Opatrenie č. 29/1996 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

(v znení č. 156/1996 Z. z.)

Čiastka 11/1996
Platnosť od 31.01.1996 do31.12.2001
Účinnosť od 29.05.1996 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

29

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. novembra 1995,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1996


Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú:

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1),

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky u obyvateľstva (príloha č. 2),

– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 4),

– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 5).

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roka 1996, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha č. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 1-04Súborný list k štvrťročnému závodnému zisťovaniu PROD Z 2-04
Časť A
Časť B
2. Poi P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
3. Pen P 3a–04Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
4. Pen P 3b–04Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a investičných fondov
5. Obyv 1-12Hlásenie o uzavretí manželstva
6. Obyv 2-12Hlásenie o narodení
7. Obyv 3-12Hlásenie o úmrtí
8. Obyv 4-12Hlásenie o rozvode
9. Inv 3-04Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
10. Tech P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume
11. Práca 5–99Výkaz o štrajku (výluke)
12. Práca 2–04Štvrťročný výkaz o práci
13. KPESC 1-12Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
14. Ceny Les 1–12Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
15. Ceny NC Poľ 1-12Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
16. Ceny Vod 1–12Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
17. Ceny VC 1–12Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov
18. Ceny VC 1a–02Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha výkazu Ceny VC 1–12)
19. Ceny VC 1b–02Tabuľkový komentár (príloha výkazu Ceny VC 1-12)
20. Ceny D Poľ 1-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do poľnohospodárstva
21. Ceny D Poľ 2-04Štvrťročný výkaz o cenách služieb pre poľnohospodárstvo
22. Ceny D Poľ 3-04Štvrťročný výkaz o cenách plemenárskych služieb pre poľnohospodárstvo
23. Ceny D Poľ 4-04Štvrťročný výkaz o cenách dodávok do poľnohospodárstva
24. Ceny Stav 1–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
25. Ceny Stav 2–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
26. Ceny Stav 3–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
27. Ceny Stav 4–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
28. Ceny Stav 5–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
29. Ceny Stav 6–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických zariadení
30. Ceny Stav 7–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie
31. Ceny Stav 8–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien v stavebníctve - doplnenie reprezentantov
32. Ceny Stav 9–04Štvrťročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
33. Poľ 1-12Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe
34. Poľ 2-12Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby
35. Poľ P 3-04Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
36. Poľ 6-04Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
37. Osev 3–01Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.
38. Poľ 6Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
39. Poľ 7Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.
40. Poľ 8Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
41. Poľ 9Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
42. Poľ 10Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
43. Les P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve
44. Vod 3-04Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
45. Vod 4-04Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
46. Priem P 1–12Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
47. Priem P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
48. Stav P 1–12Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie
49. Stav P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
50. VTS P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
51. OPU P 1–12Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania
52. OPU P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
53. OPU P 9–04Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
54. Dop P 1–12Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie
55. Dop P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
56. Spoj P 3–04Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch
57. Nem Úr 1–12Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
58. Zdp 2-04Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne
59. Fz 2–04Štvrťročný výkaz Fondu zamestnanosti SR
60. Socp 2-04Štvrťročný výkaz sociálnej poisťovne
61. Energ P 1–04Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
62. P 13–04Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie
63. PROD Z 2–04Štvrťročný výkaz závodnej jednotky
64. Org 1-99Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ
65. Org 2-99Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ
66. Org 3-99Dotazník charakteristík a údajov pre štatistický register

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Súborný list k štvrťročnému závodnému zisťovaniu
PROD Z 2–04

Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek evidovaných v štatistickom registri závodov

Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: Org 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o závodných (činnostných) jednotkách, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy a údaje o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej poradové číslo, adresa sídla, priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách a kód prevažujúcej ekonomickej činnosti (OKEČ).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach v poisťovníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové a výnosové úroky, vyplatené a prijaté poistné náhrady, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3a–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a vybraných aktívach a pasívach v peňažníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady a vybraná štruktúra nákladov, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, prijaté úroky, poplatky a provízie, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota, dôchodky z rozdeľovaného zisku), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a investičných fondov

Značka štatistického formulára: Pen P 3b–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a vybraných aktívach a pasívach v investičných spoločnostiach a v investičných fondoch. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (produkcia, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, úroky výnosové a nákladové, náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, dôchodky z rozdeľovaného zisku, pridaná hodnota, hospodársky výsledok pred zdanením), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, pohľadávky, záväzky, cenné papiere, emisia cenných papierov, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

5. Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu, resp. ovdovenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

6. Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

7. Názov zisťovania: Hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomrelého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód štátneho občianstva a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomrelých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomrelého.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

8. Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

9. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára: Inv 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počtoch začatých, rozostavaných a dokončených bytov. Okrem toho sa získajú údaje o vynaložených nákladoch na tieto byty a údaje o veľkosti (izbovosti) a obytnej i úžitkovej ploche dokončených bytov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o počtoch začatých, rozostavaných a dokončených bytov, úžitková a obytná plocha dokončených bytov v m2, počet izieb v dokončených bytoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 1. do 5 dní od oslovenia príslušným územným útvarom ŠÚ SR, 2. stavebné úrady do 10 dní od skončenia štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

10. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o zahraničnom obchode, o cestnej neverejnej doprave a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

11. Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5–99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk).Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a ukončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet pracovníkov organizácie a z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli pracovníkom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

12. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných hodinových zárobkov v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet pracovníkov prepočítaný vo fyzických osobách; evidenčný počet pracovníkov k poslednému dňu štvrťroka, z toho ženy, pracovníci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; mzdy a náhrady miezd vrátane odmien za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku alebo z fondu odmien vlastným pracovníkom, iným osobám; ostatné peňažné plnenia z nákladov, z toho odstupné.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období pre rozpočtovú sféru, do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období pre podnikateľské subjekty.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

13. Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: karta prvotnej evidencie.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie indexov spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov podľa sociálnych skupín obyvateľstva a ich príjmových pásiem.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

14. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: realizácia dodávok vybraných sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

15. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ
1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi za jeho výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

16. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a za odvod a čistenie odpadových vôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov, jedenkrát ročne hrubý obrat.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

17. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov, a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

18. Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha výkazu Ceny VC 1–12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1a–02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať údaje na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 4. a do 16. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

19. Názov zisťovania: Tabuľkový komentár (príloha výkazu Ceny VC 1–12)

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1b–02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov, a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. 4. a do 16. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

20. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ
1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, t. j. cien, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena dodávky osiva, sadby, sadeníc v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

21. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb pre poľnohospodárstvo

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ
2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov služieb (agrochemických a technických), za ktoré platí výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena služby v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

22. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách plemenárskych služieb pre poľnohospodárstvo

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ
3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov služieb (plemenárskych), za ktoré platí výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena služby v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

23. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ
4 – 04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena druhu dodávky (rašelina, kompost, záhradný substrát) v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

25. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických zariadení

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby pri budovaní technologických zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien v stavebníctve – doplnenie reprezentantov

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 8–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich výkazoch, ale napriek tomu patria u respondenta k objemovo významným. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 9–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác – montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

33. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch reprodukcie, úžitkovosti hospodárskych zvierat a o výrobe živočíšnych výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť a výroba živočíšnych výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

34. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby

Značka štatistického formulára: Poľ 2–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu poľnohospodárskymi surovinami a potravinami. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre Štátny fond trhovej regulácie SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja a nerealizovaný predaj (ponuka).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

35. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o ukazovateľoch spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy v poľnohospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

36. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

Značka štatistického formulára: Poľ 6–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o bilančnom stave obilnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, výpočet zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

37. Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.

Značka štatistického formulára: Osev 3–01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky a pre správy o vývoji národného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 5. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

38. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

Značka štatistického formulára: Poľ 6

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 6. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

39. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

Značka štatistického formulára: Poľ 7

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15.7., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

40. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.

Značka štatistického formulára: Poľ 8

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 8. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

41. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

Značka štatistického formulára: Poľ 9

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

42. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

Značka štatistického formulára: Poľ 10

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15.10., ktoré sú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

43. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o zahraničnom obchode, o spotrebe palív a energie, cestnej neverejnej doprave (za obmedzený okruh ukazovateľov) v lesníctve, informácie o dodávkach a predaji surového dreva na vnútorný trh a na vývoz podľa jednotlivých sortimentov dreva, o zásobách dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Informácie sa budú využívať na analytické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), dodávky a predaj surového dreva podľa jednotlivých sortimentov a smery ich určenia, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

44. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území SR. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody za odplatu podľa odberateľov, odplaty za dodávky povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

45. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné, odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), stočné.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

46. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkom časovom úseku a získať údaje o výrobe vybraných výrobkov na účely výpočtu indexu priemyselnej produkcie a na hodnotenie úrovne ich produkcie. Výsledky sa využijú na informácie o vývoji základných ukazovateľov za priemysel, pre publikácie ŠÚ SR a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, predaj, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy a náhrady mzdy vrátane výplat zo zisku, odpracované hodiny, výroba vybraných výrobkov (podľa stanoveného zoznamu).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

47. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o ukazovateľoch spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy a obchodnej činnosti v priemysle. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

48. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie

Značka štatistického formulára: Stav P 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o stavebných prácach a pracovníkoch, ktoré sa použijú na posúdenie stavebnej výroby v krátkodobom vývoji. Súčasne budú slúžiť ako podklad pre publikácie ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebné práce vykonané podľa dodávateľských zmlúv spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác, poddodávky stavebných prác prijaté od iných organizácií, stavebné práce vykonané v poddodávke pre iné organizácie, stavebné práce vykonané vlastnými pracovníkmi, dokončené byty, priemerný evidenčný počet pracovníkov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny pracovníkov, odpracované hodiny robotníkov, mzdy a náhrady mzdy pracovníkov a robotníkov na stavebných prácach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

49. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o zákazkách stavebných prác, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, cestnej neverejnej dopravy, zahraničného obchodu, investícií a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), zákazky stavebných prác „S“ (vykonaných podľa dodávateľských zmlúv), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

50. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o ukazovateľoch dopravy, dovozu a vývozu a špecifické údaje z odvetvia vybraných trhových služieb. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

51. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU P 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o maloobchodnom obrate, tržbách za vlastné výrobky, za pohostinstvo, ubytovanie, za opravy motorových vozidiel a spotrebného tovaru, o priemernom evidenčnom počte pracovníkov, o mzdách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

52. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, ďalej vybraný okruh ukazovateľov v doprave, dovoze a vývoze a špecifické údaje z odvetvia obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby (vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, maloobchodná marža, veľkoobchodný obrat, spotrebiteľská provízia, veľkoobchodná marža.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

53. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

Značka štatistického formulára: OPU P 9–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky sú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využívajú pre medzinárodné organizácie a pre publikácie ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

54. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie

Značka štatistického výkazu: Dop P 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej, riečnej a leteckej doprave. Výsledky sa využívajú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave – prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

55. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického výkazu: Dop P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe paliva a elektriny, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, špecifické údaje o výkonoch v doprave. Informácie sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cestná verejná a neverejná doprava – nákladný park, autobusy, osobné automobily v členení podľa prepravy tovaru (osôb), výkonov, najazdených kilometrov, spotreby nafty, spotreby benzínu, zásielok prepravovaných linkami osobnej dopravy. Potrubná doprava – prepravený objem ropy, plynu, pohonných látok. Železničná doprava (realizovaná na železničných cestách) – nakládka, počet naložených vozových jednotiek, spotreba pohonných látok a spotreba elektrickej energie na pohon trakčných jednotiek. Mestská hromadná doprava – počet prepravených osôb a miestové kilometre. Letecká doprava – počet prepravených osôb, osobokilometre, prepravený náklad, tonokilometre, ošetrená plocha. Preprava osôb podľa cestovného, počet liniek dopravy. Tržby za dopravu – nákladnú, osobnú. Finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

56. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch za telekomunikácie a cestnú neverejnú dopravu. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), cestná neverejná doprava, zahraničný obchod (dovoz, vývoz), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), ukazovatele o spojoch (telefónne stanice, mobilné rádiotelefóny, telefaxy, stanice prenosu údajov, stanice rádiotelefónnej siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej stanice).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

57. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz na mesačné hodnotenie vývoja ukazovateľov, ktoré sa využijú v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný počet nemocensky poistených, počet novohlásených prípadov pracovnej neschopnosti, počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

58. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o pracovníkoch a osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o základných údajoch o investíciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby za predaj tovaru, náklady vynaložené na predaný tovar, výroba, výrobná spotreba); finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, rezervný fond), zdravotné poistné (príjmy od zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Fondu zamestnanosti SR), osobné náklady, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná, stomatologická, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v štátnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady), základné údaje o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. 5. 1996, 10. 8. 1996, 10. 11. 1996, 9. 2. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

59. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Fondu zamestnanosti SR

Značka štatistického formulára: Fz 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Fondu zamestnanosti SR, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch Fondu zamestnanosti SR, o základných údajoch o investíciách a úhradách Fondu zamestnanosti SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby, dobrovoľné dary a príspevky, penále, pokuty, dotácie zo štátneho rozpočtu), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, rezervy na činnosť fondu), príjmy a platitelia Fondu zamestnanosti SR, osobné náklady, úhrady Fondu zamestnanosti SR (výdavky na pasívnu a aktívnu politiku nezamestnanosti, príspevky na vytváranie spoločensky účelných miest, výdavky na rekvalifikáciu, úhrada nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác, výdavky na poradenstvo, výdavky na činnosť a správu fondu), základné údaje o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. 5. 1996, 10. 8. 1996, 10. 11. 1996, 9. 2. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

60. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, odpisy, náklady a výnosy z úrokov, tržby za predaj tovaru, náklady vynaložené na predaný tovar, výroba, výrobná spotreba), finančné ukazovatele stavové (odpisovaný nehmotný a hmotný investičný majetok, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, hotovosť v slovenskej mene, rezervný fond), sociálne poistné (príjmy a úhrady sociálnej poisťovne), osobné náklady, poistenci sociálnej poisťovne, základné údaje o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 10. 5. 1996, 10. 8. 1996, 10. 11. 1996, 9. 2. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

61. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ P 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

62. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (produkcia, náklady, hospodársky výsledok, pridaná hodnota, zásoby), základné ukazovatele o práci, tržby za vybrané trhové služby, stavebné práce „S“ v tuzemsku, nová výstavba, stavebná výroba, tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania, základné ukazovatele o investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

63. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky

Značka štatistického formulára: PROD Z 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch na zostavenie národných účtov. Informácie sa využijú na publikovanie a analýzy vybraných ukazovateľov štvrťročných národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (tržby, náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb a zásoby).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

64. Názov zisťovania: Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ZÚJ

Značka štatistického formulára: Org 1–99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: IČZÚJ, dôvod vyhotovenia výkazu, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky IČZÚJ, do ktorej sa ZÚJ zlučujú, IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia a názov ZÚJ.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

65. Názov zisťovania: Výkaz o vzniku, zmene, oprave a zániku ÚTJ

Značka štatistického formulára: Org 2–99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: IČÚTJ, dôvod vyhotovenia výkazu, IČZÚJ, gramatické číslo názvu a názov ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo zánikom ÚTJ mení, a názov ÚTJ.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

66. Názov zisťovania: Dotazník charakteristík a údajov pre štatistický register

Značka štatistického formulára: Org 3–99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické charakteristiky novovzniknutého právneho subjektu zapísaného v obchodnom registri potrebné pre štatistický register.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, IČO predchodcu, predmet prevažujúcej ekonomickej činnosti, lokality ekonomickej činnosti, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu, počet pracovníkov, korešpondenčná adresa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. dňa po prijatí dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Príloha č. 2 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ a VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Obyv 5–12Hlásenie o sťahovaní
2. VZPS „A“, VZPS „B“Výberové zisťovania pracovných síl

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2. Názov zisťovania: Výberové zisťovania pracovných síl

Značka štatistického formulára:
VZPS „A“
VZPS „B“

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované výsledky sa poskytnú aj medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u pracujúcich sociálne skupiny, hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, pracujúci podľa odvetví a podľa zamestnaní, u nezamestnaných dôvod ukončenia zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Príloha č. 3 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
1. Priem (MH SR) 1–04Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
2. Priem (MH SR) 2–04Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
3. ZO (MH SR) 1–04Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov
4. ZO (MH SR) 3–04Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
5. ŠFTR (MP SR) 1–12Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
6. ŠFTR (MP SR) 1a–12Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky
7. ŠFTR (MP SR) 2–12Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
8. ŠFTR (MP SR) 3–12Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
9. ŠFTR (MP SR) 4–04Prehľad o súhrnnej ponuke jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región
10. ŠFTR (MP SR) 6–12Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
11. ŠFTR (MP SR) 6–04Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne
12. ŠFTR (MP SR) 9–12Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
13. FC (MP SR) 1–12Mesačný výkaz o fondoch cukru
14. ODV (MP SR) 7–04Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
15. LB (MP SR) 1–04Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
16. LB (MP SR) 2–04Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
17. LB (MP SR) 3–04Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
18. Les V (MP SR) 2–04Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve
19. Les D (MP SR) 2–04Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
20. SP (MPSVR SR) 1–12Mesačný výkaz poistného a dávok
21. SP (MPSVR SR) 2–12Mesačný výkaz poistného
22. FZ (MPSVR SR) 1–12Mesačný výkaz príspevku do Fondu zamestnanosti SR
23. ISCP (MPSVR SR) 1–04Štvrťročný výkaz o cene práce
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
24. V (MS SR) 5–12Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
25. V (MS SR) 8–12Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
26. V (MS SR) 10–12Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
27. Škol P (MŠ SR) 1–04Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ
28. Škol P (MŠ SR) 1a–04Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠ SR
29. Škol Iv (MŠ SR) 1–04Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
O - Ostatná činnosť
30. ON (MZ SR) 1–04Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách
P – Pracovníci a mzdové prostriedky
31. P (MZ SR) 2–04Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách
32. P (MZ SR) 3–04Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov pre ústavy vedeckovýskumnej základne
33. P (MZ SR) 5–04Štvrťročný výkaz o pracovníkoch a o zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných zariadeniach
R – Registre
34. R (MZ SR) 4–04Register vybraných chronických ochorení pľúc
Z – Zdravotný stav
35. Z (MZ SR) 1–12Záznam o hospitalizácii
36. Z (MZ SR) 3–12Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
37. Z (MZ SR) 4–12Správa o rodičke
38. Z (MZ SR) 5–12Správa o novorodencovi
39. Z (MZ SR) 6–12Hlásenie vrodenej chyby
40. Z (MZ SR) 7–12Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
41. Z (MZ SR) 8–12Hlásenie pohlavnej choroby
42. Z (MZ SR) 9–12Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu
43. Z (MZ SR) 10–12Hlásenie kúpeľnej liečby
44. Z (MZ SR) 11–12Hlásenie drogovej závislosti
45. Z (MZ SR) 12–12Hlásenie*)– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia pri práci
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
46. Dev (NBS) 1–12Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
Štvrťročná príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
47. OZ (SŠHR SR) 1–04Štvrťročný výkaz o hospodárení s osobitnými zásobami
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
48. Mer (ÚGKK SR) 2–04Výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR)
1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek a výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.24, 28.11, 29.60, 33.20, 33.40 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR)
2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby pre výrobky podľa KP v skupinách 24.61, 25.24, 28.11, 29.60, 33.20, 33.40 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR)
1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.24, 28.11, 29.60, 33.20, 33.40 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR)
3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín, realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na výkaz ZO (MH SR) 1–04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štrukúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.24, 28.11, 29.60, 33.20, 33.40 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.

5. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š.p., Bratislava.

6. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
1a–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka v tonách a kusoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Malé bitúnky a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

7. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
2–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

8. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
3–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien a kusov dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt vrátane malých bitúnkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

9. Názov zisťovania: Prehľad o súhrnnej ponuke jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
4–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Údaje sa využívajú na spresnenie ponuky jatočných zvierat a na účely regulácie agrárneho trhu. Zároveň slúžia pre potreby MP SR najmä pri rozhodovaní o možnostiach vývozu licencovaných komodít.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zmluvného predaja, predpokladaného vývozu, nezakontrahovanej produkcie a celkovej výroby jatočného dobytka, ošípaných, jatočných jahniat, oviec a živej hydiny. Nákup živej hydiny, výroba mrazenej hydiny, predaj v tuzemsku, predpokladaný vývoz, nezakontrahované zásoby hydiny u spracovateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Oddiel 130, 131, 132a – podniky poľnohospodárskej výroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci podnikatelia v poľnohospodárstve nad 5 ha pôdy); oddiel 132b – spracovatelia živej hydiny – hydinové jatky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prostredníctvom regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr.

10. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
6–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných nákupných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

11. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
6–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a na rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných nákupných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky malé podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

12. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: ŠFTR (MP SR)
9–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

13. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru – nárokov, výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do ČR, a iných dodávok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR)
7–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroba, nákup zo SR, dovoz spolu, z toho z ČR, ostatný príjem, zdroje spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, dodávky pre vývoz spolu, z toho dodávky pre ČR, ostatné dodávky, dodávky spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné subjekty, ktoré zabezpečujú odbyt sledovaných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu, rafinérie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín, dovozcovia liehovín.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na riadenie, rozvoj, prognózy a analýzy lesného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovateľskej činnosti a ťažby, semenárstva a škôlkárstva, opráv a údržby, inej lesnej činnosti, prác celospoločenského významu a pridruženej výroby, projekčných prác, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a výkonov spolu. Ďalej prirodzenej obnovy, vykonaných prebierok porastov, prevodov, zalesňovania nelesných pôd, zakladania brehových porastov, ťažby dreva v samovýrobe a stavu a spracovania dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sledujú zásoby surového dreva k poslednému dňu sledovaného obdobia v porovnaní s minuloročným obdobím.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM Ulič a určené spravodajské jednotky sektora neštátnych lesov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les D (MP SR) 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dodávkach dreva v lesnom hospodárstve pre potreby obchodnej politiky, licenčnej politiky a na riešenie dotácií do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu a dodávok dreva podľa hlavných smerov určenia, členené na sortimenty a hlavné ihličnaté a listnaté dreviny a ďalej členené na tuzemské dodávky a vývoz. Výkaz obsahuje aj údaje o speňažení dreva v tuzemsku i pri vývoze s cieľom sledovať vývoj cien surového dreva. Ďalej obsahuje aj skutočné dodávky reziva a lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM Ulič, vojenské lesy a majetky, školské lesy, organizácie obhospodarujúce lesy v pôsobnosti rezortu MH SR a subjekty obhospodarujúce neštátne lesy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

20. Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného a dávok

Značka štatistického formulára: SP (MPSVR SR) 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na zúčtovanie dávok nemocenského poistenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia, počet prípadov a sumy vyplatených dávok nemocenského poistenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré odvádzajú poistné a vyplácajú dávky nemocenského poistenia a štátne peňažné dávky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

21. Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného

Značka štatistického formulára: SP (MPSVR SR) 2–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej než 20 zamestnancov a evidenciu miezd pre nich nevedie iná organizácia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa v Bratislave.

22. Názov zisťovania: Mesačný výkaz príspevku do Fondu zamestnanosti SR

Značka štatistického formulára: FZ (MPSVR SR) 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku do Fondu zamestnanosti SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku do Fondu zamestnanosti SR uhradeného platiteľmi.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov príspevku do Fondu zamestnanosti SR.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Fond zamestnanosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: okresné úrady práce.

23. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o cene práce vyjadrenej hodinovým zárobkom, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: jednorazový vstupný formulár a magnetický nosič.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa priemerného hodinového zárobku podľa jednotlivých povolaní, tarifných stupňov, stupňov vzdelania, veku, odbornej praxe, pohlavia, týždenného fondu pracovného času, počtu zamestnancov podľa právnej formy subjektov, odborových zväzov a regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových, príspevkových a spoločenských organizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r. o., Bratislava.

24. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili na výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, krajské súdy, Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR, Vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd), do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd SR).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

25. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť, na rozbory činností obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresný (obvodný) súd v sídle kraja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

26. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 10–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti okresných a krajských súdov na úseku vybavovania rehabilitačnej agendy. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť a pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, masmédií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vecí došlých, vybavených, nevybavených, vekovej štruktúry nevybavených vecí, ako aj spôsobu vybavenia vecí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti SR.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školské správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠ SR

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1a–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej skladby školstva – kapitoly.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a priamo riadené organizácie MŠ SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol Iv (MŠ SR) 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných a nehmotných investícií a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školské správy a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom ÚIP ŠMT.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav informácií a prognóz ŠMT.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, mzdách a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení, využitia lôžok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov. Spracované údaje využíva MZ SR pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve a do ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov, o počte pracovníkov vybraných kategórií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov pre ústavy vedeckovýskumnej základne

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 3–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií pracovníkov v ústavoch vedeckovýskumnej základne. Slúžia ako podklad pri spracúvaní ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií pracovníkov v ústavoch vedeckovýskumnej základne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

33. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovníkoch a o zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných zariadeniach

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 5–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov v kúpeľných liečebniach. Slúžia ako podklad pri spracúvaní ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o priemernom počte pracovníkov, o mzdách a o zložkách miezd zdravotníckych pracovníkov podľa kategórií v kúpeľných liečebniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

34. Názov zisťovania: Register vybraných chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú v projektoch v rámci NPPZ a pre potreby MZ SR a SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: register.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave.

35. Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, sú podkladmi na medzinárodné porovnania a využíva ich SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnóze, veku a pohlaviu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Súhrnné údaje sú podkladmi pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach SR podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie

a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o činnosti gynekologicko-pôrodníckych oddelení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o činnosti novorodeneckých oddelení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39. Názov zisťovania: Hlásenie vrodenej chyby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave obyvateľstva. Poskytuje významné informácie o kvalite novej populácie a je zdrojom informácií potrebných na znižovanie dojčenskej a skorej novorodeneckej úmrtnosti. Slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, ako aj údaje o ich matkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku, na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadostí o umelé prerušenie tehotenstva, samovoľných potratov, miniinterrupcií, umelého prerušenia tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

41. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie epidemiologickej situácie, sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva a podklady na prijímanie epidemiologických opatrení. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

42. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje slúžia na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa okolností a príčin všetkých dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov obyvateľov s trvalým bydliskom v SR hlásených psychiatrickými pracoviskami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

43. Názov zisťovania: Hlásenie kúpeľnej liečby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o liečených pacientoch v kúpeľných liečebniach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kúpeľnej liečby (počtu liečených tuzemských a zahraničných pacientov podľa indikačných skupín a diagnóz – dospelí, dorast a deti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

44. Názov zisťovania: Hlásenie drogovej závislosti

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 11–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie užívajúcej drogy (zneužívajúcej lieky) a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnania pre SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu sociálnej a demografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov používania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

45. Názov zisťovania: Hlásenie*)
– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou
z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia
pri práci

*) nevhodné prečiarknite

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 12–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť podrobný prehľad o chorobách z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb z povolania, ohrození chorobou z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

46. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach Štvrťročná príloha k výkazu Dev (NBS) 1–12

Značka štatistického formulára: Dev (NBS) 1–12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad pre platobnú bilanciu NBS.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky za priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rezidenti Slovenskej republiky majúci vzťah k zahraničiu v oblasti priameho vývozu a dovozu tovaru a kapitálu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačná (výkaz), štvrťročná (príloha).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Národná banka Slovenska.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národná banka Slovenska.

47. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o hospodárení s osobitnými zásobami

Značka štatistického formulára: OZ (SŠHR SR) 1–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave zabezpečenia osobitných zásob v naturálnom a hodnotovom vyjadrení, ktoré v zmysle príslušnej zmluvy zabezpečujú subjekty na pokrytie základných potrieb obyvateľstva, ozbrojených síl, na zvládnutie mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti a výnimočného stavu v SR. Výsledky zisťovania využívajú štátne orgány na pohotové zabezpečenie uvedených skutočností.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce množstvo vybraných tovarov, hodnotu, jednotkovú cenu, výdavky spojené s ich udržiavaním a skladovaním.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky subjekty, ktoré uzatvorili so Správou štátnych hmotných rezerv SR zmluvy na udržiavanie osobitných zásob.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv SR.

48. Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2–04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákona SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva (LV) v sledovanom období, počtu novozaložených LV k pôvodným nehnuteľnostiam, ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. 1. 1993, ako aj evidencie – sledovania počtu založených LV od 1. 4. 1964 po príslušný sledovaný rok, ukazovatele zo súboru popisných informácií z katastra nehnuteľností pre súdnych komisárov (dedičské konania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Katastrálne úrady v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Príloha č. 4 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 1-01Súborný list k ročnému závodnému zisťovaniu
Časť A
2. Panel 1–96Štatistický dotazník o novovzniknutých podnikoch a podnikateľoch v rokoch 1990–1995
3. Poi P 5–01Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
4. Pen P 5–01Ročný podnikový výkaz v peòažníctve, v investičných spoločnostiach a v investičných fondoch
5. OŽP 1-01Ročný výkaz o pokutách uložených úradmi životného prostredia
6. OŽP 1a-01Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP
7. OŽP 2-01Ročný výkaz o chránených územiach
8. OŽP 3-01Ročný výkaz o emisiách
9. OŽP 3a-01Ročný výkaz o kvalite ovzdušia
10. OŽP 4-01Ročný výkaz o kvalite vody
11. OŽP 4a-01Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vodných nádržiach
12. OŽP 4b-01Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd
13. OŽP 5-01Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov
14. OŽP 6-01Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí
15. OŽP 7-01Ročný výkaz o faune a flóre
16. OŽP 8-01Ročný výkaz o poľnohospodárskom pôdnom fonde
17. OŽP 9-01Ročný výkaz o poľovnej zveri
18. OŽP 10-01Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom
19. Ima 1-01Ročný výkaz o investičnom majetku
20. Tech P 5–01Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume
21. Tech P 6–01Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie
22. Tech P 7–01Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych ukazovateľoch
23. Tech P 8–01Ročný podnikový výkaz o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch riadenia kvality
24. Tech P 12–01Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume
25. Tech Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
26. Pod 1–01Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
27. D 1–01Zisťovanie o počte pracujúcich dôchodcov
28. ÚNP 1-01Výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce
29. Práca 3–01Ročný výkaz o práci
30. Práca 4–01Ročný výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách
31. Mzdy 1–01Výberové zisťovanie o štruktúre miezd pracovníkov podľa povolania, veku a vzdelania
32. Poľ HZ 1-01Súpis hospodárskych zvierat
33. Poľ 1-01Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach
34. Poľ P 5-01Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
35. Poľ 6-01Ročný výkaz o rastlinnej výrobe
36. Poľ P 12-01Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve
37. Poľ Z 3-01Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
38. Ryb 1-01Ročný výkaz o výlove rýb
39. Les 4–02Polročný výkaz o reprivatizácii lesov
40. Les P 5–01Ročný podnikový výkaz v lesníctve
41. Les P 12–01Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve
42. Les Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
43. Vod Z 1–01Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií
44. Vod 1a-01Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu
45. Vod Z 2–01Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel
46. Priem P 5–01Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
47. Priem P 12–01Ročný výkaz malej organizácie v priemysle
48. Priem Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
49. Stav P 5–01Ročný podnikový výkaz v stavebníctve
50. Stav P 12–01Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
51. Stav Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
52. VTS P 5–01Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
53. VTS P 12–01Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
54. VTS Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
55. OPU P 5–01Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
56. OPU P 6–01Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách
57. OPU P 8–01Ročný výkaz o sieti maloobchodu a pohostinstva
58. OPU P 12–01Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
59. OPU Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
60. Sub 1-01Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri poskytujúcich ubytovacie služby
61. Súkr 1-01Ročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
62. Dop P 5–01Ročný podnikový výkaz v doprave
63. Dop P 6–01Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave
64. Dop P 7–01Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave
65. Dop P 8–01Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave
66. Dop P 9–01Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave
67. Dop P 10–01Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave
68. Dop P 11–01Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic
69. Dop P 12–01Ročný výkaz malej organizácie v doprave
70. Dop Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
71. Spoj P 5–01Ročný podnikový výkaz v spojoch
72. Spoj Z 3–01Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
73. Kult 7–01Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní
74. Kult 8–01Ročný výkaz o televíznom vysielaní
75. Nem Úr 1–02Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
76. Soc 1-01Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti
77. Zdp 1-01Ročný výkaz zdravotnej poisťovne
78. Fz 1–01Ročný výkaz Fondu zamestnanosti SR
79. Socp 1-01Ročný výkaz sociálnej poisťovne
80. NSRO 1-01Ročný výkaz rozpočtových organizácií
81. NSROPO 1-01Ročný výkaz príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií za hospodársku činnosť
82. NSNO 1-01Ročný výkaz nezárobkových organizácií
83. Energ P 1–01Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív
84. Energ P 2–01Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív
85. Energ P 3–01Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov
86. Energ P 4–01Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie
87. Energ P 5–01Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami
88. ŠIS 1-01Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov
89. ŠIS 2-01Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému
90. MOŠ-MIS 1-01Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky
91. VÝROBKYJednorazové zisťovanie o výrobnej štruktúre priemyselných podnikov

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Súborný list k ročnému závodnému zisťovaniu
Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek

Značka štatistického formulára: Org 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej poradové číslo, adresa sídla, priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách a kód prevažujúcej ekonomickej činnosti (OKEČ).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

2. Názov zisťovania: Štatistický dotazník o novovzniknutých podnikoch a podnikateľoch v rokoch 1990-1995

Značka štatistického formulára: Panel 1-96

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické charakteristiky vývoja vybranej vzorky podnikov a podnikateľov. Výsledky zisťovania sa využijú aj na medzinárodné porovnanie. Panelové zisťovanie sa vykonáva spoločne v desiatich krajinách strednej a východnej Európy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: dotazník.

Použitá metóda: panelové zisťovanie anketovou metódou.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje, ukazovatele aktuálnej situácie podniku a podnikateľa, charakteristiky zmien ekonomickej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané podniky a podnikatelia zahrnutí v zisťovaní realizovanom v roku 1995, doplnené o podniky vzniknuté v roku 1995.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15 kalendárnych dní po prijatí dotaznika.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

3. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, pracovníci a mzdy, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, daň z pridanej hodnoty, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

4. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve, v investičných spoločnostiach a v investičných fondoch

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, pracovníci a mzdy, daň z pridanej hodnoty, leasing, zahraničná kapitálová účasť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených úradmi životného prostredia

Značka štatistického formulára: OŽP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody, na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, výška uložených pokút, výška pokút skutočne zaplatená, ktorá je príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

Značka štatistického formulára: OŽP 1a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, výška pokút, skutočne zaplatené sumy, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o chránených územiach

Značka štatistického formulára: OŽP 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie o chránených územiach v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a veľkosť národných parkov, chránených krajinných oblastí, štátnych prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a požiarov na chránených územiach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára: OŽP 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej SR a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára: OŽP 3a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území SR. Výsledky zisťovania sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára: OŽP 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody na území SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

11. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody v jazerách a vodných nádržiach

Značka štatistického formulára: OŽP 4a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite vody vo vybraných rekreačných jazerách a vodných nádržiach.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

12. Názov zisťovania: Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára: OŽP 4b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

13. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára: OŽP 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, o poškodení lesov a ich ochrane v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozloha lesnej a porastovej pôdy, zastúpenie ihličnatých a listnatých drevín, poškodenie stromov imisiami, stupne defoliácie asimilačných orgánov drevín, náhodná ťažba, výskyt požiarov a ich následky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

14. Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí

Značka štatistického formulára: OŽP 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade z obcí v SR. Údaje sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, separovaný zber komunálneho odpadu, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

15. Názov zisťovania: Ročný výkaz o faune a flóre

Značka štatistického formulára: OŽP 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave fauny a flóry v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet voľne (divoko) žijúcich a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

16. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poľnohospodárskom pôdnom fonde

Značka štatistického formulára: OŽP 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave poľnohospodárskej pôdy v SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra poľnohospodárskej pôdy a rozloha pôdy degradovanej rôznymi vplyvmi.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

17. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poľovnej zveri

Značka štatistického formulára: OŽP 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stave poľovnej zveri a o poľovných revíroch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o revíri, rozdelenie poľovných plôch podľa vlastníctva, skutočný lov, úhyn poľovnej zveri, vykonané zazverovanie a jarný kmeňový stav zveri k 31. 3. 1996.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

18. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára: OŽP 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, osobitne záťaž hlukom z cestnej a leteckej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 5. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

19. Názov zisťovania: Ročný výkaz o investičnom majetku

Značka štatistického formulára: Ima 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o raste a dynamike investičného majetku. Výsledky zisťovania sa využijú pri posudzovaní objemových a hodnotových ukazovateľov, na makroekonomické hodnotenia, na medzinárodné porovnávania, na regionálne prehľady a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nehmotný a hmotný investičný majetok podľa jednotlivých zložiek, stavy, prírastky a úbytky v obstarávacích cenách, zaradenie majetku podľa ekonomických činností, ktorým poskytuje služby a zdroje financovania obstaraných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

20. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o podnikateľskej sfére v oblasti vedy a výskumu, licencií, o finančnom hospodárení, cestnej automobilovej doprave, spotrebe palív a energie, o množstve odpadov podľa druhu, o spôsobe nakladania s odpadmi a o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát, ktoré sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, leasing, spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, odpady podľa druhu, náklady na odpady, poplatky a pokuty za odpady, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, pracovníci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

21. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie

Značka štatistického formulára: Tech P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o vede a výskume v rozpočtových organizáciách, na vysokých školách a v iných nepodnikateľských organizáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovníci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

22. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych ukazovateľoch

Značka štatistického formulára: Tech P 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych ukazovateľoch v organizáciách, v ktorých majú danú výrobu alebo technológiu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce technickú úroveň výroby a technicko-hospodárske ukazovatele podľa nomenklatúry ukazovateľov pre tento výkaz.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

23. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch riadenia kvality

Značka štatistického formulára: Tech P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o certifikovaných výrobkoch, certifikovaných systémoch riadenia kvality a o priemyselných výrobkoch schválených do obehu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky, certifikované výrobky podľa tuzemských a zahraničných predpisov, schválené výrobky do obehu, prevádzky s certifikovaným systémom riadenia kvality.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, pracovníci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj a ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, prehľad licenčných zmlúv, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, náklady, tržby, zahraničná kapitálová účasť, leasing, daň z pridanej hodnoty, základné údaje o investíciách, spotreba palív a energie, dopravné prostriedky, cestná neverejná doprava, odpady, náklady na odpady, poplatky a pokuty za odpady, údaje o pracovníkoch a mzdách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov v oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov zisťovania sa budú môcť analyzovať aj informácie o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

26. Názov zisťovania: Výkaz o mzdách a finančných ukazovateľoch u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára: Pod 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja zamestnanosti a miezd pracovníkov zamestnaných u podnikateľov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, finančné a investičné podnikateľské aktivity. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely v rámci sledovania vývoja hospodárstva SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom výkazu je aktivita (odvetvová činnosť, zamestnanie hlavné, prípadne vedľajšie, vlastníctvo, prípadne spoluvlastníctvo, typ účtovníctva – jednoduché, prípadne podvojné), počet pracovníkov, odpracované hodiny, vyplatené mzdy, počet pracovníkov podľa pásiem mesačnej mzdy, príjmy podnikateľa, materiálové výdavky, zásoby, obstarané hmotné investície a z nich financované z vlastných zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: 1x ročne, za mesiac október 1996.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

27. Názov zisťovania: Zisťovanie o počte pracujúcich dôchodcov

Značka štatistického formulára: D 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, koľko pracovníkov pracuje v národnom hospodárstve SR súbežne s poberaním dôchodkov, v ktorých odvetviach, v akej vekovej štruktúre, v triedení podľa pohlavia a v členení podľa druhu dôchodkov. Výsledky sa využijú na úpravy v sociálnej oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovníkov poberajúcich akýkoľvek druh dôchodku, z toho počty pracovníkov poberajúcich starobný dôchodok spolu, z nich členenie podľa vekových skupín 60-62-ročných, 63-67-ročných a 68- a viacročných, ďalej počty pracujúcich poberajúcich invalidný a čiastočný invalidný dôchodok spolu, počty pracovníkov v dôchodkovom veku, ktorí o priznanie dôchodku k 31. 5. 1996 nepožiadali.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazove k 31. 5. 1996.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 6. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

28. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výberové zisťovanie sa vykoná podľa metodiky EUROSTATU a výsledky spracovania budú slúžiť na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce. Údaje sa predkladajú za podnik spolu a podľa vybraných povolaní (zamestnaní uvedených v Klasifikácii zamestnaní), ktoré budú slúžiť v ďalšom období pre Európsky index nákladov práce. Spracované agregované údaje sa budú poskytovať zahraničným inštitúciám, MPSVR SR a zástupcom tripartitných rokovaní (odborovým zväzom a zamestnávateľským združeniam).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: disketa (prípadne výkaz).

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovníkov, odpracované hodiny, štruktúra miezd a štruktúra ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnania v chorobe a v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazove (raz za 4 roky).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR v spolupráci s TREXIMOU.

29. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov SR pre potreby regionálnych prehľadov o vývoji na trhu práce, pre úpravy v sociálnej oblasti a pod.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovníkov spolu, osobitne v poproduktívnom veku a vo vedľajšom pracovnom pomere, z toho ženy, ženy na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu spolu a podľa sídla pracovísk, počet pracovníkov podľa tried klasifikácie zamestnaní, z toho ženy v jednotlivých okresoch SR.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

30. Názov zisťovania: Ročný výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: Práca 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov a vyplatených mzdách podľa platových tried a o vývoji priemerných platov pracovníkov v rozpočtovej sfére (v zmysle uznesenia vlády SR č. 311 z 23. 4. 1992). Údaje sa poskytnú vláde SR, MPSVR SR a MF SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty pracovníkov a vyplatené mzdy v štruktúre – tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny a ostatné – podľa jednotlivých platových tried.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

31. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie o štruktúre miezd pracovníkov podľa povolania, veku a vzdelania

Značka štatistického formulára: Mzdy 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd pracovníkov v jednotlivých povolaniach (podľa Klasifikácie zamestnaní), podľa pohlavia, veku a vzdelania pracovníkov. Údaje budú využité na hodnotenie úrovne miezd pracovníkov z hľadiska rôznych demografických a ekonomických charakteristík a budú slúžiť na koncepčné riadenie mzdovej politiky v SR a na účely mzdového vyjednávania v tripartitných orgánoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: disketa.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, napr. základné (tarifné) mzdy, príplatky a doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny,13., prípadne 14. plat a pod., osobné a rodné číslo zamestnanca, kódy zamestnania (podľa Klasifikácie zamestnaní), podľa dosiahnutého vzdelania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazová.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: po skončení 2. štvrťroka 1996.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA Bratislava.

32. Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára: Poľ HZ 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch, u súkromne hospodáriacich roľníkov, drobnochovateľov, samozásobiteľov na stanovenie prognóz vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, Bulletin Štatistického úradu SR, správy a analýzy, medzinárodné ročenky a ročenky SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia, veku a hmotnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota odovzdania štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

33. Názov zisťovania: Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára: Poľ 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie technického vybavenia podnikov a jeho vekovej štruktúry, strojov a zariadení, pre časové rady a štatistické ročenky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: skladovacie priestory, ustajnenie hospodárskych zvierat vrátane počtu ošetrovateľov, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

34. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a mzdách pracovníkov podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, o spotrebe a zásobách palív a energie, o tepelnom hospodárstve, o vybraných finančných ukazovateľoch, o odpadoch a licenciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovníkov podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, výkony agregátov na výrobu a dodávky elektriny podľa druhov agregátov, výkony kotlov, výroba a dodávky tepla, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a energie podľa druhov, odpady podľa druhov, nákup a predaj licencií, licenčné zmluvy podľa druhov licencií a podľa štátov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, využívaní závlah, spotrebe hnojív a o oseve ozimných obilnín. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov a pre potreby medzinárodných ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a celková úroda jednotlivých plodín, zavlažované plochy a úroda z nich, plocha, vek a tvar vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 12. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

36. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji drobnej podnikateľskej sféry, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o finančných ukazovateľoch, aktívach a pasívach, odpadoch, špecifikácii tržieb, základných ukazovateľoch malých organizácií, pracovníkoch a mzdách malých organizácií, nákladoch, poplatkoch a pokutách, vybraných finančných ukazovateľoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

37. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe špecifikácie vybraných položiek hrubého obratu bude možné vykonať prepočty poľnohospodárskej produkcie. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy a výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

38. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára: Ryb 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výlove (výrobe) rýb na konzumné účely, na sledovanie zásobovania obyvateľstva, na výpočet spotreby na obyvateľa, časové rady, pre potreby medzinárodných ročeniek a rozborov SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hmotnosť, prípadne počet vylovených rýb – trhových a násadových podľa druhu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

39. Názov zisťovania: Polročný výkaz o reprivatizácii lesov

Značka štatistického formulára: Les 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o postupe reprivatizácie lesov v SR, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiadosti o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem, spôsob obhospodarovania lesov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

40. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe palív a energie, o doprave, množstve odpadov a o výkonoch v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba energie, cestná a automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, jej charakter a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, licenčné zmluvy, nákup a predaj licencií, množstvo a hospodárenie s odpadmi, štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa druhu vlastníctva, zásoby a úžitkovosť dreva, zber sadeníc, zalesňovanie a ťažba dreva podľa drevín, náhodná ťažba, lesné škôlky, ochrana a ošetrovanie lesných kultúr, aplikácia ochranných látok a požiare na lesnej pôde.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie o malej podnikateľskej sfére v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácie tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách, množstvo a hospodárenie s odpadmi, výkony a pôda v lesnom hospodárstve.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

42. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať štatistické informácie, ktoré sa využijú na posúdenie úrovne hospodárenia závodných jednotiek, na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

43. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára: Vod Z 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe podnikov vodární a kanalizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok podnikov vodární a kanalizácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

44. Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

Značka štatistického formulára: Vod 1a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára: Vod Z 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

46. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať špecifické údaje za odvetvie priemyslu a informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vedeckovýskumnej základni, o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o počtoch pracovníkov, robotníkov, ich pracovných režimoch a využití pracovného času, priemerný evidenčný počet pracovníkov, robotníkov, mzdy, vybrané ukazovatele v priemysle, bilancie vybraných komodít, vybrané vodohospodárske ukazovatele, nebezpečné, zvláštne a ostatné odpady, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadmi, cestná automobilová doprava, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, leasing, zásoby palív a spotreba palív a energie, pracovníci výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja – štruktúra vnútorných výdavkov, štruktúra činností pracovísk, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, leasing, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, pracovníci a mzdy, cestná neverejná doprava, dopravné prostriedky, nebezpečné, zvláštne a ostatné odpady, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadmi.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

49. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať špecifické údaje za odvetvie stavebníctva a informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vede a výskume a o množstve odpadov podľa druhu, spôsobe nakladania s odpadmi, o výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná výroba, stavebné práce vykonané podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, pracovníci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, vybrané stavebné profesie robotníkov na stavebných prácach, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov pre stavebné práce, štruktúra stavebných prác „S“ v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa odborov JKSO, štruktúra stavebných prác vykonaných vlastnými pracovníkmi podľa klasifikácie produkcie, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, leasing, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony agregátov na výrobu elektriny, výroba a dodávka elektriny, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná automobilová doprava, odpady, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadmi, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja – štruktúra vnútorných výdavkov, štruktúra činností pracovísk, pracovníci, výdavky podľa zdrojov financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozvíjajúcej sa podnikateľskej sfére malých organizácií, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná výroba, stavebné práce vykonané podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, pracovníci a robotníci na stavebných prácach, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií vrátane investícií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách, zahraničná kapitálová účasť, leasing, spotreba palív a energie, dopravné prostriedky, cestná neverejná doprava, odpady, náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadmi.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej výrobe, pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavebná výroba, pracovníci a mzdy, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

52. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť vybrané finančné ukazovatele, vybrané ukazovatele aktív a pasív, údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie, cestnej automobilovej doprave, množstve odpadov podľa druhu, spôsobu nakladania s odpadmi a výške nákladov vznikajúcich pri nakladaní s odpadmi, štruktúre vedeckovýskumných pracovníkov, účelovom financovaní výskumu a vývoja a licenciách. Informácie budú využité na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, spotreba vybraných druhov palív a energie, štruktúra odpadu a jeho ďalšie použitie, údaje o pracovníkoch výskumu a vývoja, vedeckých pracovníkoch, finančnom zabezpečení výskumu a vývoja a o nákupe a predaji licencií v členení podľa štátnej príslušnosti zmluvného partnera, štruktúra vozového parku cestnej automobilovej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť ukazovatele charakterizujúce činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie budú využité na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, obstaranie investícií, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, údaje o pracovníkoch a mzdách, vybrané finančné ukazovatele, leasing a údaje o doprave a odpadoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné ukazovatele o hrubom obrate, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti a o daniach, dotáciách a poplatkoch. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

55. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie a o odpadoch. Informácie budú využité na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, štruktúra vozového parku cestnej automobilovej dopravy a spotreba vybraných druhov palív a energie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov a o iných turistických službách

Značka štatistického formulára: OPU P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť údaje o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie budú použité na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príchody zahraničných návštevníkov a výjazdy slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu a informácie za ostatné poskytované služby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti maloobchodu a pohostinstva

Značka štatistického formulára: OPU P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o sortimentovej štruktúre maloobchodnej siete, o sieti pohostinských a ubytovacích zariadení podľa kategórií a o územnom rozložení týchto sietí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o maloobchodnej sieti (počet jednotiek, predajná plocha, skladová plocha, tržby za jednotlivé sortimentové typy, počet pracovníkov) a o sieti pohostinských odbytových stredísk (počet miest pri stoloch a stolíkoch, odbytová plocha, počet pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

58. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a charakterizáciu špecifikácie ich odvetvovej činnosti. Informácie budú využité na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, údaje o pracovníkoch a mzdách, štruktúra maloobchodného obratu a tržieb, vybrané finančné ukazovatele, leasing a údaje o doprave a odpadoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

59. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a v ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hrubom obrate, tržbách, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti, o daniach, dotáciách a poplatkoch a údaje o sieti maloobchodu a pohostinstva za závodné jednotky neobchodných podnikov. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy, údaje o maloobchodnej sieti (počet jednotiek, pracovníkov, predajná plocha a tržby za jednotlivé sortimentové typy) a o sieti pohostinstva (počet odbytových stredísk, miest pri stoloch, pracovníkov, odbytová plocha a tržby za jednotlivé kategórie pohostinských odbytových stredísk).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

60. Názov zisťovania: Ročný výkaz za súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri poskytujúcich ubytovacie služby

Značka štatistického formulára: Sub 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky zisťovania budú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre vnútornú ekonomiku a na medzinárodné porovnávanie. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy a informácie za ostatné poskytované služby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

61. Názov zisťovania: Ročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára: Súkr 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančných ukazovateľoch, o sieti maloobchodu a pohostinstva a o špecifikácii tržieb. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy, daň z pridanej hodnoty, výdavky na nákup investičného majetku, výdavky na nákup materiálu, energie a služieb, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy a zásoby, údaje o sieti maloobchodu (počet jednotiek, predajná plocha, skladová plocha) a pohostinstva (počet odbytových stredísk, počet miest pri stoloch, odbytová plocha), tržby za predaj tovaru, pohostinstvo, vlastné výrobky a predaj vo veľkoobchode, sprostredkovateľská provízia a tržby za vybrané trhové služby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

62. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o doprave, o finančných ukazovateľoch, o odpade a o energetike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie. Cestná automobilová doprava – nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti v členení prírastky, stav k 31. 12. 1996 (počet, užitočná hmotnosť). Štruktúra pracovníkov VV, štruktúra činnosti VV, charakteristika VV, financovanie výskumu a vývoja, údaje o licenciách, odpady podľa druhu, zabezpečenia, náklady na odpady.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

63. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o preprave tovaru podľa tovarových skupín a o pracovníkoch v doprave. Ďalej ukazovatele o kombinovanej doprave, a to podľa typu kombinovanej dopravy a podľa dopravných prostriedkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv (v tonách) – spolu podľa 25 tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, tržby spolu za prepravu tovaru, pracovníci v doprave, z toho ženy, dovoz, vývoz podľa krajiny určenia. Kombinovaná doprava – železničná, cestná – železničná, vnútrozemská vodná doprava, cestná – vodná, námorná doprava, uskutočnená cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami, veľkými kontajnermi. Všetky dopravné prostriedky sú triedené na naložené, v tom počet, tis. ton, mil. tkm a prázdne (počet).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

64. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o vozovom parku železnice, o železničnej sieti a o prevádzkových ukazovateľoch železničnej dopravy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: lokomotívy, motorové vozne – počet a výkonnosť. Nákladné vozne, osobné vozne, batožinové vozne – počet a užitočná hmotnosť. Pracovný park nákladných vozňov vlastných ako aj cudzích. Železničné trate – stavebná dĺžka tratí, v tom normálneho rozchodu, úzkorozchodných, širokorozchodných, s bezstykovou koľajnicou. Prevádzkové ukazovatele železničnej dopravy – vlakové kilometre nákladnej a osobnej dopravy, hrubé vozebné kilometre nákladnej a osobnej dopravy. Medzinárodná preprava osôb – osoby, osobokilometre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

65. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné údaje o plavidlách v lodnej doprave a o medzinárodnej nákladnej doprave po Dunaji.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: plavidlá podľa registrovanej tonáže – lode, člny, remorkéry v členení prírastky, úbytky, stav k 31. 12. 1996. Plavidlá podľa veku – lode, člny, remorkéry v členení podľa roku výroby (počet, registrovaná tonáž, výkon v kW). Nákladná preprava po Dunaji – vývoz a dovoz v tis. ton a v tis. tkm podľa krajín. Výkonové ukazovatele za prístavy, vývoz, dovoz tovaru podľa krajín určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

66. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formuláru: Dop P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park – prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. 12. 1996. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy, produktívne lety, činnosť pre zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Ostatná letecká činnosť – lety. Výkony letiska – pohyby lietadiel, odbavené osoby, odbavený náklad.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

67. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy – preprava ropy, preprava zemného plynu, v členení zásoby, stav k 1. 1. 1996, predaj, dovoz, vývoz, straty, zásoby, stav k 31. 12. 1996, prepravený objem spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

68. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic

Značka štatistického formulára: Dop P 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o sieti diaľnic.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic – druh krytu, križovatky, odpočívadlá, plocha odpočívadiel. Zloženie diaľničného fondu k 31. 12. 1996. Stav mostov a tunelov k 31. 12. 1996 – v km a bm. Náklady na diaľnice – investície, neinvestičné prostriedky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

69. Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť základné informácie o dopravnej činnosti v organizáciách s počtom pracovníkov do 25 osôb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva, pasíva, tržby. Dopravné ukazovatele – výkonové ukazovatele v členení nákladná a osobná doprava za všetky druhy dopráv, počty vozidiel v členení nákladné a špeciálne nákladné automobily vrátane malých nákladných automobilov, osobné automobily. Spotreba palív a energie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

70. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zabezpečiť ukazovatele SNA v závodových jednotkách v doprave.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

71. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, spotrebe palív a energie, štruktúre pracovníkov a činnosti vedeckovýskumnej základne, množstve odpadov podľa druhu a spôsobu nakladania s odpadmi, automobilovej doprave. Informácie sa využijú na analytické práce štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zahraničná kapitálová účasť, leasing, spotreba palív a energie, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra vnútornych a bežných výdavkov na výskum a vývoj, pracovníci výskumu a vývoja vo fyzických osobách, výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, prehľad licenčných zmlúv, cestná automobilová doprava, odpady podľa druhu, náklady, poplatky a pokuty za odpady.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

72. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj Z 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie umožňujúce prepočet základných makroekonomických ukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia a o špecifických údajoch za poštovú a telekomunikačnú prevádzku. Na základe výsledkov sa budú analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy a vybrané ukazovatele poštovej prevádzky, vybrané ukazovatele telekomunikačnej prevádzky, vybrané ukazovatele rádiokomunikačnej prevádzky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

73. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných vysielaní, o programoch vysielania rozhlasu po drôte; o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch. Výdavky na rozhlasové vysielanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

74. Názov zisťovania: Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o televíznom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných vysielaní a národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch. Výdavky na televízne vysielanie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

75. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, sektorov a rezortov pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz, pracovná úrazovosť mladistvých, náhrady a regresy, závodná lekárska starostlivosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná a ročná. Údaje za polrok budú poskytnuté do 10. 7. 1996 a za rok do 11. 1. 1997.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

76. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: Soc 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pri tvorbe štatistickej ročenky a pod.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druh a typ zariadení a výdavky zariadenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

77. Názov zisťovania: Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely sociálnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a doplňujúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele, hrubé investície, štruktúra príjmov zo zdravotného poistenia podľa sektorového členenia (príjmy od: zamestnancov a zamestnávateľov, príjmy od samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Fondu zamestnanosti SR), osobné náklady, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná, stomatologická, špeciálna starostlivosť, liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničná starostlivosť, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

78. Názov zisťovania: Ročný výkaz Fondu zamestnanosti SR

Značka štatistického formulára: Fz 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Fondu zamestnanosti SR. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely sociálnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a doplňujúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele, hrubé investície, štruktúra príjmov zo zdravotného poistenia podľa sektorového členenia (príjmy od: zamestnancov a zamestnávateľov v sektoroch, príjmy od SZČO, spolupracujúcich osôb, nerezidentov), osobné náklady, úhrady Fondu zamestnanosti SR (výdavky na pasívnu a aktívnu politiku nezamestnanosti, príspevky na vytváranie spoločensky účelných miest, výdavky na rekvalifikáciu, úhrada nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác, výdavky na poradenstvo, výdavky na činnosť a správu fondu).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

79. Názov zisťovania: Ročný výkaz sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení sociálnej poisťovne. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely sociálnej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a doplňujúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, hrubé investície, štruktúra príjmov z nemocenského a dôchodkového poistenia podľa sektorového členenia (príjmy od: zamestnancov a zamestnávateľov v sektoroch, príjmy od SZČO, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Fondu zamestnanosti SR), osobné náklady, dávky nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 31. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

80. Názov zisťovania: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára: NSRO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch rozpočtových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a štruktúra medzispotreby podľa klasifikácie produkcie, štruktúra príjmov z činností, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, osobné náklady.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

81. Názov zisťovania: Ročný výkaz príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií za hospodársku činnosť

Značka štatistického formulára: NSROPO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a doplňujúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, osobné náklady a dane.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

82. Názov zisťovania: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančných ukazovateľoch neziskových organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a doplňujúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže, základné finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície a osobné náklady.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

83. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára: Energ P 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba – výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz, vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

84. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o energetických procesoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára: Energ P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. o výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podklad na bilanciu procesu zušľachťovania palív a následne na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a energie, využité produkty energetického procesu vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

85. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára: Energ P 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov a následne ako podklad na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a energie na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

86. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie

Značka štatistického formulára: Energ P 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektrickej a tepelnej energie, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov, informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektrickej a tepelnej energie ako podklad na zabezpečenie bilancie elektrickej a tepelnej energie a následne energetickej bilancie SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevažne ukazovatele o výrobe elektrickej a tepelnej energie vo fyzikálnych jednotkách, o spotrebe palív na výrobu elektrickej a tepelnej energie podľa druhov, o dovoze, vývoze, stratách a o vlastnej spotrebe pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

87. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: Energ P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti a ako podklad na energetickú bilanciu SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o predaji a zásobách základných druhov tuhých palív vo fyzikálnych jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

88. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave informatizácie štátnych orgánov

Značka štatistického formulára: ŠIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti a využívaní informačných technológií v štátnych orgánoch a organizáciách pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť výpočtovou technikou, technické prostriedky komunikácie, programové vybavenie, subjekty komunikácie, používané siete údajov, programové vybavenie na elektronickú komunikáciu, riešené projekty informatizácie, pripravované projekty informatizácie, organizačné zabezpečenie informatizácie, podriadené organizácie zaoberajúce sa informatikou a finančné prostriedky na informatizáciu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

89. Názov zisťovania: Ročný výkaz o informačných systémoch štátneho informačného systému

Značka štatistického formulára: ŠIS 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzkových informačných systémoch financovaných zo štátneho rozpočtu pre potreby ďalšieho rozvoja štátneho informačného systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o informačnom systéme, technické údaje, prístup k informáciám, integračné nástroje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

90. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára: MOŠ-MIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o aktualizácii a doplnení údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky o sídelných jednotkách a regiónoch na ekonometrické a informačno-publikačné účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber doplňujúcich ukazovateľov z oblasti dopravy, obchodu, športu, kultúry a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 4. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

91. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o výrobnej štruktúre priemyselných podnikov

Značka štatistického formulára: VÝROBKY

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zistiť štruktúru výroby v priemyselných podnikoch podľa nového zoznamu PRIEMPROD pri prechode zo starého klasifikačného systému založeného na báze JKPOV. Údaje sa využijú na dopracovanie navrhovaného zoznamu z hľadiska národných špecifík, na aplikáciu nového spôsobu výpočtu indexu priemyselnej produkcie, na vytvorenie databázy údajov o výrobnej štruktúre podnikov, ktorá bude slúžiť na generovanie výkazov výrobkovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby výrobkov podľa pripravovaného zoznamu PRIEMPROD.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: september až október sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Príloha č. 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
1. V (MDPT SR) 1–01Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách
2. ZF (MDPT SR) 1–01Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách
3. PO (MDPT SR) 1–01Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov
4. PO (MDPT SR) 2–02Polročný výkaz o poštovej prevádzke
5. PO (MDPT SR) 3–01Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou
6. PO (MDPT SR) 4–02Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách
7. PO (MDPT SR) 5–02Polročný výkaz o pokladničnej službe
8. TZ (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach a službách
9. TS (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách
10. TP (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke
11. TK (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o kvalite telekomunikačných služieb
12. TR (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o rádiokomunikáciách
13. PNS (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o činnosti PNS
14. Dop (MDPT SR) 1–01Ročný výkaz o cestnej doprave spojov a mechanizačných prostriedkoch
15. FEP (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty
16. FEP (MDPT SR) 2–02Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty
17. FEP (MDPT SR) 3–02Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony pošty
18. FET (MDPT SR) 1–02Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikácií
19. FET (MDPT SR) 2–02Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti telekomunikácií
20. FET (MDPT SR) 3–02Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony telekomunikácií
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
21. Daň (MF SR) 1–01Výkaz o dani z nehnuteľnosti
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
22. P/S (MH SR) 1–02Polročný výkaz o zamestnanosti a pohybe pracovníkov
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
23. Kult (MK SR) 1–01Ročný výkaz o divadle
24. Kult (MK SR) 2–01Ročný výkaz o hudobnom a umeleckom súbore
25. Kult (MK SR) 3–01Ročný výkaz o galérii
26. Kult (MK SR) 4–01Ročný výkaz o zoologickej záhrade
27. Kult (MK SR) 5–01Ročný výkaz o periodickej tlači
28. Kult (MK SR) 10–01Ročný výkaz o filmovej tvorbe, distribúcii a videu
29. Kult (MK SR) 11–01Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
30. Kult (MK SR) 12–01Ročný výkaz o knižnici
31. Kult (MK SR) 13–01Ročný výkaz o kine
32. Kult (MK SR) 14–01Ročný výkaz o múzeu
33. Kult (MK SR) 15–01Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
34. Kult (MK SR) 16–01Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu a astronomickej pozorovateľni
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
35. Potrav (MP SR) 1–02Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu
36. LB (MP SR) 4–02Bilancia ovocných destilátov – polotovarov
37. KÚ (MP SR) 1–02Polročný výkaz o stave zisťovania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (pozemkom) v extraviláne
38. Les V (MP SR) 3–01Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v súkromných lesoch
39. Les V (MP SR) 4–01Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch
40. Les S (MP SR) 5–01Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve
41. Poľov (MP SR) 1-01Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri
42. Poľov (MP SR) 2-01Plán chovu a lovu III – niektorých vzácnych druhov zveri
43. VH (MP SR) 1–02Polročný výkaz o prevádzke a hospodárení závodu vodární a kanalizácií
44. VH (MP SR) 3–02Polročný výkaz o odbere vody a hospodárení závodu povodia
45. VH (MP SR) 5–01Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
46. Reh (MPSVR SR) 1–01Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
47. V (MPSVR SR) 2–01Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia
48. V (MPSVR SR) 2a–01Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky
49. V (MPSVR SR) 9–01Ročný výkaz
A. o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, o dávkach sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi,
B. o poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
50. V (MPSVR SR) 10–01Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre ObÚ a OÚ
51. V (MPSVR SR) 10a–01Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce
52. V (MPSVR SR) 15–01Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov
53. V (MPSVR SR) 19–01Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia
54. V (MPSVR SR) 24–01Ročný výkaz o prídavkoch na deti (PND) a o príplatku k prídavkom na deti
55. V (MPSVR SR) 30–01Karta zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb
56. V (MPSVR SR) 31–01Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
57. V (MS SR) 1–02Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
58. V (MS SR) 2–02Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde
59. V (MS SR) 3–02/CPolročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde
60. V (MS SR) 3–02/TPolročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
61. V (MS SR) 4–02Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR
62. V (MS SR) 6–02Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia
63. V (MS SR) 7–02Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
64. Škol (MŠ SR) 1–01Výkaz o materskej škole
65. Škol (MŠ SR) 3–01Výkaz o základnej škole
66. Škol (MŠ SR) 3b–01Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a nepovinných predmetov v základných školách
67. Škol (MŠ SR) 3p–01Výkaz o prospechu žiakov v základných školách
68. Škol (MŠ SR) 4–01Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej
69. Škol (MŠ SR) 4a–01Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti
70. Škol (MŠ SR) 4b–01Výkaz o individuálnej integrácii
71. Škol (MŠ SR) 7–01Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu
72. Škol (MŠ SR) 7a–01Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií
73. Škol (MŠ SR) 7b–01Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách
74. Škol (MŠ SR) 9–01Výkaz o školskej knižnici
75. Škol (MŠ SR) 10–01Výkaz o vysokoškolskej knižnici
76. Škol (MŠ SR) 11–01Výkaz o vysokej škole
77. Škol (MŠ SR) 12–01Výkaz o absolventoch vysokých škôl
78. Škol (MŠ SR) 14–01Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a náhradnej výchovy
79. Škol (MŠ SR) 15–01Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
80. Škol (MŠ SR) 16–01Výkaz o vysokoškolských jedálňach
81. Škol (MŠ SR) 17–01Výkaz o zariadení školského stravovania
82. Škol (MŠ SR) 18–01Výkaz o jazykovej škole
83. Škol (MŠ SR) 19–01Výkaz o domove mládeže
84. Škol (MŠ SR) 20–01Výkaz o vysokoškolských internátoch
85. Škol (MŠ SR) 24–01Výkaz o základnej umeleckej škole
86. Škol (MŠ SR) 24a–01Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole
87. Škol (MŠ SR) 25–01Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti
88. Škol (MŠ SR) 26–01Výkaz o športovej škole – športovej triede
89. Škol (MŠ SR) 27–01Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe
90. Škol (MŠ SR) 29–01Výkaz o škole v prírode
91. Mlad (MŠ SR) 1–01Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže
92. Mlad (MŠ SR) 2–01Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)
93. P (MŠ SR) 1–02Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu
94. Úr (MŠ SR) 1–01Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
95. Dalv (MŠ SR) 1–01Výkaz o ďalšom vzdelávaní
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
96. J (MV SR) 1–01Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy
97. PO (MV SR) 1–01Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru
98. PO (MV SR) 2–01Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru
99. PO (MV SR) 3–01Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti mestského požiarneho zboru
100. PO (MV SR) 4–01Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR
101. VO (MVVP SR) 1–01Ročný výkaz o použitých formách verejného obstarávania
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
A - Ambulantná starostlivosť
102. A (MZ SR) 1–01Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti
103. A (MZ SR) 2–01Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií
104. A (MZ SR) 3–01Ročný výkaz o činnosti poliklinických oddelení pre tuberkulózu a respiračné choroby
105. A (MZ SR) 4–01Ročný výkaz o činnosti psychiatrických oddelení (vrátane ordinácií pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast, AT, gerontopsychiatriu, sexuológiu, psychiatrickú rehabilitáciu a záchytných staníc)
106. A (MZ SR) 5–01Ročný výkaz o činnosti detských oddelení polikliník a obvodných služieb praktického lekára pre deti a dorast
107. A (MZ SR) 6–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
108. A (MZ SR) 7–01Ročný výkaz o činnosti ženských oddelení a obvodnej starostlivosti ženského lekára
109. A (MZ SR) 8–01Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
110. A (MZ SR) 9–01Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických oddelení
111. A (MZ SR) 10–01Ročný výkaz o činnosti dorastových oddelení
112. A (MZ SR) 11–01Ročný výkaz o činnosti
a) oddelenia telovýchovného lekárstva
b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva
113. A (MZ SR) 12–01Ročný výkaz o činnosti poliklinických a posteľových chirurgických odborov
114. A (MZ SR) 13–01Ročný výkaz o dialyzačnej aktivite
115. A (MZ SR) 14–01Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti o dospelých
116. A (MZ SR) 15–01Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti o deti
117. A (MZ SR) 16–01Ročný výkaz o činnosti oddelení FN pre cudzokrajné choroby
118. A (MZ SR) 17–01Ročný výkaz o dispenzarizovaných osobách s vybranými chorobami
K – Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
119. K (MZ SR) 1–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia klinickej biochémie
120. K (MZ SR) 2–01Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)
121. K (MZ SR) 3–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny
122. K (MZ SR) 4–01Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia
123. K (MZ SR) 5–01Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia
124. K (MZ SR) 6–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia ortopedickej protetiky
125. K (MZ SR) 8–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie
126. K (MZ SR) 9–01Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinára)
L - Lôžková starostlivosť
127. L (MZ SR) 1–01Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
128. L (MZ SR) 3–01Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
129. L (MZ SR) 4–01Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti
130. L (MZ SR) 5–01Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia (nemocničného a poliklinického)
131. L (MZ SR) 6–01Ročný výkaz o činnosti dojčenského ústavu, detského domova
132. L (MZ SR) 8–01Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
133. L (MZ SR) 9–01Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória
134. L (MZ SR) 10–01Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
135. L (MZ SR) 11–01Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií
O - Ostatná činnosť
136. O Kniž (MZ SR) 1–01Ročný výkaz o knižnici
137. O DZ (MZ SR) 10–01Ročný výkaz o činnosti motorového parku
P – Pracovníci a mzdové prostriedky
138. P (MZ SR) 4–01Ročný výkaz o evidenčnom počte pracovníkov
R – Registre
139. R (MZ SR) 1a–01Register štátnych zdravotníckych organizácií
140. R (MZ SR) 1b–01Register neštátnych zdravotníckych organizácií
141. R (MZ SR) 2–01Register lekárov a farmaceutov
142. R (MZ SR) 3–01Register zdravotníckej laboratórnej a prístrojovej techniky a prevádzkovo-technologických zariadení
143. R (MZ SR) 5–01Register nehnuteľností
144. R (MZ SR) 6–01Register stredných zdravotníckych pracovníkov
145. R (MZ SR) 7–01Národný onkologický register SR
– Hlásenie zhubného nádoru
– Kontrolné hlásenie zhubného nádoru
S - Sieť zdravotníckych zariadení
146. S (MZ SR) 1–02Polročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií
147. S (MZ SR) 1a–02Polročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (za vybrané zdravotnícke organizácie)
148. S (MZ SR) 2–01Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (ambulantná časť, SVLZ)
149. S (MZ SR) 2n–01Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií – neštátny sektor
150. S (MZ SR) 3–01Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (posteľová časť)
151. S (MZ SR) 6–02Polročný výkaz o sieti kúpeľných liečební
Z – Zdravotný stav
152. Z (MZ SR) 13–01Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
153. Geo (MŽP SR) 3–01Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR
154. Geo (MŽP SR) 3a–01Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR
155. Vod (MŽP SR) 1–01Výkaz o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami a o nákladoch na ich čistenie
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
156. Mer (ÚGKK SR) 1–02Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu ÚGKK SR
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
157. Les F (MP SR) 1–01Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti
158. Les P (MP SR) 1–01Ročný výkaz o práci v lesníctve
159. Les S (MP SR) 1–01Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
160. ON (MZ SR) 1n–01Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení
161. ON (MZ SR) 2n–01Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancií)
162. L (MZ SR) 12–01Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
163. L (MZ SR) 13–01Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách

Značka štatistického formulára: V (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov získaných z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady prevádzky a správy, údržby a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest v Bratislave – správa diaľnic, okresné správy ciest, Správa pozemných komunikácií v Bratislave, Mestská správa komunikácií v Košiciach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská správa ciest v Bratislave.

2. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

Značka štatistického formulára: ZF (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia (rozdeľovanie finančných prostriedkov, reprodukcia základných fondov správcov komunikácií a technologická kontrola výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovnej kapacity – dĺžky komunikácií v správe organizácie, jej investičných výdavkov, stavu prevádzkových zariadení, spotreby vybraných látok a technologickej vybavenosti potrebnej pri starostlivosti o komunikácie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest v Bratislave – správa diaľnic, okresné správy ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská správa ciest v Bratislave.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy medzinárodných zásielok leteckou cestou a o vnútroštátnej leteckej preprave. Informácie sa využijú ako podklad na uzavretie zmlúv o preprave medzi jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami, na určenie sadzieb leteckých príplatkov, pre potreby devízových prostriedkov na medzinárodnú leteckú prepravu a na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hmotnosti leteckých záverov v kilogramoch spolu v členení na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu podľa druhu záverov, údaje o štáte vypravenia a doručenia leteckých záverov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

4. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej prevádzke

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poštovej prevádzke z hľadiska štruktúry poskytovaných služieb a o poštových zariadeniach a technických prostriedkoch v poštovej prevádzke. Údaje sa využijú ako podklad na kalkulácie cien (sadzieb) výkonov pošty, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a na reguláciu poštovej prevádzky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa podaných a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat peňažnej služby, prepravy a dodania novín a časopisov, počtu colne prerokovaných zásielok, počtu vypravených a došlých uzáverov, počtu prvkov poštovej siete, počtu technických prostriedkov a mechanizačných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy balíkov v medzinárodnom styku (v ks) v členení podľa jednotlivých štátov. Údaje sú podkladom na uzavieranie zmlúv o preprave poštovými správami a na zostavenie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu balíkov podaných v SR, došlých z cudziny a tranzitných členených na otvorený a uzavretý tranzit.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

6. Názov zisťovania: Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, na ktorých základe možno skvalitniť poštovú prevádzku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stratených zásielok členených na doporučené zásielky, obyčajné balíky, cenovky, cenné listy a zásielky EMS v kusoch, ako aj ukazovatele týkajúce sa vyplatenej náhrady v korunách z hľadiska vnútroštátneho a medzinárodného styku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

7. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pokladničnej službe

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 5-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu výkonov v oblasti pokladničnej služby pošty. Údaje sú podkladom na reguláciu týchto služieb a sú súčasťou štatistiky poštových služieb pre Svetovú poštovú úniu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pokladničnej služby členenej na poštové sadzby, vklady na poštové poukážky, stávkové súťaže, došlé odvody a tržby za kolkové známky z hľadiska príjmov a výplaty na jednotlivé výkony pošty z hľadiska výdavkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

8. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach a službách

Značka štatistického formulára: TZ (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o telekomunikačnej sieti a jej technickej úrovni, ako aj o koncových zariadeniach. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu telefónnych staníc, koncových združovacích zariadení v analógovej a digitálnej telefónnej sieti, verejných telefónnych automatov, telefónnych ústrední v členení na analógové a digitálne, telefónnych obvodov, telefónnych okruhov, digitálnych prenosových zariadení, analógových prenosových systémov miestnej a diaľkovej prenosovej siete a ostatných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

9. Názov zisťovania: Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách

Značka štatistického formulára: TS (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o špecializovaných telekomunikačných službách. Údaje sa využijú pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ďalekopisných zariadení, služby rozhlasu po drôte, počtu staníc prenosu údajov, okruhov údajov, rádiotelefónnej siete, telematických služieb, počtu účastníckych staníc zaradených do služby postfax a telefax, počtu účastníckych staníc služby paging, staníc družicovej služby, integrovaných multifunkčných sietí a ostatných služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

10. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára: TP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa výkonov jednotlivých prevádzok využívajúcich telekomunikačnú sieť. Údaje sa využijú pre potreby ústredného orgánu štátnej správy a medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telefónnej, telegrafnej, ďalekopisnej, postfaxovej, telefaxovej prevádzky a iných.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, podnikateľské subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

11. Názov zisťovania: Polročný výkaz o kvalite telekomunikačných služieb

Značka štatistického formulára: TK (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite poskytovaných telekomunikačných služieb pre potreby MDPT SR a pre potreby medzinárodných inštitúcií (CEPT, CCITT).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kvality telekomunikačnej prevádzky a telefónnych služieb, počtu účastníkov, ktorým možno poskytnúť detailné účty, celkového počtu reklamácií telefónnych účtov, počtu reklamácií telefónnych účtov vybavených do 30 dní, počtu žiadostí o zriadenie a preloženie HTS, počtu žiadostí o prenájom okruhov, kvality prevádzky prenosu údajov a iné.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

12. Názov zisťovania: Polročný výkaz o rádiokomunikáciách

Značka štatistického formulára: TR (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o technických prostriedkoch a pokrytí územia a obyvateľstva televíznym a rozhlasovým signálom. Údaje sa využijú v súvislosti s udeľovaním licencií a pri analýzach pokrytia územia štátu televíznym a rozhlasovým signálom.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa technických prostriedkov rozhlasového a televízneho vysielania, počtu rozhlasových a televíznych vysielačov vo vlastníctve prevádzkovateľov zo zákona a držiteľov licencií, údaje o počte RR trás, o počte obyvateľstva a rozlohe územia s vyhovujúcim príjmom televízneho a rozhlasového signálu v členení podľa jednotlivých programov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

13. Názov zisťovania: Polročný výkaz o činnosti PNS

Značka štatistického formulára: PNS (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti PNS, a.s., ktoré sú určené pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa predajnej siete, tlače, predplatiteľov tlače, dodaných výtlačkov novín a časopisov a tržieb z predaja tovaru.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prvá novinová spoločnosť, a.s.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

14. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cestnej doprave spojov a mechanizačných prostriedkoch

Značka štatistického formulára: Dop (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti vozidlami v požadovanom členení a o spotrebe pohonných látok.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vozidiel a mechanizačných prostriedkov podľa druhu a spotreby pohonných látok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta, Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

15. Názov zisťovania: Polročný výkaz o výnosoch, zamestnanosti a investíciách pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability poštových služieb a pre potreby regulácie pošty.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov a tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb v členení na premiestňovaciu a obstarávateľskú činnosť, výnosov z výrobných a nevýrobných činností, ďalej tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zmeny stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu, údaje o počte pracovníkov, o hmotných a nehmotných investíciách do poštových služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 31. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

16. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch pošty z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti pošty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 31. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

17. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony pošty

Značka štatistického formulára: FEP (MDPT SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov pošty pre potreby kalkulácie nákladov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony pošty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská pošta.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 31. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

18. Názov zisťovania: Polročný výkaz o výnosoch zamestnanosti a investíciách telekomunikácií

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov, pre potreby hodnotenia rentability služieb telekomunikácií a pre potreby regulácie týchto služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov a tržieb za vlastné výrobky, z predaja služieb premiestňovacej činnosti v členení na telefón, telegraf, drôtový rozhlas a miestny rozhlas, rozhlas, televíziu, špeciálne zariadenia, prenos údajov, rádiotelefón, telematické služby, ďalej výnosov z výrobných a nevýrobných činností, tržieb za tovar, aktivácie, prevádzkových a finančných výnosov, zúčtovania rezerv a opravných položiek, zmien stavu vnútropodnikových zásob, mimoriadnych výnosov, prevodových účtov a výnosov spolu, údaje o počte pracovníkov, o hmotných a nehmotných investíciách do telekomunikačných služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 31. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

19. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výnosoch za činnosti telekomunikácií

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch telekomunikácií z hľadiska jednotlivých činností pre potreby regulácie. Zisťovanie sa využije ako podklad pre cenotvorbu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej prvotných a druhotných výnosov v členení na činnosti telekomunikácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 31. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

20. Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku za výkony telekomunikácií

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov telekomunikácií pre potreby kalkulácie nákladov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek nákladov v členení na spotrebované nákupy, služby, osobné náklady, dane a poplatky, iné prevádzkové náklady, odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov, finančné náklady, rezervy a opravné položky finančných nákladov, mimoriadne náklady, dane z príjmov, prevodové účty, podiely prvotnej réžie, druhotné náklady, podiely druhotnej réžie, náklady spolu, ďalej výnosov a hospodárskeho výsledku v členení na výkony telekomunikácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenské telekomunikácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 31. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDPT SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: VÚS v Banskej Bystrici.

21. Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľnosti

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z nehnuteľností v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatenú daňovú povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy a ukazovatele týkajúce sa výmery pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počtu daňovníkov a počtu stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obecné (mestské) úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 60. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MF SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Datacentrum.

22. Názov zisťovania: Polročný výkaz o zamestnanosti a pohybe pracovníkov

Značka štatistického formulára: P/S (MH SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, ktoré MH SR potrebuje pri svojich riadiacich a rozhodovacích procesoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa demografických a vzdelanostných charakteristík pracovníkov podnikov, pracovných miest a perspektívy zamestnanosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky a štátne akciové spoločnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MH SR.

23. Názov zisťovania: Ročný výkaz o divadle

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti divadiel pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v oblasti profesionálnych divadiel a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, jeho hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Divadlá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom a umeleckom súbore

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných a umeleckých súborov pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v organizácii a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa činnosti hudobných a umeleckých súborov – koncertov, počtu vystúpení, návštevníkov, neinvestičných nákladov a výnosov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hudobné a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov kultúry a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov galérií, počtu návštevníkov, počtu pracovníkov a hospodárenia organizácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Galérie, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zoologickej záhrade

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti zoologických záhrad pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a návštevníkov ZOO, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu zvierat a živočíchov, počtu pracovníkov ZOO, celkových neinvestičných nákladov, celkových výnosov a investícií a ďalšie ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR, samosprávne orgány a súkromné osoby.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tlači podľa periodicity a jazyka vydania. Výsledky sa využijú sa na riešenie vecných problémov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce vydávanie novín a časopisov, počty titulov, výtlačkov, jazyk vydania a periodicita.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty registrované na Ministerstve kultúry SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 13. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

28. Názov zisťovania: Ročný výkaz o filmovej tvorbe, distribúcii a videu

Značka štatistického formulára: Kult (MKSR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o filmovej tvorbe a videu. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v tejto oblasti a na splnenie požiadaviek zahraničných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa filmovej tvorby, koprodukčných celovečerných filmov, filmovej distribúcie, videopožičovní a súkromného podnikania v audiovizuálnej oblasti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum, Únia filmových distribútorov, Únia video distribútorov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum.

29. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o priebehu kultúrneho diania v oblasti miestnej kultúry (údaje o aktivitách jednotlivých subjektov a inštitúcií, o finančnom a personálnom zabezpečení), a to aj vo vzťahu k informáciám pre medzinárodné mimovládne organizácie a zahraničie vôbec.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce subjekty podieľajúce sa na kultúrno-osvetovej činnosti a ich aktivity.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obec (obecný úrad), regionálne kultúrne stredisko (úroveň okresov), Národné osvetové centrum.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

30. Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti ľudových a štátnych vedeckých knižníc. Získané výsledky sa využijú pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov knižníc a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele o knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách, sieti knižníc a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Knižnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR, a ostatná sieť knižníc v SR, t. j. štátne vedecké a ľudové knižnice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Matica slovenská – Slovenská národná knižnica v Martine.

31. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kine

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti kín pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, siete kín na Slovensku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obecné úrady, regionálne kultúrne strediská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 3. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

32. Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov múzea, počtu pracovníkov a celkového hospodárenia múzea.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Múzeá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

33. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách a počte výtlačkov, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov knižnej kultúry a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa titulov a počtu výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené vydávať neperiodické publikácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Matica slovenská – Národný bibliografický ústav v Martine.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu a astronomickej pozorovateľni

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární a planetárií pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu pracovníkov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

35. Názov zisťovania: Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Značka štatistického formulára: Potrav (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov a o ich kapacitách. Výsledky využijú pracovníci sekcie poľnohospodárstva a potravinárstva a vedenie ministerstva pri vypracúvaní koncepcií, pri dotačnej politike a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele týkajúce sa hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie, nákladov a výnosov, aktív a pasív, výroby, odbytu, vývozu, pracovníkov, miezd a kapacít.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s potravinárskou výrobou, ako i ďalšie subjekty určené Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 7. po sledovanom 1. polroku a do 30. 3. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: AGRIS, š. p., Bratislava.

36. Názov zisťovania: Bilancia ovocných destilátov – polotovarov

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o výrobe a dodávkach ovocných destilátov (polotovarov).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby ovocných destilátov – polotovarov vyrábaných v liehovarníckom závode, predaja na výrobnú spotrebu, resp. na vývoz, dovozu ovocných destilátov – polotovarov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia ovocných destilátov, dovozcovia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MP SR.

37. Názov zisťovania: Polročný výkaz o stave zisťovania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (pozemkom) v extraviláne

Značka štatistického formulára: KÚ (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je zistiť stav vlastníckych práv v katastrálnych územiach. Získané údaje sa využijú na sledovanie tempa rastu vyriešených katastrálnych území.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa katastrálnych území, v ktorých sa vykonalo zisťovanie a pozemkový úrad prebral od spracovateľa register.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné pozemkové úrady, orgány štátnej správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MP SR.

38. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v súkromných lesoch

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a hospodárení v súkromných lesoch (vo vlastníctve, resp. v užívaní fyzických osôb) s výmerou lesných pozemkov do 50 ha. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, na spracovanie materiálov o stratégii a koncepcii sektora neštátnych lesov a na formulovanie štátnej lesníckej politiky pre sektor súkromných lesov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa lesníckej výroby (výkony pestovnej a ťažbovej činnosti podľa lesného hospodárskeho plánu), stavu a spracovania kalamitného dreva a predaja dreva na pni, údaje o počte zamestnaných pracovníkov a priemerných zárobkoch, údaje o obchode s drevom členené na ihličnaté a listnaté drevo v štruktúre dodávok pre tuzemsko, vývoz a vlastnú spotrebu, ukazovatele týkajúce sa stavu a využitia mechanizačných prostriedkov a základné finančné ukazovatele (náklady a výnosy lesníckej činnosti).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Súkromní vlastníci a užívatelia lesov s výmerou lesných pozemkov do 50 ha.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

39. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o lesnej výrobe v neštátnych lesoch s individuálnou výmerou lesných pozemkov nad 50 ha. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, stratégiu a koncepciu lesného hospodárstva v sektore neštátnych lesov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhodujúcich výkonov pestovnej (obnova lesa, zalesňovanie nelesných pôd, prerezávky, ochrana lesa) a ťažbovej činnosti (ťažba dreva, prebierky, stav a spracovanie kalamity), údaje o počte pracovníkov a mzdách, údaje o obchode s drevom (sortimenty surového dreva dodané pre tuzemsko a vývoz), údaje o vlastnej spotrebe dreva, ďalej ukazovatele charakterizujúce stav a využitie mechanizačných prostriedkov a finančné ukazovatele lesníckej činnosti (náklady, výnosy, hospodársky výsledok).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Súkromní vlastníci a užívatelia lesov s výmerou lesných pozemkov nad 50 ha, užívatelia mestských, obecných a cirkevných lesov (urbariáty, komposesoráty, lesné spoločenstvá).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, investičnú politiku, koncepciu a stratégiu investičnej výstavby v lesnom hospodárstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa objemu stavebných prác a dodávok členené na realizované vlastnými a cudzími prostriedkami (dodávateľsky) a podľa smerov výstavby (lesné cesty, zvážnice, drevosklady, škôlkárske strediská, hradenie bystrín a lesotechnické meliorácie, lesovne a pod.), ukazovatele o pracovníkoch a mzdách v stavebnej činnosti a ukazovatele týkajúce sa nákladov a výnosov stavebnej činnosti vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy, lesy MH SR a ostatné subjekty obhospodarujúce lesný pôdny fond, ktoré zabezpečujú stavebnú činnosť vlastnými prostriedkami alebo dodávateľsky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa revíru – výmery revíru, obhospodarovania revíru, stavov psov s poľovnou upotrebiteľnosťou, klasifikácie revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia – lovu zveri, zazverovania, stavu zveri.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov VLM (Vojenské lesy a majetky).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 4. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: LVÚ Zvolen.

42. Názov zisťovania: Plán chovu a lovu III – niektorých vzácnych druhov zveri

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa obhospodarovania poľovníckych revírov niektorých vzácnych druhov zveri, ich skutočných stavov, plánu lovu a plánu zazverovania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: mesiac pred začatím lovu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: LVÚ Zvolen.

43. Názov zisťovania: Polročný výkaz o prevádzke a hospodárení závodu vodární a kanalizácií

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hospodárení závodu vodární a kanalizácií. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby pitnej vody, tržieb za vodu a úplných vlastných nákladov na pitnú a odkanalizovanú vodu, počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov, výsledkov hospodárenia, aktív a pasív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov vodární a kanalizácií.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 13. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

44. Názov zisťovania: Polročný výkaz o odbere vody a hospodárení závodu povodia

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o odbere povrchovej vody a výsledkoch hospodárenia. Získané informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odberu povrchovej vody, odplaty za dodávku povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody, počtu pracovníkov, mzdových prostriedkov a výsledkov hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov povodí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1996 a 13. 3. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o hlavných melioračných zariadeniach, ktoré sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“ za sekciu vodného hospodárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, malých vodných nádrží, drobných vodných tokov a kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdacej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Závody štátnych podnikov povodí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 21. 2. 1997.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Značka štatistického formulára: Reh (MPSVR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS), a to pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pre podklady do štatistickej ročenky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity týchto zariadení, počtu občanov, ktorí v nich absolvovali prípravu na pracovné uplatnenie, rekvalifikačné kurzy, ukazovatele týkajúce sa výšky finančných prostriedkov, ktoré tieto zariadenia za uvedenú činnosť získali, a ukazovatele týkajúce sa pracovníkov týchto zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZPS, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MPSVR SR.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – ústredia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – ústredia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu rozhodnutí, posudkov a odporúčaní PKSZ o invalidite, bezvládnosti, zmene pracovnej schopnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – pobočky

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne – pobočky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zistenia počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti, bezvládnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu zistených podľa záverov rokovaní PKSZ Sociálnej poisťovne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Sociálna poisťovňa.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz A. o vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, o dávkach sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi
B. o poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti uvedeným skupinám občanov prostredníctvom orgánov štátnej správy a obcí s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku dávky a služby sociálnej starostlivosti, vynaložených nákladov, prehľadu o účelových zariadeniach sociálnej starostlivosti o rodinu a deti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obvodné úrady do 31. 1. a okresné úrady do 15. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: obvodné úrady OSV, okresné úrady OSV, MPSVR SR.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre ObÚ a OÚ

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom orgánmi miestnej štátnej správy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytli dávky a služby sociálnej starostlivosti spolu s neinvestičnými výdavkami vynaloženými na ich poskytnutie, počtu občanov, ktorým sa vydali preukazy oprávňujúce využívať mimoriadne výhody pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, počtu zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov spolu s vynaloženými neinvestičnými výdavkami, ukazovatele týkajúce sa štruktúry a počtu pracovníkov opatrovateľskej služby, ako aj počtu žiadateľov o umiestnenie v ústavoch sociálnej starostlivosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obvodné úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obvodné úrady do 30. kalendárneho dňa a okresné úrady do 35. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: odbor sociálnej starostlivosti.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní štátnej správy sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov zo strany samosprávnych orgánov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytli dávky a služby sociálnej starostlivosti spolu s výdavkami vynaloženými na ich poskytnutie, počtu jednotlivých zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré spravujú obce, spolu s vynaloženými výdavkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obce do 15. kalendárneho dňa, obvodné úrady do 30. kalendárneho dňa a okresné úrady do 35. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: odbor sociálnej starostlivosti.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti uvedenej skupine občanov prostredníctvom orgánov štátnej správy a obcí s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku služby a dávky sociálnej starostlivosti, vynaložených nákladov v účelových zariadeniach sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obvodné úrady do 15. kalendárneho dňa a okresné úrady do 30. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: obvodné úrady OSV, okresné úrady OSV, MPSVR SR.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd jednotlivých kategórií pracovníkov v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovníkov a objemu mzdových prostriedkov členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť, na pracovníkov úradov práce, Sociálnej poisťovne – pobočiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady práce, ústavy sociálneho zabezpečenia, Sociálna poisťovňa – pobočky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 3. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MPSVR SR.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz o prídavkoch na deti (PND) a o príplatku k prídavkom na deti

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad pre koncepciu a na plánovanie rozpočtu na dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s nezaopatrenými deťmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí, na ktoré sa v danom roku vyplatili prídavky na deti, a počtu príjemcov prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Pobočky a Ústredie Sociálnej poisťovne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 75. kalendárneho dňa a pobočka do konca marca po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: pobočky Sociálnej poisťovne, Ústredie Sociálnej poisťovne, MPSVR SR.

55. Názov zisťovania: Karta zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadeniach sociálnej starostlivosti a zariadeniach sociálnych služieb ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v oblasti služieb, sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné informačné údaje o zariadeniach sociálnej starostlivosti a zariadeniach sociálnych služieb, o obyvateľoch týchto zariadení, ukazovatele personalistické, technické a ekonomické.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia ústavnej sociálnej starostlivosti, ostatné účelové zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia právnických osôb a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby na základe zákona SNR č. 135/1992 Zb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb do 15. kalendárneho dňa, okresné úrady do 30. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Stredisko služieb sociálnej starostlivosti.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradensko-psychologických služieb, ktorá je podkladom pre komplexnú správu o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívno-výchovných podujatí, odborno-metodickej činnosti a stavu pracovníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Územné pracoviská CPPS a riaditeľstvo CPPS.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: územné pracoviská CPPS (vrátane detašovaných) do 10. 1., regióny do 31. 1., riaditeľstvo do 15. 2. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: riaditeľstvo CPPS.

57. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestnoprávnej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určovanie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, týkajúce sa rozhodovania súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

58. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občianskoprávnej, obchodnej, správnej a dedičskej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na občianskoprávnom, obchodnom, správnom a dedičskom úseku, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných agendách. Sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave, prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

59. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/C

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom i vyrovnacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy, Mestský súd v Bratislave.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

60. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/T

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy, Mestský súd v Bratislave, Vyšší vojenský súd v Trenčíne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

61. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu SR na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu SR, osobitne z trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Najvyšší súd SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

62. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 6-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré podmienečne prepustili z výkonu trestu odňatia slobody. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, prípadne rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením, neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy, v ktorých obvode sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

63. Názov zisťovania: Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 7-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadenej ústavnej a ochrannej výchovy maloletých a mladistvých. Výsledky zisťovania sa používajú pre potreby riadenia, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení aj na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počte detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte nariadených ochranných výchov detí v občianskoprávnom a trestnom konaní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné (obvodné) súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MS SR.

64. Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa používajú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národnosti, evidenčného počtu pracovníkov, škôl v prírode.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Materské školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

65. Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa používajú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odchodu žiakov základných škôl, tried a žiakov podľa ročníkov, organizácie vyučovania, školských klubov, žiakov podľa národnosti, žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počtu pedagogických pracovníkov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

66. Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a nepovinných predmetov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní a záujmoch žiakov, ako aj podklady na ekonomické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozšíreného vyučovania cudzích jazykov, matematiky, športových tried v členení tried a žiakov podľa jednotlivých ročníkov, nepovinných predmetov, ako aj podľa zistenia dĺžky dochádzky a podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

67. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3p-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívnych prvkov pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospechu, neklasifikovanosti a žiakov opakujúcich ročník.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

68. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu prácu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, za predchádzajúci rok počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti, evidenčný počet pracovníkov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

69. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried, podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčného počtu pracovníkov, ukazovatele o internáte a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne stredné školy a odborné učilištia prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 19. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

70. Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej a rozhodovacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých druhov škôl, počtu detí, žiakov, študentov, tried a ročníkov podľa druhu postihnutia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvo školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

71. Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických podkladov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčného počtu pracovníkov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

72. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. 6. sledovaného roka.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prospechu a dochádzky žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov študujúcich podľa jednotlivých ročníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

73. Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov na stredných školách podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka, ktoré sa využijú na riadiacu a informatívnu činnosť v pedagogickom procese.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá stredných škôl prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. 9. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

74. Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja školských knižníc v pôsobnosti školských správ.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu knižníc, knižničných jednotiek, prírastkov, aktivít knižníc, počtu pracovníkov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školské knižnice prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. 3. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

75. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja vysokoškolských knižníc a podklady na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek a ďalšie dopĺňajúce údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Čiastkové, ústredné knižnice, knižničné strediská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

76. Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich, počtu študentov podľa národnosti, počtu učiteľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

77. Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania a podľa druhu štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

78. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a náhradnej výchovy

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o tomto druhu zariadenia podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj pri vypracúvaní štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, rozmiestnenia detí, príchodov a odchodov z domova (centra), chovancov, žiakov vyslaných do škôl prírody, vybavenia zariadení, počtu pracovníkov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá domovov a centier prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

79. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a záujmovej činnosti detí a mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, počtu zariadení a podujatí, metodickej činnosti, letných táborov a evidenčného počtu pracovníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

80. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a pracovníkov jedální a tržieb jedální za predchádzajúci rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

81. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o zariadení školského stravovania. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu pracovníkov jedální a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia školského stravovania – jedálne prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

82. Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. 11. sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 12. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

83. Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o domovoch mládeže podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných žiakov, vybavenia domova a evidenčného počtu jeho pracovníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Správy domovov prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. 11. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

84. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. 12. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a pracovníkov internátu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Internáty prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

85. Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčného počtu pracovníkov a dopĺňajúce údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

86. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať podrobnejšie informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hudobného odboru základnej umeleckej školy, členenia študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelávania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

87. Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

88. Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole – športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa športových tried a žiakov podľa druhu športov, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

89. Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby riadenia, rozhodovania a na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov v prípravnom období, evidenčného počtu pracovníkov a materiálno-technickej základne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. 10. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

90. Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o školách v prírode. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenia a evidenčného počtu pracovníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy v prírode prostredníctvom školských správ.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

91. Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti detí a mládeže v mimoškolskej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovníkov, vekového zloženia a vzdelanosti, sociálneho zloženia, činnosti združenia, zahraničných výmen a ekonomické ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Jednotlivé organizácie prostredníctvom ÚIP ŠMT.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 12. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

92. Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí, ktoré budú slúžiť na rozhodovacie procesy pri hľadaní účinnej pomoci a na rozvoj tejto sociálnej kategórie – mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a podujatí centier mladých, edičnej činnosti, počtu klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu a evidenčného počtu pracovníkov centier.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Informačné centrá mladých.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 1. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

93. Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

Značka štatistického formulára: P (MŠ SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o počte žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre poisťovňu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, študentov stredných a vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie, a počtu žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov, za ktorých platí štát aj dôchodkové poistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 6. a 31. 12. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

94. Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podkladový materiál na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdrojov a príčin úrazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti MŠ SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. 7. sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

95. Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať základné informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej činnosti, pri tvorbe koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacieho subjektu, kapacity, evidenčného počtu pracovníkov, zdroja financovania, vzdelávacej činnosti a účastníkov vzdelávania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vzdelávacie subjekty prostredníctvom ÚIP ŠMT.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

96. Názov zisťovania: Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

Značka štatistického formulára: J (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby každoročne vykonávanej analýzy stavu priestupkovosti a uplatňovania zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa spôsobu vykazovania priestupkov a prejednania priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zákona SNR č. 372/1990 Zb. týkajúcich sa priestupkov proti poriadku v správe, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku a podľa osobitných predpisov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obvodné a okresné úrady v SR.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období (obvodné úrady) a do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období (okresné úrady).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MV SR.

97. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení dobrovoľných požiarnych zborov základnou a špeciálnou požiarnou technikou.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, výjazdov a ostatných vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obecné (mestské) úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: okresné správy Zboru PO, Hlavná správa Zboru PO MV SR.

98. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení závodného požiarneho útvaru základnou a špeciálnou požiarnou technikou a niektorými ďalšími prostriedkami požiarnej ochrany.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, výjazdov a niektorých ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré majú zriadené jednotky požiarnej ochrany z povolania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Hlavná správa Zboru PO MV SR.

99. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti mestského požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení mestských požiarnych zborov v Bratislave a Košiciach základnou a špeciálnou technikou a niektorými ďalšími prostriedkami požiarnej ochrany.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, výjazdov a niektorých ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Mestský požiarny zbor v Bratislave a Košiciach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Hlavná správa Zboru PO MV SR.

100. Názov zisťovania: Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o následkoch povodní a o opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami na území SR za príslušný kalendárny rok a prehľad o vybavení jednotiek požiarnej ochrany protipovodňovými prostriedkami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a finančného zhodnotenia následkov povodní, prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon záchranných prác s cieľom zmierniť následky povodní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky obce (mestá), ktorých územie bolo postihnuté následkami povodní v hodnotenom roku. Všetky okresné správy Zboru požiarnej ochrany.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Hlavná správa Zboru PO MV SR.

101. Názov zisťovania: Ročný výkaz o použitých formách verejného obstarávania

Značka štatistického formulára: VO (MVVP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o použitých formách verejného obstarávania. Výsledky zisťovania v zmysle Smernice Rady EÚ 93/37 sa budú predkladať Komisii EÚ a do termínu ukončenia aproximácie predpisov Európskej únie na MVVP SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa formy a predmetu obstarávania, predpokladaného nákladu, zmluvnej ceny, počtu ukončených, neukončených a zrušených súťaží, ako aj vyhodnotenia zahraničných víťazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie a obce aj za organizácie nimi zriadené, ak sú obstarávateľmi v zmysle § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona NR SR č. 81/1994 Z. z. a za osoby, ktorým poskytli pomoc peňažnou formou zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo z rozpočtu obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. 3. po sledovanom roku.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MVVP SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: MVVP SR.

102. Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie do ročenky a pre potreby riadenia a na rozvoj zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ošetrení (vyšetrení) a počtu lekárskych miest v jednotlivých oddeleniach ambulantného zdravotníckeho zariadenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22.1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

103. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druhu liečby diabetu a vekového zloženia chorých.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

104. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti poliklinických oddelení pre tuberkulózu a respiračné choroby

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby a na vyhodnocovanie účinnosti včasného diagnostikovania. Výsledky zisťovania sa zverejnia v ročenke SR, poskytnú SZO a na hodnotenie plnenia programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu TBC a respiračných chorôb, prehľadu o jednotlivých typoch vyšetrení a očkovaní proti TBC.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

105. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických oddelení (vrátane ordinácií pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast, AT, gerontopsychiatriu, sexuológiu, psychiatrickú rehabilitáciu a záchytných staníc)

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie pacientov závislých od návykových látok. Údaje sa využijú pre SZO a na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa psychiatrických zariadení, záchytných staníc, zdravotného stavu obyvateľstva a pacientov závislých od návykových látok podľa veku a pohlavia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

106. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti detských oddelení polikliník a obvodných služieb praktického lekára pre deti a dorast

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti od dojčenského veku až do skončenia prípravy na povolanie. Údaje sa využijú ako podklady do ročenky a na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb detí a dorastu podľa jednotlivých druhov ochorení a činností špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

107. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín a ako podklady do ročenky a na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o pracovníkoch v ordináciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky a o prenatálnych a chromozómových vyšetreniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

108. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ženských oddelení a obvodnej starostlivosti ženského lekára

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických oddelení, o zdravotnom stave žien, tehotných žien a o používaní antikoncepčných prostriedkov. Spracované údaje sa využijú ako podklady do ročenky a na riadenie zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o nových tehotenstvách a o počte prvýkrát zistených Ca ochorení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

109. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti o obyvateľstvo. Súhrnné údaje sa využijú ako podklady do ročenky a na riadenie zdravotníctva v SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činnosti stomatológa, starostlivosti o deti a dorast a činnosti stomatologických laboratórií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

110. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických oddelení

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o kožných chorobách podľa jednotlivých diagnóz. Údaje, najmä o pohlavných chorobách, sa poskytujú SZO a využívajú sa aj na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu evidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných kožných a pohlavných ochorení a počtu ošetrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

111. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dorastových oddelení

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prehľadu o zdravotníckej starostlivosti o dorast. Údaje sa uverejnia v publikáciách a poskytnú SZO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o doraste, vyšetreniach, dispenzarizovaných ochoreniach a o defektnom doraste.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.