Oznámenie č. 288/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dlhodobej obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 96/1996
Platnosť od 09.10.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 24. júla 1996, na základe článku 11.

288

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. augusta 1995 bola v Damasku podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 24. júla 1996, na základe článku 11.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) v snahe posilniť a podporiť obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na princípe obojstrannej výhodnosti dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na uľahčenie a rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami v súlade so zákonmi, právnymi úpravami a predpismi platnými v oboch krajinách.

Zmluvné strany vyvinú potrebné úsilie na rozšírenie hospodárskej, obchodnej, priemyselnej, vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok 2

Zmluvné strany v rámci zákonov a právnych úprav platných v oboch krajinách udelia, ak to bude potrebné, dovozné a vývozné licencie na tovary dodávané priamo z územia ktorejkoľvek zo zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany. Dovoz a vývoz tovaru a služieb sa bude vykonávať na základe zmlúv uzavretých medzi fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa ustanovení tejto dohody, medzinárodného práva a právnych úprav platných v oboch krajinách.

Ani jedna zo zmluvných strán nebude niesť zodpovednosť za obchodné záväzky podnikateľských subjektov.

Článok 3

Obe zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať najvyššie výhody v oblasti ciel, daní, iných poplatkov a postupov vo vzťahu k vývozu a dovozu.

Výnimkami z tohto ustanovenia sú

a) výhody poskytované niektorou zo zmluvných strán susedným krajinám na účel uľahčenia pohraničného obchodu,

b) výhody, ktoré niektorá zo zmluvných strán poskytne v rámci členstva v hospodárskej alebo v colnej únii alebo v rámci pásma voľného obchodu,

c) výhody, ktoré poskytla alebo poskytne Sýrska arabská republika v budúcnosti niektorej členskej krajine Arabskej ligy.

Článok 4

a) Zmluvné strany urobia v rámci platného zákonodarstva výnimku z platieb ciel a iných poplatkov pri colnom odbavovaní vzoriek a propagačných materiálov, ktoré sú potrebné na získanie objednávok a na propagáciu.

b) Dočasná úprava prepúšťania tovaru sa bude vzťahovať na tieto materiály a tovary:

1. nástroje a zariadenie dovážané na montáž a kompletizáciu;

2. materiály zasielané na skúšanie, pokusy alebo na opravu;

3. tovary a materiály, ktoré budú dočasne alebo trvalo vystavené na výstavách, ako aj stavebné materiály a zariadenia na pevné zabudovanie na príslušných výstavách;

4. označené obalové materiály dovážané na naplnenie, ako aj baliace materiály alebo dovážané výrobky, ktoré sa majú reexportovať po uplynutí určenej lehoty.

Tovary a materiály uvedené v odseku b) tohto článku sa môžu reexportovať po uplynutí určenej lehoty alebo po zaplatení cla a poplatkov ostanú v krajine na spotrebu za predpokladu, že platné úpravy povoľujú ich dovoz.

Článok 5

Platby za obchodné transakcie podľa tejto dohody budú vo voľne zameniteľnej mene v zhode s medzinárodným právom a právnymi úpravami platnými v oboch krajinách s tým, že v špeciálnych prípadoch sa zmluvné strany môžu dohodnúť na inom spôsobe platby.

Článok 6

Výmena tovarov a služieb medzi oboma krajinami bude vychádzať z konkurenčných cien za podobné komodity na medzinárodných trhoch.

Článok 7

Zmluvné strany poskytnú podporu a pomoc pri organizovaní veľtrhov a výstav a pri usporadúvaní seminárov a špeciálnych konferencií, ktoré sa budú organizovať v oboch krajinách v záujme rozvoja obchodných stykov.

Článok 8

Zmluvné strany vytvoria na dosiahnutie cieľov tejto dohody a na určenie spôsobov jej podpory Zmiešanú komisiu pre obchod a hospodársku spoluprácu zloženú zo zástupcov zmluvných strán (ďalej len „komisia“).

Úlohou komisie bude najmä

a) hodnotiť stav vykonávania tejto dohody,

b) hľadať možnosti zvyšovania úrovne a rozširovania obchodných a hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami,

c) zabezpečovať výmenu informácií o zmenách právnych úprav v krajinách zmluvných strán v oblasti obchodu a hospodárstva,

d) študovať a predkladať návrhy opatrení na podporu a rozvoj obchodu, platieb a hospodárskej spolupráce medzi zmluvnými stranami.

Na čele komisie bude zástupca zodpovedný za obchod a hospodárstvo.

Komisia sa bude stretávať pravidelne najmenej raz ročne striedavo v oboch krajinách zmluvných strán.

Článok 9

Všetky spory vyplývajúce z výkladu vykonávania tejto dohody sa budú najprv riešiť dvojstrannými rokovaniami v zhode s ustanoveniami tejto dohody. V prípade, že sa týmto spôsobom nedosiahne dohoda, spory sa budú riešiť spôsobmi uznávanými medzinárodným právom.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody ostanú v platnosti aj po jej skončení a budú sa nimi riadiť zmluvy uzavreté v jej rámci počas jej platnosti.

Článok 11

Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že boli splnené podmienky požadované vnútornými právnymi poriadkami na nadobudnutie jej platnosti.

Táto dohoda je platná päť rokov. Ak ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie písomne tri mesiace pred jej vypršaním, platnosť dohody sa vždy predĺži o jeden rok.

Dané v Damasku 29. augusta 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu
Sýrskej arabskej republiky:

Mohamed Al Imady v. r.