Opatrenie č. 28/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

Čiastka 10/1996
Platnosť od 27.01.1996 do31.01.2006

28

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. novembra 1995,

ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky uverejňuje tento Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike (podľa stavu k 1. novembru 1995):


Čl. I

Zoznam obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike je uvedený v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Záväznosť stráca opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990, ktorým bol uverejnený Zoznam obcí a ich častí podľa okresov v Slovenskej republike (čiastka 15/1991 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. februára 1992 č. OVV/2–135/1992 (čiastka 24/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. septembra 1992 č. III/2–479/1992 (čiastka 94/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 35/1993 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 235/1993 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/1994 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/1995 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 113/1995 Z. z.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/1996 Z. z.

ZOZNAM obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

Príloha 01