Oznámenie č. 305/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve - 7. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 104/1996
Platnosť od 26.10.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996.

305

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami,

výmer z 18. októbra 1996 č. Z-8/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 7. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.