Zákon č. 223/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/1996
Platnosť od 24.07.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 24.07.1996 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.

223

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. júla 1996,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. sa mení takto:

V § 10 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 7.


Čl. II

Doterajšie sídla a územné obvody okresných úradov práce a doterajšie sídla a územné obvody obvodných úradov práce zostávajú odo dňa účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sídlami a územnými obvodmi okresných úradov práce a sídlami a územnými obvodmi obvodných úradov práce.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť odo dňa účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.