Vyhláška č. 279/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách odbornej praxe

Čiastka 94/1996
Platnosť od 30.09.1996 do31.08.2008
Účinnosť od 01.11.1996 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

279

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. septembra 1996

o strediskách odbornej praxe

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke strediska odbornej praxe (ďalej len „stredisko“).

(2) Stredisko zabezpečuje praktické vyučovanie pre žiakov strednej odbornej školy alebo stredného odborného učilišťa (ďalej len „škola“).1)

§ 2

(1) Zriaďovateľ2) predkladá návrh na zaradenie strediska do siete školských zariadení Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Návrh na zaradenie strediska do siete školských zariadení obsahuje

a) názov a adresu strediska,

b) názov alebo meno a priezvisko zriaďovateľa, obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt,

c) dátum zriadenia strediska,

d) vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúci predmet činnosti strediska,

e) meno a priezvisko osoby poverenej riadením strediska a doklady o jej odbornej a pedagogickej spôsobilosti,3)

f) zoznam zamestnancov strediska a doklady o ich odbornej spôsobilosti,

g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

h) určenie doby, na ktorú sa stredisko zriaďuje,

i) údaje o finančnom, priestorovom a materiálno-technickom zabezpečení strediska,

j) stanovisko obce k zriadeniu strediska, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,

k) predloženie posudku orgánu na ochranu zdravia4) a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, že priestory strediska vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom pre praktické vyučovanie.

(3) Návrh na zrušenie strediska obsahuje dôvod zrušenia strediska, ku ktorému sa pripája

a) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak nie je jeho zriaďovateľom,

b) stanovisko obce a územnej školskej rady.

(4) Návrh na zaradenie strediska do siete školských zariadení alebo na jeho vyradenie zo siete školských zariadení predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 15. januára kalendárneho roku pre nasledujúci školský rok.

(5) Stredisko možno vyradiť zo siete školských zariadení pre opakované zistenia nedostatkov v činnosti, pre nedostatočnú úroveň technického a materiálneho vybavenia, pre nekvalifikované personálne zabezpečenie a pre porušovanie bezpečnostných a hygienických predpisov.

§ 3

Označenie strediska sa skladá z názvu a sídla v prvom páde. K sídlu sa pripája názov ulice a číslo budovy. V označení strediska sa názov a druh strediska uvedie podľa zriaďovateľa prívlastkom (napr. súkromné stredisko odbornej praxe, cirkevné stredisko odbornej praxe) a jeho sídlo v prvom páde. Označenie strediska sa používa na pečiatkach a listinách.

§ 4

(1) Odborná a umelecká prax žiakov v stredisku sa uskutočňuje formou cvičných alebo produktívnych prác5) podľa učebných osnov príslušného študijného odboru pod vedením učiteľa alebo inštruktora.

(2) Odborný výcvik žiakov v stredisku sa uskutočňuje formou cvičných alebo produktívnych prác5) podľa učebných osnov odborného výcviku príslušného študijného alebo učebného odboru pod vedením majstra odbornej výchovy6) alebo inštruktora.

(3) Cvičnými prácami a produktívnymi prácami si žiaci prakticky osvojujú odborné vedomosti a zručnosti a získavajú návyky potrebné pri výkone povolania v odbore štúdia zhotovovaním výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností.

(4) Cvičné a produktívne práce vykonávajú žiaci v stredisku skupinovou alebo individuálnou formou.

§ 5

Vedúci strediska zodpovedá najmä za

a) organizovanie, riadenie a hospodárenie strediska,

b) plnenie učebných osnov praktického vyučovania,

c) starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri činnosti v stredisku,

d) vedenie pedagogickej a inej dokumentácie strediska,

e) delenie odborných skupín alebo delenie triedy na skupiny podľa charakteru prípravy v študijnom alebo v učebnom odbore v zhode s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

f) vydanie pracovného a organizačného poriadku strediska.

Tieto dokumenty vydáva po súhlase zriaďovateľa.

§ 6

Pedagogickými pracovníkmi strediska sú

a) vedúci strediska,

b) učitelia praktického vyučovania,

c) majstri a hlavní majstri odbornej výchovy.

Kvalifikačné požiadavky3) a mieru vyučovacej povinnosti7) pedagogických pracovníkov upravujú osobitné predpisy.

§ 7

(1) Ak je stredisko právnickou osobou, jeho dokumentáciu tvorí

a) zriaďovacia listina strediska,

b) štatút strediska,

c) organizačný a pracovný poriadok strediska,

d) pracovný plán,

e) učebné osnovy praktického vyučovania,

f) rozvrh učebných dní a učebných hodín,

g) prehľad o vyučovacej povinnosti pedagogických pracovníkov,

h) prehľad o žiakoch pridelených učiteľom praktického vyučovania, majstrom odbornej výchovy alebo inštruktorom,

i) evidencia praktického vyučovania,

j) predpisy a pokyny vzťahujúce sa na činnosť žiakov v stredisku pri organizovaní praktického vyučovania,

k) evidencia úrazov,

l) tlačivá schválené ministerstvom,

m) záznamy z inšpekcie a iných kontrol.

(2) Ak je stredisko súčasťou školy, jeho dokumentáciu tvoria náležitosti uvedené v odseku 1 písm. b) až j) a dokumentácia o jeho zriadení.

(3) Dokumentácia strediska sa vedie na tlačivách schválených ministerstvom.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1996.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 36 a 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.§ 22 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

5) § 2 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

6) § 22 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.