Oznámenie č. 228/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Čiastka 79/1996
Platnosť od 25.07.1996 do31.03.1999
Zrušený 51/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

228

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 18. júla 1996 č. 9, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 61/1996 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení ustanovená minimálna výška likvidných prostriedkov, ktoré sú banky, pobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne povinné mať uložené na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska ako povinné minimálne rezervy, a mení sa úročenie povinných minimálnych rezerv.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.