Oznámenie č. 243/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996

243

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1993 sa uskutočnila notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), uzavretej 30. septembra 1957 v Ženeve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.), s platnosťou od 1. januára 1993.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že v súlade s článkom 14 tejto dohody sú v Slovenskej republike platné dodatky, zmeny a doplnky k dohode, ak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky neoznámilo Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov rozdiely medzi vlastným predpisom a predpisom stanoveným medzinárodnou normou, ktoré sú publikované v doplnkoch k dodatkom.

Oznámenia o platných dodatkoch, zmenách a doplnkoch k dohode sa budú uverejňovať v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Všetky dodatky k dohode a doplnky k dodatkom sú v úplnom znení uložené a prístupné na nazretie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.