Oznámenie č. 256/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 85/1996
Platnosť od 23.08.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

256

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

výnos z 8. augusta 1996 č. 1882/96–III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994–1996 uzavretá 16. marca 1994 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií a Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. decembra 1995 a Dodatku č. 2 zo dňa 19. februára 1996 je záväzná aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a názov zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 9/1996.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze SPOJE, v Slovenskom odborovom zväze pôšt a telekomunikácií a vo Zväze zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.