Oznámenie č. 26/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

Čiastka 9/1996
Platnosť od 26.01.1996 do14.11.2003
Účinnosť do 14.11.2003
Zrušený 30/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 20. apríla 1995, na základe článku 12 ods. 1.

26

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. augusta 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 20. apríla 1995, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si ďalej rozvíjať dobrú susedskú spoluprácu,

želajúc si zabrániť protiprávnej migrácii v kontexte spoločných európskych záujmov,

usilujúc sa o obojstrannú výhodnosť s cieľom usporiadať odovzdávanie a prijímanie osôb cez spoločné štátne hranice,

uvedomujúc si, že táto dohoda nemôže slúžiť za základ a nástroj hromadného znovunavrátenia osôb do štátov ich pôvodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Každá zmluvná strana prijme na žiadosť druhej zmluvnej strany bez osobitných formalít každú osobu, ktorá môže vierohodne preukázať, že má občianstvo štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

(2) Odovzdávajúca zmluvná strana prijme túto osobu späť, ak sa neskôr preukáže, že táto osoba nemala v čase odovzdania občianstvo štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 2

Každá zmluvná strana v prípade odovzdania osoby podľa článku 1, ak vyžaduje osobitnú starostlivosť so zreteľom na vek, zlý zdravotný stav alebo inú dôležitú príčinu, oznámi to druhej zmluvnej strane. Odpoveď druhej zmluvnej strany o mieste a termíne prijatia tejto osoby sa má zaslať neodkladne, najneskôr do siedmich dní od doručenia oznámenia.

Článok 3

Ustanovenia článkov 1 a 2 sa primerane použijú aj pre občana tretieho štátu alebo pre osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá má preukázateľne povolený trvalý pobyt na území štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 4

Každá zmluvná strana prijme občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá protiprávne prekročila spoločné štátne hranice, na územie štátu druhej zmluvnej strany, ak odovzdávajúca zmluvná strana požiada o prevzatie do 48 hodín po protiprávnom prekročení štátnych hraníc. Prijímajúca zmluvná strana prevezme takú osobu bez zbytočných formalít.

Článok 5

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá sa pred protiprávnym prekročením spoločných štátnych hraníc právoplatne zdržiavala na území štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

(2) Žiadosť o odovzdanie občana tretieho štátu podľa odseku 1 možno predložiť do 90 dní, ktoré nasledujú po jeho protiprávnom vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť musí obsahovať údaje odovzdávanej osoby, ako aj údaje, ktoré dokazujú protiprávne prekročenie spoločných štátnych hraníc.

(3) Odpoveď na žiadosť o odovzdanie osoby sa musí oznámiť do siedmich dní od jej doručenia. Prijímajúca zmluvná strana preberá osobu určenú podľa odseku 1 na základe vyhlásenia o prijatí.

Článok 6

(1) Prijatie podľa článkov 4 a 5 neplatí v prípade osoby, ktorá napriek tomu, že protiprávne vstúpila na územie štátu druhej zmluvnej strany, disponuje platným vízom alebo povolením na pobyt tejto zmluvnej strany alebo ktorá po svojom vstupe dostala možnosť pobytu alebo ktorej táto zmluvná strana poskytla štatút utečenca na základe Ženevského dohovoru o utečencoch z 28. júla 1951.

(2) Ak sa pri odovzdávaní podľa článkov 4 a 5 do 30 dní od prijatia zistí, že občan tretieho štátu neprekročil spoločné štátne hranice alebo prekročenie spoločných štátnych hraníc nebolo protiprávne, odovzdávajúca zmluvná strana takú osobu prijme späť.

Článok 7

(1) Každá zmluvná strana na žiadosť druhej zmluvnej strany prevezme občana tretieho štátu alebo osobu bez štátnej príslušnosti na policajný prevoz, ak odovzdávajúca zmluvná strana zabezpečila jeho prevzatie v štáte určenia alebo tranzitu.

(2) Policajný prevoz sa môže odmietnuť alebo sa oň nežiada, ak osoba podľa odseku 1 preukáže alebo ak možno inak oprávnene predpokladať, že

a) v štáte určenia alebo tranzitu bude vystavená neľudskému zaobchádzaniu alebo bude ohrozený jej život, alebo sloboda z rasových, náboženských, národnostných, alebo z politických dôvodov, alebo jej hrozí trest smrti,

b) bude v štáte prijímajúcej zmluvnej strany, v štáte určenia alebo tranzitu proti nej začaté trestné stíhanie okrem trestného stíhania za protiprávne prekročenie štátnych hraníc, alebo jej hrozí výkon trestu.

(3) Žiadosť o policajný prevoz predkladá a rieši v priamom styku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Maďarskej republiky. Žiadosť musí obsahovať

a) osobné údaje prevážanej osoby,

b) vyhlásenie, že spĺňa podmienky podľa odseku 1 alebo že nie sú známe dôvody na odmietnutie podľa odseku 2,

c) navrhnutý termín a hraničný priechod odovzdania osoby.

(4) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa priamo dohodnú o čase a spôsobe odovzdávania.

(5) Policajný prevoz sa vykoná v súlade s právnymi predpismi štátu, ktorý ho uskutočňuje.

(6) Ak prijímajúca zmluvná strana odmietne žiadosť o policajný prevoz, dôvody musí písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

(7) Osobu prijatú na policajný prevoz možno vrátiť odovzdávajúcej zmluvnej strane, ak sa neskôr zistí, že nebola splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1, alebo ak nastanú také okolnosti, ktoré sú uvedené v odseku 2. Po oznámení týchto dôvodov je odovzdávajúca zmluvná strana povinná bezodkladne prijať túto osobu späť.

Článok 8

(1) Náklady na odovzdanie osoby podľa článkov 1 až 6 hradí až po spoločné štátne hranice odovzdávajúca zmluvná strana.

(2) Náklady na policajný prevoz osoby podľa článku 7 hradí odovzdávajúca zmluvná strana.

Článok 9

Zmluvné strany poveria ministrov vnútra uzatvorením vykonávacieho protokolu k tejto dohode, v ktorom určia

a) príslušné orgány, ako aj spôsob a postup vykonávania a vzájomného informovania sa,

b) údaje a dokumenty potrebné na odovzdanie a prijatie osôb,

c) hraničné priechody určené na odovzdávanie a prijímanie osôb,

d) spôsob a pravidlá úhrady nákladov podľa článku 8 ods. 2.

Článok 10

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov ochrany verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody v celom rozsahu alebo jej časti s výnimkou článkov 1 až 3.

(2) Prijatie alebo zrušenie takýchto opatrení sa bezodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 11

Touto dohodou nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z iných medzinárodných zmluvných dokumentov.

Článok 12

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po tom, ako si zmluvné strany vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené všetky potrebné vnútroštátne právne podmienky na nadobudnutie platnosti.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu a zostáva v platnosti, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie. V takom prípade sa platnosť dohody skončí deväťdesiatym dňom od dátumu doručenia písomného oznámenia.

Dané v Bratislave 5. augusta 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Kovács László v. r.