Oznámenie č. 241/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o bezvízových cestách občanov držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 83/1996
Platnosť od 22.08.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 22. júna 1996, na základe článku 8.

241

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1996 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o bezvízových cestách občanov držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 22. júna 1996, na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o bezvízových cestách občanov držiteľov diplomatických a služobných pasov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Turkmenistanu (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si prispieť k ďalšiemu rozvoju priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania Slovenskej republiky držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov a občania Turkmenistanu držitelia platných diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sa chcú zdržať v štáte druhej zmluvnej strany nie dlhšie ako tri mesiace, môžu doň pricestovať bez víza.

Článok 2

1. Občania štátov zmluvných strán s diplomatickými alebo so služobnými pasmi, pracovníci diplomatických a konzulárnych úradov, ako aj ich administratívny a obslužný personál vrátane občanov štátov zmluvných strán vyslaných pracovať v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území štátu druhej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu pricestovať, vycestovať a zdržiavať sa na území štátu druhej zmluvnej strany počas výkonu svojej práce bez víza.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktoré sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov.

Článok 3

Občania štátov zmluvných strán, na ktorých sa vzťahuje táto dohoda, môžu pricestovať, vycestovať a prechádzať územím štátu druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

1. Občania štátov zmluvných strán sú povinní počas svojho pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať jeho zákony a iné právne predpisy vrátane predpisov upravujúcich evidenciu, pobyt a pohyb platných pre cudzincov a osoby bez štátneho občianstva.

2. Táto dohoda neobmedzuje právo zmluvných strán zakázať vstup alebo pobyt občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorých považuje na svojom území za nežiaducich.

Článok 5

Zmluvné strany majú právo z dôvodov zaistenia bezpečnosti, ochrany verejného poriadku alebo ohrozenia zdravia obyvateľstva dočasne, úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto dohody. Rozhodnutie o prerušení vykonávania tejto dohody, ako aj o jeho obnovení si zmluvné strany bezodkladne oznámia diplomatickou cestou.

Článok 6

Zmluvné strany si diplomatickou cestou budú vymieňať vzory nových diplomatických a služobných pasov, a to najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím ich platnosti.

Článok 7

1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť dohody sa skončí tridsiatym dňom odo dňa doručenia výpovede.

2. Doplnenie alebo zmena tejto dohody nadobúda platnosť výmenou nót o ich vnútroštátnom schválení.

Článok 8

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

Dané v Moskve 22. júna 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, turkménskom a ruskom jazyku, pričom v prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Roman Paldan v. r.

Za vládu

Turkmenistanu:

Boris Orazovič Šichmuradov v. r.