Oznámenie č. 277/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve - 6. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. októbra 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

277

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 20. septembra 1996 č. R-6/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa menia maximálne ceny niektorých pohonných hmôt.

Výmer nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.