Oznámenie č. 246/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996

246

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16. júla 1996 uložený tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 1 zo dňa 11. júla 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou štátnych podnikov NAD a SAD Západoslovenského regiónu.1)

Poznámky pod čiarou

1) Dňa 22. apríla 1996 z dôvodu zmien, ktoré nastali v asociácii v dôsledku uplatňovania zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, bol zmenený jej názov na Asociáciu dopravcov v cestnej doprave.