Oznámenie č. 275/1996 Z. z.Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a v pôsobnosti Rád obrán štátu

Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996 do31.10.2001
Účinnosť od 28.09.1996
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

275

OZNÁMENIE

Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 19. septembra 1996 č. 1/1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, Rady obrany štátu a v pôsobnosti Rád obrán zriadených v Slovenskej republike.

Výnos upravuje v prílohách základné skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva v oblasti obrany štátu, bezpečnosti štátu, medzinárodných stykov, hospodárskych záujmov štátu, ako aj v oblasti činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a Rád obrán štátu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky, krajských úradoch a okresných úradoch.