Zákon č. 222/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 78/1996
Platnosť od 24.07.1996
Účinnosť od 01.07.2015
Redakčná poznámka

články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. ...