Oznámenie č. 301/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 102/1996
Platnosť od 24.10.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť pre časť I/A 1. novembra 1996, pre časť I/D pre nákup z úrody roku 1996 a 1997 a pre časť I/E 1. januára 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

301

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer č. R-7/1996 z 2. októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom

1. mení sa a dopĺňa regulácia cien výkonov staníc technickej kontroly (časť I/A),

2. menia sa kvalitatívne parametre a menia sa a dopĺňajú minimálne (garantované) ceny pre štátny intervenčný nákup poľnohospodárskych výrobkov (časť I/D),

3. menia sa pevné (garantované) ceny surového kravského mlieka (časť I/E).

Výmer nadobúda záväznosť pre časť I/A 1. novembra 1996, pre časť I/D pre nákup z úrody roku 1996 a 1997 a pre časť I/E 1. januára 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č.13/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.