Oznámenie č. 294/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Čiastka 99/1996
Platnosť od 16.10.1996 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1996. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 381/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1999.

294

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo

výnos zo 4. októbra 1996 č. 5680/M-1996, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, ako aj v oblasti činnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.

Výnos bol uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 4/1996.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.