Oznámenie č. 242/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do podpisu Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 7. júna 1996 na základe článku 308 ods. 2.

242

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1993 sa uskutočnila notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do podpisu Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, uzavretého 10. decembra 1982 v Montego Bay, s platnosťou od 1. januára 1993.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 321 z 27. marca 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. apríla 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 8. mája 1996.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 7. júna 1996 na základe článku 308 ods. 2.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.