238

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 1995 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. mája 1996, na základe článku 24 ods. 2.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi oboma zmluvnými stranami končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckej doprave, podpísanej v Sofii 25. septembra 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 71/1968 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,

potvrdzujúc snahu prispieť k pokroku medzinárodného civilného letectva,

želajúc si zriadiť letecké dopravné služby medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely výkladu a vykonávania tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane akýchkoľvek dodatkov schválených podľa článku 90 tohto Dohovoru a akejkoľvek zmeny dodatkov alebo Dohovoru podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác, odbor civilného letectva, v prípade Bulharskej republiky Ministerstvo dopravy, alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán splnomocnený vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorú písomne určila jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu na poskytovanie leteckých dopravných služieb na trasách určených v prílohe tejto dohody a ktorej druhá zmluvná strana udelila príslušné prevádzkové povolenie v súlade s článkom 2 tejto dohody,

d) pojem „územie“ vo vzťahu

– k Slovenskej republike znamená územie určené podľa článkov 2 a 96 Dohovoru,

– k Bulharskej republike znamená pevninu a s ňou susediace územné a vnútrozemské vodstvo, ako aj vzdušný priestor nad nimi patriace pod suverenitu tohto štátu,

e) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článku 96 Dohovoru,

f) pojem „kapacita“ vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla, ktoré sa využíva na trase alebo úseku trasy,

g) pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktorá sa využíva na takéto služby, vynásobenú frekvenciou využitia daného lietadla za príslušné obdobie na trase alebo úseku trasy,

h) pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich a nákladu, a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok cestovných agentúr a cien za iné pridružené služby s výnimkou úhrad a podmienok za prepravu pošty,

i) pojmy „dohodnuté služby“ a „určené trasy“ znamenajú pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody,

j) pojem „príloha“ znamená prílohu tejto dohody alebo jej zmenu v súlade s ustanoveniami článku 21 tejto dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu, ak nie je dohodnuté inak,

k) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, akúkoľvek jej prílohu a všetky zmeny dohody a prílohy.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely vytvorenia a poskytovania medzinárodných leteckých dopravných služieb (dohodnutých služieb) určenou leteckou spoločnosťou na trasách určených v prílohe tejto dohody.

2. Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách tieto práva:

a) právo preletávať bez pristátia nad územím štátu druhej zmluvnej strany,

b) právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany z dôvodov, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou,

c) na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch, ktoré sú určené v prílohe, nakladať a vykladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu určené pre body alebo pochádzajúce z bodov na území štátu prvej zmluvnej strany na komerčnom základe.

3. Žiadne z ustanovení odseku 2 tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu, náklad, poštu a prepravovať ich za úhradu alebo prenájom do iného bodu na území štátu tejto druhej zmluvnej strany (kabotáž).

4. Leteckým spoločnostiam štátu každej zmluvnej strany, ktoré neboli určené v súlade s článkom 3 tejto dohody, budú udelené práva podľa odseku 2 písmen a) a b) tohto článku. Let civilného lietadla štátu jednej zmluvnej strany, ktoré preletáva nad územím štátu druhej zmluvnej strany alebo pristáva na jeho území na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou, sa uskutoční len s predchádzajúcim súhlasom tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Určovanie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť a písomne oznámiť druhej zmluvnej strane jednu alebo niekoľko leteckých spoločností, ktoré budú poskytovať dohodnuté služby na určených trasách.

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane nahradenie svojej určenej leteckej spoločnosti inou určenou leteckou spoločnosťou alebo spoločnosťami.

2. Po prijatí takéhoto oznámenia vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany ihneď zabezpečia určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany nevyhnutné prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami odseku 3 a 4 tohto článku.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a z iných právnych predpisov, ktoré tieto orgány požadujú v súlade s Dohovorom pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odoprieť vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku, ak nedostane požadovaný dôkaz v súlade s odsekom 3 tohto článku, alebo ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patrí zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Po prijatí prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že platia tarify a letové poriadky, ktoré sú stanovené v súlade s ustanoveniami článkov 8 a 10 tejto dohody.

6. Na základe reciprocity sa nebudú vyžadovať víza pri vstupe, pobyte a odchode posádok lietadiel prevádzkovaných určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán pod podmienkou, že odletia tou istou nadväznou linkou späť.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady, keď posádka zostáva na území štátu druhej zmluvnej strany v dôsledku technických porúch lietadla alebo zo zdravotných dôvodov a odletí najbližšou nasledujúcou linkou späť.

Článok 4

Zrušenie alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť takéto podmienky, pokiaľ je to nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) je dôvod pochybovať o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola leteckej spoločnosti patrí zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom,

b) určená letecká spoločnosť porušuje zákony a iné právne predpisy platné na území štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila,

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Práva uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatnia až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou, ak nie je nevyhnutné ihneď ich zrušiť alebo pozastaviť, aby sa predišlo ďalšiemu porušeniu zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Kapacita

1. Letecké spoločnosti určené oboma zmluvnými stranami poskytujú dohodnuté služby na dohodnutých trasách medzi územiami svojich štátov na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb musia určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré táto druhá letecká spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, musia úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá si ako prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli zaťaženia zabezpečenie zodpovedajúcej kapacity tak, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty prichádzajúcich z územia alebo určených pre územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila. Preprava cestujúcich, nákladu a pošty naložených a vyložených v bodoch na určených trasách mimo územia štátov zmluvných strán, ktoré určili leteckú spoločnosť, sa bude zabezpečovať v súlade so všeobecnými princípmi tak, že takáto kapacita bude závisieť od

a) požiadaviek na prepravu na územie a z územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť,

b) požiadaviek na prepravu z takého územia, ponad ktoré letecká spoločnosť preletáva, po zohľadnení ostatných služieb, ktoré zabezpečujú letecké spoločnosti štátov nachádzajúcich sa na tomto území,

c) požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkovania leteckej spoločnosti.

Článok 6

Výmena lietadla

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže vymeniť lietadlo na území štátu druhej zmluvnej strany alebo v medziľahlom bode na území tretieho štátu na trasách určených v tejto dohode za týchto podmienok:

a) ak je dôvodom ekonomika prevádzky,

b) ak kapacita lietadla použitého na let na úseku trasy vzdialenejšom od územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, nie je väčšia ako kapacita použitá na menej vzdialený úsek,

c) ak lietadlo použité na úseku trasy vzdialenejšom od územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, bude vykonávať prevádzku len v súvislosti s dohodnutou službou a na jej rozšírenie poskytovanou lietadlom na menej vzdialenom úseku a má to uvedené v letovom poriadku; lietadlo použité na vzdialenejšom úseku príde do bodu výmeny s cieľom prevziať prepravu z lietadla alebo odovzdať prepravu lietadlu na menej vzdialenom úseku; jeho kapacita bude určená prvotným zadaním na tento účel,

d) ak existuje adekvátna kapacita priamej dopravy,

e) ak určená letecká spoločnosť nebude sa priamo alebo nepriamo vydávať, či už v letových poriadkoch, počítačových rezervačných systémoch, v systémoch cien cestovného alebo v oznamoch a v iných podobných prostriedkoch, za spoločnosť poskytujúcu iné ako dohodnuté služby na príslušných určených trasách,

f) ak tam, kde dohodnutá služba zahŕňa výmenu lietadla, je to publikované vo všetkých letových poriadkoch, počítačových rezervačných systémoch, v systémoch cien cestovného, v oznamoch a v iných podobných prostriedkoch zverejňujúcich poskytovanie služby,

g) ak v súvislosti s každým príletom do bodu alebo odletom z bodu, v ktorom sa lietadlo vymení, sa bude realizovať len jeden prílet alebo odlet, ak vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany neurčia inak,

h) ak všetky dohody súvisiace s výmenou lietadla sa budú riadiť ustanoveniami článku 5 tejto dohody.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku nemajú vplyv na právo leteckej spoločnosti vymeniť lietadlo na území štátu zmluvnej strany, ktorá túto leteckú spoločnosť určila.

Článok 7

Odsúhlasovanie letových poriadkov

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr štyridsaťpäť (45) dní vopred letový poriadok svojich predpokladaných služieb s určením frekvencie, typu lietadla, časov, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť a dobu platnosti letového poriadku.

2. Ak by určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany chcela prevádzkovať dodatkové lety okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v letovom poriadku, bude si tieto lety dojednávať s určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. V prípade, že medzi určenými leteckými spoločnosťami nedôjde k dohode, spor rozhodnú vládne orgány civilného letectva tej zmluvnej strany, ktorá by mala akceptovať dodatkové lety.

3. Každá nasledujúca zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany okrem zmeny typu lietadla vynútenej prevádzkovými príčinami sa musí predložiť na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Oslobodenie od ciel a daní

1. Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere v súlade s právnym poriadkom svojho štátu a na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, ciel, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné vybavenie, zásoby lietadla (vrátane alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a za iné predmety určené na použitie alebo použité výnimočne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu tej zmluvnej strany, ktorá poskytuje dohodnuté služby, ako aj za etikety, letecké účty, akékoľvek tlačené materiály, ktoré sú označené značkou spoločnosti, a za bežné reklamné materiály, ktoré určená letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené podľa tohto článku sa vzťahuje na predmety uvedené v odseku 1 tohto článku, ak sú

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou alebo z poverenia určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany,

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany, ktoré sa majú použiť pri poskytovaní dohodnutých služieb,

bez ohľadu na to, či sú takéto predmety úplne alebo čiastočne použité alebo skonzumované na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie za predpokladu, že tieto predmety neboli odcudzené na území štátu tejto zmluvnej strany.

3. Palubné zariadenie, ako aj materiály a zásoby bežne sa nachádzajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov príslušného štátu. V takom prípade musia byť na určitý čas uskladnené pod dohľadom uvedených orgánov, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 9

Priamy tranzit

Cestujúci, ktorí sa prepravujú priamym tranzitom cez územie štátu zmluvnej strany, ako aj batožina a náklad neopúšťajúce priestory letiska na to určené sa podrobia veľmi zjednodušenej kontrole s výnimkou rešpektovania bezpečnostných opatrení na zabránenie vzdušného pirátstva a pašovania drog a omamných látok. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od ciel a iných obdobných poplatkov.

Článok 10

Tarify

1. Tarify účtované určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany za prepravu na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany sa určia na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk a tarify iných leteckých spoločností.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku schvália určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán po konzultácii s inými leteckými spoločnosťami poskytujúcimi služby na tej istej trase alebo jej úseku a tam, kde je to možné, dohodnú sa použitím mechanizmu sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

3. Takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán minimálne štyridsaťpäť (45) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. Na základe vzájomnej dohody týchto orgánov možno v osobitných prípadoch túto lehotu skrátiť.

4. Schválenie taríf sa udeľuje ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas s navrhovanými tarifami do tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia, v súlade s predchádzajúcim odsekom tohto článku sa tarify považujú za schválené. V prípade, že sa lehota na predloženie skrátila podľa odseku 3, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota, v ktorej sa musí oznámiť nesúhlas, môže byť kratšia ako tridsať (30) dní.

5. Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa odseku 2, alebo ak v lehote podľa odseku 4 tohto článku jeden vládny orgán civilného letectva oznámi svoj nesúhlas s niektorou z taríf dohodnutých v súlade s ustanoveniami odseku 2, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na tarife predloženej podľa odseku 3 tohto článku alebo na určení tarify podľa odseku 5 tohto článku, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 20 tejto dohody.

7. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify. Doba platnosti žiadnej z taríf však nebude na základe tohto odseku dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia jej platnosti.

Článok 11

Poskytnutie informácií o prevádzke a štatistiky

1. Určené letecké spoločnosti oznámia vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán pred začatím leteckých služieb na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 dohody typ služieb, typy lietadiel, ktoré sa budú používať, a letové poriadky. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny.

2. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany poskytovať pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré sa odôvodnene vyžadujú na účely preskúmania kapacity poskytovanej ktoroukoľvek určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody. Údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu vykonávanej dopravy, ako aj údaje o jej štartovacích a cieľových bodoch.

Článok 12

Obchodná činnosť a prevod príjmov

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne vydávať svoje vlastné dopravné dokumenty a predávať služby leteckej dopravy na území jej štátu priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov v miestnej alebo voľne zameniteľnej mene v súlade s jej príslušnými platnými zákonmi a s inými právnymi predpismi.

2. Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán majú právo v platnom devízovom kurze a v súlade s platnými devízovými predpismi voľne previesť prebytok príjmov nad výdavkami z územia predaja na územie vlastného štátu získaný za prepravu cestujúcich, nákladu a pošty. Prevod zahŕňa aj príjmy z predaja služieb leteckej dopravy uskutočneného priamo alebo prostredníctvom agentov a príjmy z doplnkových služieb vrátane obvyklých obchodných úrokov získaných z týchto príjmov uložených dovtedy, kým sa neprevedú.

3. Príjmy a zisky získané leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súvislosti s prepravou cestujúcich, nákladu a pošty budú oslobodené od všetkých ciel a poplatkov.

Článok 13

Zastúpenie leteckej spoločnosti

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže na základe reciprocity na území štátu druhej zmluvnej strany zamestnávať svojich zástupcov a obchodný, prevádzkový a technický personál potrebný v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb. Tento personál bude vybraný z príslušníkov štátu niektorej zmluvnej strany podľa potreby.

2. Požiadavky na personál môže podľa uváženia určenej leteckej spoločnosti spĺňať jej vlastný personál alebo môže využívať služby inej organizácie, spoločnosti alebo leteckej spoločnosti poskytujúcej služby na území štátu druhej zmluvnej strany, oprávnenej vykonávať takéto služby na území štátu tejto zmluvnej strany.

3. Na zástupcov a personál leteckej spoločnosti sa budú vzťahovať zákony a iné právne predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany a každá zmluvná strana na základe reciprocity a bez zdržiavania poskytne potrebné pracovné povolenia, príslušné zamestnanecké víza alebo iné podobné dokumenty zástupcom a personálu uvedenému v odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt alebo odlet lietadiel z územia jej štátu viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou alebo upravujú prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel, budú sa uplatňovať aj na lietadlá leteckej spoločnosti, ktorú určila druhá zmluvná strana, a tieto lietadlá ich budú dodržiavať počas príletu alebo odletu, ak sa budú nachádzať nad územím štátu prvej zmluvnej strany.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, zotrvania, tranzitu alebo odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu vrátane predpisov na vstup, odchod, prisťahovalectvo a emigráciu, z hľadiska pasových, colných, devízových a hygienických opatrení bude dodržiavať letecká spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany od príletu na územie až do odletu z územia štátu tejto prvej zmluvnej strany.

Článok 15

Prisťahovalectvo a kontrola cestovných dokladov

1. Na žiadosť jednej zmluvnej strany umožní druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam využívajúcim práva na leteckú prepravu v obidvoch štátoch prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že budú prepravovaní len cestujúci s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe alebo tranzite cez uvedený štát.

2. Každá zmluvná strana prijme na prešetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu, po tom, čo sa zistilo, že je nežiaduca, ak sa táto osoba pred nastúpením do lietadla na tomto mieste zdržiavala; netýka sa to priameho tranzitu. Zmluvná strana takú osobu nevráti do krajiny, v ktorej bola predtým vyhlásená za nežiaducu.

3. Týmto ustanovením sa príslušné úrady nezbavujú povinnosti ďalej prešetrovať vrátenú nežiaducu osobu, rozhodnúť o jej možnom prijatí v tomto štáte alebo zariadení jej transferu, odvozu alebo deportácie do štátu, ktorého je príslušníkom alebo kde je inak žiaduca. Ak osoba, o ktorej sa zistilo, že je nežiaduca, stratila alebo zničila cestovné doklady, príslušný orgán štátu zmluvnej strany prijme namiesto týchto dokladov osvedčenie pre potreby odletu a príletu vydané príslušnými úradmi štátu zmluvnej strany, kde bola táto osoba vyhlásená za nežiaducu.

Článok 16

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o spôsobilosti a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, bude počas ich platnosti na účely poskytovania dohodnutých služieb uznávať za platné aj druhá zmluvná strana pod podmienkou, že požiadavky, za ktorých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú alebo presahujú minimálne normy, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom.

2. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo v prípade preletu nad územím jej štátu odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré udelila príslušníkom jej štátu druhá zmluvná strana.

Článok 17

Poplatky za použitie letísk a leteckých zariadení

1. Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlami určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, nesmú byť vyššie ako poplatky vyberané za lietadlá domácej leteckej spoločnosti poskytujúcej podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Žiadna zmluvná strana nebude preferovať svoje vlastné alebo ktorékoľvek iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné letecké služby pri používaní letísk, leteckých trás, leteckých dopravných služieb a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 18

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988 a v súlade s akýmikoľvek inými mnohostrannými dohodami v tejto oblasti, ktoré ratifikovali oba štáty zmluvných strán.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo a zaradila ich ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia prijateľné pre zmluvné strany. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel a prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú obchodnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti civilného letectva uvedených v odseku 4 tohto článku, ktoré požaduje druhá zmluvná strana pri prílete, odlete alebo počas pobytu na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne aplikujú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nástupom a počas nástupu alebo nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety akýmkoľvek požiadavkám druhej zmluvnej strany na primerané špeciálne bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami určenými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo odstránenie hrozby.

8. Ak zmluvná strana má dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany.

9. Nedosiahnutie uspokojivej dohody do jedného mesiaca od podania takejto žiadosti je dôvodom na odmietnutie, zrušenie alebo obmedzenie prevádzkového povolenia alebo na uloženie podmienok leteckej spoločnosti štátu tejto druhej zmluvnej strany. V prípade nebezpečenstva môže ktorákoľvek zmluvná strana pred uplynutím lehoty jedného mesiaca podniknúť dočasné kroky.

Článok 19

Konzultácie

1. V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán navzájom pravidelne konzultovať vykonávanie dohody a jej prílohy.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie súvisiace s výkladom, vykonávaním a zmenou tejto dohody. Konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení alebo skrátení tejto lehoty.

Článok 20

Urovnanie sporov

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo Plánu trás sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedosiahnu dohodu, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor nevyrieši podľa odseku 1 tohto článku, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môže spor postúpiť rozhodcovskému orgánu.

3. Rozhodcovský orgán bude ustanovený ad hoc takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a tí sa dohodnú na príslušníkovi tretieho štátu ako predsedajúcom, ktorého vymenujú zmluvné strany. Členovia rozhodcovského orgánu budú vymenovaní do dvoch mesiacov a predsedajúci do troch mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana dostane oznámenie druhej zmluvnej strany o svojom zámere predložiť spor rozhodcovskému orgánu.

4. Ak neboli dodržané lehoty uvedené v odseku 3 tohto článku, môže jedna zmluvná strana, ak nebolo dohodnuté inak, požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), aby vymenoval potrebných členov rozhodcovského orgánu. Ak je prezident príslušníkom jednej zo zmluvných strán alebo ak existujú iné prekážky pri výkone tejto funkcie, môže potrebné rozhodnutia prijať zastupujúci viceprezident.

5. Rozhodcovský orgán prijme rozhodnutia na základe väčšiny hlasov. Takéto rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné. Každá zmluvná strana znáša náklady za svojho člena, ako aj za svoje zastúpenie v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a akékoľvek iné náklady znášajú rovnakým dielom obe zmluvné strany. Vo všetkých ostatných záležitostiach určí rozhodcovský orgán vlastný postup.

Článok 21

Zmeny

1. Ak jedna zmluvná strana pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie dohody, takéto zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, nadobudnú platnosť výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny prílohy tejto dohody môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.

3. Ak nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o pravidelnej medzinárodnej leteckej doprave, ktorý ovplyvní vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, dohoda sa upraví tak, aby vyhovovala ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 22

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej zmeny, ako aj všetky diplomatické nóty budú registrované v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo a v Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Článok 23

Vypovedanie dohody

1. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomne oznámiť svoje rozhodnutie túto dohodu vypovedať. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V takom prípade sa platnosť tejto dohody skončí uplynutím dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak nebude oznámenie na základe dohody vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty.

2. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo sa oznámenie pokladá za prijaté.

Článok 24

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobúda platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

3. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

4. Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi oboma zmluvnými stranami končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckej doprave, podpísanej v Sofii 25. septembra 1967.

Dolupodpísaní, náležite na to svojimi vládami splnomocnení, dohodu podpísali.

Dané v Sofii 8. decembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, bulharskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Stamen Stamenov v. r.

Příloha 01

Príloha k č. 238/1996 Z. z.

PLÁN TRÁS

1. Trasy, na ktorých budú poskytovať služby určené letecké spoločnosti Slovenskej republiky v oboch smeroch:

Body východiskové Body cieľové Body medzil'ahlé Body za
Bratislava Sofia dohodnú sa neskôr dohodnú sa neskôr
Košice Varná &nbsp &nbsp
&nbsp Burgas &nbsp &nbsp

2. Trasy, na ktorých budú poskytovať služby určené letecké spoločnosti Bulharskej republiky v oboch smeroch:

Body východiskové Body cieľové Body medzil'ahlé Body za
Sofia Bratislava dohodnú sa neskôr dohodnú sa neskôr
Varna Košice &nbsp &nbsp
&nbsp Piešťany &nbsp &nbsp

3. Práva na piatu slobodu do a z tretích štátov sa udelia na dohodnuté služby len na základe predchádzajúceho schválenia vládnymi orgánmi civilného letectva.

4. Ktorékoľvek alebo všetky medziľahlé body a body za možno podľa názoru určenej leteckej spoločnosti na ľubovoľných alebo všetkých letoch vynechať za predpokladu, že linka sa začína alebo končí na území štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.