Zákon č. 292/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 92/1998 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 99/1996
Platnosť od 16.10.1996 do31.12.2005
Účinnosť od 03.04.1998 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

292

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. septembra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 67 ods. 3 znie:

(3) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na dlžníka, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia,6a) obec,6b)

6c) štátny podnik alebo akciová spoločnosť uvedené v osobitnom zákone6d) a právny nástupca štátneho podniku podľa osobitného zákona.6e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6d) a 6e) znejú:

6d) § 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností.

6e) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.