Oznámenie č. 27/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993

Čiastka 9/1996
Platnosť od 26.01.1996 do11.03.2001
Zrušený 173/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 25. júla 1995, na základe článku 2 ods. 2.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. januára 1995 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 98/1994 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 108 z 3. mája 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 28. júna 1995.

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 25. júla 1995, na základe článku 2 ods. 2.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993

Slovenská republika a Česká republika v záujme urýchlenia a zjednodušenia vybavovacieho procesu na colných priechodoch medzi obidvoma štátmi sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania na štátnych hraniciach v železničnej a cestnej doprave podpísanej v Prahe 30. marca 1993 takto:

Článok 1

1. V článku 1 ods. 2 sa slová „colné úrady“ nahrádzajú slovami „hraničné vybavovacie miesta“.

2. V článku 1 ods. 4 sa v úvodnej vete za slová „v spolupráci s“ vkladajú slová „ministerstvami vnútra a“.

3. V článku 1 ods. 4 písm. a) sa slová „pohraničných colných úradov“ nahrádzajú slovami „hraničných vybavovacích miest“.

4. Text článku 1 ods. 4 písm. b) sa nahrádza týmto textom:

„priestory, v ktorých sú colné orgány, orgány polície a orgány zabezpečujúce veterinárne a rastlinolekárske kontroly (ďalej len „kontrolné orgány“) obidvoch zmluvných štátov oprávnené vykonávať hraničné vybavenie a“.

5. V článku 3 sa slová „príslušných ústredných colných orgánov“ nahrádzajú slovami „príslušných ústredných orgánov“.

6. V článku 5 sa slová „pohraničných colných úradov“ nahrádzajú slovami „kontrolných orgánov“.

7. Text článku 7 sa nahrádza týmto textom:

„Hraničné vybavovacie miesta sa zriadia na spoločných štátnych hraniciach na základe reciprocity po vzájomnej dohode príslušných ústredných orgánov“.

8. Text článku 8 ods. 1 sa nahrádza týmto textom:

„Kontrolné orgány obidvoch zmluvných štátov zladia pracovný čas, ako aj druhy tovaru a dopravných prostriedkov, ktoré môžu byť na hraničných vybavovacích miestach prerokované“.

9. V článku 8 ods. 2 sa slová „pohraničných colných úradoch“ nahrádzajú slovami „hraničných vybavovacích miestach“.

10. V článku 9 ods. 1 sa slová „colné orgány“ nahrádzajú slovami „kontrolné orgány“.

11. Text článku 10 sa nahráza týmto textom:

„Náhrady za používanie hraničných vybavovacích miest druhého zmluvného štátu sa dohodnú občianskoprávne“.

12. V článku 11 ods. 1 sa prvá veta nahrádza týmto textom:

„Zmluvný štát, na ktorého území sa nachádza hraničné vybavovacie miesto, povoľuje zriaďovanie a prevádzku telekomunikačných zariadení potrebných výlučne na činnosť kontrolných orgánov na tomto mieste, ako aj na ich prepojenie s príslušnými zariadeniami susedného štátu bez poplatkov, a to len v úseku hraničného vybavovacieho miesta a najbližšieho objektu spojov alebo hraničných orgánov s výhradou náhrady prípadných zriaďovacích nákladov a prenájmu“.

Článok 2

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe v čo najkratšom čase.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Dané v Bratislave 23. januára 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Sergej Kozlík v. r.

Za Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.