Nariadenie vlády č. 30/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe a spôsobe zistenia východiskových údajov o mzdách pre úpravu stupnice platových taríf

Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.1996 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

OBSAH

30

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. januára 1996

o postupe a spôsobe zistenia východiskových údajov o mzdách pre úpravu stupnice platových taríf

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. i) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Východiskový údaj o mzdách pre úpravu stupnice platových taríf sa zisťuje ako predpokladaný ročný nárast priemernej nominálnej mzdy v podnikateľskej sfére v bežnom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom v percentách.

(2) Východiskový údaj podľa odseku 1 sa zistí na základe

a) údajov o vývoji priemernej nominálnej mzdy z príslušných štatistických zisťovaní za obdobie prvého a druhého štvrťroka bežného roku v porovnaní s rovnakými obdobiami predchádzajúceho roku a za obdobie predchádzajúceho roku v porovnaní s rokom, ktorý mu predchádza,

b) indexu rastu životných nákladov v sociálnej skupine zamestnancov za obdobie prvého až tretieho štvrťroka bežného roku v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku zisteného Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vývoja inflácie v bežnom roku predpokladaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.