ak jej obsah preukazuje vykonávanie riadiacej funkcie, ktorej náplňou bola činnosť v odbore cestnej dopravy (ďalej len „riadiaca funkcia“), a čas jej vykonávania. Písomnosti, ktoré preukazujú splnenie požiadavky praxe, sú najmä potvrdenia a pracovné zmluvy terajších alebo predchádzajúcich zamestnávateľov, živnostenské koncesné listiny, dopravné licencie a iné rozhodnutia alebo osvedčenia orgánov štátnej správy a potvrdenia záujmových združení dopravcov.

(4) Za riadiacu funkciu sa považuje výkon činnosti, ktorej obsahom je riadenie piatich a viacerých osôb bezprostredne vykonávajúcich cestnú dopravu bez ohľadu na jej označenie v organizačnej štruktúre podniku dopravcu.

§ 5

(k § 3 ods. 1 zákona)

(1) Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vnútroštátneho dopravcu v autobusovej doprave, v taxislužbe a v nákladnej doprave. Obsah skúšky pre jednotlivé druhy cestnej dopravy je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Pre každý druh cestnej dopravy je obsah skúšky určený osobitne. Ak uchádzač preukazuje odbornú spôsobilosť potrebnú pre viac druhov dopravy, vykonáva jednu združenú skúšku.

(3) Skúška sa skladá z písomnej skúšky, ktorú možno doplniť ústnou skúškou. Písomná skúška, ak ide o osobnú a nákladnú cestnú dopravu okrem taxislužby, trvá dve hodiny. Ak ide o taxislužbu, písomná skúška trvá jednu hodinu. Ústna skúška sa nemusí konať, ak uchádzač v písomnej skúške dosiahol v súčte bodov získaných podľa odsekov 5 a 6 najmenej 60 bodov.

(4) Písomnú skúšku tvorí

a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon činnosti dopravcu v cestnej doprave a

b) riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú musí dopravca v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia").

(5) Test obsahuje otázky s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky musia mať vzťah k druhu cestnej dopravy, v ktorom uchádzač preukazuje odbornú spôsobilosť. Za písomný test možno získať najviac 45 bodov.

(6) Ak ide o skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti na výkon dopravcu v taxislužbe, vo vnútroštátnej cestnej osobnej doprave a v nákladnej doprave, súčasťou písomnej skúšky je jedna prípadová štúdia týkajúca sa tohto druhu dopravy. Ak ide o skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v ostatných druhoch cestnej dopravy, súčasťou písomnej skúšky sú tri prípadové štúdie týkajúce sa toho druhu cestnej dopravy, v ktorom sa preukazuje odborná spôsobilosť. Za vyriešenie prípadových štúdií možno získať najviac 35 bodov.

(7) Ústna skúška sa vykonáva formou pohovoru o praxi uchádzača, v ktorom musí uchádzač preukázať schopnosti riešiť právne, ekonomické, organizačné a technické otázky cestnej dopravy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti dopravcu v cestnej doprave.

(8) Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, môže skúšku zopakovať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa konania neúspešnej skúšky.

(9) Uchádzač, ktorý neuspel na skúške, môže ju opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.

§ 6

[k § 3 ods. 5 zákona]

(1) Uchádzačovi, ktorý uspel na skúške alebo ktorému bola uznaná odborná spôsobilosť bez skúšky, sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá do 30 dní odo dňa zasadnutia skúšobnej komisie.

(2) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je neobmedzená.

(3) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre cestnú nákladnú a osobnú dopravu je uvedený v prílohe č. 4. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre taxislužbu je uvedený v prílohe č. 4a.

§ 6a

(k § 3a ods. 2 zákona)

(1) Žiadateľ o podnikanie, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, preukazuje finančnú spoľahlivosť súvahou podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

(2) Žiadateľ o podnikanie, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, preukazuje finančnú spoľahlivosť výkazom o majetku a záväzkoch podľa postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovania.

(3) Finančná spoľahlivosť

a) v pravidelnej autobusovej doprave a v medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave, medzinárodnej nákladnej cestnej doprave alebo medzinárodnej taxislužbe sa podľa § 3a zákona posudzuje podľa počtu motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy a počtu vozidiel evidovaných v Slovenskej republike, ktoré žiadateľ skutočne vlastní, má v prenájme alebo má zmluvu o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla,

b) v cestnej doprave, ktorá je živnosťou, sa posudzuje podľa počtu vozidiel, ktoré žiadateľ skutočne vlastní, má v prenájme alebo má zmluvu o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla, alebo sa môže posúdiť aj podľa počtu vozidiel z podnikateľského zámeru.

§ 7

[k § 4 ods. 1 písm. b) zákona]

(1) Obchodným menom2) dopravcu sa označí

a) každý autobus používaný na autobusovú dopravu,3)

b) každé osobné auto používané na výkon taxislužby,4)

c) každé nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.5)

(2) Súčasťou označenia môže byť grafická značka (logo) dopravcu, adresa sídla, telefónne a faxové číslo, prípadne iný užitočný údaj.

(3) Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky nie je prípustné s výnimkou osobného auta používaného na výkon taxislužby.

(4) Písmená tvoriace obchodné meno dopravcu sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné a farebne odlíšené od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm.

(5) Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie autobusu, nákladného auta alebo iného vozidla a môže sa umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. Na osobnom aute sa označenie umiestni na predných ľavých a pravých dverách karosérie.

§ 8

[k § 4 ods. 1 písm. c) zákona]

(1) Vybavením potrebným na prevádzku, údržbu a technickú kontrolu vozidiel dopravcu používaných na podnikanie sú najmä dielne a iné uzavreté miestnosti umožňujúce dennú technickú údržbu a drobné opravy vozidiel, ktoré sú vybavené zdvíhacím zariadením alebo montážnou jamou, sklady náhradných dielcov a mazív, miesta na čistenie interiéru vozidla a umývanie karosérie, výdajne pohonných hmôt, zariadenia umožňujúce údržbu, opravy a hustenie pneumatík.

(2) Vybavenie dopravcu podľa odseku 1 je v priestore parkovania alebo garážovania vozidiel dopravcu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, aby umožňovalo dennú údržbu po ukončení prepravy a prípravu na ďalšiu prepravu.

(3) Priestory, v ktorých hromadne parkujú alebo garážujú vozidlá dopravcu, sú ohradené a zabezpečené pred vniknutím nepovolaných osôb. Mimo takých priestorov môžu parkovať jednotlivé vozidlá, ak ide o krátkodobé odstavenie vozidla pred ďalšou prepravou.

(4) Vybavením potrebným na starostlivosť o osádky vozidiel sú zariadenia umožňujúce osádke oddych, stravovanie, hygienickú očistu a krátkodobé ubytovanie po ukončení prepravy a pred ďalšou prepravou, prípadne i počas pracovnej zmeny osádky.

(5) Vybavením potrebným na starostlivosť o cestujúcich a ich batožinu a domáce zvieratá sú najmä čakárne a kultúrne strediská, hygienické a sociálne zariadenia, informačné miesta, úschovne batožín, stravovacie miesta na autobusových staniciach, prístrešky, lavičky, odpadkové koše a informačné tabule na zastávkach, zariadenia na krátkodobé ubytovanie cestujúcich na veľkých autobusových staniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti.

(6) Vybavením potrebným na starostlivosť o náklad sú sklady alebo iné priestory dopravcu alebo inej osoby, ktoré je dopravca oprávnený používať, umožňujúce krátkodobé uskladnenie tovaru alebo vozidiel, ich prívesov alebo návesov s nákladom pred ďalšou prepravou alebo pred jeho doručením adresátovi. Sklady a iné priestory musia byť zabezpečené pred krádežou a pred znehodnotením poveternostnými vplyvmi alebo zásahom tretej osoby. Ak sa prepravujú živé zvieratá, priestory musia umožniť ich prežitie bez ohrozenia ich zdravia a v kondícii potrebnej na ich ďalšiu prepravu, najmä im musia umožniť oddych a spánok, podanie pitnej vody a stravy. Ak sa prepravujú rýchlo skaziteľné potraviny, priestory musia byť vybavené chladiacim zariadením.

(7) Rozsah a kvalita vybavenia podľa predchádzajúcich odsekov závisia od druhu dopravy a počtu vozidiel a ich osádok. Nedostatočná technická základňa dopravcu je dôvodom na neudelenie povolenia podnikať v cestnej doprave alebo na odňatie udeleného povolenia.

§ 9

[k § 8 ods. 1 písm. f) a § 17 ods. 4 zákona]

(1) Označenie autobusovej linky sa umiestňuje vpredu a na pravom boku autobusu.

(2) Označenie obsahuje názov cieľovej zastávky a spravidla aj názov východiskovej zastávky. Ak je to významné pre cestujúcich, najmä ak autobusová linka má alternatívnu trasu alebo medzi východiskovou a cieľovou zastávkou je viac autobusových liniek s rozdielnou trasou, uvedie sa medzi názvy východiskovej a cieľovej zastávky aj názov najdôležitejšej nácestnej zastávky, prípadne niekoľkých nácestných zastávok.

(3) Písmo názvu východiskovej zastávky a cieľovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave má výšku najmenej 30 mm.

(4) Ak nie je v autobuse použitá elektronická tabuľa, má tabuľka s označením autobusovej linky veľkosť najmenej 600 x 150 mm a

a) biely podklad a červené písmená v medzinárodnej a v diaľkovej autobusovej doprave,

b) biely podklad a čierne písmená v prímestskej autobusovej doprave,

c) modrý podklad a biele písmená v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,

d) žltý podklad a čierne písmená v mestskej autobusovej doprave, ak obec v dopravnej licencii neurčila inú farebnú kombináciu.

(5) V mestskej autobusovej doprave je súčasťou tabuľky s označením autobusovej linky aj jej číselné alebo iné označenie. Toto označenie sa umiestni aj na zadné čelo karosérie autobusu, prípadne podľa potreby aj na iné miesto autobusu. Výška písmen číselného alebo iného označenia autobusovej linky je najmenej 100 mm.

(6) V nepravidelnej autobusovej doprave je autobus označený vpredu a na pravom boku tabuľkou veľkosti najmenej 600 x 150 mm s nápisom Zájazd, prípadne s iným vhodným nápisom vyjadrujúcim povahu uskutočňovanej prepravy, napríklad Zmluvná preprava, Kyvadlová preprava, Okružná jazda alebo Vyhliadková jazda, doplneným názvom zmluvného prepravcu alebo cieľovou zastávkou. Veľkosť písma nápisu je najmenej 75 mm, veľkosť písma dopĺňajúceho nápisu je najmenej 30 mm.

§ 10

(k § 13 ods. 2 zákona)

(1) Cestovný poriadok autobusovej linky v pravidelnej autobusovej doprave s výnimkou mestskej autobusovej dopravy obsahuje najmä tieto údaje:

a) záhlavie s číslom autobusovej linky a s názvami východiskovej a cieľovej zastávky, prípadne s najdôležitejšou nácestnou zastávkou a s dátumom začiatku a konca platnosti cestovného poriadku,

b) názov a adresu dopravcu a telefónne číslo dispečera alebo informátora,

c) zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej vzdialenosti od východiskovej zastávky a s vyznačením zastávok na znamenie alebo len na nastupovanie alebo len na vystupovanie,

d) zoznam všetkých riadnych spojov s uvedením čísla každého spoja na autobusovej linke,

e) čas odchodu každého spoja zo zastávky, a ak ide o prestupnú alebo cieľovú zastávku alebo o zastávku, na ktorej spoj stojí najmenej päť minút, aj čas príchodu na ňu,

f) údaj o tom, kedy spoj premáva, a či premáva každý deň alebo iba v niektoré dni v týždni,

g) údaj o tom, či spoj premáva počas celej platnosti cestovného poriadku alebo v niektoré dni nepremáva,

h) údaj o tom, kde možno kúpiť cestovný lístok a miestenku na miestenkový spoj,

ch) najdôležitejšie údaje tarify, najmä príplatky a zľavy základného cestovného,

i) údaj o tom, či spojom možno prepravovať autobusové zásielky a cestovnú batožinu,

j) údaj o možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy s údajom, či spoj zabezpečuje prípoj alebo čaká na prípoj,

k) údaje o iných službách poskytovaných dopravcom v autobuse alebo na zastávkach alebo inými osobami na autobusových staniciach alebo zastávkach na autobusovej linke,

l) informácie o požiadavkách na prechod cestujúcich a ich batožiny cez štátnu hranicu v medzinárodnej autobusovej doprave.

(2) Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka ministerstva. Obsahuje v číselnom vyjadrení miesto východiskovej zastávky podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky a poradové číslo autobusovej linky. V mestskej autobusovej doprave číslo autobusovej linky vyjadruje jej poradové číslo v obci, a ak je v obci aj dráhová doprava, odlíšenie od čísel dráhových liniek.

(3) Tarifná vzdialenosť je podkladom na výpočet základného cestovného za prepravu cestujúcich a úhrad za prepravu batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok. Tarifná vzdialenosť jednotlivých zastávok autobusovej linky sa určí na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej zastávky v kilometroch zaokrúhlenej nahor. Skutočná vzdialenosť sa zisťuje úradným meradlom alebo podľa pasportu cesty. Náklady zisťovania tarifnej vzdialenosti znáša dopravca.

(4) Cestovný čas medzi odchodom z jednej zastávky a príchodom na druhú zastávku sa v cestovnom poriadku uvádza podľa skutočne zisteného času potrebného na presun autobusu medzi zastávkami s prihliadnutím na prevádzkové podmienky a prepravnú situáciu. Cestovný čas sa určí tak, aby ho bolo možné dodržať bez prekročenia povolenej rýchlosti aj pri zhoršených prevádzkových podmienkach a aby autobus nemusel neprimerane dlho stáť na nácestných zastávkach. Pri určovaní času príchodu a odchodu treba dbať o dodržiavanie povinných bezpečnostných prestávok vodičov autobusov a pracovného času osádok autobusov, rešpektovať reguláciu cestnej premávky, zohľadňovať primeraný čas na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a nakladanie a vykladanie cestovnej batožiny a autobusových zásielok a umožňovať prestup na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy.

(5) Na cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy sa použije odsek 1 s týmito odchýlkami:

a) cestovný poriadok zahŕňa všetky autobusové linky toho istého dopravcu,

b) údaje podľa písmen a) a b) sú spoločné pre všetky autobusové linky toho istého dopravcu,

c) pri názve zastávky sa nemusí uvádzať tarifné číslo ani tarifná vzdialenosť od východiskovej zastávky a ani číslo spoja,

d) údaje podľa písmen h), ch), i), j) a k) sa nemusia uvádzať v cestovnom poriadku, ak sú uvedené v prepravnom poriadku a v tarife,

e) namiesto času odchodu spoja zo zastávky možno uviesť interval príchodu jednotlivých spojov na zastávku.

(6) Na vyjadrenie údajov v cestovnom poriadku sa používajú značky uvedené v prílohe č. 5. Ak sa použijú aj iné značky alebo skratky, musia byť v cestovnom poriadku vysvetlené.

§ 11

(k § 13 ods. 2 až 7 zákona)

(1) Dopravca podá návrh cestovného poriadku každej autobusovej linky

a) spolu s návrhom na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie,6)

b) najmenej 45 dní pred začatím platnosti nového cestovného poriadku alebo jeho plánovanej zmeny,7)

c) neodkladne po vzniku dôvodu, pre ktorý je dopravca nútený zmeniť cestovný poriadok.

(2) Ak na jednej autobusovej linke vykonáva cestnú dopravu viac dopravcov, podávajú spoločný návrh cestovného poriadku.

(3) Ak dopravca žiada o dopravnú licenciu na autobusovú linku, na ktorej už vykonáva cestnú dopravu iný dopravca, podáva návrh spoločného cestovného poriadku, v ktorom sa zohľadňuje aj obsah cestovného poriadku doterajšieho dopravcu.

(4) Dopravca v podanom návrhu zohľadní opodstatnené prepravné potreby verejnosti, najmä dopravu žiakov a študentov do škôl, obyvateľov obcí do orgánov verejnej správy, do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, zamestnancov rozhodujúcich zamestnávateľov vrátane dopravy späť. Pred jeho podaním dopravca prerokuje jeho obsah s vlastníkmi a správcami autobusových staníc, zastávok a pozemných komunikácií, prípadne i s ďalšími osobami.

(5) Ak vo verejnom záujme správny orgán rozhodne,8) že sa vydá cestovný poriadok pre viacerých dopravcov na niekoľkých autobusových linkách, ktoré spolu súvisia, najmä majú časť trasy rovnakú alebo sa križujú, vydanie a zverejnenie spoločného cestovného poriadku zabezpečí dopravca s najväčším počtom autobusových liniek alebo s najväčším počtom spojov na autobusovej linke, ak sa dopravcovia nedohodli inak. Náklady na jeho vydanie znášajú rovnakým dielom správny orgán a dopravcovia. Dopravcovia znášajú svoje náklady pomerne, ak sa nedohodli inak.

(6) Dopravca schválený cestovný poriadok a jeho zmeny na vlastné náklady zverejní vhodným spôsobom, najmä vydaním neperiodickej publikácie, výveskou na verejnom priestranstve alebo v miestnej tlači. Podstatné údaje z neho umiestni

a) na autobusovej stanici, v ktorej má východiskovú a cieľovú zastávku autobusová linka,

b) na nácestných zastávkach autobusovej linky,

c) v každom autobuse na autobusovej linke, ak nejde o mestskú autobusovú dopravu.

(7) Zriadenie a zrušenie spoja na autobusovej linke je zmenou cestovného poriadku.

§ 12

(k § 18 ods. 2 a 3 zákona)

(1) Stanovište určené obcou na ponúkanie prepravy cestujúcich osobným autom taxislužby9) (ďalej len „stanovište TAXI“) je označené

a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,

b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre osobné autá taxislužby.

(2) Na stanovišti TAXI môžu stáť iba osobné autá taxislužby, ktoré sú pripravené na prepravu cestujúcich. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým osobným vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti TAXI. Ak je na stanovišti TAXI viac osobných áut taxislužby pripravených na prepravu, cestujúci si môže vybrať ktorékoľvek z nich.

(3) Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu, ak

a) trasa dopravnej cesty navrhovaná cestujúcim s prihliadnutím na denný čas a jeho správanie vzbudzuje obavu vodiča o svoju bezpečnosť alebo zdravie,

b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

c) cestujúci sa správa agresívne alebo je ozbrojený alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,

d) cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečnosťou pre ľudí, tvarom alebo hmotnosťou nie je vhodná na prepravu osobným autom alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,

e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

(4) Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera (napr. psa alebo mačku), ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

(5) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať iba príručnú batožinu. Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo pri prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúcich nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu alebo na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič.

(6) Počas prepravy nemožno v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá a na prednom sedadle ani manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo s inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie osobného auta taxislužby.

(7) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu, po inej trase sa môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho.

(8) Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva.

§ 13

(k § 18 ods. 4 zákona)

(1) Na výkon taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné auto, ktoré

a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

b) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,

d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej služby,

e) je vybavené strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a s neporušenou plombou,

g) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom.

(2) Na karosérii sú uvedené základné sadzby cestovného, aby boli cestujúcemu prístupné pred uzavretím zmluvy o preprave osôb.

(3) Taxameter je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcemu počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom. Taxameter je zapnutý od začatia prepravy do jej skončenia.

(4) Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu na stanovišti TAXI alebo mimo neho má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim na stanovišti TAXI alebo kdekoľvek mimo neho až do ukončenia prepravy, ako aj počas jazdy k cestujúcemu na základe objednávkovej služby je strešné svietidlo vypnuté. Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.

§ 14

(k § 20 ods. 9 zákona)

(1) Odborná príprava bezpečnostných poradcov a vodičov v nákladnej cestnej doprave pri preprave nebezpečných vecí sa skladá zo školenia a skúšky.

(2) Školenie je zamerané na prípravu uchádzača na vykonanie skúšky a vykonáva sa formou prednášok a praktických cvičení v rozsahu najmenej 30 hodín o právnych predpisoch, technických predpisoch a medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí v nákladnej cestnej doprave.

(3) Účelom skúšky je preukázanie vedomostí a schopností uchádzača potrebných na zabezpečenie prepravy nebezpečných vecí v nákladnej cestnej doprave a na organizáciu záchranných prác v prípade havárie. Obsah skúšky je uvedený v prílohe č. 8.

(4) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej príprave, ak sú prítomní najmenej traja členovia komisie vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena komisie, ktorý ho zastupuje.

(5) Skúšobná komisia vyhotoví na účely evidencie a vydávania duplikátov osvedčení protokol o skúške (kópie osvedčení), ktorý obsahuje tieto údaje:

a) druh kurzu,

b) dátum a miesto konania skúšky,

c) zoznam úspešných absolventov,

d) rozsah oprávnenia,

e) platnosť osvedčenia o odbornej príprave.

(6) Uchádzačovi, ktorý na skúške uspel, sa osvedčenie o odbornej príprave vydá do 30 dní odo dňa vykonania skúšky.

(7) Vzor osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu je uvedený v prílohe č. 9.

§ 15

(k § 20 ods. 10 a 11 zákona)

(1) Žiadosť o poverenie vykonávať povinné školenie vodičov alebo bezpečnostných poradcov obsahuje

a) údaje o obsahu a organizácii školenia, najmä program školenia, vyučovacie predmety, miesto školenia, počet školiacich sa v skupine a rozvrh hodín, zoznam učebných pomôcok a prostriedkov na praktické cvičenia a

b) zoznam lektorov.

(2) K žiadosti sa pripojí doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, napríklad výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy, a doklady o kvalifikácii a praxi lektorov.

(3) Počet školiacich sa v jednej skupine, ak ide o školenie bezpečnostných poradcov, môže byť najviac 25, ak ide o školenie vodičov, môže byť najviac 40.

(4) Po skončení školenia právnická osoba oznámi ministerstvu zoznam osôb, ktoré absolvovali školenie.

§ 15a

(k § 20a ods. 1 zákona)

(1) Účelom kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách je preveriť, či sú dodržané požiadavky na prepravu podľa predpisov o preprave nebezpečných vecí, najmä či

a) sa prepravuje nebezpečná vec, ktorú je povolené prepravovať v cestnej doprave,

b) sa nebezpečná vec prepravuje špeciálnym vozidlom, ktoré je vhodné alebo určené, vyrobené a schválené na takúto prepravu, a či jeho technický stav zodpovedá technickým predpisom,

c) osádka vozidla a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečnej veci a na manipulácii s ňou, sú vyškolené,

d) osádka má od odosielateľa nebezpečnej veci všetky potrebné sprievodné doklady a písomné pokyny,

e) vozidlo sprevádzajú odborne spôsobilé osoby, ak ide o prepravu triedy 1,

f) je vozidlo správne označené výstražnými tabuľami, bezpečnostnými značkami a bezpečnostnými nálepkami a vybavené hasiacim prístrojom a osobitnou výbavou.

(2) O vykonanej kontrole podľa odseku 1 sa vyhotoví záznam. Vzor záznamu o kontrole vozidiel je uvedený v prílohe č. 6. Jedno vyhotovenie sa vydá vodičovi.

(3) V evidencii vykonaných kontrol sa zaznamenáva počet

a) vykonaných kontrol pri nakládke, pred začatím prepravy, počas nej a pri vykládke,

b) kontrolovaných vozidiel v členení na vozidlá evidované v Slovenskej republike, evidované v členských štátoch Európskej únie a evidované v iných štátoch,

c) a druh zistených priestupkov,

d) a druh uložených sankcií.

(4) O výsledkoch vykonaných kontrol, zistených priestupkoch a uložených sankciách sa vyhotovuje správa. Vzor správy je uvedený v prílohe č. 6a.

§ 15b

(k § 23 ods. 2, 5 a 6 zákona)

(1) Prepravné povolenia sa každoročne odovzdávajú dopravcom v počte, ktorý ministerstvo dohodne a hromadne preberie od orgánov cudzích štátov. Počet prebratých prepravných povolení sa každoročne zverejňuje vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na jeho internetovej stránke a oznamuje sa záujmovému združeniu vnútroštátnych dopravcov.

(2) Prepravné povolenia sa vydávajú na základe písomnej žiadosti dopravcu. Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno dopravcu a adresu jeho sídla,

b) identifikačné číslo dopravcu,

c) druh a počet požadovaných prepravných povolení v členení podľa štátov, v ktorých sa majú použiť,

d) údaj o použití špeciálnej prepravnej technológie,

e) údaje o štruktúre vozidlového parku v medzinárodnej cestnej doprave, najmä počet a typy vozidiel, rok ich výroby, klasifikáciu autobusov.

(3) Ak ďalej nie je ustanovené inak, prílohou žiadosti sú:

a) doklad o certifikátoch vozidiel,

b) doklad o povolení na podnikanie v medzinárodnej cestnej doprave,

c) doklady o požiadavkách na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu na zabezpečenie významných kultúrnych a športových podujatí,

d) doklady o uskutočňovaní kombinovanej dopravy.

(4) Doklady podľa odseku 3 písm. a) a b) netreba priložiť, ak už boli v tom istom roku predložené.

(5) Žiadosť treba doručiť

a) najneskôr 30 dní pred prvým dňom nasledujúceho štvrťroka, ak ide o jednorazové prepravné povolenie,

b) najneskôr 25. novembra, ak ide o trvalé prepravné povolenia a povolenia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom (ďalej len „povolenie medzinárodnej organizácie"), na nasledujúci kalendárny rok.

(6) Ak žiadosť nie je úplná, vráti sa dopravcovi na doplnenie.

(7) Lehota podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje

a) na začínajúceho dopravcu v prvom štvrťroku odo dňa začatia jeho podnikania v medzinárodnej cestnej doprave,

b) na prepravy podľa § 23 ods. 6 písm. b) až e) zákona.

(8) Prepravné povolenia sú neprenosné. Pred ich odovzdaním dopravcovi musia byť vyplnené údaje o dopravcovi a pred ich použitím ostatné údaje podľa predtlače.

(9) O odovzdávaní a využívaní prepravných povolení sa vedie evidencia. Evidenčné záznamy sa uchovávajú tri roky a vrátené použité a nepoužité prepravné povolenia sa uchovávajú jeden rok.

§ 15c

[k § 23 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona]

(1) Celkový ročný počet jednorazových prepravných povolení sa rozdelí na jednotlivé štvrťroky tak, aby sa ich štvrťročne dopravcom odovzdalo

a) v prvom štvrťroku 30 %,

b) v druhom a treťom štvrťroku po 25 % a

c) vo štvrtom štvrťroku 20 %.

(2) Odovzdávanie jednorazových prepravných povolení sa začne najneskôr prvý pracovný deň štvrťroka a skončí sa posledný pracovný deň prvého mesiaca štvrťroka. Po tomto dni sa odovzdávajú už len tie jednorazové prepravné povolenia, ktoré iný dopravca vrátil nevyužité alebo ktoré neprevzal ani tento deň.

(3) Ak jednorazových prepravných povolení je dostatočný počet a možno uspokojiť všetkých dopravcov v rozsahu ich požiadaviek, odovzdá sa ich dopravcom toľko, koľko odovzdajú využitých prepravných povolení z predchádzajúceho štvrťroka, a ďalšie do výšky uvedenej v žiadosti.

(4) Ak jednorazových prepravných povolení nie je dostatočný počet a nemožno uspokojiť všetkých dopravcov v rozsahu ich požiadaviek, rozdelia sa prepravné povolenia medzi dopravcov pomerne. Pritom sa musí zohľadniť

a) využitie predchádzajúcich jednorazových prepravných povolení,

b) počet vrátených jednorazových prepravných povolení,

c) skladba vozového parku dopravcu,

d) časová náročnosť jednotlivých prepráv.

(5) Ak cudzí štát v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom neznížil celoročný počet odovzdaných jednorazových prepravných povolení a ak sa nezmenili okolnosti na strane dopravcu, dostane dopravca pri zohľadnení kritérií podľa odseku 3 štvrťročne najmenej toľko jednorazových prepravných povolení, aby ich celoročný súčet bol 80 % počtu prepravných povolení z predchádzajúceho roka. To platí vtedy, ak dopravca vrátil najmenej dve tretiny využitých jednorazových prepravných povolení prevzatých v predchádzajúcom štvrťroku.

§ 15d

[k § 23 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) zákona]

(1) Ak cudzí štát alebo medzinárodná organizácia v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom neznížil celoročný počet odovzdaných trvalých prepravných povolení ani nezmenil ich štruktúru, trvalé prepravné povolenie sa odovzdá tomu istému dopravcovi, ktorý ho mal v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ho v predchádzajúcom kalendárnom roku náležite využíval a ak oň znovu požiadal.

(2) Náležitým využívaním trvalého prepravného povolenia sa rozumie uskutočnenie najmenej 40 prepráv na povolenie medzinárodnej organizácie za kalendárny rok. Každá jednotlivá preprava sa hodnotí počtom bodov.

(3) Na účely odseku 2 sa body udeľujú takto:

a) za uskutočnenie každej prepravy do nečlenského štátu Európskej únie okrem Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska alebo z neho – tri body,

b) za uskutočnenie každej prepravy do členského štátu Európskej únie a do Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska – jeden bod.

(4) Za kalendárny rok musí dopravca dosiahnuť najmenej 81 bodov v súčte bodov podľa odseku 3.

(5) Uskutočnenie prepravy podľa odseku 2 sa preukazuje vyplneným Záznamom CEMT.

(6) Novému dopravcovi možno odovzdať len trvalé prepravné povolenie alebo povolenie medzinárodnej organizácie, ktoré zostalo po odovzdaní dopravcom uvedeným v odseku 1, ak oň požiadal a ak je predpoklad, že ho bude náležite využívať, alebo ak došlo k zvýšeniu počtu prepravných povolení, alebo ak bolo prepravné povolenie dopravcovi odobraté orgánom cudzieho štátu v priebehu kalendárneho roku a opätovne doručené ministerstvu na nové odovzdanie.

(7) Trvalé prepravné povolenie a povolenie medzinárodnej organizácie musí dopravca prevziať najneskôr do 15. januára, inak ho možno odovzdať inému dopravcovi.

§ 17

(k § 34 ods. 2 zákona)

(1) Osoba vykonávajúca odborný dozor sa preukazuje preukazom vydaným orgánom odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril.

(2) Vzor preukazu je uvedený v prílohe č. 7.

§ 18

(k § 39 ods. 1 a 2 zákona)

(1) Návrh na začatie konania o udelenie, zmenu alebo zrušenie dopravnej licencie obsahuje

a) obchodné meno dopravcu (§ 7 ods.1) a adresu jeho sídla,

b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu dopravcu,

c) doklady podľa § 3a zákona, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdiť finančnú spoľahlivosť žiadateľa,

d) údaj o tom, či ide o verejnú alebo osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,

e) obchodné meno prepravcu, okruh a približný počet cestujúcich, ak ide o povolenie alebo zmenu osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy,

f) opis trasy autobusovej linky s uvedením všetkých zastávok, ak ide o povolenie alebo zmenu pravidelnej autobusovej dopravy, a obchodné mená alebo iné označenie vlastníkov a správcov pozemných komunikácií, po ktorých vedie trasa autobusovej linky, a autobusových staníc a zastávok na trase autobusovej linky,

g) opis technickej základne potrebnej na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy, počet a stav autobusov a počet osádok autobusov, revízorov a dispečerov a ich odbornú spôsobilosť, ak ide o povolenie alebo zmenu pravidelnej autobusovej dopravy,

h) deň začatia, prípadne zmeny alebo skončenia vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy,

ch) podpis štatutárneho orgánu dopravcu.

(2) K návrhu na začatie konania o udelenie dopravnej licencie podľa odseku 1 sa priložia tieto písomnosti:

a) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu dopravcu,

b) osvedčenie o odbornej spôsobilosti štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu dopravcu, ak je podľa zákona potrebné,13)

c) potvrdenie o finančnej spoľahlivosti dopravcu, ak má ísť o medzinárodnú autobusovú dopravu,

d) zmluva o budúcej zmluve o preprave osôb s objednávateľom, ak ide o osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,

e) prepravný poriadok dopravcu,

f) návrh cestovného poriadku dopravcu.

(3) V konaní o udelenie dopravnej licencie treba predložiť na nahliadnutie občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti osvedčujúci totožnosť, vek a spôsobilosť na právne úkony štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu dopravcu.

(4) Pri zmene dopravnej licencie sa v návrhu neuvádzajú a v konaní nepreukazujú údaje, ktoré už boli uvedené v návrhu na začatie konania o udelenie dopravnej licencie alebo boli v ňom preukázané, ak pri nich nedošlo k zmene, ani údaje všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti alebo z výkonu odborného dozoru.

(5) Pri odňatí dopravnej licencie na návrh dopravcu sa v návrhu na začatie konania popri údajoch podľa odseku 1 písm. a), c), d) a ch) uvedie dôvod, pre ktorý sa má autobusová linka zrušiť,14) a podľa možnosti a povahy veci sa pripoja písomnosti podporujúce tvrdenia dopravcu.

(6) Na svoju podporu môže dopravca pripojiť k návrhu podľa predchádzajúcich odsekov alebo v priebehu konania aj iné písomnosti, napríklad petície občanov, požiadavky zamestnávateľov, stanoviská obcí na trase autobusovej linky, vyjadrenie iných dopravcov v cestnej doprave alebo v iných druhoch dopravy.

(7) Ak sa má dopravná licencia podľa § 7 ods.1 zákona udeliť na skupinu autobusových liniek, návrh na začatie konania o udelenie licencie podľa odseku 1 musí obsahovať opisy všetkých trás autobusových liniek s uvedením všetkých zastávok. Za opis trás a zoznam zastávok sa považuje aj samostatný návrh cestovného poriadku každej linky tvoriacej skupinu liniek, na ktorú sa má udeliť dopravná licencia.


§ 19

Zrušujú sa:

1. vyhláška Štátneho plánovacieho úradu č. 83/1957 Ú. v. o plánovaní prepravy vo verejnej nákladnej doprave v znení vyhlášky č. 3/1962 Zb.,

2. vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 152/1971 Zb. o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave.

§ 19a

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 11.

§ 20

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 1996.


Alexander Rezeš v. r.


Príloha č. 2

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

ŠKOLY, KTORÝCH DOKLADY O VZDELANÍ PREUKAZUJÚ SPLNENIE POŽIADAVKY VZDELANIA

Vysoké školy:

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, študijný odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy,

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, študijný odbor Doprava, študijný program Cestná doprava a študijný odbor Dopravné služby.

Stredné odborné školy:

Stredné priemyselné školy dopravné, odbor cestná doprava

Iné vysoké školy, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia po predložení výpisu absolvovaných predmetov a dokladu o vzdelaní, ktoré obsahujú všetky odborné témy a požiadavky uvedené v prílohe č. 3.

Príloha č. 3

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

OBSAH SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

I. OBSAH SKÚŠKY V CESTNEJ NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVE

A. Občianske právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na základe nich vznikajú,

2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu, najmä so zreteľom na prepravné podmienky.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy, alebo za jeho oneskorené doručenie a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie,

2. v medzinárodnej doprave okrem toho poznať predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo ich batožiny pri nehode počas prepravy alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie,

2. v medzinárodnej doprave okrem toho poznať predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej osobnej doprave (CVR).

B. Obchodné právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať podmienky a formality spojené s výkonom profesie, so všeobecnými povinnosťami dopravcov (evidencia, obchodné knihy, atď.) a s následkami bankrotu,

2. mať primerané znalosti o rôznych formách obchodnej spoločnosti a o predpisoch, ktorými sa riadi ich založenie a činnosť.

C. Sociálne právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať úlohu a funkciu rôznych sociálnych inštitúcií, ktoré majú zabezpečovať rešpektovanie práv zamestnancov cestnej dopravy (odborových organizácií, podnikových rád, zástupcov cechov, inšpektorov práce),

2. poznať povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa sociálneho poistenia,

3. poznať predpisy upravujúce uzavieranie a obsah pracovných zmlúv rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy, atď.),

4. v medzinárodnej cestnej doprave okrem toho poznať aj predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o práci osádok (AETR).

D. Daňové právo

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí poznať najmä predpisy o

1. dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony dopravy,

2. dani z motorových vozidiel (cestnej dani),

3. daniach z niektorých nákladných vozidiel a o mýtnom a poplatkoch za používanie infraštruktúry,

4. dani z príjmu.

E. Obchodné a finančné riadenie podniku

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,

2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, úver na cenné papiere, kaucie, hypotéky, lízing, nájom, faktoring, atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,

3. poznať, čo je to súvaha, ako je usporiadaná a ako jej rozumieť,

4. byť schopný čítať a rozumieť účtu zisku a strát,

5. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,

6. byť schopný vypracovať rozpočet,

7. poznať položky podnikových nákladov (fixné náklady, variabilné náklady, prevádzkové náklady, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu alebo tonu,

8. byť schopný vypracovať organizačnú štruktúru podniku vzhľadom na personál podniku ako celok a organizovať plány práce atď.,

9. poznať zásady marketingu, reklamy a propagácie vrátane podpory predaja dopravných služieb a zostavovania kartoték zákazníkov atď.,

10. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,

11. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v cestnej doprave.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný používať predpisy týkajúce sa fakturovania služieb v nákladnej doprave a v medzinárodnej doprave, poznať význam a dôsledky Incotermsu,

2. poznať rôzne kategórie živnostníkov zabezpečujúcich vedľajšie činnosti v doprave, ich úlohu, funkcie a prípadne ich štatút.

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného a cenotvorby vo verejnej osobnej doprave,

2. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb v osobnej doprave.

F. Prístup na trh

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa cestnej dopravy v prenájme alebo za odmenu, používania prenajatých vozidiel, zadávania objednávok subdodávateľom, a najmä predpisy, ktorými sa riadi podnikanie v cestnej doprave, povolenia na dopravu, kontroly a sankcie,

2. poznať predpisy týkajúce sa založenia dopravného podniku,

3. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča, tovar a batožinu vo vozidle a v podniku.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy o organizácii trhu v cestnej nákladnej doprave, manipulácii s tovarom a logistike; v medzinárodnej doprave poznať medzivládne dohody,

2. poznať pohraničné formality, úlohu a význam T-dokumentov a karnetov TIR a povinnosť a zodpovednosť, ktorá vyplýva z ich používania.

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy o organizácii trhu v cestnej osobnej doprave; v medzinárodnej doprave poznať medzivládne dohody,

2. poznať predpisy o zavedení služieb v cestnej osobnej doprave a byť schopný zostaviť prepravné plány (cestovné poriadky).

G. Technické normy a aspekty prevádzky

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov tvoriacich výnimku z týchto predpisov,

2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,

3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie a technických kontrol týchto vozidiel,

4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie, produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,

5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia.

Cestná nákladná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať rôzne typy manipulácie s nákladom a nakladacie zariadenia (sklopná zadná časť, kontajnery, výmenné nadstavby, palety atď.) a byť schopný zaviesť postupy a vydať pokyny pre nakládku a vykládku tovaru (rozloženie tovaru, stohovanie, zakladanie, zaistenie a zaklinovanie atď.),

2. poznať rôzne techniky kombinovanej dopravy „piggy-back“, „roll-on“, „roll-off“, „rolling road“,

3. byť schopný zaviesť postupy zabezpečujúce zhodu s predpismi o preprave nebezpečného tovaru,

4. v medzinárodnej doprave okrem toho byť schopný zaviesť postupy zabezpečujúce zhodu s predpismi o preprave skaziteľných potravín, a to najmä tie, ktoré vyplývajú z Dohody o medzinárodných prepravách potravín podliehajúcich skaze a špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP),

5. byť schopný zaviesť postupy zabezpečujúce zhodu s predpismi o preprave živých zvierat.

H. Bezpečnosť cestnej dopravy

Cestná nákladná a osobná doprava

Žiadateľ musí najmä

1. poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),

2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, cestné značky atď.),

3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia a nákladu, ako aj prijatých preventívnych opatrení,

4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,

5. poznať Európsku dohodu o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Cestná osobná doprava

Žiadateľ musí mať základné vedomosti o geografii európskej cestnej siete.

II. OBSAH SKÚŠKY V TAXISLUŽBE

A. Občianske právo

Žiadateľ musí najmä

1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú,

2. byť schopný dohodnúť právoplatnú prepravnú zmluvu najmä so zreteľom na prepravné podmienky,

3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy, alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.

B. Sociálne právo

Žiadateľ musí poznať predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).

C. Daňové právo

Žiadateľ musí poznať najmä predpisy

1. o dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,

2. o cestnej dani,

3. o dani z príjmu.

D. Obchodné a finančné riadenie podniku

Žiadateľ musí najmä

1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,

2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,

3. poznať, čo je súvaha, ako je usporiadaná a ako jej treba rozumieť,

4. byť schopný rozumieť účtu zisku a strát,

5. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,

6. byť schopný vypracovať rozpočet,

7. poznať položky podnikových nákladov (fixné náklady, variabilné náklady, prevádzkové náklady, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu,

8. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,

9. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe,

10. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného,

11. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.

E. Prístup na trh

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,

2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča, tovar a batožinu, vo vozidle a v podniku.

F. Technické normy a aspekty prevádzky

Žiadateľ musí najmä

1. poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,

2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,

3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie a technických kontrol týchto vozidiel,

4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie, produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,

5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia.

G. Bezpečnosť cestnej dopravy

Žiadateľ musí najmä

1. poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),

2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),

3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych opatrení,

4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,

5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Vzor 04 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu [a medzinárodnú]3) cestnú nákladnú dopravu [osobnú dopravu]3)

Príloha č. 4a

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 04a - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 3 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Príloha č. 5

vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.

Příloha 05

Príloha č. 6

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 06 - Kontrolný záznam

Príloha č. 6a

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 06a - Vzor normalizovaného formulára správy o porušeniach a sankciách určenej komisii

Príloha č. 7

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 07 - Vzor preukazu kontrolóra

Príloha č. 8

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

OBSAH SKÚŠKY BEZPEČNOSTNÉHO PORADCU ALEBO VODIČA

VEDOMOSTI VYŽADOVANÉ NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA

I. Všeobecné preventívne a bezpečnostné opatrenia

- vedomosti o druhoch následkov, ktoré môže spôsobiť nehoda súvisiaca s nebezpečným tovarom,

- vedomosti o hlavných príčinách nehôd.

II. Ustanovenia týkajúce sa druhu dopravy, použité podľa vnútroštátneho práva, noriem spoločenstva, medziná- rodných dohovorov a dohôd, najmä

1. klasifikácia nebezpečných vecí

- postup klasifikácie roztokov a zmesí,

- štruktúra opisu látok,

- triedy nebezpečných vecí a zásady ich klasifikácie,

- charakter prepravovaných nebezpečných látok a predmetov,

- ich fyzikálne, chemické a toxické vlastnosti,

2. všeobecné požiadavky na balenie vrátane kontajnerov, cisterien atď.

- typ balenia, kódovanie a označovanie,

- požiadavky na balenie a predpisy na skúšanie obalov,

- stav obalov a pravidelné kontroly,

3. bezpečnostné značky a nálepky označujúce nebezpečenstvo

- označenia na bezpečnostných nálepkách,

- umiestnenie a odstránenie bezpečnostných nálepiek,

- označenie štítkami a nálepkami,

4. záznamy v prepravných dokumentoch

- informácie v prepravných dokumentoch,

- vyhlásenie odosielateľa o zhode,

5. odosielateľské postupy a obmedzenia pri odoslaní

- celovozidlová zásielka,

- preprava voľne naloženého materiálu,

- preprava voľne naložených látok v kontajneroch,

- kontajnerová preprava,

- preprava v nesnímateľných a snímateľných cisternách,

6. preprava cestujúcich (osôb),

7. zákazy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa rozličného nákladu,

8. oddeľovanie látok,

9. limity prepravovaných množstiev a výnimky,

10. manipulácia a uskladnenie

- nakládka a vykládka (plniace percento),

- uskladňovanie a oddeľovanie,

11. čistenie a/alebo odplyňovanie pred nakládkou a po vykládke,

12. posádka: odborné školenie,

13. dokumenty vozidla

- prepravný dokument,

- písomné pokyny,

- osvedčenie o schválení vozidla,

- osvedčenie o školení vodiča vozidla,

- kópie všetkých výnimiek a odchýlok,

- iné dokumenty,

14. písomné pokyny: implementácia pokynov a výbava na ochranu vodiča,

15. požiadavky na dozor: parkovanie,

16. dopravné predpisy a obmedzenia pri premávke,

17. náhodné úniky nebezpečných vecí pri prevádzke vozidla a pri nehode,

18. požiadavky týkajúce sa dopravného vybavenia.

Príloha č. 9

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 09-1

Vzor 09-2

Príloha č. 10

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 10 - Vzor sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí podľa § 28 ods. 2 písm. m) zákona

Príloha č. 11

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/26/EHS zo 7. mája 2001 (Ú. v. ES L 168, 23. 6. 2001) a smernice Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 367, 14. 12. 2004).

2. Smernica Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 6/zv. 2) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) § 29 ods. 2 písm. c) zákona.

2) § 8 a 9 Obchodného zákonníka.

3) § 6 a 17 zákona.

4) § 18 ods. 4 zákona.

5) § 19 a 20 zákona.

6) § 7 ods. 1, 6 a 7 zákona.

7) § 13 ods. 3 zákona.

8) § 13 ods. 4 zákona.

9) § 18 ods. 2 zákona.

10) § 29 písm. e) zákona.

11) § 7 ods. 1 a § 28 ods. 1 písm. ch) zákona.§ 26 a príloha č. 3 skupina 314 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

12) § 23 ods. 9 zákona.

13) § 3 ods. 1 zákona.

14) § 7 ods. 6 a 8 zákona.