Zákon č. 225/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 79/1996
Platnosť od 25.07.1996 do31.03.2008
Účinnosť od 01.09.1996 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.

OBSAH

225

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba“.

2. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osoba“ vkladá čiarka a slová „ak nejde o fyzickú osobu podľa § 3 ods. 3,“.

3. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

4. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:

e) poberatelia dôchodkov,1a) ak výška ich dôchodku nepresahuje minimálnu mzdu zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou1b) a ak poberatelia dôchodkov nežijú v spoločnej domácnosti1c) s inou osobou s pravidelným príjmom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a), 1b) a 1c) znejú:

1a) § 7 písm. a) 1., 2. a 5. až 9. bod zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

1b) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.

1c) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

5. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie (odsek 2), vyberateľ poplatkov môže uplatniť svoj nárok na súde.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.