Vyhláška č. 230/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské pleso

Čiastka 80/1996
Platnosť od 31.07.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 31.07.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

230

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. mája 1996

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 %, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je uprostred hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pod ním je umiestnené označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ s vyobrazením kvetu plesnivca alpínskeho pred číslom „200“, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ v dvoch riadkoch a uprostred dolnej časti mince letopočet razby „1996“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je v popredí scenérie vysokohorskej tatranskej prírody vyobrazená historická lokomotíva s otvoreným vagónom ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso. Pod vyobrazením ozubnicovej železnice je umiestnený v dvoch riadkoch text „ZUBAČKA ŠTRBA“, „ŠTRBSKÉ PLESO“ a pod ním letopočty „1896–1996“ označujúce rok otvorenia ozubnicovej železnice a 100. výročie jej prevádzky. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené uprostred pod letopočtami pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane dvestokorunáka je dvakrát sa opakujúci text „VYSOKÉ TATRY“ oddelený drobnými kvetmi.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02